Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 15 kết quả

Đề tài: Xử lí tập tin nhị phân để nhập xuất dữ liệu trong c++?????

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  21

  Mặc định Xử lí tập tin nhị phân để nhập xuất dữ liệu trong c++?????

  Code:
  // vl.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<stdio.h.>
  #include<iostream>
  #include<time.h>
  #include<Windows.h> 
  #include<string.h>
  using namespace std;
  #define MAX 100
  //Khai báo biến toàn cục
  FILE*f;
  //Khai báo cấu trúc Sinh Viên
  struct SinhVien
  {
  	char HoTen[MAX];
  	long MSSV;
  	float DiemTB;
  };
  //Khai báo cấu trúc INDEX_File
  struct IndexSV
  {
  	long MSSV;
  	long Pos;
  };
  
  SinhVien sv;
  
  //Hàm nhập thông tin sinh viên & thiết lập Index_file
  void NhapThongTin(int n)
  {
  	system("cls");
  	int i;
  	printf(" ____________________________________________________________________ \n"); 
    printf("|                                  |\n"); 
    printf("|           NHAP THONG TIN SINH VIEN           |\n"); 
    printf("|____________________________________________________________________|\n"); 
  	for(i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("Ban dang nhap thong tin cho sinh vien thu %d: \n",i+1);
  		Sleep(1000);
  		cout<<"	-Nhap MSSV: ";
  		scanf("%d",&sv.MSSV);
  		fflush(stdin);
  		cout<<"	-Nhap Ho va ten: ";
  		gets(sv.HoTen);
  		fflush(stdin);
  		cout<<"	-Nhap diem TB: ";
  		scanf("%f",&sv.DiemTB);
  		fflush(stdin);
  		fwrite(&sv,sizeof(SinhVien),1,f);
  	}
  	fclose(f);
  	cout<<"Nhan Enter de tiep tuc!!\n";
  	getch();
  };
  //Hàm xuất thông tin sinh viên
  void XuatThongTin()
  {
  	system("cls");
  	int i;
  	f=fopen("C:\\CTDL\\SinhVien.txt","rb");
  	printf(" ____________________________________________________________________ \n"); 
    printf("|            THONG TIN SINH VIEN             |\n"); 
    printf("|____________________________________________________________________|\n");
  	i=0;
  	fread(&sv,sizeof(SinhVien),1,f);
  	while(!feof(f))
  	{
  		printf("* Sinh vien thu %d: \n",i+1);
  		printf("|Ho va ten: ");
  		puts(sv.HoTen);
  		printf("|Ma so sinh vien: %l\n",sv.MSSV);
  		printf("|Diem trung binh: %2.2f\n",sv.DiemTB);
  		i++;
  		fread(&sv,sizeof(SinhVien),1,f);
  		cout<<endl;
  		cout<<endl;
  	}
  	fclose(f);
  	cout<<"Nhan Enter de tiep tuc!!\n";
  	getch();
  }
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
  	f=fopen("C:\\CTDL\\SinhVien.txt","ab");
  	int k,n;
  	for(;;)
  	{
  		printf("1.Nhap danh sach sinh vien\n");
  		printf("2.In danh sach sinh vien\n");
  		printf("3.Tim kiem\n");
  		printf("4.Thoat\n");
  		printf("Moi ban chon: ");
  		cin>>k;
  		if(k==1)
  		{
  			system("cls");
  			cout<<"Nhap vao so sinh vien can nhap: ";
  			scanf("%d",&n);
  			NhapThongTin(n);
  		}
  		else if(k==2)
  		{
  			system("cls");
  			XuatThongTin();
  		}
  		else 
  			break;
  	}
  	return 0;
  }
  Tại sao khi xuất thông tin không đúng với lúc mình nhập...mình mò 2 ngày mà không ra...bạn nào biết thì giúp mình vs...tks...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  * code lai căng C và C++, lúc thì printf, lúc thì cout, lúc thì scanf. Bó tay.

  * Chương trình chạy bình thường, bị một lỗi hiển thị, mã sv.
  C Code:
  1. printf("|Ma so sinh vien: %l\n",sv.MSSV); // %d chứ không phải là %l

  * Đã chuyển toàn bộ sang C++:
  C++ Code:
  1. #include <Windows.h>
  2.  
  3. #include <iostream>
  4. #include <fstream>
  5. using namespace std;
  6. #define __PATH__DATABASE "F:\\test\\SinhVien.txt"
  7.  
  8. #define MAX 100
  9. //Khai báo cấu trúc Sinh Viên
  10. struct SinhVien
  11. {
  12.     char HoTen[MAX];
  13.     long MSSV;
  14.     float DiemTB;
  15. };
  16. //Khai báo cấu trúc INDEX_File
  17. struct IndexSV
  18. {
  19.     long MSSV;
  20.     long Pos;
  21. };
  22.  
  23. //Hàm nhập thông tin sinh viên & thiết lập Index_file
  24. void NhapThongTin(int n)
  25. {
  26.     system("cls");
  27.    
  28.     cout << " ____________________________________________________________________ " << endl;
  29.     cout << "|                                                                    |" << endl;
  30.     cout << "|                      NHAP THONG TIN SINH VIEN                      |" << endl;
  31.     cout << "|____________________________________________________________________|" << endl;
  32.  
  33.     ofstream fOutput(__PATH__DATABASE, ios::binary | ios::app);
  34.  
  35.  
  36.     if(!fOutput.is_open())
  37.     {
  38.         cout << "Khong the truy cap co so du lieu!!!";
  39.         return;
  40.     }
  41.  
  42.     SinhVien sv;
  43.     for(int i = 0; i < n; ++i)
  44.     {
  45.         cout << "Ban dang nhap thong tin cho sinh vien thu " << i + 1 << ':' << endl;
  46.         Sleep(1000);
  47.  
  48.         cout << "   -Nhap MSSV: ";
  49.         cin >> sv.MSSV;
  50.         cin.ignore();
  51.  
  52.         cout << "   -Nhap Ho va ten: ";
  53.         cin.getline(sv.HoTen, sizeof(sv.HoTen));
  54.  
  55.         cout << "   -Nhap diem TB: ";
  56.         cin >> sv.DiemTB;
  57.         cin.ignore();
  58.  
  59.         fOutput.write(reinterpret_cast<const char*>(&sv), sizeof(SinhVien));
  60.     }
  61.     fOutput.close();
  62.  
  63.     cout << "Nhan Enter de tiep tuc!!" << endl;
  64.     cin.get();
  65. };
  66. //Hàm xuất thông tin sinh viên
  67. void XuatThongTin()
  68. {
  69.     system("cls");
  70.    
  71.    
  72.     cout << " ____________________________________________________________________ " << endl;
  73.     cout << "|                        THONG TIN SINH VIEN                         |" << endl;
  74.     cout << "|____________________________________________________________________|" << endl;
  75.    
  76.     ifstream fInput(__PATH__DATABASE, ios::binary);
  77.    
  78.     if(!fInput.is_open())
  79.     {
  80.         cout << "Khong the truy cap co so du lieu!!!";
  81.         return;
  82.     }
  83.     SinhVien sv;
  84.     for(int i = 0; !fInput.eof(); ++i)
  85.     {
  86.         fInput.read(reinterpret_cast<char*>(&sv), sizeof(SinhVien));
  87.  
  88.         if(fInput.fail())
  89.             break;
  90.  
  91.         cout << "* Sinh vien thu  " << i + 1 << ":" << endl;
  92.         cout << "|Ho va ten: " << sv.HoTen << endl;
  93.         cout << "|Ma so sinh vien: " << sv.MSSV << endl;
  94.         cout << "|Diem trung binh: " << sv.DiemTB << endl;
  95.         cout << endl << endl;
  96.     }
  97.     fInput.close();
  98.     cout << "Nhan Enter de tiep tuc !!" << endl;
  99.     cin.get();
  100. }
  101. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  102. {
  103.     for(int k = 0;;)
  104.     {
  105.         cout << "1.Nhap danh sach sinh vien" << endl;
  106.         cout << "2.In danh sach sinh vien" << endl;
  107.         cout << "3.Tim kiem" << endl;
  108.         cout << "4.Thoat" << endl;
  109.         cout << "Moi ban chon: " << endl;
  110.         cin >> k;
  111.         switch (k)
  112.         {
  113.         case 1:
  114.             {
  115.                 int n = 0;
  116.                 system("cls");
  117.                 cout << "Nhap vao so sinh vien can nhap: ";
  118.                 cin >> n;
  119.                 NhapThongTin(n);
  120.             }
  121.             break;
  122.         case 2:
  123.             system("cls");
  124.             XuatThongTin();
  125.             break;
  126.         case 4:
  127.             goto labs_end_program;
  128.         default:
  129.             break;
  130.         }
  131.     }
  132. labs_end_program:
  133.     return 0;
  134. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi doicanhden : 03-05-2012 lúc 09:39 PM.
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  21

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi doicanhden Xem bài viết
  Đã chuyển toàn bộ sang C++:
  ủa...nó có in đúng với lúc mình nhập đâu bạn???? hjx...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Sai chỗ nào??? Tôi test thấy ok hết mà??
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  10

  #include "stdafx.h"
  cái thư viện này khai báo để sử dụng hàm nào vậy mấy bạn ? hàm đó có chức năng gì vậy ?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  21

  Mặc định Xử lí tập tin nhị phân để nhập xuất dữ liệu trong c++?????

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi doicanhden Xem bài viết
  Sai chỗ nào??? Tôi test thấy ok hết mà??
  lúc in ra nó không ghi đúng giá trị...ví dụ nhập vào tên "Ho thai phong", mssv: 10110082, điểm 8.3..thì in ra:

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  21

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi billykun Xem bài viết
  #include "stdafx.h"
  cái thư viện này khai báo để sử dụng hàm nào vậy mấy bạn ? hàm đó có chức năng gì vậy ?
  bạn xem bài này nè: http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=38338

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Kì lạ, bạn dùng trình biên dịch nào? Chụp luôn cái ảnh lúc nhập tôi xem.
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  21

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi doicanhden Xem bài viết
  Kì lạ, bạn dùng trình biên dịch nào? Chụp luôn cái ảnh lúc nhập tôi xem.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Binh Thanh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  504

  Ừhm... vs2010, windows 7...
  Tôi chạy code vẫn tốt. Tôi up cho bạn xem đây. Thử xóa cái tập tin sinhvien.txt xem, ko cần tạo lại, chương trình tự tạo.
  Hèm, hình như là bạn nhập mấy giá trị đó trực tiếp vào file sinhvien.txt thì phải. ~>"<~ :-|
  P/s: cái theme đẹp đấy, ko biết có dùng cho windows 8 đc ko nhỉ?
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails post.png  
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi doicanhden : 03-05-2012 lúc 09:14 PM.
  Kết bạn với tôi <3
  Skype: giautm
  Facebook:
  https://fb.com/giautm.duongntt
  Email:
  giau.tmg@gmail.com

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Mình muốn hỏi về bài toán tìm số lần xuất hiện của ký tự nhiều nhất trong chuỗi và số lần xuất hiện
  Gửi bởi ducky trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-09-2013, 11:17 AM
 2. Nhập và xuất ký tự trong C
  Gửi bởi eddydn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 01-09-2013, 12:03 AM
 3. Lập trình C Xuất nhập file trong C kết quả xuất ra không đúng?
  Gửi bởi lamhoang100 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 05-06-2013, 05:38 PM
 4. code nhập xuất học sinh trong c-free thì chạy dc ,còn trong visual thì ko
  Gửi bởi art_mu trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-02-2012, 10:37 PM
 5. Bài tập C Tìm các từ xuất hiện nhiều nhất trong câu với OOP, làm thế nào hay nhất?
  Gửi bởi j3amboo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-10-2011, 08:19 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn