Em đang viết một game bằng visual C++ sử dụng thư viện MFC. Nhưng thấy có vấn đề là các game tương tự thường làm cho con trỏ bị "chậm" lại so với bình thường. Xin hỏi có ai biết cách không ạ ?