Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: [Game 1] Trò chơi đoán số

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Wink [Game 1] Trò chơi đoán số

  Bài tập của Kim:

  Máy tính sẽ ngẫu nhiên tạo ra một số bất kì trong một khoảng (0, 100) và yêu cầu người chơi phải đoán ra số đó là số bao nhiêu.

  + Nhiều bạn mới học lập trình chắc sẽ bị thầy cho bài này
  + Các bạn có thể tham khảo ở đây
  + Bài này có thể nói tương đối dễ, nhưng nếu có cái nhìn sâu vào mẫu thiết kê để xử lý bài toán, bạn sẽ thấy cái hay trong đó.

  ps: Kim mới học C++ nên biết sao diễn đạt vậy, nếu có gì sai mong các anh em bỏ qua

  Kim viết nháp dần dần
  đây là kiểu thiết kế thứ nhất:

  = Thiết kế theo dạng chia thành từng module nhỏ rồi lắp ghép vào chương trình chính =

  . Bản nháp chỉ thỏa mãn yêu cầu là game chơi được, không hề catch các exception nảy sinh trong quá trình chơi. Game đảm bảo những yêu cầu tối thiểu nhất.

  . Số lượng file: 3 file
  C++ Code:
  1. 1. game_header.h
  2. Khai báo các module sử dụng
  3.  
  4. 2. game_header.cpp
  5. Định nghĩa các module khai báo trong game_header.h
  6.  
  7. 3. game_main.cpp
  8. Chương trình chính để chạy game.

  Đây là nội dung các file:

  1. game_header.h
  C++ Code:
  1. ///////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_header.h
  4. // @date 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. ///////////////////////////////////////////////////
  7.  
  8. /****************/
  9. /* Preprocessor */
  10. /****************/
  11. #ifndef _GAME_HEADER_H_
  12. #define _GAME_HEADER_H_
  13.  
  14. #include <iostream>
  15. #include <ctime>
  16. #include <cstdlib>
  17.  
  18. #if defined _WIN32_I386_
  19.     #define  CLRSCR   "CLS"
  20.     #include <windows.h>
  21. #elsif defined _NIX_I386_
  22.     #define  CLRSCR   "CLEAR"
  23. #else
  24.     #define  CLRSCR   "CLS"
  25. #endif // CLEAR
  26.  
  27. /******************/
  28. /* Member declare */
  29. /******************/
  30.  
  31. void header();
  32. void footer();
  33. void clear();
  34. void print(const char* _desc, bool _new_line);
  35. int generate(int _min, int _max);
  36. void get_input(int& _in);
  37. enum CMPTYPE {
  38.     SMALL = -1,
  39.     EQUAL = 0,
  40.     GREAT = 1
  41. };
  42. CMPTYPE compare(int const& __pre, int const& __post);
  43.  
  44.  
  45. #endif // _GAME_HEADER_H_

  2. game_header.cpp
  C++ Code:
  1. //////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_header.cpp
  4. // @date: 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. //////////////////////////////////////////
  7.  
  8. #include "game_header.h"
  9.  
  10. void header()
  11. {
  12.     std::cout <<
  13.         "=== === === GAME: GUESS NUMBER === === ===" << std::endl;
  14. }
  15.  
  16. void footer()
  17. {
  18.     std::cout <<
  19.         "=== === === THE GAME: END === === ===" << std::endl;
  20. }
  21. void clear()
  22. {
  23.     system(CLRSCR);
  24. }
  25. void print(const char* _desc, bool _new_line)
  26. {
  27.     std::cout << _desc;
  28.     if(_new_line)
  29.         std::cout << std::endl;
  30. }
  31.  
  32. int generate(int _min, int _max)
  33. {
  34.     srand(time(NULL));
  35.     return ( rand() % _max +  _min );
  36. }
  37.  
  38. void get_input(int& _in)
  39. {
  40.     std::cin >> _in;
  41. }
  42.  
  43. CMPTYPE compare(int const& __pre, int const& __post)
  44. {
  45.     if ( __pre < __post )
  46.         return SMALL;
  47.     else if ( __pre == __post )
  48.         return EQUAL;
  49.     else
  50.         return GREAT;
  51. }

  3. game_main.cpp
  C++ Code:
  1. //////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_main.cpp
  4. // @date: 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. //////////////////////////////////////////
  7. /****************/
  8. /* Preprocessor */
  9. /****************/
  10. #include <iostream>
  11. #include "game_header.h"
  12.  
  13. // define architecture
  14. #define _WIN32_I386_
  15.  
  16. /***************/
  17. /* Entry point */
  18. /***************/
  19. int main(int argc, char *argv[])
  20. {
  21.     header();
  22.     int target = generate(0, 100);
  23.     int user_input;
  24.     print("I own a number. Guess it!", true);
  25.     while(EQUAL != compare(user_input, target)) {
  26.         print("Guess: ", false);
  27.         get_input(user_input);
  28.         switch(compare(user_input, target))
  29.         {
  30.             case SMALL:
  31.                 print("# too small...", true); break;
  32.             case EQUAL:
  33.                 print("@ Congratulation! It's the one.", true); break;
  34.             case GREAT:
  35.                 print("# too big...", true); break;
  36.         }
  37.     }
  38.     footer();
  39.  
  40.     // return on success
  41.     return EXIT_SUCCESS;
  42. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Red face [Game 1] Trò chơi đoán số = Mẫu thiết kế 2

  Nếu đánh giá mẫu thiết kế trên thì phải gọi là cực kì chuối .

  Vì vậy Kim đưa ra mẫu thiết kế 2 sử dụng OOP để thiết kế đơn giản thế này:  Và cuối cùng đưa vào xử lý.

  Chú ý: Mẫu này chưa hoàn thiện hoàn toàn ^^!, vẫn như mẫu trước chưa bắt các exception

  1. game_header.h
  C++ Code:
  1. ///////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_header.h
  4. // @date 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. ///////////////////////////////////////////////////
  7.  
  8. /****************/
  9. /* Preprocessor */
  10. /****************/
  11. #ifndef _GAME_HEADER_H_
  12. #define _GAME_HEADER_H_
  13.  
  14. #include <iostream>
  15. #include <ctime>
  16. #include <cstdlib>
  17.  
  18. #if defined _WIN32_I386_
  19.     #define  CLRSCR   "CLS"
  20.     #include <windows.h>
  21. #elsif defined _NIX_I386_
  22.     #define  CLRSCR   "CLEAR"
  23. #else
  24.     #define  CLRSCR   "CLS"
  25. #endif // CLEAR
  26.  
  27. /******************/
  28. /* Member declare */
  29. /******************/
  30.  
  31. class GameUtils {
  32.     public:
  33.         void clear_screen();
  34. };
  35.  
  36. class GameOfNumber {
  37.  
  38.     private:
  39.         int _target;
  40.         int _guess;
  41.  
  42.     public:
  43.         // 1. xu ly lop
  44.         //GameOfNumber();
  45.         //~GameOfNumber();
  46.  
  47.         // 2. cac ham xu ly trang tri
  48.         void header(std::string const&) const;
  49.         void footer(std::string const&) const;
  50.         void print(std::string const&, bool) const;
  51.  
  52.         // 3. ham chinh
  53.         void generate(int const&, int const&);
  54.         void guess();
  55.         int  check() const;
  56. };
  57.  
  58.  
  59. #endif // _GAME_HEADER_H_

  2. game_header.cpp
  C++ Code:
  1. //////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_header.cpp
  4. // @date: 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. //////////////////////////////////////////
  7.  
  8. #include "game_header.h"
  9.  
  10. /*
  11.  * @class: GameUtils
  12.  */
  13. void GameUtils::clear_screen()
  14. {
  15.     system(CLRSCR);
  16. }
  17.  
  18. /*
  19.  * @class: GameOfNumber
  20.  */
  21.  
  22. /* 1. xu ly lop */
  23.  
  24. /* 2. cac ham trang tri */
  25. void GameOfNumber::header (std::string const& __header_desc) const
  26. {
  27.     std::cout << __header_desc << std::endl;
  28. }
  29.  
  30. void GameOfNumber::footer (std::string const& __footer_desc) const
  31. {
  32.     std::cout << __footer_desc << std::endl;
  33. }
  34.  
  35. void GameOfNumber::print (std::string const& __desc, bool __new_line) const
  36. {
  37.     std::cout << __desc;
  38.     if(__new_line)
  39.         std::cout << std::endl;
  40. }
  41.  
  42. /* 3. ham chinh */
  43.  
  44. void GameOfNumber::generate (int const& __min, int const& __max)
  45. {
  46.     srand( time(NULL) );
  47.  
  48.     this->_target = rand() % __max + __min;
  49. }
  50.  
  51. void GameOfNumber::guess ()
  52. {
  53.     std::cin >> this->_guess;
  54. }
  55.  
  56. int GameOfNumber::check () const
  57. {
  58.     return this->_guess - this->_target;
  59. }

  3. game_main.cpp
  C++ Code:
  1. //////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_main.cpp
  4. // @date: 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. //////////////////////////////////////////
  7. /****************/
  8. /* Preprocessor */
  9. /****************/
  10. #include <iostream>
  11. #include "game_header.h"
  12. #include <conio.h>
  13. // define architecture
  14. #define _WIN32_I386_
  15.  
  16. /***************/
  17. /* Entry point */
  18. /***************/
  19. int main(int argc, char *argv[])
  20. {
  21.     GameUtils utils;
  22.     GameOfNumber game;
  23.  
  24.     char is_next;
  25.     do {
  26.         utils.clear_screen();
  27.         game.header("=== GAME: NUMBER GUESS ===");
  28.         game.generate(0, 100);
  29.         game.print("I have made a number range 0-100. Guess it!", true);
  30.         while(1) {
  31.             game.print("Guess: ", false);
  32.             game.guess();
  33.             int res = game.check();
  34.             if (res < 0)
  35.                 game.print("# too small ... ", true);
  36.             else if (res > 0)
  37.                 game.print("# too big ... ", true);
  38.             else {
  39.                 game.print("@ Yes! It's the one.", true);
  40.                 break;
  41.             }
  42.         }
  43.         game.footer("=== THE GAME END ===");
  44.  
  45.         game.print("Do you want to continue the game? (Y/N)", false);
  46.  
  47.         is_next = getch();
  48.  
  49.         if (is_next == 'N')
  50.             break;
  51.  
  52.  
  53.     } while ( is_next != 'N' );
  54.     // return on success
  55.     return EXIT_SUCCESS;
  56. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Red face [Game 1] Trò chơi đoán số - Thiết kế 2 (addup)

  Đây vẫn là mẫu thiết kế 2 nhưng Kim thêm vào trình xử lý input của user, nếu không nhập vào giá trị số thì bắt nhập lại

  1. game_header.h
  C++ Code:
  1. ///////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_header.h
  4. // @date 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. ///////////////////////////////////////////////////
  7.  
  8. /****************/
  9. /* Preprocessor */
  10. /****************/
  11. #ifndef _GAME_HEADER_H_
  12. #define _GAME_HEADER_H_
  13.  
  14. #include <iostream>
  15. #include <ctime>
  16. #include <cstdlib>
  17. #include <cctype>
  18. #include <sstream>
  19.  
  20. #if defined _WIN32_I386_
  21.     #define  CLRSCR   "CLS"
  22.     #include <windows.h>
  23. #elsif defined _NIX_I386_
  24.     #define  CLRSCR   "CLEAR"
  25. #else
  26.     #define  CLRSCR   "CLS"
  27. #endif // CLEAR
  28.  
  29. /******************/
  30. /* Member declare */
  31. /******************/
  32.  
  33. /********************
  34.  * @class: GameUtils
  35.  ********************/
  36. class GameUtils {
  37.     public:
  38.         void clear_screen() const;
  39.         bool validate(std::string);
  40. };
  41.  
  42. /***********************
  43.  * @class: GameOfNumber
  44.  ***********************/
  45. class GameOfNumber {
  46.  
  47.     private:
  48.         int _target;
  49.         int _guess;
  50.         std::string _input;
  51.         GameUtils utils;
  52.     public:
  53.         // 1. xu ly lop
  54.         //GameOfNumber();
  55.         //~GameOfNumber();
  56.  
  57.         // 2. cac ham xu ly trang tri
  58.         void header(std::string const&) const;
  59.         void footer(std::string const&) const;
  60.         void print(std::string const&, bool) const;
  61.  
  62.         // 3. ham chinh
  63.         void generate(int const&, int const&);
  64.         void guess();
  65.         int  check() const;
  66. };
  67.  
  68.  
  69. #endif // _GAME_HEADER_H_


  2. game_header.cpp
  C++ Code:
  1. //////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_header.cpp
  4. // @date: 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. //////////////////////////////////////////
  7.  
  8. #include "game_header.h"
  9.  
  10.  
  11. /********************
  12.  * @class: GameUtils
  13.  ********************/
  14.  
  15. /*
  16.  * @method clear_screen()
  17.  * @type void
  18.  * @param
  19.  * @purpose
  20.  *      clear the screen
  21.  */
  22. void GameUtils::clear_screen() const
  23. {
  24.     system(CLRSCR);
  25. }
  26.  
  27. /*
  28.  * @method validate()
  29.  * @type bool
  30.  * @param __int std::string
  31.  * @purpose
  32.  *      validate an input
  33.  */
  34. bool GameUtils::validate(std::string __in)
  35. {
  36.     typedef std::string::iterator IT;
  37.     IT it = __in.begin();
  38.     for(IT e  = __in.end(); it != e; ++it) {
  39.         if(!isdigit(*it))
  40.             return false;
  41.     }
  42.     return true;
  43. }
  44.  
  45.  
  46. /***********************
  47.  * @class: GameOfNumber
  48.  ***********************/
  49.  
  50. /* 1. xu ly lop */
  51.  
  52. /* 2. cac ham trang tri */
  53. /*
  54.  * @method header()
  55.  * @type void
  56.  * @param __header_desc std::string const&
  57.  * @purpose
  58.  *      print the game header
  59.  */
  60. void GameOfNumber::header (std::string const& __header_desc) const
  61. {
  62.     std::cout << __header_desc << std::endl;
  63. }
  64.  
  65. /*
  66.  * @method footer()
  67.  * @type void
  68.  * @param __footer_desc std::string const&
  69.  * @purpose
  70.  *      print the game footer
  71.  */
  72. void GameOfNumber::footer (std::string const& __footer_desc) const
  73. {
  74.     std::cout << __footer_desc << std::endl;
  75. }
  76.  
  77. /*
  78.  * @method print()
  79.  * @type void
  80.  * @param __desc std::string const&
  81.  * @param __new_line bool
  82.  * @purpose
  83.  *      print an output string
  84.  */
  85. void GameOfNumber::print (std::string const& __desc, bool __new_line) const
  86. {
  87.     std::cout << __desc;
  88.     // if new line is set
  89.     if(__new_line)
  90.         std::cout << std::endl;
  91. }
  92.  
  93. /* 3. ham chinh */
  94.  
  95. /*
  96.  * @method generate()
  97.  * @type void
  98.  * @param __min int const&
  99.  * @param __max int const&
  100.  * @purpose
  101.  *      generate a random number in range [__min...__max]
  102.  */
  103. void GameOfNumber::generate (int const& __min, int const& __max)
  104. {
  105.     srand( time(NULL) );
  106.  
  107.     this->_target = rand() % __max + __min;
  108. }
  109.  
  110. /*
  111.  * @method guess()
  112.  * @type void
  113.  * @param
  114.  * @purpose
  115.  *      player makes a guess
  116.  */
  117. void GameOfNumber::guess ()
  118. {
  119.     // get input
  120.     std::cin >> this->_input;
  121.     // validate player's input
  122.     while (!utils.validate(this->_input)) {
  123.         this->print("<!> Invalid input...again plz", true);
  124.         std::cin >> this->_input;
  125.     }
  126.     // as long as input valid, convert it to number
  127.     std::istringstream buffer(this->_input);
  128.     buffer >> this->_guess;
  129. }
  130.  
  131. /*
  132.  * @method check()
  133.  * @type void
  134.  * @param
  135.  * @purpose
  136.  *      make a comparison
  137.  */
  138. int GameOfNumber::check () const
  139. {
  140.     return this->_guess - this->_target;
  141. }


  3. game_main.cpp
  C++ Code:
  1. //////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_main.cpp
  4. // @date: 15-Nov-2008
  5. // @purpose:
  6. //////////////////////////////////////////
  7. /****************/
  8. /* Preprocessor */
  9. /****************/
  10. #include <iostream>
  11. #include "game_header.h"
  12. #include <conio.h>
  13. // define architecture
  14. #define _WIN32_I386_
  15.  
  16. /***************/
  17. /* Entry point */
  18. /***************/
  19. int main(int argc, char *argv[])
  20. {
  21.     // tao doi tuong game
  22.     GameUtils utils;
  23.     GameOfNumber game;
  24.  
  25.     char is_next;
  26.     do {
  27.         // xoa man hinh truoc khi choi
  28.         utils.clear_screen();
  29.         // in ra header
  30.         game.header("=== GAME: NUMBER GUESS ===");
  31.         // thuc hien tao so
  32.         game.generate(0, 100);
  33.         // in ra de bai
  34.         game.print("I have made a number range 0-100. Guess it!", true);
  35.         while(1) {
  36.             // nguoi choi phai doan
  37.             game.print("Guess: ", false);
  38.             game.guess();
  39.             // kiem tra gia tri doan
  40.             int res = game.check();
  41.             if (res < 0)
  42.                 game.print("# too small ... ", true);
  43.             else if (res > 0)
  44.                 game.print("# too big ... ", true);
  45.             else {
  46.                 // neu chinh xac thi thoat ra khoi vong lap
  47.                 game.print("@ Yes! It's the one.", true);
  48.                 break;
  49.             }
  50.         }
  51.         // in ra footer
  52.         game.footer("=== THE GAME END ===");
  53.         // hoi nguoi choi xem co muon choi tiep hay ko
  54.         game.print("Do you want to continue the game? (Y/N)", false);
  55.         // cho lay input
  56.         is_next = getch();
  57.         // neu la n hoac N thi thoi nghi game di :D
  58.         if (is_next == 'N' || is_next == 'n')
  59.             break;
  60.  
  61.     } while ( is_next != 'N' ); // neu ma nguoi choi van muon tiep tuc
  62.  
  63.     // return on success
  64.     return EXIT_SUCCESS;
  65. }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn