Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cách load một ảnh Bitmap làm Background

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  17

  Mặc định Cách load một ảnh Bitmap làm Background

  Có ai biết cách load một ảnh Bitmap làm Background cho chương trình không?
  Nếu có thì chỉ mình với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  58

  - Load ảnh ở hàm OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct):
  C++ Code:
  1. picture.LoadBitmap(IDB_PICTURE);
  - Vẽ ở hàm OnPaint:
  C++ Code:
  1.     CPaintDC dc(this);
  2.     RECT    rt;
  3.     CDC     memDC;
  4.     CBitmap *oldBmp;
  5.     BITMAP  bmpInfo;
  6.  
  7.     GetClientRect(&rt);
  8.     picture.GetBitmap(&bmpInfo);
  9.     memDC.CreateCompatibleDC(&dc);
  10.     oldBmp = memDC.SelectObject(&picture);
  11.     dc.StretchBlt(  0, 0, rt.right-rt.left, rt.bottom-rt.top,
  12.                     &memDC,
  13.                     0, 0, bmpInfo.bmWidth, bmpInfo.bmHeight,
  14.                     SRCCOPY);
  15.     memDC.SelectObject(oldBmp);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  17

  Bạn có thể viết một chương trình như thế không?
  Càng đơn giản càng tốt nha.
  Cảm ơn nhiều!

  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2.  
  3. LONG WINAPI WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  4.  
  5. int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  6.     LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
  7. {
  8.     WNDCLASS wc;
  9.     HWND hwnd;
  10.     MSG msg;
  11.  
  12.     wc.style = 0;                                   // Class style
  13.     wc.lpfnWndProc = (WNDPROC) WndProc;             // Window procedure address
  14.     wc.cbClsExtra = 0;                              // Class extra bytes
  15.     wc.cbWndExtra = 0;                              // Window extra bytes
  16.     wc.hInstance = hInstance;                       // Instance handle
  17.     wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_WINLOGO);        // Icon handle
  18.     wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);      // Cursor handle
  19.     wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1); // Background color
  20.     wc.lpszMenuName = NULL;                         // Menu name
  21.     wc.lpszClassName = "MyWndClass";                // WNDCLASS name
  22.  
  23.     RegisterClass (&wc);
  24.    
  25.  
  26.     hwnd = CreateWindow (
  27.         "MyWndClass",               // WNDCLASS name
  28.         "SDK Application",          // Window title
  29.         WS_OVERLAPPEDWINDOW,        // Window style
  30.         CW_USEDEFAULT,              // Horizontal position
  31.         CW_USEDEFAULT,              // Vertical position        
  32.         CW_USEDEFAULT,              // Initial width
  33.         CW_USEDEFAULT,              // Initial height
  34.         HWND_DESKTOP,               // Handle of parent window
  35.         NULL,                       // Menu handle
  36.         hInstance,                  // Application's instance handle
  37.         NULL                        // Window-creation data
  38.     );
  39.  
  40.     ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
  41.     UpdateWindow (hwnd);
  42.  
  43.     while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
  44.         TranslateMessage (&msg);
  45.         DispatchMessage (&msg);
  46.     }
  47.     return msg.wParam;
  48. }
  49.  
  50. LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam,
  51.     LPARAM lParam)
  52. {
  53.     PAINTSTRUCT ps;
  54.     HDC hdc;
  55.  
  56.     switch (message) {
  57.    
  58.     case WM_PAINT:
  59.         hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
  60.         Ellipse (hdc, 10, 10, 300, 300);
  61.         Ellipse (hdc, 20, 20, 10, 10);
  62.         EndPaint (hwnd, &ps);
  63.         return 0;
  64.  
  65.     case WM_DESTROY:
  66.         PostQuitMessage (0);
  67.         return 0;
  68.     }
  69.     return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  70. }

  Bạn nhớ đưa code vào tag code nha

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi bboy0303 Xem bài viết
  - Load ảnh ở hàm OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct):
  C++ Code:
  1. picture.LoadBitmap(IDB_PICTURE);
  - Vẽ ở hàm OnPaint:
  C++ Code:
  1.     CPaintDC dc(this);
  2.     RECT    rt;
  3.     CDC        memDC;
  4.     CBitmap    *oldBmp;
  5.     BITMAP    bmpInfo;
  6.  
  7.     GetClientRect(&rt);
  8.     picture.GetBitmap(&bmpInfo);
  9.     memDC.CreateCompatibleDC(&dc);
  10.     oldBmp = memDC.SelectObject(&picture);
  11.     dc.StretchBlt(    0, 0, rt.right-rt.left, rt.bottom-rt.top,
  12.                     &memDC,
  13.                     0, 0, bmpInfo.bmWidth, bmpInfo.bmHeight,
  14.                     SRCCOPY);
  15.     memDC.SelectObject(oldBmp);
  Mình có một chương trình vẽ hình Elip sau. Bạn có thể tải về và làm một Background cho nó được không?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  58

  Cái này em chỉ biết làm trên MFC, còn lập trình đồ họa với API hơi khó nên em ko nghiên cứu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  17

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi bboy0303 Xem bài viết
  Cái này em chỉ biết làm trên MFC, còn lập trình đồ họa với API hơi khó nên em ko nghiên cứu.
  Bạn cứ viết thử một chương trình của bạn đi!
  MFC cũng dc

Các đề tài tương tự

 1. Graphic Load một bitmap đã tạo lên Picturebox
  Gửi bởi khanhpm212 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-05-2013, 03:24 AM
 2. Load ảnh bitmap trong OpenGL, không có báo lỗi nhưng mà hình ảnh không load được ra màn hình?
  Gửi bởi SusuSun trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-10-2012, 03:12 PM
 3. Cách load ảnh bitmap lên dialog trong MFC như thế nào?
  Gửi bởi chang_kho_thuy_chung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 11-07-2011, 10:37 PM
 4. Load bitmap lên toolbar bằng Win API như thế nào?
  Gửi bởi iduymanht trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-04-2011, 12:11 PM
 5. Cách load ảnh bitmap lên dialog bằng MFC???
  Gửi bởi haba trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 05:14 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn