Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Các API sử dụng trong OpenGL/GLUT

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Talking Các API sử dụng trong OpenGL/GLUT

  Thấy anh em Cviệt rủ nhau cái vụ này và cu Kim nó chịu khó quá
  X hơi rảnh tí thu gom một tí API cho anh em tham khảo.


  OpenGL/GLUT API
  Cac API su dung trong OpenGL
  ============================

  1. Khoi tao chuong trinh dung GLUT
  void glutInit(int *argc, char **argv);
  Tham so: argc va argv truyen vao tu ham 'main()'

  2. Thiet lap vi tri cua so
  void glutInitWindowPosition(int x, int y)
  Tham so: toa do cua so tu goc trai tren cung

  3. Thiet lap kich thuoc cua so
  void glutInitWindowSize(int width, int height)
  Tham so:
  width - chieu rong cua so
  height - chieu dai cua so

  4. Thiet lap che do man hinh
  void glutInitDisplayMode(int mode)
  Tham so:
  mode - che do man hinh
  Cac kieu che do mode duoc dinh nghia san
  a. Che do mau sac
  GLUT_RGBA (mac dinh)
  GLUT_RGB
  GLUT_INDEX
  b. Che do rai (buffer mode)
  GLUT_SINGLE
  GLUT_DOUBLE
  c. Che do cac kieu rai
  GLUT_ACCUM
  GLUT_STENCIL
  GLUT_DEPTH

  De su dung ket hop cac che do voi nhau, su dung toan tu bitwise OR (|).
  Vi du: glutInitDisplayMode( GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
  tuc la thiet lap man hinh che so sau kieu rai kep o che do RGBA

  5. Thiet lap cua so
  void glutCreateWindow(char* title)
  Tham so:
  title - tieu de cua cua so

  6. Quy dinh ham xu ly ve man hinh (rendering)
  void glutDisplayFunc(void (*func)(void))
  Tham so:
  (*func)() - con tro toi ham xu ly render
  Chu y: bat buoc phai co, khong duoc truyen vao tham so NULL (gay ra crash)

  7. Giu chuong trinh chay lien tuc
  void glutMainLoop()

  8. Ham xu ly khi cua so bi thay doi
  void glutReshapeFunc(void (*func)(void))
  Tham so:
  (*func)() - con tro toi ham xu ly cua so

  9. Ham xu ly khi cua so o che do tinh (Idle)
  void glutIdleFunc(void (*func)(void))
  Tham so:
  (*func)() - con tro toi ham xu ly

  10. Ham goi trinh xu ly rai doi (double buffering)
  void glutSwapBuffers();

  11. Ham xu ly tu ban phim voi cac ki tu nhan biet duoc duoi ma ASCII
  void glutKeyboardFunc(void (*func) (unsigned char key, int x, int y))
  Tham so
  (*func)(unsigned char key, int x, int y) - con tro toi ham xu ly
  key - ki tu vao
  x - toa do x cua chuot (hoanh do)
  y - toa do y cua chuot (tung do)

  12. Ham xu ly cac ki tu tren ban phim ma nhan biet duoc duoi ma ASCII
  void glutSpecialFunc(void (*func)(int key, int x, int y)
  Tham so:
  tuong tu glutKeyboardFunc() nhung key duoc dinh nghia san la 1 trong so
  nhung ma sau:
  GLUT_KEY_F1 F1
  GLUT_KEY_F2 F2
  ...
  GLUT_KEY_F12 F12
  GLUT_KEY_LEFT Left function key
  GLUT_KEY_RIGHT Up function key
  GLUT_KEY_UP Right function key
  GLUT_KEY_DOWN Down function key
  GLUT_KEY_PAGE_UP Page Up function key
  GLUT_KEY_PAGE_DOWN Page Down function key
  GLUT_KEY_HOME Home function key
  GLUT_KEY_END End function key
  GLUT_KEY_INSERT Insert function key

  13. Ham xu li cac ki tu tren ban phim duoi dang to hop (combination keys)
  int glutGetModifiers();
  Gia tri tra ve la 1 trong 3 phim duoc dinh nghia san
  GLUT_ACTIVE_SHIFT
  GLUT_ACTIVE_CTRL
  GLUT_ACTIVE_ALT

  14. Thiet lap che do lap di lap lai cho ban phim (repeat key mode)
  int glutSetKeyRepeat(int repeatMode)
  Tham so:
  repeatMode - duoc dinh nghia san voi 3 che do sau
  GLUT_KEY_REPEAT_OFF
  GLUT_KEY_REPEAT_ON
  GLUT_KEY_REPEAT_DEFAULT

  15. Mot ham khac tuong tu glutSetKeyRepeat() va an toan hon
  int glutIgnoreKeyRepeat(int repeatMode)
  Tham so
  repeatMode - duoc dinh nghia voi 2 gia tri
  1 - tu dong lap (auto-repeat)
  0 - dung qua trinh lap (non-repeat)

  16. Ham kiem tra neu phim thuong duoc nha ra (key release)
  void glutKeyboardUpFunc(void (*func)(unsigned char key, int x, int y))

  17. Tuong tu glutKeyboardUpFunc() nhung voi cac phim dac biet
  void glutSpecialUpFunc(void (*func)(int key, int x, int y))

  18. Ham xu ly su kien chuot
  void glutMouseFunc(void (*func)(int button, int state, int x, int y))
  Tham so:
  (*func)(int button, int state, int x, int y) - con tro toi ham xu ly chuot
  button - nut chuot duoc an, duoc dinh nghia voi 3 kieu sau
  GLUT_LEFT_BUTTON
  GLUT_RIGHT_BUTTON
  GLUT_MIDDLE_BUTTON
  state - trang thai nut chuot duoc dinh nghia voi 2 kieu
  GLUT_DOWN
  GLUT_UP
  x - hoanh do cua chuot
  y - tung do cua chuot

  19. Ham xu ly chuyen dong chuot o trang thai dong va trang thai tinh
  void glutMotionFunc(void (*func)(int x, int y))
  void glutPassiveMotionFunc(void (*func)(int x, int y))

  20. Ham kiem tra hanh vi chuot vao cua so hay roi cua so
  void glutEntryFunc(void (*func)(int state))
  Tham so:
  (*func)(int state) - con tro xu ly trang thai chuot
  state - trang thai chuot so voi cua so, duoc dinh nghia voi 2 kieu
  GLUT_LEFT
  GLUT_ENTERED

  21. Tao menu
  int glutCreateMenu(void (*func)(int value))
  Tham so:
  (*func)(int value) - con tro toi ham xu ly su kien tao menu

  22. Them mot item vao menu
  void glutAddMenuEntry(char* name, int value)
  Tham so:
  name - ten menu
  value - gia tri thiet lap de su dung khi goi

  23. Gan menu vao nut chuot
  void glutAttachMenu(int button)
  Tham so:
  button - nut chuot duoc gan menu vao, duoc dinh nghia voi 3 kieu nut o tren

  24. Go menu ra khoi nut
  void glutDetachMenu(int button)
  tuong tu glutAttachMenu()

  25. Xoa menu di
  void glutDestroyMenu(int menuIdentifier)
  Tham so:
  menuIdentifier - id cua menu khi tao qua glutCreateMenu()
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  89

  Chào bạn.
  Bạn cho tôi hỏi vấn đề như sau: Giả sử tôi có một hàm
  Code:
  void putPixcel(int x, int y)
  {
  	glColor3f(0.0f,0.1f,1.0f);
  	glBegin(GL_POINTS);
  	glVertex2f(x, y);
  	glEnd();
  	glFlush();
  }
  làm nhiệm vụ vẽ một điểm tại tọa độ (x, y).
  hàm thứ hai: void line(int x1, int y1, int x2, int y2) gọi hàm trên để vẽ đoạn thẳng từ (x1, y1) đến (x2,y2)
  Code:
  void DDALine(int x1, int y1, int x2, int y2)
  {
  float a=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
  int x=x1;
  float y=(float)y1;
  putPixcel(x,round(y));
  for(x=x1;x<x2;x++)
  {
  y+=a;
  putPixcel(x,round(y));
  }
  }
  Bây giờ tôi muốn gọi hàm DDALine(int x1, int y1, int x2, int y2) để vẽ đoạn thẳng với tọa độ 2 điểm dc truyền vào thì phải làm thế nào?
  Vì tôi thấy hàm glutDisplayFunc(DDALine);tham số là NULL nên không đưa tham số vào được.
  Code:
  int main(int argc, char* argv[])
  {
  	int x1, y1, x2, y2;
  	cout<<"Nhap vao diem P: ";
  	cin>>x1>>y1;
  	cout<<"Nhap vao diem Q: ";
  	cin>>x2>>y2;
  	glutInit(&argc, argv); 
  	glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE |GLUT_RGB);
  	glutInitWindowSize(640, 480); 
  	glutInitWindowPosition(100, 150); 
  	glutCreateWindow("My first program"); 
  	glutDisplayFunc(DDALine);// chỗ này không phải làm thế nào hả bạn???
  	myInit();
  	glutMainLoop();// 
  	return 0;
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Tọa độ trong đồ họa OpenGL - Glut sử dụng như thế nào?
  Gửi bởi Nixforest trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2012, 10:18 PM
 2. vẽ ngôi sao bằng thư viện glut
  Gửi bởi quangtrivela trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-05-2011, 12:26 AM
 3. Sử dụng thư viện glut của OpenGL lỗi: error C2144: syntax error?
  Gửi bởi biencute trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 17-03-2011, 08:50 PM
 4. Lập trình đồ họa OpenGL | Cách hoạt động của OpenGL trong lập trình C#
  Gửi bởi dieucay555 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 10-12-2008, 10:05 PM
 5. Hỏi Hàm drawline trong thư viện glut
  Gửi bởi salinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-11-2008, 07:26 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn