Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Con trỏ và mảng.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  20

  Mặc định Con trỏ và mảng.

  Bài của mình đang bị lỗi khi sử dụng con trỏ và mảng trong việc tính toán các đa thức.Các cậu xem rùi sửa júp mình nha.Mình cảm ơn trước nhé> Bài của tớ định xây dựng trên nhiều đa thức và số đa thức là ko giới hạn.
  Code:
  #include"stdio.h"
  #include"conio.h"
  #include"stdlib.h"
  #include"string.h"
  #define MAX 100
  #define MAXLEN 200
  #define TRUE 1
  #define FALSE 0
  
  
  struct	DaThuc
  {
  	int SoMu ;
  	int HeSo;
  }
  	dt,*pF1,*pF2,*F1,*F2,Tong[MAX],*p1,*p2,T,Tich[MAX];
  
  	typedef struct CauTrucHamSo
  	{
  		char TenHam ;
  		char Ham[MAXLEN];//mang chuoi
  		struct DaThuc DT[MAX];
  		int SoMuMax;
  		struct CauTrucHamSo *tiep ;
  	}
  		HamSo ;
  		HamSo *pdau,*p;
  
  	char Name ;
  	char Ham[MAXLEN],s1[10],s2[10];
  	char kt ;
  	int i,j,len,dem,Max;
  	int HS,SM,InHS,InSM;
  
  void NhapDaThuc()
  {
  	 int isalpha;
  	 pdau =NULL ;
  	while(1)
  	{
  		printf("NHAP VAO HAM SO \n");
  		printf("Nhap ten ham(A,B,C... : ");
  		Name=getche();
  		printf("\n");
  		if(!isalpha(Name))
  		{
  			printf("Ten ham ban nhap khong dung ..Ban an 1 phim bat ky de ket thuc");
  			getch();
  			break;
  		}
  			fflush(stdin);
  			printf("Nhap vao ham so : ");
  		gets(Ham);
  		if(pdau==NULL)
  			{
  				 pdau =(HamSo *)malloc(sizeof(HamSo));
  				 p=pdau;
  			}
  		else
  			{
  				p->tiep =(HamSo*)malloc(sizeof(HamSo));
  				p=p->tiep ;
  			}
  
  		p->TenHam =Name;
  
  		strcpy(p->Ham ,Ham);
  
  		//phan tich chuoi thanh he so va so mu *//
  		strcat(Ham,"+");
  		len =strlen(Ham);
  		HS =TRUE ;SM=FALSE;
  		InHS =FALSE ;InSM =FALSE ;
  		dem=0;
  		for(i=0;i<=len;i++)
  		{
  
  			if(Ham[i] =='^')
  			{
  				SM=TRUE ;
  				j=i+1;
  				continue;
  			}
  			if(Ham[i] =='+'||Ham[i]=='-' )
  			{
  				HS=TRUE ;
  				SM=FALSE;
  				InSM=TRUE;
  			}
  
  			if(Ham[i]=='x'||Ham[i]=='X')
  			{
  				HS=FALSE;
  				InHS =TRUE ;
  			}
  
  			if(SM) s2[i-j]=Ham[i];
  			
  			else if(InSM)
  			{
  				s2[i-j]='\0';
  				(*(p+dem)).DT->SoMu=atoi(s2);//printf("(*p+dem).DT->SoMu =:%d",(*(p+dem)).DT->SoMu);
  				 InSM =FALSE;
  				 ++dem ;
  				 j=i;
  			 }
  			
  			if(HS)
  			s1[i-j] =Ham[i] ;
  			else if (InHS)
  			{	
  				s1[i-j]='\0';
  				(*(p+dem)).DT->HeSo =atoi(s1);//printf("(*p).DT->HeSo =:%d",(*(p+dem)).DT->HeSo);
  				InHS =FALSE ;
  			}
  			
  		}
  		
  
  		//*sap xep theo thu tu tang dan cua so mu*//
  		for(i=0;i<dem;i++)
  			for(j=i+1;j<dem;j++)
  				if((p+i)->DT->SoMu > (p+j)->DT->SoMu)
  				{	
  					T =*(p+i)->DT ;
  					*(p+i)->DT=*(p+j)->DT;
  					(p+j)->DT->HeSo =T.HeSo;
  					(p+j)->DT->SoMu =T.SoMu;
  				}
  				p->SoMuMax =(p+dem)->DT->SoMu;
  				
  		//* kiem tra xem co muon nhap tiep da thuc khac khong *//
  		p->tiep=NULL ;
  		printf("\n Ban co muon nhap vao cac da thuc khac khong(y/n) ?:");
  		scanf("%c",&kt);
  		switch(tolower(kt))
  			{
  			  case 'y':continue;
  		   	default:break;
  			}
  		break ;
  	}
  }
  //* tim so mu lon nhat trong tat ca cac da thuc *//
  	void SoMuLonNhat(void)
  	{
  		p=pdau;
  		Max=(*p).SoMuMax;
  		while(p!=NULL)
  		{
  			p=p->tiep;
  			if(Max< (*p).SoMuMax) Max =(*p).SoMuMax;
  		}
  		printf("so mu lon nhat la %d :",Max);
  		//*chuan hoa chuoi so: Neu da thuc nhap vao ko chua phan tu co so mu bac k thi gan cho *//
  			//* so mu cua phan tu do bang k voi he so bang 0*//
  	}
  	struct DaThuc *ChuanHoaDaThuc(char f,struct DaThuc *F)
  	{
  		
  	p=pdau ;
  	 
  	while(p!=NULL)
  		{
  			if(p->TenHam ==f) p1=p->DT ;
  			p=p->tiep ;
  		
  		}	
    for(i=0;i<Max;i++)
  		{
  			j=i;
  			while(1)
  			{
  				if(j<p1->SoMu)
  					{	
  						(F+j)->SoMu=j;
  						(F+j)->HeSo =0;
  						j++;
  					}
  				else if(j==(p1+i)->SoMu)
  					{
  						(F+j)->SoMu=j;
  						(F+i)->HeSo=(p1+i)->HeSo;
  						break;
  					}
  				else 
  					{		
  						(F+j)->SoMu=j;
  						(F+j)->HeSo =0 ;
  						break;
  					}
  			}
  		}
   	 return(F);
  	 for(i=0;i<=Max;i++)
  		printf( "{ 4%d,4%d}",(*(F+i)).HeSo ,(*(F+i)).SoMu );
  
  	}
  	
  
  	//*xay dung ham cong hai da thuc *//
    struct DaThuc *CongHaiDaThuc(char f1,char f2)
  	{
  		struct DaThuc *pF1,*pF2;
  		pF1 =ChuanHoaDaThuc(f1,F1);
  		pF2 =ChuanHoaDaThuc(f2,F2);
  		for(i= 0;i<=Max;i++)
  		{
  			Tong[i].SoMu =(pF1+i)->SoMu;
  			Tong[i].HeSo=(pF1+i)->HeSo + (pF2+i)->HeSo ;
  		}
  		return Tong;
  	}
  	//*xay dung ham nhan hai da thuc *//
    struct DaThuc *TichHaiDaThuc(char f1,char f2)
  	{
  		int a,b ;
  		pF1 =ChuanHoaDaThuc(f1,F1);
  		pF2 =ChuanHoaDaThuc(f2,F2);
  		for(i=0;i<=2*Max;i++)
  		for(j=0;j<=i;j++)
  		{
  			if(j>Max) a=0;
  			else a =(pF1+i)->HeSo;
  			if((i-j)>Max ) b =0;
  			else b=(pF2+i-j)->HeSo;
  			Tich[i].SoMu =i;
  			Tich[i].HeSo +=a*b;
  		}
  		return Tich ;
  	}
  
  	//*Chuong trinh chinh*//
  	main()
  	{
  		char f1,f2 ;
  		struct DaThuc dtF1,dtF2,*ptong ,*ptich ; 
  		char s[20];
  		NhapDaThuc();
  		SoMuLonNhat();
  		F1=&dtF1;
  		F2=&dtF2;
  		printf("Nhap vao ten hai ham can tinh :\n");
  		printf("\n da thuc 1 : ");f1 =getche();
  		fflush(stdin) ;
  		printf("\n da thuc 2 : ") ;f2 =getche();
  		
  		ptong =CongHaiDaThuc(f1,f2);
  		ptich =TichHaiDaThuc(f1,f2);
  		printf("\n ket qua tinh tong cac da thuc ");
  		for(i=0;i<=Max;i++)
  		{
  			if((*(ptong+i)).HeSo >=0) printf("+%3d"(*(ptong+i)).HeSo);
  			else printf("%3d",(*(ptong+i)).HeSo );
  			printf("^%d",(*(ptong+i)).SoMu);
  		}
  
  	}
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi cutecat : 30-10-2008 lúc 04:46 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Lỗi đâu đưa lên thì mới biết mà chữa được.Hơi đâu ngồi coi code vu vơ.
  ttecak ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  20

  Bài này lỗi hàm nhập đa thức và chuẩn hoá đa thức.Tớ sửa mãi chưa ra.Các cậu júp tớ với nha.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Trích ra những hàm cậu nghĩ có bug.
  - Lỗi là gì, các lỗi do compiler báo nằm ở đâu, sao không post lên đây ?
  - Compiler dùng là gì ?
  - Nếu còn quăng code kiểu này tui sẽ xóa bài của cậu ! Diễn đàn là nơi học tập không phải chỗ sữa code !!!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  20

  Khi chạy chương trình nó báo lỗi ở hàm Nhập đa thức:
  if(!isalpha(Name))//call of nonfunction in function Nhap đa thuc
  Liệu mình dùng hàm isalpha và tolower ở đó có đúng không?Toàn thấy báo lỗi ở đó ko à.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn