Mình muốn tìm bộ cài vc6.0.Các cậu chỉ jùm mình với.