Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: C Library vs WINAPI

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  Mặc định C Library vs WINAPI

  I. Các nhóm hàm về Memory (làm việc trên bộ nhớ)

  Các hàm copy, sao chép dữ liệu.
  C Code:
  1. _memccpy                  none
  2.  
  3.  memchr                   none
  4.  
  5.  memcmp                   none
  6.  
  7.  memcpy                   CopyMemory
  8.  
  9. _memicmp                  none
  10.  
  11.  memmove                  MoveMemory
  12.  
  13.  memset                   FillMemory, ZeroMemory
  14.  
  15. _swab                     none

  Các hàm về cấp phát và giải phóng bộ nhớ.
  C Code:
  1. _alloca                   none
  2.  
  3. _bfreeseg*                none
  4.  
  5. _bheapseg*                none
  6.  
  7.  calloc                   GlobalAlloc
  8.  
  9. _expand                   none
  10.  
  11.  free                     GlobalFree
  12.  
  13. _freect*                  GlobalMemoryStatus
  14.  
  15. _halloc*                  GlobalAlloc
  16.  
  17. _heapadd                  none
  18.  
  19. _heapchk                  none
  20.  
  21. _heapmin                  none
  22.  
  23. _heapset                  none
  24.  
  25. _heapwalk                 none
  26.  
  27. _hfree*                   GlobalFree
  28.  
  29.  malloc                   GlobalAlloc
  30.  
  31. _memavl                   GlobalMemoryStatus
  32.  
  33. _memmax                   GlobalMemoryStatus
  34.  
  35. _msize*                   GlobalSize
  36.  
  37.  realloc                  GlobalReAlloc
  38.  
  39. _set_new_handler          none
  40.  
  41. _set_hnew_handler*        none
  42.  
  43. _stackavail*              none
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ZCoder87 : 02-11-2008 lúc 02:54 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  II. Các nhóm hàm về STRING

  Làm việc trên ký tự
  C Code:
  1.    isalnum                 IsCharAlphaNumeric
  2.  
  3.   isalpha                 IsCharAlpha, GetStringTypeW (Unicode)
  4.  
  5. __isascii                 none
  6.  
  7.   iscntrl                 none, GetStringTypeW (Unicode)
  8.  
  9. __iscsym                  none
  10.  
  11. __iscsymf                 none
  12.  
  13.   isdigit                 none, GetStringTypeW (Unicode)
  14.  
  15.   isgraph                 none
  16.  
  17.   islower                 IsCharLower, GetStringTypeW (Unicode)
  18.  
  19.   isprint                 none
  20.  
  21.   ispunct                 none, GetStringTypeW (Unicode)
  22.  
  23.   isspace                 none, GetStringTypeW (Unicode)
  24.  
  25.   isupper                 IsCharUpper, GetStringTypeW (Unicode)
  26.  
  27.   isxdigit                none, GetStringTypeW (Unicode)
  28.  
  29. __toascii                 none
  30.  
  31.   tolower                 CharLower
  32.  
  33.  _tolower                 none
  34.  
  35.   toupper                 CharUpper
  36.  
  37.  _toupper                 none

  Làm việc với chuỗi:
  C Code:
  1.      strcat, wcscat            lstrcat
  2.  
  3.    strchr, wcschr            none
  4.  
  5.    strcmp, wcscmp            lstrcmp
  6.  
  7.    strcpy, wcscpy            lstrcpy
  8.  
  9.    strcspn, wcscspn          none
  10.  
  11.   _strdup, _wcsdup           none
  12.  
  13.    strerror                  FormatMessage
  14.  
  15.   _strerror                  FormatMessage
  16.  
  17.   _stricmp, _wcsicmp         lstrcmpi
  18.  
  19.    strlen, wcslen            lstrlen
  20.  
  21.   _strlwr, _wcslwr           CharLower, CharLowerBuffer
  22.  
  23.    strncat, wcsncat          none
  24.  
  25.    strncmp, wcsncmp          none
  26.  
  27.    strncpy, wcsncpy          none
  28.  
  29.   _strnicmp, _wcsnicmp       none
  30.  
  31.   _strnset, _wcsnset         FillMemory, ZeroMemory
  32.  
  33.    strpbrk, wcspbrk          none
  34.  
  35.    strrchr, wcsrchr          none
  36.  
  37.   _strrev, _wcsrev           none
  38.  
  39.   _strset, _wcsset           FillMemory, ZeroMemory
  40.  
  41.    strspn, wcsspn            none
  42.  
  43.    strstr, wcsstr            none
  44.  
  45.    strtok, wcstok            none
  46.  
  47.   _strupr, _wcsupr           CharUpper, CharUpperBuffer

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  III. Nhóm hàm làm việc với file (ghi, đọc).

  C Code:
  1.  clearerr                 none
  2.  
  3.  fclose                   CloseHandle
  4.  
  5. _fcloseall                none
  6.  
  7. _fdopen                   none
  8.  
  9.  feof                     none
  10.  
  11.  ferror                   none
  12.  
  13.  fflush                   FlushFileBuffers
  14.  
  15.  fgetc                    none
  16.  
  17. _fgetchar                 none
  18.  
  19.  fgetpos                  none
  20.  
  21.  fgets                    none
  22.  
  23. _fileno                   none
  24.  
  25. _flushall                 none
  26.  
  27.  fopen                    CreateFile
  28.  
  29.  fprintf                  none
  30.  
  31.  fputc                    none
  32.  
  33. _fputchar                 none
  34.  
  35.  fputs                    none
  36.  
  37.  fread                    ReadFile
  38.  
  39.  freopen (std handles)    SetStdHandle
  40.  
  41.  fscanf                   none
  42.  
  43.  fseek                    SetFilePointer
  44.  
  45.  fsetpos                  SetFilePointer
  46.  
  47. _fsopen                   CreateFile
  48.  
  49.  ftell                    SetFilePointer (check return value)
  50.  
  51.  fwrite                   WriteFile
  52.  
  53.  getc                     none
  54.  
  55.  getchar                  none
  56.  
  57.  gets                     none
  58.  
  59. _getw                     none
  60.  
  61.  printf                   none
  62.  
  63.  putc                     none
  64.  
  65.  putchar                  none
  66.  
  67.  puts                     none
  68.  
  69. _putw                     none
  70.  
  71.  rewind                   SetFilePointer
  72.  
  73. _rmtmp                    none
  74.  
  75.  scanf                    none
  76.  
  77.  setbuf                   none
  78.  
  79.  setvbuf                  none
  80.  
  81. _snprintf                 none
  82.  
  83.  sprintf                  wsprintf
  84.  
  85.  sscanf                   none
  86.  
  87. _tempnam                  GetTempFileName
  88.  
  89.  tmpfile                  none
  90.  
  91.  tmpnam                   GetTempFileName
  92.  
  93.  ungetc                   none
  94.  
  95.  vfprintf                 none
  96.  
  97.  vprintf                  none
  98.  
  99. _vsnprintf                none
  100.  
  101.  vsprintf                 wvsprintf
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ZCoder87 : 02-11-2008 lúc 03:04 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  IV. Thao tác trên tập tin (xóa, đổi tên, thuộc tính...)

  C Code:
  1. _access                   none
  2.  
  3. _chmod                    SetFileAttributes
  4.  
  5. _chsize                   SetEndOfFile
  6.  
  7. _filelength               GetFileSize
  8.  
  9. _fstat                    none
  10.  
  11. _fullpath                 GetFullPathName
  12.  
  13. _get_osfhandle            none
  14.  
  15. _isatty                   GetFileType
  16.  
  17. _locking                  LockFileEx
  18.  
  19. _makepath                 none
  20.  
  21. _mktemp                   GetTempFileName
  22.  
  23. _open_osfhandle           none
  24.  
  25.  remove                   DeleteFile
  26.  
  27.  rename                   MoveFile
  28.  
  29. _setmode                  none
  30.  
  31. _splitpath                none
  32.  
  33. _stat                     none
  34.  
  35. _umask                    none
  36.  
  37. _unlink                   DeleteFile
  38.  
  39. _findfirst                FindFirstFile
  40.  
  41. _findnext                 FindNextFile
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ZCoder87 : 02-11-2008 lúc 03:31 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  V. Thao tác trên thư mục

  C Code:
  1. _chdir                    SetCurrentDirectory
  2.  
  3. _chdrive                  SetCurrentDirectory
  4.  
  5. _getcwd                   GetCurrentDirectory
  6.  
  7. _getdrive                 GetCurrentDirectory
  8.  
  9. _mkdir                    CreateDirectory
  10.  
  11. _rmdir                    RemoveDirectory
  12.  
  13. _searchenv                SearchPath

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  Mặc định C Library vs WINAPI

  VI. Làm việc với Console

  Các nhóm hàm về điều chỉnh màu sắc, cửa sổ console
  C Code:
  1. _displaycursor*           SetConsoleCursorInfo
  2.  
  3. _gettextcolor*            GetConsoleScreenBufferInfo
  4.  
  5. _gettextcursor*           GetConsoleCursorInfo
  6.  
  7. _gettextposition*         GetConsoleScreenBufferInfo
  8.  
  9. _gettextwindow*           GetConsoleWindowInfo
  10.  
  11. _outtext*                 WriteConsole
  12.  
  13. _scrolltextwindow*        ScrollConsoleScreenBuffer
  14.  
  15. _settextcolor*            SetConsoleTextAttribute
  16.  
  17. _settextcursor*           SetConsoleCursorInfo
  18.  
  19. _settextposition*         SetConsoleCursorPosition
  20.  
  21. _settextwindow*           SetConsoleWindowInfo
  22.  
  23. _wrapon*                  SetConsoleMode

  Các nhóm hàm nhập xuất trên Console
  C Code:
  1. _cgets                    none
  2.  
  3. _cprintf                  none
  4.  
  5. _cputs                    none
  6.  
  7. _cscanf                   none
  8.  
  9. _getch                    ReadConsoleInput
  10.  
  11. _getche                   ReadConsoleInput
  12.  
  13. _inp                      none
  14.  
  15. _inpw                     none
  16.  
  17. _kbhit                    PeekConsoleInput
  18.  
  19. _outp                     none
  20.  
  21. _outpw                    none
  22.  
  23. _putch                    WriteConsoleInput
  24.  
  25. _ungetch                  none
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ZCoder87 : 02-11-2008 lúc 03:17 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  VII. Các nhóm hàm làm việc với thời gian

  C Code:
  1.  asctime                   None
  2.  
  3.  clock                     None
  4.  
  5.  ctime                     None
  6.  
  7.  difftime                  None
  8.  
  9. _ftime                    None
  10.  
  11. _getsystime               GetLocalTime
  12.  
  13.  gmtime                    None
  14.  
  15.  localtime                 None
  16.  
  17.  mktime                    None
  18.  
  19.  _strdate                  None
  20.  
  21.  _strtime                  None
  22.  
  23.  time                      None
  24.  
  25.  _tzset                    None
  26.  
  27.  _utime                    SetFileTime

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  VIII. Làm việc với tiến trình

  C Code:
  1.  abort                    none
  2.  
  3.  assert                   none
  4.  
  5.  atexit                   none
  6.  
  7. _cexit                    none
  8.  
  9. _c_exit                   none
  10.  
  11. _exec functions           none
  12.  
  13.  exit                     ExitProcess
  14.  
  15. _exit                     ExitProcess
  16.  
  17.  getenv                   GetEnvironmentVariable
  18.  
  19. _getpid                   GetCurrentProcessId
  20.  
  21.  longjmp                  none
  22.  
  23. _onexit                   none
  24.  
  25.  perror                   FormatMessage
  26.  
  27. _putenv                   SetEnvironmentVariable
  28.  
  29.  raise                    RaiseException
  30.  
  31.  setjmp                   none
  32.  
  33.  signal (ctrl-c only)     SetConsoleCtrlHandler
  34.  
  35. _spawn functions          CreateProcess
  36.  
  37.  system                   CreateProcess

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  106

  các hàm này biên dịch trong DDK rất ngon,nó không phải là vô tác dụng đâu

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  11

  Bạn cho một lời giải thích chứ, cứ list ra thế này thì làm sao mà người khác hiểu.
  Thế đây là các hàm không có trong WINAPI, hay là thế nào?

Các đề tài tương tự

 1. error C1083: Cannot open type library file: Error loading type library/DLL
  Gửi bởi nguyenduykhanh1986 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-03-2012, 10:16 PM
 2. Mix code giữa .NET và WINAPI
  Gửi bởi ZCoder87 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 03:14 PM
 3. Sách lập trình C Sách Tiếng Việt Về WinAPI
  Gửi bởi choaipro trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-08-2011, 03:43 PM
 4. WINAPI Giải phóng RAM thừa
  Gửi bởi chàng trai dễ thương trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-10-2009, 06:00 PM
 5. Chương trình winAPI
  Gửi bởi haba trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-04-2009, 03:49 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn