Em đang muốn sử dụng 1 serialport dùng cho 2 form để truyền nhận,các anh/chị đã làm qua rồi hướng dẫn giúp em. em dùng C++.net lập trình CLR Win Form