Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Code trò chơi bắn bóng bay trong C++. Kiểm tra giúp mình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Mặc định Code trò chơi bắn bóng bay trong C++. Kiểm tra giúp mình

  Mọi người xem giúp đoạn code trò Bắn cung vào các quả bóng bay, không hiểu sao nó không chạy.
  C++ Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <graphics.h>
  3. #include <math.h>
  4. #include <dos.h>
  5. #include <stdlib.h>
  6.  
  7. /* 1 / sqrt(2) */
  8. #define FCT 0.7071067
  9. /* he so doi tu do sang radian */
  10. #define RADS 0.017453293
  11. #define NUMBALL 5
  12.  
  13. #define INTR 0X1C    /* Ngat thoi gian */
  14. #ifdef __cplusplus
  15.     #define __CPPARGS ...
  16. #else
  17.     #define __CPPARGS
  18. #endif
  19.  
  20. void interrupt ( *oldhandler)(__CPPARGS);
  21. int count=0;
  22.  
  23. void interrupt handler(__CPPARGS)
  24. {
  25.    count++;
  26.    oldhandler();
  27. }
  28.  
  29. /* Bien toan cuc */
  30. int numhit = 0;
  31. int banhcon = NUMBALL;
  32. int yten, xten;
  33. int xbong, ybong;
  34.  
  35. void drawhit()
  36. {
  37.   char s[3];
  38.   setcolor(BLACK);
  39.   setfillstyle(SOLID_FILL, BLACK);
  40.   bar(65, getmaxy()-19, 90, getmaxy()-1);
  41.   sprintf(s, "%d", numhit);
  42.   setcolor(GREEN);
  43.   outtextxy(68, getmaxy()-13, s);
  44. }
  45.  
  46. void drawbong(int color, int huong)
  47. {
  48.   setcolor(color);
  49.   setfillstyle(SOLID_FILL, color);
  50.   fillellipse(xbong, ybong, 6, 8);
  51.   if (huong)
  52.   {
  53.     line(xbong, ybong+10, xbong-4, ybong+12);
  54.     line(xbong, ybong+9, xbong-4, ybong+12);
  55.   }
  56.   else
  57.   {
  58.     line(xbong, ybong+10, xbong+4, ybong+12);
  59.     line(xbong, ybong+9, xbong+4, ybong+12);
  60.   }
  61. }
  62.  
  63. void drawcon()
  64. {
  65.   char s[3];
  66.   setcolor(BLACK);
  67.   setfillstyle(SOLID_FILL, BLACK);
  68.   bar(140, getmaxy()-19, 180, getmaxy()-1);
  69.   sprintf(s, "%d", banhcon);
  70.   setcolor(GREEN);
  71.   outtextxy(145, getmaxy()-13, s);
  72. }
  73.  
  74. void drawten(int color)
  75. {
  76.   setcolor(color);
  77.   line(xten, yten, xten+13, yten);
  78.   line(xten+9, yten-3, xten+13, yten);
  79.   line(xten+9, yten+3, xten+13, yten);
  80. }
  81.  
  82. void run()
  83. {
  84.   char c, ban;
  85.   int huong, tocdo;
  86.   setcolor(YELLOW);
  87.   rectangle(0, 0, getmaxx(), getmaxy());
  88.   line(0, getmaxy()-20, getmaxx(), getmaxy()-20);
  89.   outtextxy(10, getmaxy()-13, "Trung :");
  90.   outtextxy(100, getmaxy()-13, "Con :");
  91.   drawhit();
  92.   yten = 5;
  93.   xten = 3;
  94.   drawten(WHITE);
  95.   ban = 0;
  96.   ybong = getmaxy() - 40;
  97.   xbong = getmaxx() - 10;
  98.   huong = 1;
  99.   drawbong(RED, huong);
  100.   drawcon();
  101.   randomize();
  102.   tocdo = random(3) + 1;
  103.   do {
  104.     if (kbhit() && !ban)
  105.     {
  106.       c = getch();
  107.       if (c == 0)
  108.         c = getch();
  109.       drawten(BLACK);
  110.       switch (c)
  111.       {
  112.         case 'H' : if (yten > 5)
  113.                     yten -= 5;
  114.                   break;
  115.         case 'P' : if (yten < getmaxy()-25)
  116.                     yten += 5;
  117.                   break;
  118.         case 32  : ban = 1;
  119.       }
  120.       drawten(WHITE);
  121.     }
  122.     if (ban)
  123.     {
  124.       drawten(BLACK);
  125.       xten +=3;
  126.       drawten(WHITE);
  127.       delay(10);
  128.       if ((abs(xbong-xten-13)<4 && abs(ybong-yten)<8))
  129.       {
  130.         drawbong(BLACK, huong);
  131.         ban = 0;
  132.         drawten(BLACK);
  133.         xten = 3;
  134.         drawten(WHITE);
  135.         numhit ++;
  136.         drawhit();
  137.         ybong = getmaxy() - 40;
  138.         xbong = getmaxx() - 10;
  139.         tocdo = random(3) + 1;
  140.         drawbong(RED, huong);
  141.         banhcon--;
  142.         drawcon();
  143.         count = 0;
  144.       }
  145.       else if (xten >= getmaxx() - 16)
  146.       {
  147.         ban = 0;
  148.         drawten(BLACK);
  149.         xten = 3;
  150.         drawten(WHITE);
  151.       }
  152.     }
  153.     if (count > 1)
  154.     {
  155.       count = 0;
  156.       drawbong(BLACK, huong);
  157.       ybong -= tocdo;
  158.       if (huong)
  159.         huong = 0;
  160.       else
  161.         huong = 1;
  162.       drawbong(RED, huong);
  163.     }
  164.     if (ybong < 10)
  165.     {
  166.       drawbong(BLACK, huong);
  167.       ybong = getmaxy() - 40;
  168.       xbong = getmaxx() - 10;
  169.       drawbong(RED, huong);
  170.       banhcon--;
  171.       drawcon();
  172.       count = 0;
  173.       tocdo = random(3) + 1;
  174.     }
  175.   } while (c != 27 && banhcon > 0);
  176. }
  177.  
  178. void main()
  179. {
  180.   int gr_drive = DETECT, gr_mode;
  181.  
  182.   oldhandler = getvect(INTR);
  183.   setvect(INTR, handler);
  184.   initgraph(&gr_drive, &gr_mode, "C:\\BORLAND\BGI");
  185.   run();
  186.   getch();
  187.   closegraph();
  188.   setvect(INTR, oldhandler);
  189. }

  À mình code bằng BORLANC++, mọi người xem và sửa giúp nhé. Thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  include thêm thư viện stdio.h vào và sửa lại link thư viện đồ họa (thư mục BGI)
  code ra gió bão

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Cảm ơn bạn, mình chạy được nó rồi

Các đề tài tương tự

 1. Phần mềm trò chơi Tâng Bóng công khai mã nguồn
  Gửi bởi thuthuatit88 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-08-2012, 06:52 AM
 2. Trò chơi tìm xu trong lưới ô vuông..Mọi người giúp em với :(
  Gửi bởi phamquyen91 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-03-2011, 12:55 PM
 3. code trò chơi LINE
  Gửi bởi chapichuse trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-06-2010, 09:49 AM
 4. tạo thanh trượt ngang với trò đẩy bóng.help me!
  Gửi bởi huynhpv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-10-2009, 09:56 AM
 5. hỏi về code trò chơi xếp hình?
  Gửi bởi xuanhoaspt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-11-2007, 03:00 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn