Mình đang làm bài tập về các thao tác trên Skew Heap, không hiểu chương trình lỗi ở đoạn nào. Chắc lại liên quan đến con trỏ.

C++ Code:
 1. #include <cstdio>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <conio.h>
 4.  
 5. struct Node
 6. {
 7.     int key;    // khoa
 8.     Node *left; // con tro toi dinh trai
 9.     Node *right;// con tro toi dinh phai
 10. };
 11.  
 12. void swap (Node *&root1, Node *&root2)
 13. {
 14.     Node *temp;
 15.     temp = root1;
 16.     root1 = root2;
 17.     root2 = temp;
 18. }
 19.  
 20. Node* MakeHeap(int key)
 21. {
 22.     Node *temp = NULL;
 23.     temp = (Node *) malloc ( sizeof(Node) );
 24.     temp->key = key;
 25.     temp->left = NULL;
 26.     temp->right = NULL;
 27.     return temp;
 28. }
 29.  
 30. Node* Union(Node* &root1, Node* &root2)
 31. {
 32.     if ( root1 == NULL ||
 33.        ( root2 != NULL && root2->key < root1->key ) )
 34.         swap(root1, root2);
 35.     if(root1 != NULL)
 36.         root1->right = Union(root1->right, root2) ;
 37.     if( root1->right != NULL )
 38.         swap(root1->left, root1->right);
 39.     return root1;
 40. }
 41.  
 42. void Insert(Node *&root, int key)
 43. {
 44.     Node *newHeap = MakeHeap(key);
 45.     root = Union( root, newHeap );
 46. }
 47.  
 48. int FindMin(Node root)
 49. {
 50.     return root.key;
 51. }
 52.  
 53. int DeleteMin(Node *root)
 54. {
 55.     int temp = root->key;
 56.     root = Union(root->left, root->right);
 57.     return temp;
 58. }
 59.  
 60. // duyet theo thu tu truoc
 61. void printPreOrder(Node *root)
 62. {
 63.     if ( root != NULL )
 64.     {
 65.         printf("%d\n", root->key);
 66.         printPreOrder(root->left);
 67.         printPreOrder(root->right);
 68.     }
 69. }
 70.  
 71. int main()
 72. {
 73.     Node *sh1 = MakeHeap(5);
 74.     Node *sh2 = MakeHeap(3);
 75.     Node *sh = Union(sh1, sh2);
 76.     printPreOrder(sh);
 77.     getch();
 78.     return 0;
 79. }