Hi,

Mình cần ghép nhiều array lại nhưng vẫn giữ nguyên kiểu reference. Giả sử

Visual C# Code:
  1. int[] a = {0,1,2}, b = {3,4};
  2.  
  3. int[] c = a;

Nếu thay đổi a[0] = 5; thì b[0] = 5;

Mình cần ghép hai array lại c = {0,1,2,3,4} tuy nhiên nếu thay đổi b[0] = 5 thì c[3] == 5;

Phải làm như thế nào?

Thanks