Bác nào có thuật toán duyệt cây nhị phân RNL hoặc NLR hoặc LNR chỉ dùm em với. Có thuật toán đệ quy rồi nhưng ko biết cách khử đệ quy