Sau đây là cách để chuyển protect member của base class thành public member trong subclass


PHP Code:
#include <iostream>
using namespace std;

class 
Base
{
protected:
    
int data;
    
void Print()
    {
        
cout << "Base " << data << endl;
    }
};

class 
Derive : public Base
{
public:
    
// data và Print() của Base class, sẽ trở thành public trong subclass
    
Base::data;  
    
Base::Print;
};

int main()
{
    
Derive obj;

    
obj.data 10;
    
obj.Print();
   
    return 
0;

Sưu tầm từ diendantinhoc.net