http://www.youtube.com/watch?v=fyfu4OwjUEI

Đây là code web game Quake II được tích hợp trên web : DOWNLOAD

Xem hướng dẫn tại đây : http://code.google.com/p/quake2-gwt-port/

Xem cài đặt trên host tại đây : http://code.google.com/p/quake2-gwt-...dingAndRunning
Bên Trong có hướng dẫn hoặc nếu đọc được tiếng anh thì các bạn xem hướng dẫn 2 link trên.