Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: Lập trình C++ STL | Cùng luyện Standard Template Library

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Wink Lập trình C++ STL | Cùng luyện Standard Template Library

  Mới học C++ không lâu, giờ mới biết STL. Kim chia sẻ mấy bài và các bạn cùng làm nhé

  Có gì thắc mắc thì trao đổi và nhờ anh RR hỗ trợ (pro STL nhất Cviệt )

  Bài 1: Sử dụng vector chứa dữ liệu kiểu string để tạo một shopping list.
  Viết hàm print xử lý in ra shopping list.
  Chú ý: in ra = in shopping list
  Yêu cầu:
  1. Tạo shopping list (SL) và in ra
  2. Thêm vào danh sách một số thứ cần mua: "egg" "milk" "sugar" "chocolate" "flour" và in ra
  3. Xóa món hàng cuối cùng và in ra
  4. Thêm vào một món "coffee" và in ra
  5. Dùng vòng lặp tìm món hàng "sugar" và thay thế nó = "honey" và in ra
  6. Dùng vòng lặp tìm món hàng "milk" và xóa nó đi và in ra (thứ tự món hàng trong danh sách thay đổi)
  7. Tìm món hàng "chocolate" và xóa nó khỏi danh sách mà không thay đổi thứ tự danh sách rồi in ra

  Đây là đáp án của Kim tại thời điểm này:
  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author bvKim
  3.  * @file stl.cpp
  4.  * @date 12-Nov-2008
  5.  * @note
  6.  *      practive w/ C++ STL
  7.  */
  8.  
  9.  
  10. /*****************/
  11. /* Preprocessors */
  12. /*****************/
  13. #include <iostream>
  14. #include <vector>
  15. #include <string>
  16. #include <algorithm>
  17.  
  18. /***************/
  19. /* Member Call */
  20. /***************/
  21. using std::cout;
  22. using std::endl;
  23. using std::string;
  24. using std::vector;
  25.  
  26. /******************/
  27. /* Method Declare */
  28. /******************/
  29. void print(vector<string> shop);
  30.  
  31. /***************/
  32. /* Entry Point */
  33. /***************/
  34. int main(int argc, char *argv[])
  35. {
  36.     /* 1. create an empty vector */
  37.     vector<string> shop;
  38.     print(shop);
  39.  
  40.     /* 2. add item */
  41.     shop.push_back("egg");
  42.     shop.push_back("milk");
  43.     shop.push_back("sugar");
  44.     shop.push_back("chocolate");
  45.     shop.push_back("flour");
  46.     print(shop);
  47.  
  48.     /* 3. Remove last element */
  49.     shop.pop_back();
  50.     print(shop);
  51.  
  52.     /* 4. Append item "coffee" */
  53.     shop.push_back("coffee");
  54.     print(shop);
  55.  
  56.     /* 5. Replace "sugar" w/ "honey" */
  57.     vector<string>::iterator pos;
  58.     for(pos = shop.begin(); pos != shop.end(); pos++) {
  59.         if((*pos).compare("sugar") == 0)
  60.             *pos = "honey";
  61.     }
  62.     print(shop);
  63.  
  64.     /* 6. Find "milk" and remove */
  65.     //shop.erase(remove(shop.begin(), shop.end(), "milk"));
  66.     for(pos = shop.begin(); pos != shop.end(); pos++) {
  67.         if((*pos).compare("milk") == 0)
  68.            shop.erase(pos);
  69.     }
  70.     print(shop);
  71.  
  72.     /* 7. Find "chocolate" and remove, vector order doesn't change */
  73.     for(pos = shop.begin(); pos != shop.end(); pos++) {
  74.         if((*pos).compare("chocolate") == 0)
  75.             *pos = "";
  76.     }
  77.     print(shop);
  78.        
  79.    
  80.     // return on SUCCESS
  81.     return EXIT_SUCCESS;
  82. }
  83.  
  84. /*
  85.  * @method print()
  86.  * @type void
  87.  * @param
  88.  *       shop vector<string>
  89.  * @purpose
  90.  *       print shopping list
  91.  */
  92.  
  93. void print(vector<string> shop)
  94. {
  95.      // create iterator
  96.      vector<string>::iterator pos;
  97.      // print every item
  98.      for(pos = shop.begin(); pos != shop.end(); pos++) {
  99.          cout << " " << *pos;
  100.      }
  101.      cout << endl;
  102. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bvKim : 12-11-2008 lúc 11:51 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Bài số 2: Vẫn yêu cầu như trên nhưng áp dụng với list

  Code:
    1. Create an empty list.
    2. Append the items, "eggs," "milk," "sugar," "chocolate," and "flour" to the list. Print the list.
    3. Remove the first element from the list. Print the list.
    4. Insert the item, "coffee" at the beginning of the list. Print the list.
    5. Find the item, "sugar" and replace it with "honey." Print the list.
    6. Insert the item, "baking powder" before "milk" in the list. Print the list.
  Code xử lý của Kim

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author bvKim
  3.  * @file stl_list.cpp
  4.  * @date 13-Nov-2008
  5.  * @note
  6.  *      1. Create an empty list.
  7.         2. Append the items, "eggs," "milk," "sugar," "chocolate," and "flour" to the list. Print the list.
  8.         3. Remove the first element from the list. Print the list.
  9.         4. Insert the item, "coffee" at the beginning of the list. Print the list.
  10.         5. Find the item, "sugar" and replace it with "honey." Print the list.
  11.         6. Insert the item, "baking powder" before "milk" in the list. Print the list.
  12.  */
  13.  
  14. /*****************/
  15. /* Preprocessors */
  16. /*****************/
  17. #include <iostream>
  18. #include <list>
  19. #include <string>
  20.  
  21. #define List std::list<string>
  22.  
  23. using std::cout;
  24. using std::endl;
  25. using std::string;
  26.  
  27. /******************/
  28. /* Member Declare */
  29. /******************/
  30. void print(List shop, int step);
  31.  
  32. /***************/
  33. /* Entry point */
  34. /***************/
  35. int main(int argc, char *argv[])
  36. {
  37.     int step = 0;
  38.     /* 1. Create an empty list */
  39.     List shop;
  40.     print(shop, ++step);
  41.  
  42.     /* 2. Append items */
  43.     shop.push_back("egg");
  44.     shop.push_back("milk");
  45.     shop.push_back("sugar");
  46.     shop.push_back("chocolate");
  47.     shop.push_back("flour");
  48.     print(shop, ++step);
  49.  
  50.     /* 3. Remove the first element */
  51.     shop.pop_front();
  52.     print(shop, ++step);
  53.  
  54.     /* 4. Insert "coffee" at the beginning */
  55.     shop.push_front("coffee");
  56.     print(shop, ++step);
  57.  
  58.     /* 5. Find "sugar" replace w/ "honey" */
  59.     for(List::iterator it = shop.begin(); it != shop.end(); it++) {
  60.         if((*it).compare("sugar") == 0)
  61.             *it = "honey";
  62.     }
  63.     print(shop, ++step);
  64.  
  65.     /* 6. Insert "baking powder" before "milk" */
  66.     for(List::iterator it = shop.begin(); it != shop.end(); it++) {
  67.         if((*it).compare("milk") == 0)
  68.             shop.insert(it, "baking-powder");
  69.     }
  70.     print(shop, ++step);
  71.  
  72.     // return on success
  73.     return EXIT_SUCCESS;
  74. }
  75.  
  76. /*****************/
  77. /* Member define */
  78. /*****************/
  79. void print(List shop, int step)
  80. {
  81.     List::iterator iter;
  82.     cout << "[Step " << step << "] ";
  83.     for(iter = shop.begin(); iter != shop.end(); iter++) {
  84.         cout << " " << (*iter);
  85.     }
  86.     cout << endl;
  87. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  Nhìn sơ qua thấy kim lập trình C++ cũng tốt ghê!

  Xài STL thì mình chỉ biết vector, list, stack, queue, map, iterator.

  Còn cái thằng Sets thì bó tay! Học ctdl không thấy nhắc tới.

  Hong biết các bạn trên forums ra tay được chỗ này không?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  @Z: cảm ơn anh , em mới tập tành nên vẫn cần cố gắng nhiều lắm.

  Bài số 3:
  Viết một chương trình yêu câu user nhập vào một danh sách shopping.
  Sau đó in ra danh sách đã nhập vào.

  Kim sử dụng List ở đây

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author bvKim
  3.  * @file stl_list_1.cpp
  4.  * @date 13-Nov-2008
  5.  * @note
  6.  *      write a program that prompt user to input shopping list items until exit signal detected
  7.  *      print the shopping list
  8.  */
  9.  
  10.  /*****************/
  11.  /* Preprocessors */
  12.  /*****************/
  13.  #include <iostream>
  14.  #include <list>
  15.  #include <string>
  16.  
  17.  #define List std::list<string>
  18.  
  19.  using std::cout;
  20.  using std::cin;
  21.  using std::endl;
  22.  using std::string;
  23.  
  24. /******************/
  25. /* Member declare */
  26. /******************/
  27. void print(List shop);
  28. void prompt(List& shop);
  29.  
  30. /***************/
  31. /* Entry point */
  32. /***************/
  33. int main(int argc, char *argv[])
  34. {
  35.     List shop;
  36.     cout << "[Make your shopping list]" << endl
  37.          << "<Note: type 'quit' or 'exit' to finish order.>" << endl;
  38.     prompt(shop);
  39.     print(shop);
  40.  
  41.     // return on success
  42.     return EXIT_SUCCESS;
  43. }
  44.  
  45. /*****************/
  46. /* Member define */
  47. /*****************/
  48. /*
  49.  * @method print()
  50.  * @type void
  51.  * @param
  52.  *      shop List
  53.  * @purpose
  54.  *      print shopping item list
  55.  */
  56. void print(List shop)
  57. {
  58.     cout << endl;
  59.     cout << "[Shopping List]" << endl;
  60.     List::iterator it = shop.begin();
  61.     int cnt = 0;
  62.     for(; it != shop.end(); it++) {
  63.         cout << "\t" << ++cnt << ". " << (*it) << endl;
  64.     }
  65.     cout << "[End of Shopping List]" << endl;
  66. }
  67.  
  68. /*
  69.  * @method prompt()
  70.  * @type void
  71.  * @param
  72.  *      shop List&
  73.  * @purpose
  74.  *      prompt user to input item and add to shopping list
  75.  */
  76. void prompt(List& shop)
  77. {
  78.     string input;
  79.     do {
  80.         cout << "[+] item: ";
  81.         cin >> input;
  82.         if(!input.compare("quit") || !input.compare("exit"))
  83.             break;
  84.         shop.push_back(input);
  85.     } while(1);
  86.     cout << "[!] Order done !" << endl << endl;
  87. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - r2 chưa có thời gian coi hết, bài 1 thì r2 đã có chỉnh sữa và thêm 1 số cái cần thiết cho bvKim rồi đó.
  - Có nhiều chỗ gọi shop.end() là không cần thiết, tập dùng STL algorithm, tránh dùng for-loop.
  - Dùng const whenever possible.
  - Anyways, very good job ! Cậu thành thạo STL thì cậu cũng thành thạo C++ hơn. STL bring your code to a higher level abstraction ! I'll take a look other 2 when I have time !
  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author bvKim
  3.  * @file stl.cpp
  4.  * @date 12-Nov-2008
  5.  * @note
  6.  *      practive w/ C++ STL
  7.  */
  8.  
  9.  
  10. #include <iostream>
  11. #include <vector>
  12. #include <string>
  13. #include <algorithm>
  14.  
  15. using std::cout;
  16. using std::endl;
  17. using std::string;
  18. using std::vector;
  19.  
  20.  
  21. void print( const vector< string >& shop );
  22.  
  23. /*
  24.     Use this for replace_if
  25. */
  26. bool is_milk( const string& s ) {
  27.     return s == "milk";
  28. }
  29.  
  30. int main()
  31. {
  32.     vector< string > shop;
  33.  
  34.     shop.push_back( "egg" );
  35.     shop.push_back( "milk" );
  36.     shop.push_back( "sugar" );
  37.     shop.push_back( "chocolate" );
  38.     shop.push_back( "flour" );
  39.  
  40.     /*
  41.         tricky part !
  42.         -> avoid capacity of vector grow too fast
  43.     */
  44.     vector< string >( shop ).swap( shop );
  45.  
  46.     print( shop );
  47.  
  48.     shop.pop_back();
  49.     print( shop );
  50.  
  51.  
  52.     shop.push_back( "coffee" );
  53.     print( shop );
  54.  
  55.     std::cout << "\n AFTER REPLACE \n";
  56.     replace_if( shop.begin(), shop.end(), is_milk, "honey" ) ;
  57.  
  58.     print( shop );
  59.  
  60.     /*
  61.         For vector use this idom :
  62.         - erase( remove(...) )
  63.         - erase( remove_if(...) )
  64.     */
  65.     std::cout << "\n AFTER REMOVE \n";
  66.     shop.erase( std::remove( shop.begin(), shop.end(), "milk" ) );
  67.  
  68.     print( shop );
  69.  
  70.     return 0;
  71. }
  72.  
  73. /*
  74.     Here you need to pass const ref since you not
  75.     intend to modify vector
  76. */
  77. void print( const vector< string >& shop )
  78. {
  79.     typedef vector<string>::const_iterator iter;
  80.     /*
  81.         For will check the 2nd condition every time it loops
  82.         so yours will call "shop.end()" shop.size()*times !!!
  83.         -> this call overhead function call.
  84.     */
  85.     for( iter b = shop.begin(), e = shop.end(); b != e; ++b ) {
  86.         cout << " " << *b;
  87.     }
  88.     cout << endl;
  89. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Lập trình C++ STL | Cùng luyện Standard Template Library

  Bài 2 :
  C++ Code:
  1.  #define List std::list<string>
  - This is evil in C++, tập dùng typedef
  - Here's my solution
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <list>
  3. #include <string>
  4. #include <iterator>
  5. #include <algorithm>
  6.  
  7. /*
  8.     This called "function object"
  9. */
  10. class is_chocolate {
  11. public:
  12.     bool operator ()( const std::string& s ) {
  13.         return s == "chocolate";
  14.     }
  15. };
  16.  
  17. int main()
  18. {
  19.     /*
  20.         C++ programmers use "typedef" every time they
  21.         use STL.
  22.         ...*/
  23.     typedef std::list< std::string > ls;
  24.     ls shop;
  25.  
  26.     shop.push_back( "egg" );
  27.     shop.push_back( "milk" );
  28.     shop.push_back( "sugar" );
  29.     shop.push_back( "chocolate" );
  30.     shop.push_back( "flour" );
  31.  
  32.     /*
  33.         Print out using ostream_iterator<>
  34.         ...*/
  35.     std::ostream_iterator< std::string > screen( std::cout, " " );
  36.     std::copy( shop.begin(), shop.end(), screen );
  37.     std::cout << "\n\n";
  38.  
  39.     /* Find and insert
  40.         ...*/
  41.     ls::iterator i = std::find( shop.begin(), shop.end(), "milk" );
  42.     shop.insert( i, "C++" );
  43.     std::copy( shop.begin(), shop.end(), screen );
  44.  
  45.     /*
  46.         Replace if
  47.         ...*/
  48.     std::replace_if( shop.begin(), shop.end(), is_chocolate(), "C" );
  49.     std::copy( shop.begin(), shop.end(), screen );
  50.  
  51.     return 0;
  52. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 13-11-2008 lúc 05:02 AM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Bài 3 :
  - Giới thiệu với cậu thêm 1 cái mới, dùng template để in ra bất kì container nào(
  list, vector, map.... )
  - Dùng ++i nhanh hơn i++ đối với iterator. Chú ý coi thêm : const_iterator, reverse_iterator, const_reverse_iterator.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <list>
  3. #include <string>
  4.  
  5. typedef std::list< std::string > los;
  6.  
  7. template< typename T >
  8. void print( const T& any_container )
  9. {
  10.     typedef typename T::const_iterator iter;
  11.     for( iter b = any_container.begin(), e = any_container.end(); b != e; ++b ) {
  12.         std::cout << *b << " ";
  13.     }
  14. }
  15.  
  16. void prompt( los& shop )
  17. {
  18.     std::string input;
  19.     do {
  20.         std::cout << "[+] item: ( exit or quit to leave ) : ";
  21.         std::cin >> input;
  22.         if( input == "exit" || input == "quit" )
  23.             break;
  24.         shop.push_back( input );
  25.     }
  26.     while( 1 );
  27. }
  28.  
  29.  
  30. int main()
  31. {
  32.     los shop;
  33.  
  34.     prompt( shop) ;
  35.     print( shop );
  36.  
  37.     return 0;
  38. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  hix...em mới học STL từ đêm qua, làm sao đã biết hết được .

  anh r2 có gì cho thêm lời khuyên và nhiều nhận xét mấy bài em làm nha .
  để rút kinh nghiệm và code cho tốt hơn

  Bài số 4 này Kim nghĩ mãi không ra số 2. :(

  Bài số 4:


  * Write a program that initializes a string with the following text:
  * <-input->
  * Congratulations Mrs. <name>, you and Mr. <name> are the lucky recipients of a trip for two to XXXXXX.
  * Your trip to XXX is already scheduled.
  * <-/input->
  * Use string functions to perform the following manipulations:
  * 1. Replace every occurrence of "<name>" with "Luzer."
  * 2. Replace every occurrence of "XXX," regardless of the number of Xs, with "Siberia."
  * 3. Insert the letters "un" before the first occurrence of the word "luck."
  * 4. Append the words "for December" to the string.
  * 5. Print the resulting string.  Đây là đáp án tạm thời của Kim, câu số 2 chưa nghĩ ra nên chưa dám làm mấy câu sau

  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author bvKim
  3.  * @file stl_string.cpp
  4.  * @date 13-Nov-2008
  5.  * @note
  6.  *      Write a program that initializes a string with the following text:
  7.  *      <-input->
  8.  *      Congratulations Mrs. <name>, you and Mr. <name> are the lucky recipients of a trip for two to XXXXXX.
  9.  *      Your trip to XXX is already scheduled.
  10.  *      <-/input->
  11.  *      Use string functions to perform the following manipulations:
  12.  *         1. Replace every occurrence of "<name>" with "Luzer."
  13.  *         2. Replace every occurrence of "XXX," regardless of the number of Xs, with "Siberia."
  14.  *         3. Insert the letters "un" before the first occurrence of the word "luck."
  15.  *         4. Append the words "for December" to the string.
  16.  *         5. Print the resulting string.
  17.  */
  18.  
  19. /*****************/
  20. /* Preprocessors */
  21. /*****************/
  22. #include <iostream>
  23. #include <string>
  24. #include <algorithm>
  25.  
  26. using std::cout;
  27. using std::endl;
  28. using std::string;
  29.  
  30. /******************/
  31. /* Member declare */
  32. /******************/
  33. void print(string text, int step);
  34.  
  35. /***************/
  36. /* Entry point */
  37. /***************/
  38. int main(int argc, char *argv[])
  39. {
  40.     string text = "Congratulations Mrs. <name>, you and Mr. <name> are the lucky recipients of a trip "
  41.                   "for two to XXXXXX. "
  42.                   "Your trip to XXX is already scheduled.";
  43.     int step = 0;
  44.  
  45.     /* 1. replace every '<name>' w/ 'Luzer.' */
  46.     while(1) {
  47.         int pos = text.find("<name>", 0, text.length());
  48.         if(pos == string::npos)
  49.             break;
  50.         text.replace(pos, 6, "Luzer.");
  51.     }
  52.     print(text, ++step);
  53.  
  54.     /* 2. replace Xs w/ 'Siberia' */
  55.     // Kim chưa nghĩ ra T_T
  56.     print(text, ++step);
  57.  
  58.  
  59.     // return on success
  60.     return EXIT_SUCCESS;
  61. }
  62.  
  63. /*****************/
  64. /* Member define */
  65. /*****************/
  66.  
  67. /*
  68.  * @method print()
  69.  * @type void
  70.  * @param
  71.  *      text string
  72.  *      step int
  73.  * @purpose
  74.  */
  75. void print(string text, int step)
  76. {
  77.     cout << endl;
  78.     cout << "[Step " << step << "]" << endl;
  79.     cout << text << endl;
  80. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bvKim : 13-11-2008 lúc 09:22 AM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Em bỏ cái đề bold và 1 màu nào đó cho dễ nhìn, đọc code php anh cũng mù T_T !
  Edit : string cũng giống như vector + thêm 1 số cái về phần tìm kiến :
  - find_first_of
  - find_first_not_of
  - find_last...
  Cái này em google để tìm hiểu cách thức nó làm việc.
  Với mấy cái anh nêu ra trong ví dụ 1,2,3 em có thể làm bài này dễ dàng !
  Show me what have you tried first !

  As I said above :

  Cplusplus Code: | Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code |
  void print(string text, int step);</p>
  <p>  Use const-ness whenever possible !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 13-11-2008 lúc 09:27 AM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Em bỏ cái đề bold và 1 màu nào đó cho dễ nhìn, đọc code php anh cũng mù T_T !
  Edit : string cũng giống như vector + thêm 1 số cái về phần tìm kiến :
  - find_first_of
  - find_first_not_of
  - find_last...
  Cái này em google để tìm hiểu cách thức nó làm việc.
  Với mấy cái anh nêu ra trong ví dụ 1,2,3 em có thể làm bài này dễ dàng !
  Show me what have you tried first !

  As I said above :

  Cplusplus Code: | Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code |
  void print(string text, int step);</p>
  <p>  Use const-ness whenever possible !
  nhưng mà anh, mấy hàm đó em cũng check rồi nhưng mà vẫn không nghĩ ra cách xử lý.

  bởi vì thế này:
  nó yêu cầu thay thế các từ chỉ chứa 1 kí tự lặp đi lặp lại: X, XX, XXX, XXXXXXXX.. .. bằng từ "Siberia"

  em không tìm ra method nào làm cái này trong template string và cả trong algorithm nữa (replace, replace_copy...)

  em cũng nghĩ ra 1 giải pháp đơn giản gọi là làm trâu bò
  cắt string text từng word lấy token <space> rồi lưu các từ vào 1 list. Rồi sẽ tạo quá trình kiểm tra lần lượt các từ xem các chữ cái tạo nên từ có phải là 'X' hay không. Nếu đúng thì thay thế bằng chuỗi cần thay. Sau đó, nối hết cả list này gán vào chuỗi text ban đầu.

Các đề tài tương tự

 1. Công cụ lập trình C++ Hướng dẫn sử dụng Standard Library trong C Free 5.0
  Gửi bởi hoasung01 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-08-2011, 01:43 PM
 2. Kỹ thuật C++ Template Method có liên quan gì đến template trong C++ ko?
  Gửi bởi ten_truycap trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-10-2010, 11:26 PM
 3. Làm sao để tạo 1 project MFC với chế độ Windows Standard Library ở VS2010??
  Gửi bởi langman trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-09-2010, 11:37 PM
 4. sử dụng QT library cùng với VC++
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-03-2010, 11:47 PM
 5. [ Solved ]Standard template library
  Gửi bởi nguyenvanhien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-09-2008, 02:29 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn