Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 17 kết quả

Đề tài: [Game: HangMan Deluxe v1.0 - by bvKim]

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Angry [Game: HangMan Deluxe v1.0 - by bvKim]

  Mới tập tành OOP được 2-3 hôm thấy nó phê quá nên Kim mày mò nghiên cứu để viết thử 1 game nho nhỏ mà ai cũng biết đấy là game gì

  Project: HangMan Deluxe 1.0
  Author: bvKim
  IDE: VC++ 2k5
  Environment: Console

  Phân tích kĩ thuật:
  - Game được chia làm nhiều phần nhỏ để xử lý và khi chơi được quy lại trong một class bé xíu

  - Những yếu tố liên quan:
  + Vì sử dụng console nên ta sẽ cần sử đụng đến tọa độ 2 chiều, vì thế tạo 1 class lưu trữ thông tin này (class Point)
  + Để hỗ trợ thêm các tính năng phụ mà có thể access trực tiếp từ class vào, tạo nên đặc điểm khách quan của thiết kế game (class Utils)
  + Game cần có khoản về hỗ trợ thiết kế giao diện game (class HangDesign)
  + Game cần có một bộ từ điển chuyên dụng để lưu trữ (class Dictionary)
  + Không gian chính phối toàn bộ khung cảnh vào làm một (class HangMan)
  + Tạo một lớp xử lý chơi game (class Application)

  => Tóm lại: tổng số class cần design là 6 class.

  Đây là giao diện game <chưa hết >

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Angry HangMan: class Point

  Lớp Point trước tiên gồm 2 files

  1. point_class.h
  C++ Code:
  1. /////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: point_class.h
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @purpose: class Point determine co-ordinate
  6. // @note: declaration of class 'Point'
  7. /////////////////////////////////////////////////////
  8.  
  9. /****************/
  10. /* Preprocessor */
  11. /****************/
  12. #ifndef __POINT_CLASS_H__
  13. #define __POINT_CLASS_H__
  14.  
  15. #include <iostream>
  16.  
  17. /***************
  18.  * @class Point
  19.  ***************/
  20.  
  21. class Point {
  22.     private:
  23.         int _x;
  24.         int _y;
  25.  
  26.     public:
  27.         /* constructor & destructor */
  28.         Point(); // equavilent : Point() : _x(0), _y(0) { };
  29.         Point(const int, const int);
  30.         Point(const Point&);
  31.         ~Point();
  32.  
  33.         /* operators */
  34.             // binary
  35.         Point  operator+  (const Point&) const;
  36.         Point  operator-  (const Point&) const;
  37.         Point  operator*  (const Point&) const;
  38.             // binary assignment
  39.         Point& operator+= (const Point&);
  40.         Point& operator-= (const Point&);
  41.         Point& operator*= (const Point&);
  42.             // unary
  43.         Point& operator++ ();                   // prefix
  44.         Point  operator++ (int);                // postfix
  45.         Point& operator-- ();                   // prefix
  46.         Point  operator-- (int);                // postfix
  47.             // logical
  48.         bool   operator== (const Point&) const;
  49.         bool   operator!= (const Point&) const;
  50.  
  51.         /* properties */
  52.         void     set_x      (int const&)      ;
  53.         void     set_y      (int const&)      ;
  54.         int      get_x      ()           const;
  55.         int      get_y      ()           const;
  56.  
  57.         /* methods */
  58.         Point    clone      ()           const;
  59.         Point*   clone_ptr  ()           const;
  60. };
  61.  
  62. #endif // __POINT_CLASS_H__

  2. point_class.cpp
  C++ Code:
  1. /////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: point_class.cpp
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @purpose: class Point determine co-ordinate
  6. // @note: definition of class 'Point'
  7. /////////////////////////////////////////////////////
  8.  
  9. /****************/
  10. /* Preprocessor */
  11. /****************/
  12. #include "point_class.h"
  13.  
  14. /****************************/
  15. /* constructor & destructor */
  16. /****************************/
  17. Point::Point()
  18. {
  19.     this->_x = this->_y = 0;
  20. }
  21.  
  22. Point::Point(int const __x, int const __y)
  23. {
  24.     this->_x = __x;
  25.     this->_y = __y;
  26. }
  27.  
  28. Point::Point(const Point& __p)
  29. {
  30.     this->_x = __p.get_x();
  31.     this->_y = __p.get_y();
  32. }
  33.  
  34. Point::~Point()
  35. {
  36.  
  37. }
  38.  
  39. /************/
  40. /* operator */
  41. /************/
  42.  
  43. /*
  44.  * @operator +
  45.  * @assoc right-to-left
  46.  * @purpose
  47.  */
  48. Point Point::operator+ (const Point& __p) const
  49. {
  50.     return Point(this->_x + __p.get_x(), this->_y + __p.get_y());
  51. }
  52.  
  53. /*
  54.  * @operator -
  55.  * @assoc right-to-left
  56.  * @purpose
  57.  */
  58. Point Point::operator- (const Point& __p) const
  59. {
  60.     return Point(this->_x - __p.get_x(), this->_y - __p.get_y());
  61. }
  62.  
  63. /*
  64.  * @operator *
  65.  * @assoc right-to-left
  66.  * @purpose
  67.  */
  68. Point Point::operator* (const Point& __p) const
  69. {
  70.     return Point(this->_x * __p.get_x(), this->_y * __p.get_y());
  71. }
  72.  
  73. /*
  74.  * @operator +=
  75.  * @assoc right-to-left
  76.  * @purpose
  77.  */
  78. Point& Point::operator+= (const Point& __p)
  79. {
  80.     this->_x += __p.get_x();
  81.     this->_y += __p.get_y();
  82.  
  83.     return *this;
  84. }
  85.  
  86. /*
  87.  * @operator -=
  88.  * @assoc right-to-left
  89.  * @purpose
  90.  */
  91. Point& Point::operator-= (const Point& __p)
  92. {
  93.     this->_x -= __p.get_x();
  94.     this->_y -= __p.get_y();
  95.  
  96.     return *this;
  97. }
  98.  
  99. /*
  100.  * @operator *=
  101.  * @assoc right-to-left
  102.  * @purpose
  103.  */
  104. Point& Point::operator*= (const Point& __p)
  105. {
  106.     this->_x *= __p.get_x();
  107.     this->_y *= __p.get_y();
  108.  
  109.     return *this;
  110. }
  111.  
  112. /*
  113.  * @operator ++
  114.  * @precedence prefix
  115.  * @purpose
  116.  */
  117. Point& Point::operator++ ()
  118. {
  119.     this->_x++;
  120.     this->_y++;
  121.  
  122.     return *this;
  123. }
  124.  
  125. /*
  126.  * @operator ++
  127.  * @precedence postfix
  128.  * @purpose
  129.  */
  130. Point Point::operator++ (int)
  131. {
  132.     Point __t(*this);
  133.     ++(*this);
  134.     return __t;
  135. }
  136.  
  137. /*
  138.  * @operator --
  139.  * @precedence prefix
  140.  * @purpose
  141.  */
  142. Point& Point::operator-- ()
  143. {
  144.     this->_x--;
  145.     this->_y--;
  146.  
  147.     return *this;
  148. }
  149.  
  150. /*
  151.  * @operator --
  152.  * @precedence postfix
  153.  * @purpose
  154.  */
  155. Point Point::operator-- (int)
  156. {
  157.     Point __t(*this);
  158.     --(*this);
  159.     return __t;
  160. }
  161.  
  162. /*
  163.  * @operator ==
  164.  * @assoc right-to-left
  165.  * @purpose
  166.  */
  167. bool Point::operator== (const Point& __p) const
  168. {
  169.     return ( (this->_x == __p.get_x())
  170.         &&   (this->_y == __p.get_y())
  171.            );
  172. }
  173.  
  174. /*
  175.  * @operator !=
  176.  * @assoc right-to-left
  177.  * @purpose
  178.  */
  179. bool Point::operator!= (const Point& __p) const
  180. {
  181.     return !( (this->_x == __p.get_x())
  182.         &&    (this->_y == __p.get_y())
  183.            );
  184. }
  185.  
  186. /**************/
  187. /* properties */
  188. /**************/
  189. void Point::set_x (int const& __x)
  190. {
  191.     this->_x = __x;
  192. }
  193. void Point::set_y (int const& __y)
  194. {
  195.     this->_y = __y;
  196. }
  197.  
  198. int Point::get_x () const
  199. {
  200.     return this->_x;
  201. }
  202. int Point::get_y () const
  203. {
  204.     return this->_y;
  205. }
  206.  
  207. /***********/
  208. /* methods */
  209. /***********/
  210. /*
  211.  * @method clone()
  212.  * @type Point
  213.  * @param -none
  214.  * @purpose create a copy instance of this instanct
  215.  */
  216. Point Point::clone () const
  217. {
  218.     return Point(this->_x, this->_y);
  219. }
  220.  
  221. /*
  222.  * @method clone_ptr()
  223.  * @type Point
  224.  * @param -none
  225.  * @purpose create pointer to an copy of this instance
  226.  */
  227. Point* Point::clone_ptr() const
  228. {
  229.     return new Point(this->_x, this->_y);
  230. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Angry HangMan: class Utils

  Lớp Utils hỗ trợ xử lý console gồm 2 files:

  1. utils_class.h
  C++ Code:
  1. ////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: utils_class.h
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @note: declare the class 'Utils'
  6. ////////////////////////////////////////////////////
  7. /****************/
  8. /* Preprocessor */
  9. /****************/
  10. #ifndef __UTILS_CLASS_H__
  11. #define __UTILS_CLASS_H__
  12.  
  13. #include "point_class.h"
  14. #include "color_enum.h"
  15. #include <windows.h>
  16.  
  17. /********************
  18.  * @class Utils *
  19.  ********************/
  20.  
  21. class Utils {
  22.     protected:
  23.  
  24.     private:
  25.  
  26.     public:
  27.         static void     draw_screen            ();
  28.         static void     gotoxy                 (const Point);                                            // done
  29.         static void     gotoxy                 (const int, const int);                                   // done
  30.         static void     put_char               (const Point, const char);                                // done
  31.         static void     put_char               (const Point, const ColorType, const char);               // done
  32.         static void     put_char               (const int, const int, const char);                       // done
  33.         static void     put_char               (const int, const int, const ColorType, const char);      // done
  34.         static void     set_cur_pos            (const Point);                                            // done
  35.         static void     set_cur_pos_x          (const int);                                              // done
  36.         static void     set_cur_pos_y          (const int);                                              // done
  37.         static Point    get_cur_pos            ();                                                       // done
  38.         static int      get_cur_pos_x          ();                                                       // done
  39.         static int      get_cur_pos_y          ();                                                       // done
  40.         static void     set_fgcolor            (const ColorType);                                        // .<test>
  41.         static void     set_txtcolor           (const Point, const ColorType, const int);                // done
  42.         static void     set_bgcolor            (const ColorType);                                        // .<test>
  43.         static void     clear_screen           ();
  44.         //static void     blink                  (const Point);
  45.         //static void     blink                  (const int, const int);
  46. };
  47.  
  48.  
  49. #endif // __UTILS_CLASS_H__

  2. utils_class.cpp
  C++ Code:
  1. ////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: utils_class.cpp
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @note: define the class 'Utils'
  6. ////////////////////////////////////////////////////
  7. /****************/
  8. /* Preprocessor */
  9. /****************/
  10. #include "utils_class.h"
  11.  
  12. /*****************/
  13. /* Member define */
  14. /*****************/
  15.  
  16. /*
  17.  * @method draw_screen()
  18.  */
  19.  
  20. void Utils::draw_screen()
  21. {
  22.  
  23. }
  24.  
  25. /*
  26.  * @method gotoxy()
  27.  * @type void
  28.  * @overload 2
  29.  * @param   __p const Point
  30.  * @param   __x const int
  31.  * @param   __y const int
  32.  * @purpose move console cursor to a specific location
  33.  */
  34. void Utils::gotoxy(const Point __p)
  35. {
  36.     COORD coord = { __p.get_x(), __p.get_y() };
  37.     SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
  38. }
  39.  
  40. void Utils::gotoxy(const int __x, const int __y)
  41. {
  42.     COORD coord = { __x, __y };
  43.     SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
  44. }
  45.  
  46. /*
  47.  * @method put_char()
  48.  * @type void
  49.  * @overload 4
  50.  * @param   __p const Point
  51.  * @param   __c const char
  52.  * @param   __ct const ColorType
  53.  * @param   __x const int
  54.  * @param   __y const int
  55.  * @purpose     put a character to a specific location w/ or w/o color
  56.  */
  57. void Utils::put_char(const Point __p, const char __c)
  58. {
  59.     Utils::gotoxy(__p);
  60.     std::cout.put(__c);
  61. }
  62.  
  63. void Utils::put_char(const Point __p, const ColorType __ct, const char __c)
  64. {
  65.     Utils::gotoxy(__p.get_x(), __p.get_y());
  66.     std::cout.put(__c);
  67.     COORD _coord = { __p.get_x(), __p.get_y() };
  68.     FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), __ct, 1, _coord, NULL);
  69. }
  70.  
  71. void Utils::put_char(const int __x, const int __y, const char __c)
  72. {
  73.     Utils::gotoxy(__x, __y);
  74.     std::cout.put(__c);
  75. }
  76.  
  77. void Utils::put_char(const int __x, const int __y, const ColorType __ct, const char __c)
  78. {
  79.     Utils::gotoxy(__x, __y);
  80.     std::cout.put(__c);
  81.     COORD _coord = { __x, __y };
  82.     FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), __ct, 1, _coord, NULL);
  83.    
  84. }
  85.  
  86. /*
  87.  * @method set_cur_pos()
  88.  * @type void
  89.  * @param   __p const Point
  90.  * @purpose     set cursor postion (==gotoxy())
  91.  */
  92. void Utils::set_cur_pos(const Point __p)
  93. {
  94.     Utils::gotoxy(__p);
  95. }
  96.  
  97. /*
  98.  * @method set_cur_pos_x()
  99.  * @type void
  100.  * @param   __x const int
  101.  * @purpose     set x-coordinate
  102.  */
  103. void Utils::set_cur_pos_x(const int __x)
  104. {
  105.     Utils::gotoxy(__x, Utils::get_cur_pos_y());
  106. }
  107.  
  108. /*
  109.  * @method set_cur_pos_y()
  110.  * @type void
  111.  * @param   __y const int
  112.  * @purpose     set y-coordinate
  113.  */
  114. void Utils::set_cur_pos_y(const int __y)
  115. {
  116.     Utils::gotoxy(Utils::get_cur_pos_x(), __y);
  117. }
  118.  
  119. /*
  120.  * @method get_cur_pos()
  121.  * @type Point
  122.  * @param -none
  123.  * @purpose     get current position of cursor
  124.  */
  125. Point Utils::get_cur_pos()
  126. {
  127.     CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO _console;
  128.     GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &_console);
  129.     return Point(_console.dwCursorPosition.X, _console.dwCursorPosition.Y);
  130. }
  131.  
  132. /*
  133.  * @method get_cur_pos_x()
  134.  * @type void
  135.  * @param -none
  136.  * @purpose     get current x-coordinate of cursor
  137.  */
  138. int Utils::get_cur_pos_x()
  139. {
  140.     CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO _console;
  141.     GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &_console);
  142.     return _console.dwCursorPosition.X;
  143. }
  144.  
  145. /*
  146.  * @method get_cur_pos_y()
  147.  * @type void
  148.  * @param   -none
  149.  * @purpose     get current y-coordinate of cursor
  150.  */
  151. int Utils::get_cur_pos_y()
  152. {
  153.     CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO _console;
  154.     GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &_console);
  155.     return _console.dwCursorPosition.Y;
  156. }
  157.  
  158. /*
  159.  * @method set_fgcolor()
  160.  * @type void
  161.  * @param   __ct const ColorType
  162.  * @purpose     change foreground color
  163.  */
  164. void Utils::set_fgcolor(const ColorType __ct)
  165. {
  166.     SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), __ct);
  167. }
  168.  
  169. /*
  170.  * @method set_bgcolor()
  171.  * @type void
  172.  * @param   __ct const ColorType
  173.  * @purpose     change background color
  174.  */
  175. void Utils::set_bgcolor(const ColorType __ct)
  176. {
  177.     SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), __ct);
  178. }
  179.  
  180. /*
  181.  * @method set_txtcolor()
  182.  * @type void
  183.  * @param   __p const Point
  184.  * @param   __ct const ColorType
  185.  * @param   __length const int
  186.  * @purpose     set text color at a specific location
  187.  */
  188. void Utils::set_txtcolor(const Point __p, const ColorType __ct, const int __length)
  189. {
  190.     COORD _coord = { __p.get_x(), __p.get_y() };
  191.     FillConsoleOutputAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), __ct, __length, _coord, NULL);
  192. }
  193. /*
  194.  * @method clear_screen()
  195.  * @type void
  196.  * @param -none
  197.  * @purpose     clear screen
  198.  */
  199. void Utils::clear_screen()
  200. {
  201.     system("cls");
  202. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Angry HangMan: class HangDesign

  class HangDesign gồm 2 files cung cấp trang trí

  1. hangdesign_class.h
  C++ Code:
  1. /////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: hangdesign_class.h
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @purpose: class HangDesign to support utitlies
  6. // @note: declaration
  7. /////////////////////////////////////////////////////
  8. /****************/
  9. /* Preprocessor */
  10. /****************/
  11. #ifndef __HANGDESIGN_H__
  12. #define __HANGDESIGN_H__
  13.  
  14. #include "point_class.h"
  15. #include "utils_class.h"
  16. #include <string>
  17.  
  18. /******************
  19.  * @enum DyingMan *
  20.  ******************/
  21. enum DyingMan
  22. {
  23.     HEAD = 0x4F,            // 'O'
  24.     BODY = 0x7C,            // '|'
  25.     LHAND = 0x2F,           // '/'
  26.     LFOOT = 0x2F,
  27.     RHAND = 0x5C,           // '\'
  28.     RFOOT = 0x5C
  29. };
  30.  
  31. /********************
  32.  * @enum GameScreen *
  33.  ********************/
  34. enum GameScreen
  35. {
  36.     SZ_TOP      = 0x50, // 80
  37.     SZ_BOTTOM   = 0x50,
  38.     SZ_LEFT     = 0x19, // 25
  39.     SZ_RIGHT    = 0x19
  40. };
  41.  
  42. /*********************
  43.  * @class HangDesign *
  44.  *********************/
  45. class HangDesign {     
  46.     public:
  47.         // draw dying man :D
  48.         static  void    draw_man(const Point, const DyingMan);
  49.         // draw boundaries
  50.         static  void    draw_top(const char);
  51.         static  void    draw_bottom(const char);
  52.         static  void    draw_left(const char);
  53.         static  void    draw_right(const char);
  54.  
  55.         // other utils
  56.         static  void set_banner(const std::string, const Point);
  57.         static  void fill_line(const char, const Point, const int);
  58.         static  void fill_coll(const char, const Point, const int);
  59.         static  void puts(const std::string, const Point); 
  60.  
  61. };
  62.  
  63. #endif // __HANGDESIGN_H__

  2. hangdesign_class.cpp

  C++ Code:
  1. ///////////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: hangdesign_class.cpp
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @purpose: class HangDesign to support game decoration
  6. // @note: definition
  7. ///////////////////////////////////////////////////////////
  8. /****************/
  9. /* Preprocessor */
  10. /****************/
  11. #include "hangdesign_class.h"
  12.  
  13. /*
  14.  * @method draw_man()
  15.  * @type void
  16.  * @param   __p const Point
  17.  * @param   __dm const DyingMan
  18.  * @purpose draw dying man body part
  19.  */
  20. void HangDesign::draw_man(const Point __p, const DyingMan __dm)
  21. {
  22.     Utils::put_char(__p, __dm);
  23. }
  24.  
  25. /*
  26.  * @method draw_top()
  27.  * @type void
  28.  * @param   __c const char
  29.  * @purpose draw top bound
  30.  */
  31. void HangDesign::draw_top(const char __c)
  32. {
  33.     for(int i = 1; i < (int)GameScreen::SZ_TOP - 1; ++i) {
  34.         Utils::set_cur_pos(Point(i, 0));
  35.         std::cout.put(__c);
  36.     }      
  37. }
  38.  
  39. /*
  40.  * @method draw_bottom()
  41.  * @type void
  42.  * @param   __c const char
  43.  * @purpose draw bottom bound
  44.  */
  45. void HangDesign::draw_bottom(const char __c)
  46. {
  47.    
  48.     for(int i = 1; i < (int)GameScreen::SZ_BOTTOM - 1; ++i) {
  49.         Utils::set_cur_pos(Point(i, (int)GameScreen::SZ_LEFT - 1));
  50.         std::cout.put(__c);
  51.     }
  52. }
  53.  
  54. /*
  55.  * @method draw_left()
  56.  * @type void
  57.  * @param   __c const char
  58.  * @purpose draw left bound
  59.  */
  60. void HangDesign::draw_left(const char __c)
  61. {
  62.     for(int i = 1; i < (int)GameScreen::SZ_LEFT - 1; ++i) {
  63.         Utils::set_cur_pos(Point(0, i));
  64.         std::cout.put(__c);
  65.     }
  66. }
  67.  
  68. /*
  69.  * @method draw_right()
  70.  * @type void
  71.  * @param   __c const char
  72.  * @purpose draw right bound
  73.  */
  74. void HangDesign::draw_right(const char __c)
  75. {
  76.     for(int i = 1; i < (int)GameScreen::SZ_RIGHT - 1; ++i) {
  77.         Utils::set_cur_pos(Point((int)GameScreen::SZ_TOP - 1, i));
  78.         std::cout.put(__c);
  79.     }
  80. }
  81.  
  82. /*
  83.  * @method set_banner()
  84.  * @type void
  85.  * @param   __gn    const std::string
  86.  * @param   __p     const Point
  87.  * @purpose put banner in a position
  88.  */
  89. void HangDesign::set_banner(const std::string __gn, const Point __p)
  90. {
  91.     Utils::gotoxy(__p.get_x(), __p.get_y());
  92.     std::cout << __gn;
  93. }
  94.  
  95. /*
  96.  * @method fill_line()
  97.  * @type void
  98.  * @param __c   const char
  99.  * @param __p   const Point
  100.  * @param __length const int
  101.  * @purpose fill a line w/ a char at a specific location
  102.  */
  103. void HangDesign::fill_line(const char __c, const Point __p, const int __length)
  104. {
  105.     Utils::gotoxy(__p.get_x(), __p.get_y());
  106.     for(int i = 0; i < __length; ++i)
  107.         std::cout.put(__c);
  108.  
  109. }
  110.  
  111. /*
  112.  * @method fill_coll()
  113.  * @type void
  114.  * @param __c   const char
  115.  * @param __p   const Point
  116.  * @param __length const int
  117.  * @purpose fill a column w/ a char at a specific location
  118.  */
  119. void HangDesign::fill_coll(const char __c, const Point __p, const int __length)
  120. {
  121.     for(int i = __p.get_y(); i < __p.get_y() + __length; ++i) {
  122.         Utils::put_char(Point(__p.get_x(), i), __c);
  123.     }
  124.    
  125. }
  126.  
  127. /*
  128.  * @method puts()
  129.  * @type void
  130.  * @param __s   const std::string
  131.  * @param __p   const Point
  132.  * @purpose put a string at a specific location
  133.  */
  134. void HangDesign::puts(const std::string __s, const Point __p)
  135. {
  136.     HangDesign::set_banner(__s, __p);
  137. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Mệt rồi

  mai thiết kế nốt rồi post cho nó hoàn chỉnh giờ em đi ngủ

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Mặc định [Game: HangMan Deluxe v1.0 - by bvKim]

  Tốt lắm. Cố lên

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Lớp Point toán tử gán và toán tử ++, -- có 1 chút vấn đề. Suy nghĩ thử xem
  - Một số hàm trong class HangMan cũng có vấn đề với tham số truyền vào, cái mà anh đã nhắc đi nhắc lại từ bữa giờ !
  - Vấn đề tương tự cho class Utils.
  C++ Code:
  1. Point::Point()
  2. {
  3.     this->_x = this->_y = 0;
  4. }
  Dùng constructor kiểu này là lãng phí ! Còn cách nào khác không ?

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Lớp Point toán tử gán và toán tử ++, -- có 1 chút vấn đề. Suy nghĩ thử xem
  - Một số hàm trong class HangMan cũng có vấn đề với tham số truyền vào, cái mà anh đã nhắc đi nhắc lại từ bữa giờ !
  - Vấn đề tương tự cho class Utils.
  C++ Code:
  1. Point::Point()
  2. {
  3.     this->_x = this->_y = 0;
  4. }
  Dùng constructor kiểu này là lãng phí ! Còn cách nào khác không ?
  - Toán tử ++, -- ý anh prefix hay postfix vì cái này là unary
  - em đã post class HangMan đâu nhỉ :-??
  - class Utils chỉ hỗ trợ xử lý console static class không áp dụng object
  - constructor
  C++ Code:
  1.     public:
  2.         /* constructor & destructor */
  3.         Point(); // equavilent : Point() : _x(0), _y(0) { };
  4.         Point(const int, const int);
  5.         Point(const Point&);
  6.         ~Point();
  Phải chăng là thế này:
  C++ Code:
  1. Point (const int __x = 0, const int __y = 0)
  2. {
  3.     this->_x = __x;
  4.     this->_y = __y;
  5. }

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Nếu em chấp nhập syntax này thì ok :
  C++ Code:
  1. int main()
  2. {
  3.     Point p( 3, 4 );
  4.     ++++p;
  5.  
  6.     std::cout << p.get_x() << "\n";
  7.     std::cout << p.get_y() << "\n";
  8.  
  9.     return 0;
  10. }
  - Cho constructor thì em dùng base-initializer sẽ có good-performance hơn assignment operator.
  - ( const any_type_of_data ) nó vẫn là truyền copy, làm sao cho nó truyền địa chỉ để khỏi lãng phí bộ nhớ.
  - *=, += ...nên trả về const ref&.
  - Không nên dùng kiểu C cast style, dùng static_cast, dynamic_cast...
  - Dữ liệu không có dynamic memory không cần viết lại copy constructor, operator = và destructor. Không cần phải clone() gì hết, có dynamic memory đâu mà clone() ?

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Nếu em chấp nhập syntax này thì ok :
  C++ Code:
  1. int main()
  2. {
  3.     Point p( 3, 4 );
  4.     ++++p;
  5.  
  6.     std::cout << p.get_x() << "\n";
  7.     std::cout << p.get_y() << "\n";
  8.  
  9.     return 0;
  10. }
  - Cho constructor thì em dùng base-initializer sẽ có good-performance hơn assignment operator.
  - ( const any_type_of_data ) nó vẫn là truyền copy, làm sao cho nó truyền địa chỉ để khỏi lãng phí bộ nhớ.
  - *=, += ...nên trả về const ref&.
  - Không nên dùng kiểu C cast style, dùng static_cast, dynamic_cast...
  - Dữ liệu không có dynamic memory không cần viết lại copy constructor, operator = và destructor. Không cần phải clone() gì hết, có dynamic memory đâu mà clone() ?
  1. Về cái operator xảy ra trường hợp đó thì thực sự em chưa biết
  2. Em đặt cái base init trong comment; để người dùng dễ hiểu
  3. em vẫn truyền const mà :-??
  4. const ref& mới thấy lần đầu
  5. Em nhớ là em xài casting style của C++ static_cast<type>, trong source cơ mà.
  6. em tạo clone với copy chẳng qua là để cho bác nào code C thì có thể làm việc thôi. Việc tạo thêm method cho class hay không thì cũng phụ thuộc mục đích làm việc và sử dụng thôi, chứ thêm bớt em thấy không ảnh hưởng gì hết.

Các đề tài tương tự

 1. [Help] Cần giúp đỡ về tạo website có game Hangman sử dung SQL Server Database
  Gửi bởi vunguyet trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 10:30 PM
 2. [ Solved ]Hỏi về game HangMan
  Gửi bởi Se7Olutionyg trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-11-2008, 07:21 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn