Em đang làm bài tập lớn về lý thuyết đồ thị. Trong đó có phần cho phép người dùng thêm vào 1 cung ngẫu nhiên từ các đỉnh có sẵn, mà muốn vậy thì phải biết được là có thể thêm cung được nữa hay không, bằng cách kiểm tra xem số cung hiện tại có thể bằng số cung tối đa được hay không. Với dạng đồ thị khác thì không có vấn đề gì, ví du đơn đồ thị có hướng tổng quát thì sẽ có tối đa n*(n-1) cung (n là số đỉnh). Chỉ còn mỗi cái đơn đồ thị có hướng không chu trình (DAG) này nữa thôi.
Mong mọi người giúp đỡ.