Viết 1 chương trình C để thực hiện các công việc sau:
1. Hãy đọc tệp nhị phân ”MATRIX.BIN” mà mẫu tin đầu tiên ghi n là số hàng/cột của 1 ma trận vuông , tiếp theo là n*n mẫu tin ghi n*n phần tử ma trận int*a với (5<=n <=12).Hãy taọ mảng 1 chiều int *x mà x[i] là tổng các phần tử đứng sau phần tử lẻ đầu tiên ở cột i ma trận a[n][n], nếu không, x[i] là tổng các phần tử nào trên cột i có ½ byte tận cùng bên trái là 1 chữ số BCD nén.
2. Tính t là tổng các phần tử nào của hàng giữa ma trận a[n][m] là số nguyên tố?Nếu không(hàng giữa không có số nguyên tố) thì tính t là tổng tất cả các phần tử là số đối xứng ở hàng giữa ma trận a[n][m]
3.Đổi t ra ra mảng số nhị phân int*c, đổi mảng int *c ra mảng thập lục phân int *v
4. Viết hàm in số thập lục phân( dùng ngắt) để in mảng int*v
ai viet code jup em cai