Ai chỉ em code Xuất kết quả tìm kiếm đc trong access database ra 1cái form theo dạng bảng như excel ....
Em học còn gà lắm mà đang cần gấp để nộp cho thầy! hjc