Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Cách xoay 1 lableControl C# 90,180 độ như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  6

  Mặc định Cách xoay 1 lableControl C# 90,180 độ như thế nào?

  Các bạn cho mình hỏi làm thế nào xoay được lable 1 góc tùy ý nhỉ,mình nghỉ có hàm xoay mà tìm k ra ,bạn nào có demo cụ thể chỉ mình với.Thanks các bạn

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  218

  Bạn thử cách này xem có được không nhé:
  -Bước 1: bạn tạo 1 winform project mới;
  -Bước 2: add class mới với tên là VerticalLabel, nội dung như sau:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.ComponentModel;
  3. using System.Drawing;
  4. using System.Windows.Forms;
  5.  
  6. namespace CustomControls
  7. {
  8.     /// <summary>
  9.     /// A custom windows control to display text vertically
  10.     /// </summary>
  11.     [ToolboxBitmap(typeof(VerticalLabel), "VerticalLabel.ico")]
  12.     public class VerticalLabel : System.Windows.Forms.Control
  13.     {
  14.         private string labelText;
  15.         private DrawMode _dm = DrawMode.BottomUp;
  16.         private bool _transparentBG = false;
  17.         System.Drawing.Text.TextRenderingHint _renderMode = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.SystemDefault;
  18.  
  19.         private System.ComponentModel.Container components = new System.ComponentModel.Container();
  20.  
  21.         /// <summary>
  22.         /// VerticalLabel constructor
  23.         /// </summary>
  24.         public VerticalLabel()
  25.         {
  26.             base.CreateControl();
  27.             InitializeComponent();
  28.             SetStyle(System.Windows.Forms.ControlStyles.Opaque, true);
  29.         }
  30.  
  31.         /// <summary>
  32.         /// Dispose override method
  33.         /// </summary>
  34.         /// <param name="disposing">boolean parameter</param>
  35.         protected override void Dispose(bool disposing)
  36.         {
  37.             if (disposing)
  38.             {
  39.                 if (!((components == null)))
  40.                 {
  41.                     components.Dispose();
  42.                 }
  43.             }
  44.             base.Dispose(disposing);
  45.         }
  46.  
  47.         [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
  48.         private void InitializeComponent()
  49.         {
  50.             this.Size = new System.Drawing.Size(24, 100);
  51.         }
  52.  
  53.         /// <summary>
  54.         /// OnPaint override. This is where the text is rendered vertically.
  55.         /// </summary>
  56.         /// <param name="e">PaintEventArgs</param>
  57.         protected override void OnPaint(System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
  58.         {
  59.             float vlblControlWidth;
  60.             float vlblControlHeight;
  61.             float vlblTransformX;
  62.             float vlblTransformY;
  63.  
  64.             Color controlBackColor = BackColor;
  65.             Pen labelBorderPen;
  66.             SolidBrush labelBackColorBrush;
  67.  
  68.             if (_transparentBG)
  69.             {
  70.                 labelBorderPen = new Pen(Color.Empty, 0);
  71.                 labelBackColorBrush = new SolidBrush(Color.Empty);
  72.             }
  73.             else
  74.             {
  75.                 labelBorderPen = new Pen(controlBackColor, 0);
  76.                 labelBackColorBrush = new SolidBrush(controlBackColor);
  77.             }
  78.  
  79.             SolidBrush labelForeColorBrush = new SolidBrush(base.ForeColor);
  80.             base.OnPaint(e);
  81.             vlblControlWidth = this.Size.Width;
  82.             vlblControlHeight = this.Size.Height;
  83.             e.Graphics.DrawRectangle(labelBorderPen, 0, 0, vlblControlWidth, vlblControlHeight);
  84.             e.Graphics.FillRectangle(labelBackColorBrush, 0, 0, vlblControlWidth, vlblControlHeight);
  85.             e.Graphics.TextRenderingHint = this._renderMode;
  86.             e.Graphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;
  87.  
  88.             if (this.TextDrawMode == DrawMode.BottomUp)
  89.             {
  90.                 vlblTransformX = 0;
  91.                 vlblTransformY = vlblControlHeight;
  92.                 e.Graphics.TranslateTransform(vlblTransformX, vlblTransformY);
  93.                 e.Graphics.RotateTransform(270);
  94.                 e.Graphics.DrawString(labelText, Font, labelForeColorBrush, 0, 0);
  95.             }
  96.             else
  97.             {
  98.                 vlblTransformX = vlblControlWidth;
  99.                 vlblTransformY = vlblControlHeight;
  100.                 e.Graphics.TranslateTransform(vlblControlWidth, 0);
  101.                 e.Graphics.RotateTransform(90);
  102.                 e.Graphics.DrawString(labelText, Font, labelForeColorBrush, 0, 0, StringFormat.GenericTypographic);
  103.             }
  104.         }
  105.         /// <summary>
  106.         ///
  107.         /// </summary>
  108.         protected override CreateParams CreateParams//v1.10
  109.         {
  110.             get
  111.             {
  112.                 CreateParams cp = base.CreateParams;
  113.                 cp.ExStyle |= 0x20;  // Turn on WS_EX_TRANSPARENT
  114.                 return cp;
  115.             }
  116.         }
  117.  
  118.         private void VerticalTextBox_Resize(object sender, System.EventArgs e)
  119.         {
  120.             Invalidate();
  121.         }
  122.         /// <summary>
  123.         /// Graphics rendering mode. Supprot for antialiasing.
  124.         /// </summary>
  125.         [Category("Properties"), Description("Rendering mode.")]
  126.         public System.Drawing.Text.TextRenderingHint RenderingMode
  127.         {
  128.             get { return _renderMode; }
  129.             set { _renderMode = value; }
  130.         }
  131.         /// <summary>
  132.         /// The text to be displayed in the control
  133.         /// </summary>
  134.         [Category("VerticalLabel"), Description("Text is displayed vertically in container.")]
  135.         public override string Text
  136.         {
  137.             get
  138.             {
  139.                 return labelText;
  140.             }
  141.             set
  142.             {
  143.                 labelText = value;
  144.                 Invalidate();
  145.             }
  146.         }
  147.         /// <summary>
  148.         ///
  149.         /// </summary>
  150.         [Category("Properties"), Description("Whether the text will be drawn from Bottom or from Top.")]
  151.         public DrawMode TextDrawMode
  152.         {
  153.             get { return _dm; }
  154.             set { _dm = value; }
  155.         }
  156.         [Category("Properties"), Description("Whether the text will be drawn with transparent background or not.")]
  157.         public bool TransparentBackground
  158.         {
  159.             get { return _transparentBG; }
  160.             set { _transparentBG = value; }
  161.         }
  162.     }
  163.     /// <summary>
  164.     /// Text Drawing Mode
  165.     /// </summary>
  166.     public enum DrawMode
  167.     {
  168.         /// <summary>
  169.         /// Text is drawn from bottom - up
  170.         /// </summary>
  171.         BottomUp = 1,
  172.         /// <summary>
  173.         /// Text is drawn from top to bottom
  174.         /// </summary>
  175.         TopBottom
  176.     }
  177. }

  sau khi built, trong toolbox sẽ có item mới là VerticalLabel.

Các đề tài tương tự

 1. In Crystal report xoay ngang như thế nào?
  Gửi bởi violent_feeling trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-06-2013, 12:11 AM
 2. Cây lau nhà 360 Spin Mop and Go - giảm giá cây lau nhà vừa xoay tay vừa đạp chân thật tiện dụn
  Gửi bởi docavn01 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-03-2013, 04:23 PM
 3. Bài tập C Làm thế nào để xoay câu 1 góc 90% ?
  Gửi bởi SIDA trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-05-2011, 08:34 PM
 4. C# làm circularProgress trong DotNetBar xoay như thế nào ?
  Gửi bởi qhhqnavy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-04-2011, 07:14 PM
 5. Dịch xuống xoay vòng ma trận,mình làm thế nào vậy
  Gửi bởi prince7seas trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-01-2009, 01:27 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn