Mình có đoạn code như thế này:
C++ Code:
 1. Texture t;
 2. main()
 3. {
 4.     t.path = "image.bmp";
 5.     t.InitTexture();
 6. }
Quá trình Init texture của mình đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, khi đưa vào Thread kết quả lại ko như ý muốn:
C++ Code:
 1. Texture t;
 2.  
 3. DWORD WINAPI Thread_no_1( LPVOID lpParam )
 4. {  
 5.  
 6.     t.InitGLTexture();
 7.     return 0;
 8. }  
 9. main()
 10. {
 11.     int Data_Of_Thread_1 = 1;  
 12.     HANDLE Handle_Of_Thread_1 = 0;    
 13.  
 14.     Handle_Of_Thread_1 = CreateThread( NULL, 0, Thread_no_1, &Data_Of_Thread_1, 0, NULL);  
 15.     if ( Handle_Of_Thread_1 == NULL)  ExitProcess(Data_Of_Thread_1);
 16.  
 17.     WaitForSingleObject(Handle_Of_Thread_1,INFINITE);
 18.     CloseHandle(Handle_Of_Thread_1);
 19. }
 20. -> Kô load được texture.
Mọi người biết vì sao ko, giúp mình với.