chào mọi người, mình có 1 lỗi nho nhỏ như thế này
Code:
<add name="QLUD" connectionString="Data Source=.\sqlexpress;AttachDbFilename=|DataDirectory|QLUngDung.mdf;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
đây là code attach database trong file app.config của mình
mình đã thử và nó attach đc nhưng mà database sau khi attach thì nó chỉ cho phép đọc dữ liệu
vì vậy mà khi chạy chương trình mình thay đổi data thì bị lỗi(vì read only)
ko biết có cách nào khi attach thì có thể đọc vào ghi ko

mình có tìm hiểu thêm ở đây : http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=37534