Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 18 kết quả

Đề tài: lấy phần tử trong danh sách liên kết

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  Mặc định lấy phần tử trong danh sách liên kết

  có ai giải thích cách lấy phần tử đầu hoặc cuối hay giữa trong danh sách liên kết đơn giúp mình ko

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Bạn xây dựng danh sách đơn thế nào? Code đâu post câu hỏi không thế này à? Có chúa mới biết được.

  Nếu bạn xây dựng 1 node như sau:
  C Code:
  1. typedef struct _Node
  2. {
  3.     int     data;
  4.     _Node   *next;
  5. }Node;
  Thì phải lưu lại con trỏ trỏ vào nút đầu tiên của danh sách (phần tử đầu).
  Duyệt danh sách theo kiểu node = node->next, đến khi nào node->next == NULL (nhớ gán lúc thêm node mới) thì node đó là phần tử cuối cùng.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi doicanhden : 22-04-2012 lúc 07:12 PM.
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  mình có làm bài tính biểu thức hậu tố bằng danh sách liên kết dựa trên bài cũ làm bằng stack nhưng mà tới cái đoạn lấy phần tử đầu thì bí ko biết lấy ra sao nên ko dám up code lên cho mọi người xem tại ocde ko hoàn chỉnh mà
  code chưa hoàn chỉnh có nhiu mình up nhiu thôi :(
  Code:
  typedef struct node 
  {
  	float S[50];
  	int infor;
  	int top;
  	struct node *next;
  }*NODEPTR;
  // toán tử
  int LaToanTu(char c)
  {
    if((c=='+')||(c=='-')||(c=='*')||(c=='/')||(c=='^')) return 1;
    else return 0;
  }
  //thêm ký tự
  char *ThemKyTu (char *p, char c)
  {
     int DoDai;
     DoDai=strlen(p);
     p[DoDai]=c;
     p[DoDai+1]='\0';
     return p;
  }
  // tạo danh sách
  void initialize ( NODEPTR *plist)
  {
  	*plist = NULL;
  }
  //cấp pháp bộ nhớ 1 node
  NODEPTR getnode (void)
  {
  	NODEPTR p;
  	p = (NODEPTR) malloc(sizeof( struct node));
    return(p);
  }
  // giải phóng 1 node
  void freenode ( NODEPTR p)
  {
  	free(p);
  }
  // kiểm tra danh sách 
  int emptynode (NODEPTR *plist)
  {
  	if ( *plist == NULL )
  	{
  		return (TRUE);
  	}
  	return (FALSE);
  }
  // thêm phần tử vào đầu danh sách
  void push_top ( NODEPTR *plist , int x)
  {
  	NODEPTR p;
  	p = getnode();
  	p-> infor = x;
  	p->next = *plist;
  	*plist = p;
  }
  void pop_top(NODEPTR *plist,float x)
  {
   // phần lấy phần tử đầu mình bí 
  }
  // thêm phần tử vào cuối danh sách
  void push_bottom ( NODEPTR *plist , int x)
  {
  	NODEPTR p,q;
  	p = getnode();
  	p->infor = x;
  	q = *plist;
  	while ( q->next !=NULL)
  		q = q->next;
  	q-> next = p;
  	p ->next = NULL;
  }
  float tinhHT ( char *p)
  {
  	NODEPTR plist;
  	initialize(&plist);
  	int dodai;
  	float so , so1 , so2 , tong;
  	int i ;
  	char Tam[MAX];
  	dodai = strlen(p);
  	Tam[0] = '\0';
  	for ( i = 0 ; i < dodai ; i++)
  	{
  		if(p[i] == ' ')
  		{
  			if(Tam[0] != '\0')
  			{
  				so = atoi(Tam);
  				push_top(&plist , so);
  				Tam[0] = '\0';
  			}
  		}
  		else
  		{
  			if(LaToanTu(p[i]))
  			{
  				if(Tam[0] != '\0')
  				{
  					so = atoi(Tam);
  					push_top(&plist , so);
  					Tam[0] = '\0';
  				}
  				pop_top(&plist , so2);
  				pop_top(&plist , so1);
  				switch(p[i])
  				{
  					case '+': tong = so1 + so2; break;
  					case '-': tong = so1 - so2; break;
  					case '*': tong = so1 * so2; break;
  					case '/': tong = so1 / so2; break;
  					case '^': tong = pow(so1,so2); break;
  				}
  				push_top(&plist , tong);
  			}
  			else
  				ThemKyTu(Tam , p[i]);
  		}
  	}
  	pop_top(&plist , tong);
  	printf("Ket qua:");
  	printf("&.2f",tong);
  	return tong;
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  có ai giúp mình ko

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  6

  Mình giả sử code bạn đúng hết , thêm pop_top nữa là xong

  Code:
  void pop_top(NODEPTR plist)//dùng con trỏ cấp 1 cho đơn giản, ko cần thiết dùng con trỏ cấp 2
  {
     if(plist!=NULL)
    {
       plist = plist->next;
    }
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Mặc định lấy phần tử trong danh sách liên kết

  Sửa cho bác cách cài đặt stack dùng danh sách liên kết đơn. Còn code và thuật toán của bác tính biểu thức hậu tố. Tôi góp ý là nên xem lại đi. Code quá tệ, nhìn rối mù. :-|
  C Code:
  1. typedef struct _Node
  2. {
  3.     float           data;
  4.     struct _Node    *next;
  5. }Node, *PNode;
  6. //cấp pháp bộ nhớ 1 node
  7. PNode newNode()
  8. {
  9.     return (PNode)malloc(sizeof(Node));
  10. }
  11. // giải phóng 1 node
  12. void deleteNode (PNode lpNode)
  13. {
  14.     free(lpNode);
  15. }
  16. // kiểm tra danh sách
  17. int isEmpty(PNode list)
  18. {
  19.     return (list == NULL);
  20. }
  21. // thêm  phần tử vào đầu danh sách
  22. void push_top(PNode *list, float data)
  23. {
  24.     PNode node = newNode();
  25.     node->data = data;
  26.     node->next = *list;
  27.  
  28.     *list = node;
  29. }
  30. // thêm phần tử vào cuối danh sách
  31. void push_bottom(PNode *list, float data)
  32. {
  33.     if(list)
  34.     {
  35.         PNode last = NULL;
  36.         for(last = *list; last->next != NULL; last = last->next);
  37.  
  38.         last->next = newNode();
  39.         last->next->data = data;
  40.     }
  41.     else
  42.     {
  43.         *list = newNode();
  44.         (*list)->data = data;
  45.     }
  46. }
  47. float pop_top(PNode *list)
  48. {
  49.     PNode top = *list;
  50.     float data = top->data;
  51.  
  52.     *list = top->next;
  53.  
  54.     deleteNode(top);
  55.     return data;
  56. }
  57. // toán tử
  58. int isOperator(char c)
  59. {
  60.     return ( (c=='+') || (c == '-') || (c=='*') || (c=='/') || (c=='^'));
  61. }
  62. //thêm ký tự
  63. char *ThemKyTu (char *p, char c)
  64. {
  65.         int DoDai;
  66.         DoDai = strlen(p);
  67.         p[DoDai]=c;
  68.         p[DoDai + 1]='\0';
  69.         return p;
  70. }
  71.  
  72. float tinhHT (char *p)
  73. {
  74.     PNode list = NULL;
  75.  
  76.     int dodai;
  77.     float so , so1 , so2 , tong;
  78.     int i ;
  79.     char Tam[256];
  80.     dodai = strlen(p);
  81.     Tam[0] = '\0';
  82.     for (int i = 0 ; i < dodai; ++i)
  83.     {
  84.         if(p[i] == ' ')
  85.         {
  86.             if(Tam[0] != '\0')
  87.             {
  88.                 so = atoi(Tam);
  89.                 push_top(&list , so);
  90.                 Tam[0] = '\0';
  91.             }
  92.         }
  93.         else
  94.         {
  95.             if(isOperator(p[i]))
  96.             {
  97.                 if(Tam[0] != '\0')
  98.                 {
  99.                     so = atoi(Tam);
  100.                     push_top(&list, so);
  101.                     Tam[0] = '\0';
  102.                 }
  103.                 so2 = pop_top(&list);
  104.                 so1 = pop_top(&list);
  105.                 switch(p[i])
  106.                 {
  107.                     case '+': tong = so1 + so2; break;
  108.                     case '-': tong = so1 - so2; break;
  109.                     case '*': tong = so1 * so2; break;
  110.                     case '/': tong = so1 / so2; break;
  111.                     case '^': tong = pow(so1,so2); break;
  112.                 }
  113.                 push_top(&list , tong);
  114.             }
  115.             else
  116.                 ThemKyTu(Tam , p[i]);
  117.         }
  118.     }
  119.     tong = pop_top(&list);
  120.     printf("Ket qua:");
  121.     printf("&.2f",tong);
  122.     return tong;
  123. }
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  hix cảm ơn bác học cái này chưa vững nữa nên thiếu sai sót tùm lum :(

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  bác ơi đoạn
  Code:
  float data = top->data;
  bị sai thì phải
  hay do mình chưa tạo cái deletenode ?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi yokashi : 22-04-2012 lúc 10:32 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yokashi Xem bài viết
  bác ơi đoạn
  Code:
  float data = top->data;
  bị sai thì phải
  Sao lại sai?? Trình biên dịch báo lỗi gì à?
  Nếu có lỗi thì tôi nghĩ là do code của bác, có kiểm tra isEmpty() trước khi top_pop() không?
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  everywhere
  Bài viết
  13

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi doicanhden Xem bài viết
  Sao lại sai?? Trình biên dịch báo lỗi gì à?
  Nếu có lỗi thì tôi nghĩ là do code của bác, có kiểm tra isEmpty() trước khi top_pop() không?
  thank bác nhắc mới nhớ sry bác = =!

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Xóa một phần tử trong danh sách liên kết
  Gửi bởi without_you trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 30-10-2018, 07:55 PM
 2. Tìm phần tử trong danh sách liên kết
  Gửi bởi cuongitk32 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-10-2010, 10:00 AM
 3. Hoán vị phần tử trong danh sách liên kết.
  Gửi bởi IT_BK trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-09-2010, 11:52 PM
 4. Không thể xoá được các phần tử của mảng trong danh sách liên kết!
  Gửi bởi duyanh_28 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 28-07-2010, 11:46 AM
 5. Lập trình C | Tìm phần tử trong danh sách liên kết đơn
  Gửi bởi 7261819 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 26-05-2009, 01:03 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn