Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 18 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Chỉ dùng một đối tượng A?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  48

  Mặc định [ Solved ]Chỉ dùng một đối tượng A?

  tớ có hai hàm duyệt đồ thị là: DFS và BFS. hai hàm này trong cùng một lớp. Và khi tớ khai báo một đối tượng A và tớ gọi hàm DFS, thì tất cả những thuộc tính cảu lớp bị thay đổi, sau đó tớ không thể dùng chính đối tượng đó để gọi hàm BFS, vì các thuộc tính đã bị thay đổi và kết quả không đúng nữa. Không khai báo một đối tượng thứ 2 tớ còn cách nào không?
  Hạnh phúc luôn đợi ta mỉn cười lại với nó.(^,,^).

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  UIT
  Bài viết
  44

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hahonga3 Xem bài viết
  tớ có hai hàm duyệt đồ thị là: DFS và BFS. hai hàm này trong cùng một lớp. Và khi tớ khai báo một đối tượng A và tớ gọi hàm DFS, thì tất cả những thuộc tính cảu lớp bị thay đổi, sau đó tớ không thể dùng chính đối tượng đó để gọi hàm BFS, vì các thuộc tính đã bị thay đổi và kết quả không đúng nữa. Không khai báo một đối tượng thứ 2 tớ còn cách nào không?
  Đọc không thế thì khó hiểu quá bạn post cái code đó lên đây đi bạn .
  Phương thức làm thay đổi giá trị của thuộc tính chứ làm sao thay đổi thuộc tính của đối tượng được ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  48

  tất nhiên là giá trị của thuộc tính rồi. code dài lắm sợ các bạn ngại đọc. Tớ xin post lên đây vậy.
  PHP Code:
  #include<iostream>
  #include<fstream>
  using namespace std;
  //---------------------------------------- bat dau lop stack--------------------------------
  class Stack
  {
      
  int size;         //kich thuoc stack
      
  int butter[20];      //ten stack
      
  int top;          //con tro dinh stack
  public:
      
  Stack();    //ham khoi tao
      
  bool is_empty();         //ham kiem tra rong
      
  void push(int);               //ham truyen vao stack 1 gia tri
      
  int pop(int);                //ham lay ra khoi stack 1 gia tri
      
  int giaTriDauStack();    //tra ra gia tri dau stack
      
  friend void DFS();
  };
  Stack::Stack(){
      
  size 20;
      
  top 0;
  }    
  bool Stack::is_empty(){
      if(
  top==0)
          return 
  true;
      else
          return 
  false;
  }
  void Stack::push(int x){ //day vao
      
  if (top size){
          
  butter[top] = x;
          
  top++;
      }
  }
  int Stack::pop(int a){
      if(!
  is_empty()){
          
  top--;
          
  butter[top];
      }
      else 
          
  = -1;
      return 
  a;
  }
  int Stack::giaTriDauStack(){
      if(!
  is_empty()){
          
  int a top;
          return 
  butter[--a];
      }
      else
          return -
  1;
  }
  //----------------------------------------------------------------------ket thuc viec cai dat lop stack----
  //--------------------------------------bat dau lop queue-----------------------
  class Queue{
      
  int size;
      
  int butter[20];
      
  int front;
      
  int back;
  public:
      
  Queue();    //ham khoi tao
      
  bool is_empty();         //ham kiem tra rong
      
  void Add(int);               //ham truyen vao queue 1 gia tri
      
  int    eliminate(int);        //ham lay ra khoi queue 1 gia tri
      
  int    giaTriDauQueue();                //tra ra gia tri dau queue
      
  friend void    BFS();
  };
  Queue::Queue(){
      
  size    =    20;
      
  front    =    0;
      
  back    =    0;
  }
  bool Queue::is_empty(){
      if((
  front==0&&back==0)||(front>back))
          return 
  true;
      else
          return 
  false;
  }
  void Queue::Add(int a){
      
  butter[back]=a;
      
  back++;
  }
  int Queue::eliminate(int a){
      if(!
  is_empty()){
          
  butter[front];
          
  front++;
      }
      else
          
  = -1;
      return 
  a;

  }
  int Queue::giaTriDauQueue(){//tra ra gia tri dau queue
      
  if(!is_empty())
          return 
  butter[front];
      else
          return -
  1;
  }
  //---------------------------ket thuc viec cai dat lop queue-----------
  //-------------------------------bat dau lop Graph---------------------
  class Graph{
      
  int A[20][20];
      
  int soDinh;//so dinh cua ma tran
      
  bool was_visited[20];//mang danh dau nhung dinh da tham
      
  int daTham[20]; //mang luu tru dinh da tham
      
  int dinhQueue;//dinh cua queue
      
  int dinhStack;//dinh cua stack
  public:
      
  Graph();//ham khoi tao
      
  void readFile1(const char*);
      
  int dinhLienKe(int,int &);
      
  void BFS();//se la ham ban cua lop Queue
      
  void DFS();//se la ham ban cua lop Stack
  };
  //----------------------------han khoi tao---------------------------
  Graph::Graph(){
      for(
  int i=0;i<20;i++){
          for(
  int j=0;j<20;j++)
              
  A[i][j] = 0;
          }
      for(
  int i=0;i<20;i++)
          
  was_visited[i]=false;//ban dau gan gia tri cho cac phan tu mang danh dau
      
  for (int k=0;k<20;k++)
          
  daTham[k]=0;//khoi gan cac gia tri trong mang
  }
  //-------------------------------------------------------------------
  //--------------------------ham doc file ma tran lien ke-------------
  void Graph::readFile1(const charnameFile){
      
  ifstream dataFile(nameFile);
      if(!
  dataFile.fail()){
          
  dataFile>>soDinh;
          for(
  int i=0;i<soDinh;i++)
              for(
  int j=0;j<soDinh;j++)
                  
  dataFile>>A[i][j];
      }
      else{
          
  cout<<"\nBi loi. kiem tra lai file "<<nameFile<<" xem\n";
          exit(
  1);
      }
      
  dataFile.close();    
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------
  //----------------------------ham kiem tra dinh lien ke voi dinh dau Queue------------
  int Graph::dinhLienKe(int vint &t){
      
  int a;
      for(
  int jt;j<soDinh;j++){
          if((
  A[v][j]!=0)&&(was_visited[j]==false)){// dinh la lien ke va chua duoc tham la j
              
  return j;
              break;
          }
          else 
  = -2;        
      }
      return 
  a;    
  }
  //--------------------------------------------------------------------------------------
  //----------------------------------------thuat toan BFS bat dau------------------------
  void Graph::BFS(){
      
  Queue theQueue;//khai bao mot doi tuong    
      
  int stt=0;
      
  int start;
      
  cout<<"\nNhap vao dinh bat dau duyet   ";
      
  cin>>start;
      while(
  start>=soDinh){
          
  cout<<"\nnhap lai dinh sao cho be hon "<<soDinh<<" nha ";
          
  cin>>start;
      }
      if(
  start<soDinh){
          
  daTham[0]=start//ghi nhan dinh dau tien duoc tham
          
  theQueue.Add(start); //dua dinh do vao queue
          
  was_visited[start]=true//danh dau dinh da duoc tham
          
  int t 0;
          while(!
  theQueue.is_empty()){
              
  dinhQueue theQueue.giaTriDauQueue();   //tim den dinh dau cua Queue
              
  int k dinhLienKe(dinhQueue,t);
              if(
  k==-2){//neu nhu khong co dinh lien ke
                  
  theQueue.eliminate(dinhQueue);//lay ra phan tu dau queue
                  
  0;
              }
              else{
                  
  was_visited[k] = true;//danh dau dinh lien ke cua dinh v da duoc tham
                  
  if(k<soDinh-1)
                      
  k+1//ty nua se for tu dinh thu k+1 chu khong for lai cac dinh <k nua
                  
  else k//neu k = so dinh luon roi thi thoi khoi duyet them chi cho met
                  
  theQueue.Add(k);//dua dinh lien ke nay vao queue
                  
  daTham[++stt] = k;//dua dinh lien ke vao mang da tham theo thu tu
              
  }
          }
          
  cout<<"\ndanh sach cac dinh lan luot duoc duyet la\n";
          for (
  int i0;i<soDinhi++)
              
  cout<<"  "<<daTham[i];
          
  cout<<endl;
      }
  }
  void Graph::DFS(){
      
  int daTham[10];                  //mang luu tru dinh da tham
      
  int stt=0;
      
  int start;    
      
  Stack theStack;          //tao 1 doi tuong co kieu stack
      
  cout<<"\nNhap vao dinh bat dau duyet   ";
      
  cin>>start;
      while(
  start>=soDinh){
          
  cout<<"\nnhap lai dinh sao cho be hon "<<soDinh<<" nha ";
          
  cin>>start;
      }
      if(
  start<soDinh){
          
  daTham[0]=start;               //gi nhan dinh dau tin duoc tham
          
  theStack.push(start);        //dua dinh do vao stack
          
  was_visited[start]=true;     //danh dau dinh da duoc tham
          
  int t 0;//bien nay chi de dam bao duyet cac dinh khong bi lap lai
          
  while(!theStack.is_empty()){
              
  dinhStack theStack.giaTriDauStack();   //tim den dinh dau cua Stack
              
  int k dinhLienKe(dinhStack,t);
              if(
  k==-2){//neu nhu khong co dinh lien ke
                  
  theStack.pop(dinhStack);//lay ra phan tu dau Stack
                  
  0;
              }
              else{
                  
  was_visited[k] = true;//danh dau dinh lien ke cua dinh v da duoc tham
                  
  if(k<soDinh-1)
                      
  k+1//ty nua se for tu dinh thu k+1 chu khong for lai cac dinh <k nua
                  
  else k//neu k = so dinh luon roi thi thoi khoi duyet them chi cho met
                  
  theStack.push(k);//dua dinh lien ke nay vao Stack
                  
  daTham[++stt] = k;//dua dinh lien ke vao mang da tham theo thu tu
              
  }
          }
          
  cout<<"\ndanh sach cac dinh lan luot duoc duyet la\n";
          for (
  int i0;i<soDinhi++)
              
  cout<<"  "<<daTham[i];
          
  cout<<endl;
      }
  }
  int main(){
      
  Graph doThi_A;
      
  Graph doThi_B;
      
  char nameFile[20];
      
  //------------------ket thuc khai bao cac bien a doi tuong-----------------------
      
  cout<<"\nHay nhap vao ten File ma ban muon lay du lieu\n";
      
  cin.getline(nameFile,20);
      
  doThi_A.readFile1(nameFile);
      
  cout<<"\nDa doc file co ma tran ke xong. \n";
      
  cout<<"\nThuc hien thuat toan BFS\n";
      
  doThi_A.BFS();
      
  //-----------------------------thuc hien thuat toan duyet do thi theo chieu rong--
      //--------------------------------------------------------------------------------
      //-----------------------------thuc hien thuat toan duyet do thi theo chieu sau---
      
  doThi_B.readFile1(nameFile);
      
  cout<<"\nDa doc file co ma tran ke xong. \n";
      
  cout<<"\nThuc hien thuat toan DFS\n";
      
  doThi_B.DFS();
      return 
  0;

  bài này tớ đã dùng 2 đối tượng đó là doThi_A và doThi_B. Nhưng mà tớ muốn chỉ dùng một đối tượng thôi thì làm sao ?
  Hạnh phúc luôn đợi ta mỉn cười lại với nó.(^,,^).

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  tớ có hai hàm duyệt đồ thị là: DFS và BFS. hai hàm này trong cùng một lớp. Và khi tớ khai báo một đối tượng A và tớ gọi hàm DFS, thì tất cả những thuộc tính cảu lớp bị thay đổi, sau đó tớ không thể dùng chính đối tượng đó để gọi hàm BFS, vì các thuộc tính đã bị thay đổi và kết quả không đúng nữa. Không khai báo một đối tượng thứ 2 tớ còn cách nào không?
  làm hàm tạo đưa giá trị về ban đầu hoặc làm 1 hàm riềng đưa giá trị về ban đầu

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  48

  Hàm tạo sẽ tự động được goi khi khai báo một đối tượng mới. Trong chương trình của tớ cũng có hàm tạo rồi, nhưng để làm được điều tớ muốn thì dùng hàm tạo thế nào để nó đưa các giá trị này về vị trí ban đầu nhỉ? Đúng là có thể dùng một hàm riêng đưa các giá trị của thuộc tính về vị trí ban đầu. Cái này tớ hiểu còn hàm tạo thì không biết phải làm sao?
  Hạnh phúc luôn đợi ta mỉn cười lại với nó.(^,,^).

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định [ Solved ]Chỉ dùng một đối tượng A?

  Code:
  Stack::Stack(){
    size = 20;
    top = 0;
  }
  ah,OK cậu có thể gọi lại hàm tạo nếu muốn đưa nó về giá trị ban đầu mà

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Tạo 1 copy của dữ liệu trong hàm gọi DFS, 1 copy cho hàm gọi BFS, thì các đỉnh không bị thay đổi. Tui đoán chắc cái đám này phải không ?
  C++ Code:
  1.  int A[20][20];
  2.     int soDinh;//so dinh cua ma tran
  3.     bool was_visited[20];//mang danh dau nhung dinh da tham
  4.     int daTham[20]; //mang luu tru dinh da tham

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  48

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi coder_gate Xem bài viết
  Code:
  Stack::Stack(){
    size = 20;
    top = 0;
  }
  ah,OK cậu có thể gọi lại hàm tạo nếu muốn đưa nó về giá trị ban đầu mà
  sao lại gọi lại hàm tạo được, nó tự động được gọi khi khai báo một đối tượng mà. tớ không hiểu gọi lại như thế nào?
  Hạnh phúc luôn đợi ta mỉn cười lại với nó.(^,,^).

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  48

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Tạo 1 copy của dữ liệu trong hàm gọi DFS, 1 copy cho hàm gọi BFS, thì các đỉnh không bị thay đổi. Tui đoán chắc cái đám này phải không ?
  Cplusplus Code: | Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code |
  int A[20][20];
  int soDinh;//so dinh cua ma tran
  bool was_visited[20];//mang danh dau nhung dinh da tham
  int daTham[20]; //mang luu tru dinh da tham

  Tớ lại không hiểu: Tạo 1 coppy của kiểu dữ liệu trong hàm gọi DFS, và BFS là sao? tạo như thế nào nhỉ?
  Hạnh phúc luôn đợi ta mỉn cười lại với nó.(^,,^).

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cậu tạo hàm getAarray(), getSoDinh(), getWasVisitiedArray(), getDaThamArray(). Xử lý trên đám này, thằng nào gọi thì cho nó xử lý trên bản copy vậy là xong.

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Đối tượng hằng, phương thức hằng!!! Khi nào cần dùng ???
  Gửi bởi camping29 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 18-11-2008, 12:50 AM
 2. [ Solved ]Hàm cộng 2 số lớn dùng mảng int
  Gửi bởi reddevils528 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 19-10-2008, 02:49 PM
 3. [ Solved ]Lỗi khi dùng template
  Gửi bởi kidyboy2003 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 13-10-2008, 01:01 AM
 4. [ Solved ]Lỗi khi dùng dịch bằng Dev C++
  Gửi bởi Huyx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 25-09-2008, 10:20 AM
 5. [Solved]lập trình cho hệ thống nhúng dùng C/C++
  Gửi bởi luon07 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 14-03-2008, 10:09 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn