mình muốn tạo một report đê in thể độc giả.
nhưng có một vấn đề xảy ra là. nếu làm như mình thì nó trải dài theo chiều dọc , thì sẽ lãng phí giấy khi in.....
có cách gì để tạo một hàng cứ 2 thẻ , không trải dài ra cho tiết kiểm giấy không. mọi người chỉ giùm với

..
ví dụ của mình đây