Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Mấy PRO sửa giùm cái chương trình C Quản lý sinh viên bị lỗi <iostream.h>

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Mấy PRO sửa giùm cái chương trình C Quản lý sinh viên bị lỗi <iostream.h>

  Mấy PRO sửa giùm cái chương trình C Quản lý sinh viên bị lỗi <iostream.h>

  /* Chuong trinh quan ly sinh vien */

  #include<stdio.h>
  #include"dos.h"
  #include<conio.h>
  #include<string.h> //#include"t.h"
  #include<ctype.h>
  #include<iostream.h>

  char file_name[25]="sv.dat";
  typedef struct Date
  {
  int ngay;
  int thang;
  int nam;
  };
  typedef struct quequan
  {
  char tinh[20];
  char huyen[20];
  char xa[20];
  };
  typedef struct hoten
  {
  char ho[20];
  char tendem[20];
  char ten[20];
  };

  typedef struct sinh_vien
  {
  hoten ht;
  Date ns;
  quequan qq;
  float diem_tb;
  char ma_so[5];
  char lop[20]; //moi them vao
  };
  typedef struct
  {
  char tenlop[30];
  sinh_vien thanhvien; // long cau truc sinh vien vao vao cau truc lop
  int nam,nu; //so dinh vien nam, nu
  int nienkhoa,tong;
  char danhhieu[20];
  }lop;
  FILE *f;
  int n;
  int khoi_tao(sinh_vien a[]);
  int in_danh_sach(sinh_vien a[],int n);
  int them_sv(sinh_vien a[]);
  int loai_sv(sinh_vien a[]);
  int sua_chua(sinh_vien a[]);
  int sx_ten(sinh_vien a[]);
  int sx_ns(sinh_vien a[]);
  int sx_tb(sinh_vien a[]);
  int sx_ma_so(sinh_vien a[]);
  int tim_que(sinh_vien a[]);
  int tim_diem(sinh_vien a[]);
  int tim_danhhieu(sinh_vien a[]);
  int tim_ns(sinh_vien a[]);
  int tim_kiem(sinh_vien a[]);
  int ghi(sinh_vien a[],int n); // void chuan(void);
  //fdsfsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddd?//
  int main()
  {
  textmode(C80);
  sinh_vien a[150];
  char ch='a';

  khoi_tao(a);
  while(ch!='0')
  {

  cout<< " \n Sinh vien thuc hien: A B C " ;
  cout<< " \n Chuong trinh quan ly sinh vien ";
  cout<< " \n ****************************************";
  cout<< " \n 1: In danh sach sinh vien ";
  cout<< " \n 2: Them mot sinh vien vao danh sach ";
  cout<< " \n 3: Loai mot sinh vien khoi danh sach ";
  cout<< " \n 4: Thay doi thong tin mot sinh vien ";
  cout<< " \n 5: Sap xep sinh vien theo ten ";
  cout<< " \n 6: Sap xep sinh vien theo ngay sinh ";
  cout<< " \n 7: Sap xep sinh vien theo diem trung binh ";
  cout<< " \n 8: Sap xep sinh vien theo ma so ";
  cout<< " \n 9: Tim kiem sinh vien theo Ten ";
  cout<< " \n A: Tim kiem sinh vien theo Que ";
  cout<< " \n B: Tim kiem sinh vien theo Diem ";
  cout<< " \n C: Tim kiem sinh vien theo Danh hieu ";
  cout<< " \n D: Tim kiem sinh vien theo Ngay sinh ";
  cout<< " \n 0: Thoat ";
  fflush(stdin);
  ch=getch();
  switch(ch)
  {
  case '1': in_danh_sach(a,n); break;
  case '2': them_sv(a); break;
  case '3': loai_sv(a); break;
  case '4': sua_chua(a); break;
  case '5': sx_ten(a); break;
  case '6': sx_ns(a); break;
  case '7': sx_tb(a); break;
  case '8': sx_ma_so(a); break;
  case '9': tim_kiem(a); break;
  case 'a': tim_que(a);break;
  case '0': ghi(a,n); break;
  };
  }
  }
  int khoi_tao(sinh_vien a[])
  {
  n=0;
  sinh_vien sv;
  f=fopen("d:\sv.dat","ab");
  if(f==NULL)
  f=fopen("file_name","ab");
  else
  while(fread(&sv,sizeof(sinh_vien),1,f)>0)
  {
  n++;
  a[n]=sv;
  }
  fclose(f);
  }
  int in_danh_sach(sinh_vien a[], int n)
  {
  int i,y=1;
  clrscr();
  fflush(stdin);
  cout<< " ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ";
  y++;
  gotoxy(1,y); cout<< "³Stt ";
  gotoxy(6,y); cout<< "³ Ho va Ten";
  gotoxy(34,y); cout<< "³ Ngay sinh";
  gotoxy(46,y); cout<< "³ Que quan";
  gotoxy(62,y); cout<< "³Diem tb";
  gotoxy(72,y); cout<< "³ Ma so ³";
  cout<< "ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄ´";
  y++;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  // chuan(a[i].ho);
  // chuan(a[i].ten);
  y++;
  gotoxy(1,y); cout<< "³ %d",i;
  gotoxy(6,y); cout<< "³ %s %s",a[i].ht.ho,a[i].ht.ten;
  gotoxy(34,y); cout<< "³%2d:%2d:%d",a[i].ns.ngay,a[i].ns.thang,a[i].ns.nam;
  gotoxy(46,y); cout<< "³ %s",a[i].qq.tinh;
  gotoxy(62,y); cout<< "³";
  if(a[i].diem_tb>=0)
  {
  gotoxy(63,y); cout<< "%0.2f",a[i].diem_tb;
  }
  gotoxy(72,y); cout<< "³ %s ³",a[i].ma_so;
  if(y>23)
  {
  if(i==n)
  cout<< "ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄ ÄÄÄÙ";
  getch();
  clrscr();
  y=0;
  }
  }
  if(y!=0)
  {
  cout<< "ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄ ÄÄÄÄÙ";
  getch();
  }
  }
  int them_sv(sinh_vien a[])
  {
  clrscr();
  char s[30];
  float tb;
  int i,j,d,c;
  cout<< " Ho va Ten:"; fflush(stdin); gets(s);
  if(s!='\0')
  {
  n++;
  c=strlen(s)-1;
  while(s[c]==' '&&c>0) c--;
  d=c;
  while(s[d]!=' '&&d>0) d--;
  j=0;
  for(i=d+1;i<=c;i++)
  {
  a[n].ht.ten[j]=s[i];
  j++;
  }
  a[n].ht.ten[j]='\0';
  c=d;
  while(s[c]==' '&&c>0) c--;
  d=0;
  while(s[d]==' '&&d<c) d++;
  j=0;
  for(i=d;i<=c;i++)
  {
  a[n].ht.ho[j]=s[i];
  j++;
  }
  a[n].ht.ho[j]='\0';
  cout<< " Ngay thang nam sinh:";
  cin>>"%d%d%d",&i,&j,&d;
  a[n].ns.ngay=i;
  a[n].ns.thang=j;
  a[n].ns.nam=d;
  cout<< " Que quan:";
  cout<< " Tinh : "; fflush(stdin);
  gets(s);strcpy(a[n].qq.tinh,s);
  cout<< " Huyen : "; fflush(stdin);
  gets(s);strcpy(a[n].qq.huyen,s);
  cout<< "Xa : "; fflush(stdin);
  gets(s);strcpy(a[n].qq.xa,s);

  cout<< " Diem trung binh:";
  cin>>"%f",&tb;
  a[n].diem_tb=tb;
  cout<< " Ma so sinh vien:"; fflush(stdin);
  gets(a[n].ma_so);
  }
  }
  int loai_sv(sinh_vien a[])
  {
  clrscr();
  int k,i;
  char ch='n';
  cout<< " So thu tu cua sinh vien can xoa:";
  scanf("%d",&k);
  if(k<1||k>n)
  cout<< " Khong tim thay sinh vien thu %d trong danh sach",k;
  else
  {
  cout<< " Sinh vien thu %d la: %s %s",k,a[k].ht.ho,a[k].ht.ten;
  cout<< " Sinh ngay %d %d %d",a[k].ns.ngay,a[k].ns.thang,a[k].ns.nam;
  cout<< " Que quan:";
  cout<< " Tinh: %s",a[k].qq.tinh;
  cout<< " Huyen : %s",a[k].qq.huyen;
  cout<< " Xa: %s",a[k].qq.xa;
  if(a[k].diem_tb>=0)
  cout<< " Diem trung binh: %0.2f",a[k].diem_tb;
  cout<< " Ma so sinh vien: %s",a[k].ma_so;
  cout<< " Ban co chac la xoa sinh vien nay khong (y/n)";
  fflush(stdin); ch=getche();
  }
  if(ch=='y'||ch=='Y')
  {
  for(i=k;i<n;i++)
  a[i]=a[i+1];
  n--;
  cout<< " Da xoa sinh vien thu %d khoi danh sach",k;
  }
  getch();
  }
  int sua_chua(sinh_vien a[])
  {
  clrscr();
  int k,i;
  char ch='n';
  cout<< " So thu tu cua sinh vien can thay doi:";
  cin>>"%d",&k;
  if(k<1||k>n)
  cout<< " Khong tim thay sinh vien thu %d trong danh sach",k;
  else
  {
  cout<< " Sinh vien thu %d la: %s %s",k,a[k].ht.ho,a[k].ht.ten;
  cout<< " Sinh ngay %d %d %d",a[k].ns.ngay,a[k].ns.thang,a[k].ns.nam;
  cout<< " Que quan: ";
  cout<< " Tinh: %s",a[k].qq.tinh;
  cout<< " Huyen: %s",a[k].qq.huyen;
  cout<< " Xa: %s",a[k].qq.xa;
  if(a[k].diem_tb>=0)
  cout<< " Diem trung binh: %0.2f",a[k].diem_tb;
  cout<< " Ma so sinh vien: %s",a[k].ma_so;
  cout<< " Ban co chac la can phai thay doi khong (y/n)";
  fflush(stdin); ch=getche();
  }
  if(ch=='y'||ch=='Y')
  {
  them_sv(a);
  a[k]=a[n];
  n--;
  cout<< " Sinh vien thu %d da duoc thay doi",k;
  }
  getch();
  }
  int sx_ten(sinh_vien a[])
  {
  int i,j,h,t;
  sinh_vien tg;
  for(i=1;i<n;i++)
  for(j=i+1;j<=n;j++)
  {
  t=strcmpi(a[i].ht.ten,a[j].ht.ten);
  h=strcmpi(a[i].ht.ho,a[j].ht.ho);
  if(t>0||(t==0&&h>0))
  {
  tg=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tg;
  }
  }
  }
  int sx_ns(sinh_vien a[])
  {
  int i,j;
  sinh_vien tg;
  for(i=1;i<n;i++)
  for(j=i+1;j<=n;j++)
  if(a[i].ns.nam>a[j].ns.nam||(a[i].ns.nam==a[j].ns.nam&&(a[i].ns.thang>
  a[j].ns.thang||(a[i].ns.thang==a[j].ns.thang&&a[i].ns.ngay>a[j].ns.ngay))))
  {
  tg=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tg;
  }
  }
  int sx_tb(sinh_vien a[])
  {
  int i,j;
  sinh_vien tg;
  for(i=1;i<n;i++)
  for(j=i+1;j<=n;j++)
  if(a[i].diem_tb>a[j].diem_tb)
  {
  tg=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tg;
  }
  }
  int sx_ma_so(sinh_vien a[])
  {
  int i,j,k;
  sinh_vien tg;
  for(i=1;i<n;i++)
  for(j=i+1;j<=n;j++)
  if(strcmp(a[i].ma_so,a[j].ma_so)>0)
  {
  tg=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tg;
  }
  }
  int tim_kiem(sinh_vien a[])
  {
  clrscr();
  int i,k;
  char s1[27],s2[27];
  printf("\n Ho va ten sinh vien can tim:");
  fflush(stdin); gets(s1);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  strcpy(s2,a[i].ht.ho);
  k=strlen(s2);
  s2[k]=' ';
  s2[k+1]='\0';
  strcat(s2,a[i].ht.ten);
  k=strcmpi(s1,s2);
  if(k==0) break;
  }
  k=i;
  if(k>n)
  cout<< " Khong tim thay";
  else
  {
  cout<< " Do la sinh vien thu %d",k;
  cout<< " Ho va ten: %s %s",a[k].ht.ho,a[k].ht.ten;
  cout<< " Sinh ngay %d %d %d",a[k].ns.ngay,a[k].ns.thang,a[k].ns.nam;
  cout<< " Que quan: Tinh %s - Huyen %s - Xa %s",a[k].qq.tinh,a[k].qq.huyen,a[k].qq.xa;
  if(a[k].diem_tb>=0)
  cout<< " Diem trung binh: %0.2f",a[k].diem_tb;
  cout<< " Ma so sinh vien: %s",a[k].ma_so;
  }
  getch();
  }
  int tim_que(sinh_vien a[])
  {
  int i,k;
  char s1[27],s2[27];
  cout<< " Tinh cua nhung sinh vien can tim:";
  fflush(stdin); gets(s1);
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  strcpy(s2,a[i].qq.tinh);
  k=strlen(s2);
  s2[k]=' ';
  s2[k+1]='\0';
  strcat(s2,a[i].qq.tinh);
  k=strcmpi(s1,s2);
  if(k==0) break;
  }
  k=i;
  if(k>n)
  cout<< " Khong tim thay";
  else
  {
  cout<< " Do la sinh vien thu %d",k;
  cout<< " Ho va ten: %s %s",a[k].ht.ho,a[k].ht.ten;
  }
  getch();

  }
  int que(sinh_vien a[])
  {
  char s1[30];
  char s2[30];
  cout<< " Nhap que cua nhung sinh vien can tim : ";
  fflush(stdin);gets(s1);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  strcpy(s2,a[i].qq.tinh);
  }

  }
  int ghi(sinh_vien a[],int n)
  {
  int i;
  char ch;
  cout<< " Ban co muon luu lai cac thay doi khong (y/n):";
  fflush(stdin); ch=getch();
  if(ch=='y'||ch=='Y')
  {
  f=fopen("sv.dat","ab");
  for(i=1;i<=n;i++)
  fwrite(&a[i],sizeof(sinh_vien),1,f);
  cout<< " Hum ..";
  delay(500);
  fclose(f);
  }
  }}

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  Xanhpetecbua-Nga
  Bài viết
  34

  C làm gì có thư viên <iostream.h>

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  0

  chứ nó bị lỗi gì vậy bạn ?? giúp mình 1 chút xíu có được ko ??

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  Xanhpetecbua-Nga
  Bài viết
  34

  bảo rồi mà C thì không có thư viện iostream.h
  chuyển sang C++ thì có cái thư viện đó, thấy code bạn viết toàn dùng C++ mà kêu là C
  tóm lại là viết theo c hay c++
  (bài bạn nhiều tí lắm giúp 1 tí chắc không đc đâu )

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  2

  Thumbs down Lỗi hàm trong C

  Bạn cho mình hỏi, bạn viết trên trình biên dịch nào vậy DEVC++, Turbo C++ hay VS...
  Nếu trên DEVC++ thì không có những hàm đồ họa đâu (phải thêm file đồ họa mới được)
  Mà bạn viết ntn chứ mình không hiểu lắm câu lện
  C++ Code:
  1. cin >>"%d", &i;
  của bạn.
  Bạn có bị nhầm
  C++ Code:
  1. scanf("%d", &i);
  không?
  Bỏ đi những hàm đồ họa như gotoxy(), textmode(C80)... và hàm clrscr() (chỉ có trong C) thì có thể chạy được trên DEVC++ thôi (chỉ chạy được thôi nhé, đúng hay không là do lỗi lập trình)

Các đề tài tương tự

 1. Code quản lý sinh viên. Kiểm tra giùm mình.
  Gửi bởi NamIT trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 15-09-2011, 02:53 PM
 2. Mọi người sửa giùm em cái code bài quản lý sinh viên này với.
  Gửi bởi NamIT trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-09-2011, 12:36 PM
 3. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 4. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 5. Chương trình quản lý sinh viên viết bằng C. Làm sao tìm kiếm sinh viên theo tên và sắp xếp?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn