Các bạn chỉ giúp mình với ???
Giả sử có BUTTON với Code như sau

List1.AddString(L" 012345678");
Sleep(2000);
List1.AddString(L" CHAO CAC BAN");

Ý mình muốn là khi nhấn nút BUTTON, trong ListBox1 sẽ hiện lên 012345678
Sau khoang 2 giây sau sẽ hiện lên tiếp CHAO CAC BAN.

Nhưng khi thực hiện, nhấn nút thì dợi khoảng 2 giây nó hiện lên cả 2 dòng trên.
Mình phải làm sao??? Nhờ các bạn giúp ! thanks