Em đang làm bài tập lớn về quản lý sinh viên các chức năng thêm, xoá thì em làm được rồi, còn chức năng sửa thì em vẫn chưa làm đc mong các anh giúp đỡ ^^!.
CSDL của e là access có bảng sinhvien khoá chính là "Masv" có dạng Sv001,Sv002....
Cho em hỏi là tại dòng DataRow[] Rowupdate = objDataTable.Select("Masv = " *** ); chỗ *** em phải điền là gì để lọc ra các trường có Masv=txtmasv.text.
nếu Masv của em là kiểu nguyên thì có thể dùng :
DataRow[] Rowupdate = objDataTable.Select("Masv = " +Convert.ToInt32(txtmasv.Text));
nhưng Masv của e là kiểu Text.
Code:
      csdlketnoi();
      DataTable tableupdate = new DataTable();
      OleDbDataAdapter Adapterupdate = new OleDbDataAdapter("select * from sinhvien", ketnoi);
      Adapterupdate.Fill(tableupdate);
      //Xây dựng Command cho Adapter
      new OleDbCommandBuilder(Adapterupdate);
      //Update dữ liệu vào DataTable        
      DataRow[] Rowupdate = objDataTable.Select("Masv = " *** );
     
      Rowupdate[0]["Masv"] = txtmasv.Text;
      Rowupdate[0]["Hodem"] = txthodem.Text;
      Rowupdate[0]["Ten"] = txtten.Text;
      Rowupdate[0]["Gioitinh"] = txtgioitinh.Text;
      Rowupdate[0]["Sodienthoai"] = txtphone.Text;
      Rowupdate[0]["Email"] = txtemail.Text;
      Rowupdate[0]["Ghichu"] = txtgioitinh.Text;
      //Update dữ liệu nguồn
      Adapterupdate.Update(objDataTable);
      huyketnoi();
      Adapterupdate.Dispose();
      Adapterupdate= null;
      tableupdate.Dispose();
      tableupdate = null;
P/s : cho em hỏi thêm: em đọc trên mạng thấy có 4 kiểu xử lý CSDL với C#
- Xử lý trực tiếp không dùng tham số
- Xử lý trực tiếp dùng tham số
- xử lý thông qua đối tượng adapter
- xử lý thông qua dối tượng Adapter và CommandBuilder
Sự khác nhau của 4 kiểu này là gì ?