Mình có 1 method load usecontrol sau
Code:
$.ajax({
   type: "POST",
   url: "Index.aspx/Result",
   data: "{ controlName:'" + ControlName + "',name:123}",
   contentType: "application/json; charset=utf-8",
   dataType: "json",
    success: function (response) {
    $('#OrderDetailsDependStatus').html(response.d);
    },
    error: function (msg) {
     alert(msg);
    $('#OrderDetailsDependStatus').html(msg.d);
    }
});
trong method này có thuộc tính data nó sẽ load thg usercontrol của mình đồng thời mình truyền vào nó là 1 param tên là name:123 h mình muốn qua bên usercontrol mình lấy được param name vừa truyền qua thì làm như thế nào vậy mọi người ai biết chỉ dùm mình với thank