Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Thao tác nhỏ trên sổ hộ khẩu!

 1. #1
  No Avatar
  pen&pen Khách

  Angry Thao tác nhỏ trên sổ hộ khẩu!

  Chương trình không báo lỗi gì hết nhưng hàm xóa không thực hiện được. Mong các bạn chỉ giùm!

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<iostream.h>
  4. #include<string.h>
  5. class nhankhau
  6. {
  7.     private:
  8.         char name[25];
  9.         char birthday[15];
  10.         char que[100];
  11.         char dantoc[10];
  12.         char gioitinh[4];
  13.         char tongiao[20];
  14.         long cmnd;
  15.         char nghenghiep[40];
  16.         char quanhe[10];
  17.     public:
  18.         void nhap();
  19.         void xuat();
  20.         int operator !=(nhankhau x);
  21.         void nhap1();
  22. };
  23. void nhankhau::nhap()
  24. {
  25.     cout<<"\n Ten: ";
  26.     cin.ignore(1);
  27.     cin.get(name,25);
  28.     cout<<"\n Quan he voi chu ho(neu la chu ho thi nhap vao chu ho): ";
  29.     cin.ignore(1);
  30.     cin.get(quanhe,10);
  31.     cout<<"\n Ngay/thang/nam sinh:\t";
  32.     cin.ignore(1);
  33.     cin.get(birthday,15);
  34.     cout<<"\n Que quan: ";
  35.     cin.ignore(1);
  36.     cin.get(que,100);
  37.     cout<<"\n Dan toc: ";
  38.     cin.ignore(1);
  39.     cin.get(dantoc,10);
  40.     cout<<"\n Gioi tinh: ";
  41.     cin.ignore(1);
  42.     cin.get(gioitinh,4);
  43.     cout<<"\n Ton giao: ";
  44.     cin.ignore(1);
  45.     cin.get(tongiao,20);
  46.     cout<<"\n So chung minh nhan dan:\t";
  47.     cin>>cmnd;
  48.     cout<<"\n Nghe nghiep: ";
  49.     cin.ignore(1);
  50.     cin.get(nghenghiep,40);
  51. }
  52. void nhankhau::xuat()
  53. {
  54.   cout<<"\n Ten:"<<name<<"\n Quan he: "<<quanhe
  55.   <<"\n\t Ngay/thang/nam sinh:\t"<<birthday<<"\n\tQue quan: "<<que
  56.   <<"\n\tDan toc: "<<dantoc<<"\n\tGioi tinh: "<<gioitinh
  57.   <<"\n\tTon giao: "<<tongiao<<"\n\tSo chung minh nhan dan:\t"<<cmnd
  58.   <<"\n\tNghe nghiep: "<<nghenghiep;
  59. }
  60. int nhankhau::operator !=(nhankhau x)
  61. {
  62.     return (strcmp(name,x.name)!=0);
  63. }
  64. void nhankhau::nhap1()
  65. {
  66.     cout<<"\nTen: ";
  67.     cin.ignore(1);
  68.     cin.get(name,25);
  69. }
  70. class shkhau
  71. {
  72.   private:
  73.      nhankhau nk[15];
  74.      int n; //so nhan khau
  75.   public:
  76.     void input();
  77.     void output();
  78.     void them(nhankhau x);
  79.     void xoa(nhankhau x);
  80.     int vitri(int p,nhankhau x);
  81. };
  82. void shkhau::input()
  83. {
  84.     cout<<"\n So nhan khau: ";
  85.     cin>>n;
  86.     for(int i=1;i<=n;i++)
  87.     {
  88.         cout<<"\nThanh vien "<<i<<endl;
  89.         nk[i].nhap();
  90.     }
  91. }
  92. void shkhau::output()
  93. {
  94.     for(int i=1;i<=n;i++)
  95.     {
  96.         cout<<"\n"<<i<<"."<<endl;
  97.         nk[i].xuat();
  98.     }
  99. }
  100. void shkhau::them(nhankhau x)
  101. {
  102.     n+=1;
  103.     nk[n]=x;
  104.     cout<<"\nXuat so ho khau: ";
  105.     output();
  106. }
  107. void shkhau::xoa(nhankhau x)
  108. {
  109.     int p;
  110.     vitri(p,x);
  111.     for(int i = p+1;i<=n;i++)
  112.         nk[i-1] = nk[i];
  113.     n-=1;
  114.     cout<<"Xuat so ho khau:";
  115.     output();
  116. }
  117. int shkhau::vitri(int p,nhankhau x)
  118. {
  119.     p = 1;
  120.     while(p<=n&&nk[p]!=x)
  121.         p++;
  122.     if(p<=n)
  123.         return p;
  124.     else
  125.         return 0;
  126. }
  127. void main()
  128. {
  129.     clrscr();
  130.     shkhau A;
  131.     nhankhau x;
  132.     int p;
  133.     A.input();
  134.     A.output();
  135.     cout<<"\n THEM NHAN KHAU: ";
  136.     x.nhap();
  137.     A.them(x);
  138.     cout<<"\n XOA NHAN KHAU: ";
  139.     x.nhap1();
  140.     A.xoa(x);
  141.     getch();
  142. }

 2. #2
  No Avatar
  pen&pen Khách

  Úi Sao không ai đoài hoài gì đến bài mình vậy ta?
  Chắc tại sai vớ vẫn quá nên không ai thèm sữa đây.
  May mà mình đã tự tìm lấy được lỗi sai rồi, bạn nào có lỗi sai ngớ ngẫn tương tự thì cùng đọc để rút kinh nghiệm nha!|

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<iostream.h>
  4. #include<string.h>
  5. class nhankhau
  6. {
  7.     private:
  8.         char name[25];
  9.         char birthday[15];
  10.         char que[100];
  11.         char dantoc[10];
  12.         char gioitinh[4];
  13.         char tongiao[20];
  14.         long cmnd;
  15.         char nghenghiep[40];
  16.         char quanhe[10];
  17.     public:
  18.         void nhap();
  19.         void xuat();
  20.         int operator !=(nhankhau x);
  21.         void nhap1();
  22. };
  23. void nhankhau::nhap()
  24. {
  25.     cout<<"\n Ten: ";
  26.     cin.ignore(1);
  27.     cin.get(name,25);
  28.     cout<<"\n Quan he voi chu ho(neu la chu ho thi nhap vao chu ho): ";
  29.     cin.ignore(1);
  30.     cin.get(quanhe,10);
  31.     cout<<"\n Ngay/thang/nam sinh:\t";
  32.     cin.ignore(1);
  33.     cin.get(birthday,15);
  34.     cout<<"\n Que quan: ";
  35.     cin.ignore(1);
  36.     cin.get(que,100);
  37.     cout<<"\n Dan toc: ";
  38.     cin.ignore(1);
  39.     cin.get(dantoc,10);
  40.     cout<<"\n Gioi tinh: ";
  41.     cin.ignore(1);
  42.     cin.get(gioitinh,4);
  43.     cout<<"\n Ton giao: ";
  44.     cin.ignore(1);
  45.     cin.get(tongiao,20);
  46.     cout<<"\n So chung minh nhan dan:\t";
  47.     cin>>cmnd;
  48.     cout<<"\n Nghe nghiep: ";
  49.     cin.ignore(1);
  50.     cin.get(nghenghiep,40);
  51. }
  52. void nhankhau::xuat()
  53. {
  54.   cout<<"\n Ten:"<<name<<"\n Quan he: "<<quanhe
  55.   <<"\n\t Ngay/thang/nam sinh:\t"<<birthday<<"\n\tQue quan: "<<que
  56.   <<"\n\tDan toc: "<<dantoc<<"\n\tGioi tinh: "<<gioitinh
  57.   <<"\n\tTon giao: "<<tongiao<<"\n\tSo chung minh nhan dan:\t"<<cmnd
  58.   <<"\n\tNghe nghiep: "<<nghenghiep;
  59. }
  60. int nhankhau::operator !=(nhankhau x)
  61. {
  62.     return (strcmp(name,x.name)!=0);
  63. }
  64. void nhankhau::nhap1()
  65. {
  66.     cout<<"\nTen: ";
  67.     cin.ignore(1);
  68.     cin.get(name,25);
  69. }
  70. class shkhau
  71. {
  72.   private:
  73.      nhankhau nk[15];
  74.      int n; //so nhan khau
  75.   public:
  76.     void input();
  77.     void output();
  78.     void them(nhankhau x);
  79.     void xoa(int p,nhankhau x);
  80.     int vitri(int p,nhankhau x);
  81. };
  82. void shkhau::input()
  83. {
  84.     cout<<"\n So nhan khau: ";
  85.     cin>>n;
  86.     for(int i=1;i<=n;i++)
  87.     {
  88.         cout<<"\nThanh vien "<<i<<endl;
  89.         nk[i].nhap();
  90.     }
  91. }
  92. void shkhau::output()
  93. {
  94.     for(int i=1;i<=n;i++)
  95.     {
  96.         cout<<"\n"<<i<<"."<<endl;
  97.         nk[i].xuat();
  98.     }
  99. }
  100. void shkhau::them(nhankhau x)
  101. {
  102.     n+=1;
  103.     nk[n]=x;
  104.     cout<<"\nXuat so ho khau: ";
  105.     output();
  106. }
  107. void shkhau::xoa(int p,nhankhau x)
  108. {
  109.     p=vitri(p,x);
  110.     for(int i = p+1;i<=n;i++)
  111.         nk[i-1] = nk[i];
  112.     n-=1;
  113.     cout<<"Xuat so ho khau:";
  114.     output();
  115. }
  116. int shkhau::vitri(int p,nhankhau x)
  117. {
  118.     p = 1;
  119.     while(p<=n&&nk[p]!=x)
  120.         p++;
  121.     if(p<=n)
  122.         return p;
  123.     else
  124.         return 0;
  125. }
  126. void main()
  127. {
  128.     clrscr();
  129.     shkhau A;
  130.     nhankhau x;
  131.     int p;
  132.     A.input();
  133.     A.output();
  134.     cout<<"\n THEM NHAN KHAU: ";
  135.     x.nhap();
  136.     A.them(x);
  137.     cout<<"\n XOA NHAN KHAU: ";
  138.     x.nhap1();
  139.     A.xoa(p,x);
  140.     getch();
  141. }

Các đề tài tương tự

 1. Khẩn cấp diệt con bot trên máy các bạn !
  Gửi bởi TQN trong diễn đàn Lập trình Virus & Anti-Virus
  Trả lời: 68
  Bài viết cuối: 29-02-2012, 08:55 PM
 2. khắc phục lỗi thiếu cygwin.dll trên cygwin như thế nào?
  Gửi bởi rocktea trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-10-2010, 08:37 PM
 3. đọc và lưu file có mật khẩu trên C# như thế nào?
  Gửi bởi nhuibaby trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-07-2010, 10:43 AM
 4. Game snake viết trên C# | Lỗi directx trong C#, khắc phục như thế nào?
  Gửi bởi pine8xproit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 18-08-2009, 07:14 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn