Mình mới làm quen với lập trình mạng voi UDP bằng VC++.Bạn nào biết về socket xin chỉ giáo.VD Mình muốn gửi 1 messege đến Server trong đó struct có độ dài 50byte,có byte 0-->byte 1 la checksum(dạng Hexa),byte2 là tổng số byte của Data,byte 3--->6 la ID device,số byte còn lại la Data.Server nhận được sẽ kiểm tra checksum va xuất Data ra màn hình.