Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 21 kết quả

Đề tài: Lỗi Incorrect syntax near ') trong nút lưu khi thêm dữ liệu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  9

  Mặc định Lỗi Incorrect syntax near ') trong nút lưu khi thêm dữ liệu

  Mình đang viết 1 form khách hàng, Muốn thêm và lưu dữ liệu :code như sau
  Visual C# Code:
  1.        private void        btnluu_Click(object sender, EventArgs e)
  2.             {
  3.             DataRow row = dt.NewRow();
  4.             row["MaKH"] = txtmakh.Text;
  5.             row["TenKH"] = txttenkh.Text;
  6.             row["DiaChi"] = txtdiachikh.Text;
  7.             row["DT"] =     txtsdtkh.Text;
  8.             dt.Rows.Add(row);
  9.             SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  10.             cmd.Connection = con;
  11.             cmd.CommandType = CommandType.Text;
  12.             cmd.CommandText = @"INSERT INTO KHACHHANG (MaKH, TenKH, DiaChi,DT )
  13.                                     VALUES (@MaKH, @TenKH, @DiaChi, @DT,) ";
  14.             cmd.Parameters.Add("@MaKH",   SqlDbType.NVarChar, 50, "MaKH");
  15.             cmd.Parameters.Add("@TenKH",  SqlDbType.NVarChar, 50, "TenKH");
  16.             cmd.Parameters.Add("@DiaChi", SqlDbType.NVarChar, 50, "DiaChi");
  17.             cmd.Parameters.Add("@DT",     SqlDbType.NVarChar, 50, "DT");
  18.  
  19.             da.InsertCommand = cmd;
  20.             da.Update(dt);
  21.             MessageBox.Show("KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC THÊM THÀNH CÔNG","Thông Báo",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Exclamation);
  22.             Close();
  23.             frmkhachhang f1 = new frmkhachhang();
  24.             f1.Show();
  25.         }
  nhưng khí chạy thì hàm da.Update(dt); báo lỗi Incorrect syntax near ') : mình không biết sửa lỗi này nên nhờ ai co k nghiệm xem xét thử.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Close All
  Bài viết
  993

  VALUES (@MaKH, @TenKH, @DiaChi, @DT,) 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  9

  bạn xem lại dùm mình với, mình đã sửa nhưng h nó báo lỗi {"The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint \"chk_khachhang_dt\". The conflict occurred in database \"QLKHACHHANG\", table \"dbo.KHACHHANG\", column 'DT'.\r\nThe statement has been terminated."} hjx ai biết hướng dẫn dùm mình
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vuongvuong01 : 15-05-2012 lúc 08:11 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  99

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vuongvuong01 Xem bài viết
  bạn xem lại dùm mình với, mình đã sửa nhưng h nó báo lỗi {"The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint \"chk_khachhang_dt\". The conflict occurred in database \"QLKHACHHANG\", table \"dbo.KHACHHANG\", column 'DT'.\r\nThe statement has been terminated."} hjx ai biết hướng dẫn dùm mình
  lỗi này là do giá trị bạn thêm vào bảng vi phạm ràng buộc check của bảng đó. cụ thể ở đây là cột DT của bảng KHACHHANG. bạn kiểm tra lại thử xem.
  Never try, never know

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  9

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nhquynam Xem bài viết
  lỗi này là do giá trị bạn thêm vào bảng vi phạm ràng buộc check của bảng đó. cụ thể ở đây là cột DT của bảng KHACHHANG. bạn kiểm tra lại thử xem.
  câu lệnh tạo bảng của mình đây:create table KHACHHANG(
  MaKH nvarchar(5) constraint prk_khachhang_makh primary key,
  TenKH nvarchar(30) not null,
  DiaChi nvarchar(50),
  DT nvarchar(10) constraint chk_khachhang_dt check(dt like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]' or dt like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),

  )

  insert into KHACHHANG values('KH001','Nguyen Thi Trinh','Go Vap','0838457894')
  insert into KHACHHANG values('KH002','Le Van Tu','Phu Nhuan','0839878987')
  insert into KHACHHANG values('KH003','Tran Anh','Tan Binh','0838457895')
  insert into KHACHHANG values('KH004','Nguyen Van Dung','Tan Phu','0838376543')
  insert into KHACHHANG values('KH005','Nguyen Van Bui','Quan 10','0838342123')
  insert into khachhang values('KH006','Tran Buu','Binh Chanh','0838457897')


  khi mình select * from KHACHHANG thì vẫn chạy được bình thường mà

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Mặc định Lỗi Incorrect syntax near ') trong nút lưu khi thêm dữ liệu

  ec. Bạn tauit chỉ ra lỗi của bạn còn gì nữa. sao ko sửa đi vậy?
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  9

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nhquynam Xem bài viết
  lỗi này là do giá trị bạn thêm vào bảng vi phạm ràng buộc check của bảng đó. cụ thể ở đây là cột DT của bảng KHACHHANG. bạn kiểm tra lại thử xem.
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mrfour.it Xem bài viết
  ec. Bạn tauit chỉ ra lỗi của bạn còn gì nữa. sao ko sửa đi vậy?
  Hj.Đúng là chỉ ra lỗi rồi, nhưng xòng thì minh bi báo lỗi bên csdl nên, lỗi mình nêu ở trên.Nhưng mấy câu lệnh tạo table của mình zậy không biết sai chổ nào. Xin được hướng dẫn

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vuongvuong01 Xem bài viết
  Hj.Đúng là chỉ ra lỗi rồi, nhưng xòng thì minh bi báo lỗi bên csdl nên, lỗi mình nêu ở trên.Nhưng mấy câu lệnh tạo table của mình zậy không biết sai chổ nào. Xin được hướng dẫn
  chỗ này thế nào bạn? "[0-9]'),) Liệu có phải thừa dấu "," ? ủa bạn học để thi à? t toàn xài designer, ko ngồi mà create cho mệt.hix. Thậm chí mấy cái thêm sửa xóa bình thường cũng Generate luôn, code cái nào đặc biệt tí thui.
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2013
  Bài viết
  3

  Mặc định Lỗi Incorrect syntax near ') trong nút lưu khi thêm dữ liệu

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Linq;
  7. using System.Text;
  8. using System.Windows.Forms;
  9. using System.Data.SqlClient;
  10.  
  11. namespace WindowsFormsApplication1
  12. {
  13.     public partial class MatHang : Form
  14.     {
  15.         public MatHang()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.         }
  19.  
  20.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  21.         {
  22.             // TODO: This line of code loads data into the 'quanLyCuaHangDataSet.MatHang' table. You can move, or remove it, as needed.
  23.             this.matHangTableAdapter.Fill(this.quanLyCuaHangDataSet.MatHang);
  24.  
  25.         }
  26.  
  27.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  28.         {
  29.  
  30.         }
  31.  
  32.         private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
  33.         {
  34.             try
  35.             {
  36.                 txtMaHang.Text = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
  37.                 txtMaNCC.Text = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
  38.                 txtTenHang.Text = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
  39.                 txtNSX.Text = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
  40.                 txtTheLoai.Text = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString();
  41.                 txtGia.Text = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString();
  42.                 txtSL.Text = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[6].Value.ToString();
  43.  
  44.             }
  45.             catch (Exception ex) { };
  46.         }
  47.  
  48.         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  49.         {
  50.             string mahang = txtMaHang.Text;
  51.             string mancc = txtMaNCC.Text;
  52.             string tenhang = txtTenHang.Text;
  53.             string nsx = txtNSX.Text;
  54.             string theloai = txtTheLoai.Text;
  55.             string dongia = txtGia.Text;
  56.             string soluong = txtSL.Text;
  57.             SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source= KAMEKICHINGUYEN\\SQLEXPRESS; Initial Catalog= Quanlycuahang; Integrated Security=True");
  58.             Connect.Open();
  59.             string sql = "insert into MatHang values('N" + mahang + "'," + mancc + "," + tenhang + "," + nsx + "," + theloai + "," + dongia + "," + soluong + ",)" ;
  60.             SqlCommand command = new SqlCommand(sql, Connect);
  61.             command.ExecuteNonQuery();
  62.             Connect.Close();
  63.             LoadDataGrid();
  64.  
  65.  
  66.  
  67.         }
  68.         private void LoadDataGrid()
  69.         {
  70.             SqlConnection Connect = new SqlConnection("Data Source= KAMEKICHINGUYEN\\SQLEXPRESS; Initial Catalog= Quanlycuahang; Integrated Security=True");
  71.             string sql = "select * from MatHang";
  72.             SqlCommand command = new SqlCommand(sql, Connect);
  73.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command);
  74.             DataSet ds = new DataSet();
  75.             da.Fill(ds, "MatHang");
  76.             this.dataGridView1.DataSource = ds;
  77.             this.dataGridView1.DataMember = "MatHang";
  78.             //command.ExecuteNonQuery();
  79.         }
  80.  
  81.        
  82.     }
  83. }

  Các bác xem giúp em với, em muốn thêm mặt hàng mà nó toàn báo lỗi
  Lỗi Incorrect syntax near ') trong nút lưu khi thêm dữ liệu
  e koh biết sửa ntn, các bác chỉ từng bước cho em nhé
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ngockhanh187 : 03-05-2013 lúc 11:02 PM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2013
  Bài viết
  219

  Code:
  string sql = "insert into MatHang values('N" + mahang + "'," + mancc + "," + tenhang + ",
  " + nsx + "," + theloai + "," + dongia + "," + soluong + ",)" ;
  Dùng SqlCommand.Parameters để thêm tham số chứ đừng thêm trực tiếp vậy dễ nhầm lắm.
  Lúc nào cũng lãng đãng như người trên mây

  Những người mới : Hãy tìm hiểu luật lệ diễn đàn trước khi post bài !

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm lỗi Incorrect syntax near khi ấn vào button "Thêm"
  Gửi bởi hibarikun trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-10-2013, 05:49 PM
 2. lỗi Incorrect syntax near '201'.
  Gửi bởi biencute trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-05-2012, 12:43 AM
 3. Lỗi Incorrect syntax near the keyword 'if' khi sử dụng with + if + else trong stored procedures
  Gửi bởi ndnhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-03-2012, 03:34 PM
 4. Lỗi Incorrect syntax near '%e%' trong xử lý Database trên C#
  Gửi bởi duongxuantuan1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 13-03-2011, 11:00 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn