Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Giúp Dệ Bài Tập Về Quản Lý Danh Sách đội Bóng.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  25

  Mặc định Giúp Dệ Bài Tập Về Quản Lý Danh Sách đội Bóng.

  ĐÂY LÀ ĐỀ VÀ CẤU TRÚC TRƯONG TRÌNH CHẠY CỦA BÀI:

  Assignment – T0809I
  Hoàng Anh Việt
  FPT-Aptech


  MỤC TIÊU

  1. Học cách tổ chức một chương trình với nhiều chức năng.
  2. Học cách kết hợp các kiến thức đã học về vòng lặp, mảng, hàm, struct…
  3. Học cách lưu trữ và thao tác với file.
  4. Học cách gỡ lỗi chương trình.
  5. Tạo hứng thú xây dựng những chương trình hoàn chỉnh hơn.

  YÊU CẦU CHUNG

  Xây dựng chương trình quản lý lịch thi đấu và bảng xếp hạng các đội bóng trong giải bóng đá V-league.

  MÔ TẢ YÊU CẦU

  Chương trình gồm có các chức năng chính sau:
   Quản lý danh sách đội bóng
   Quản lý lịch thi đấu của các đội bóng
   Quản lý kết quả thi đấu của các đội bóng
   Thống kê số bàn thắng, thua, điểm của các đội căn cứ vào kết quả thi đấu.

  CHI TIẾT

  Gợi ý cách hoạt động của chương trình như sau:

  --Chào mừng đến với V-League 2008-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Thống kê.
   0. Thoát.
  #Chọn:1
  =================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:3
  =====Thêm mới một đội bóng=======
   Nhập Mã đội: TC08
   Nhập tên đôi: Thể Công
   Nhập tên huấn luyện viên: Vương Tiến Dũng
   Bạn muốn tiếp tục?(Y/N)
  =================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:2
  ======Cập nhật thông tin đội bóng=================
   Nhập Mã đội: TC08
   Sửa Tên đội: Thể Công – Viettel
   Sửa Tên huấn luyện viên: Nguyễn Hồng Sơn
   Bạn có muốn cập nhật thông tin?(Y/N) Y
   Thông tin về đã được cập nhật!
   Bạn muốn tiếp tục?(Y/N) N
  =================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:1
  ================================================
  | Mã đội | Tên đội | Huân luyện viên |
  ================================================
  | TC08 | Thể công- Viettel | Nguyễn Hồng Sơn |
  | HAGL | Hoàng Anh Gia Lai | Mai Đức Chung |
  ================================================
  ================================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:0
  --Chào mừng đến với V-League 2008-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Thống kê.
   0. Thoát.
  #Chọn:2
  ================================================
   1. Xem lịch thi đấu
   2. Cập nhật cập nhật lịch thi đấu
   3. Tạo lịch thi đấu
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:3
  =====Tạo lịch thi đấu=======
   1. Thể Công – Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
   2. SLNA vs Hải Phòng
   ...
   Chọn:2
   Trận: SLNA vs Hải Phòng
   Ngày thi đấu: 30/8/2008
   Giời thi đấu: 15h30
   Sân thi đấu: Sân Vinh
   Bạn muốn cập nhật?(Y/N) Y
  ================================================
   1. Xem lịch thi đấu
   2. Cập nhật cập nhật lịch thi đấu
   3. Tạo lịch thi đấu
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:0
  --Chào mừng đến với V-League 2008-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Bảng xếp hạng.
   0. Thoát.
  #Chọn:3
  =====Kết quả thi đấu=======
   1. Thể Công – Viettel 3 - 0 Hoàng Anh Gia Lai
   2. SLNA vs Hải Phòng
   ...
   0. Trở về menu chính
   Chọn:2
   Trận: SLNA vs Hải Phòng
   Kết quả SLNA: 2
   Kết quả Hải Phòng: 1
   Bạn có muốn cập nhật?(Y/N) N
  --Chào mừng đến với V-League 2008-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Bảng xếp hạng.
   0. Thoát.
  #Chọn:4
  ================================================== ===============
  | Mã đội | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
  ================================================== ===============
  | TC08 | Thể công- Viettel | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 |
  | HAGL | Hoàng Anh Gia Lai | 19 | 9 | 4 | 1 | 31 |
  ================================================== ===============
  ...
  Chúc các đội giải V-League thành công!

  Danh sách các đội bóng được lưu trong file VL08Teams.dat
  Lịch thi đấu được tạo ngẫu nhiên và lưu trong file VL08Schedule.dat
  Kết quản thi đấu được lưu trong file VL08Log.dat

  Đánh giá
  Mức 1  Thiết kế được giao diện hợp lý.
   Thiết kế các hàm chức năng hợp lý.
   Thiết kế struct hợp lý.
   Thực hiện được cơ bản các chức năng.
  Mức 2  Thực hiện đầy đủ các chức năng của chương trình.
  Mức 3  Sử dụng con trỏ cấp phát động cho các danh sách.
   Thiết kế giao diện đẹp hợp lý.
   Các chức năng hoạt động tốt không lỗi.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  25

  Đệ làm được cái khung dồi còn một số chỗ chưa làm được. các Huynh để ý dòng printf(" sorry cho nay chua lam (^^)"); . đấy là những chỗ đệ chưa làm được các huynh xem và giúp đệ nha. thank!!

  C++ Code:
  1. CÒN ĐÂY LÀ DÒNG CODE ĐỆ LÀM:
  2.  
  3. #include <stdio.h> /*thu vien nhap xuat co ban*/
  4. #include <string.h> /*thu vien ve chuoi*/
  5. #include <conio.h>
  6. #include <stdlib.h> /*thu vien tien ich*/
  7.  
  8. /*khai bao cac ham*/
  9. void quanlydoibong();
  10. void xemdanhsachdoibong();
  11. void capnhatdanhsachdoibong();
  12. void themmoimotdoibong();
  13.  
  14. void quanlylichthidau();
  15. void xemlichthidau();
  16. void capnhatlichthidau();
  17. void taolichthidau();
  18.  
  19.  
  20. void quanlyketquathidau();
  21. void xemketquathidau();
  22. void capnhatketquathidau();
  23.  
  24. void thongke();
  25.  
  26. /*khai bao cau ttruc*/
  27.  struct doibong         /*tao moi mot doi bong*/
  28. {
  29.   char madoi[10];      /*ma doi bong*/
  30.   char tendoi[50];   /*ten doi bong*/
  31.   char namehlv[50];  /*ten huan luyen vien*/
  32. };
  33.  struct tltd          /*tao lich thi dau*/
  34. {
  35.   char tran[50];      /*tran thi dau*/
  36.   int ngaytd[20];     /*ngay thi dau*/
  37.   char giotd[10];     /*gio thi dau*/
  38.   char santd[20];     /*san thi dau*/
  39. };
  40.  
  41.  
  42. main()
  43. {
  44.    int chon;
  45.  
  46.    do
  47.    {
  48.  
  49.    printf("--Chao mung den voi V-League 2008--\n");
  50.    printf("===================================\n");
  51.    printf("|| 1.Quan ly danh sach doi bong.                  ||\n");
  52.    printf("|| 2.Quan ly lich thi dau.                             ||\n");
  53.    printf("|| 3.Quan ly ket qua thi dau.                       ||\n");
  54.    printf("|| 4.Thong ke.                                          ||\n");
  55.    printf("|| 0.Thoat.                                               ||\n");
  56.    printf("===================================\n\n");
  57.    printf("Moi ban chon phim so can xem:");
  58.    scanf ("%d",&chon);
  59.  
  60.    switch(chon)
  61.     {
  62.         case 1:
  63.                quanlydoibong();
  64.                break;
  65.         case 2:
  66.                quanlylichthidau();
  67.                break;
  68.         case 3:
  69.                quanlyketquathidau ();
  70.                break;
  71.         case 4:
  72.                thongke ();
  73.                break;
  74.         case 0:
  75.               break;
  76.               default :
  77.                 printf("Lua chon khong hop le. Moi ban chon lai!");
  78.         }
  79.     } while (chon!=0);
  80.  
  81. }
  82. void quanlydoibong()
  83. {
  84.     int chon;
  85.     do
  86.     {
  87.         printf("\n1.Quan ly danh sach doi bong.");
  88.         printf("\n*******************************");
  89.         printf("\n1.Xem danh sach doi bong.                  *");
  90.         printf("\n2.Cap nhat danh sach doi bong.            *");
  91.         printf("\n3.Them mot doi bong moi.                    *");
  92.         printf("\n0.Cho ve menu chinh.                          *");
  93.         printf("\n*******************************");
  94.  
  95.    printf("\n\nMoi ban chon phim can xem:");
  96.    scanf("%d",&chon);
  97.    switch (chon)
  98.       {
  99.         case 1:
  100.             xemdanhsachdoibong ();
  101.             break;
  102.         case 2:
  103.             capnhatdanhsachdoibong ();
  104.             break;
  105.         case 3:
  106.             themmoimotdoibong ();
  107.             break;
  108.         case 0:
  109.             break;
  110.             default:
  111.               printf("Lua chon khong hop le. Moi ban chon lai!(^^)");
  112.        }
  113.     }while(chon !=0);
  114. }
  115.  
  116. void xemdanhsachdoibong ()
  117. {
  118.     printf("\n=================================================");
  119.     printf("\n| Ma Doi |       Ten Doi      | Huan luyen vien |");
  120.     printf("\n=================================================");
  121.     printf("\n|  TC08  | The cong - Viettel | Nguyen Hong Son |");
  122.     printf("\n|  HAGL  |  Hoang Anh Gia Lai | Mai Duc Chung   |");
  123.     printf("\n=================================================");
  124. }
  125. void capnhatdanhsachdoibong ()
  126. {
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.     printf("sorry nha cho nay chua lam nha (^^)");
  133.  
  134.  
  135.  
  136.  
  137.  
  138. }
  139. void themmoimotdoibong()
  140. {
  141.  
  142.  
  143.  
  144.  
  145.     printf("sorry nha cho nay cung chua lam (^^)");
  146.  
  147.  
  148.  
  149.  
  150. }
  151. void quanlylichthidau ()
  152. {
  153.     int chon;
  154.     do
  155.     {
  156.        printf("\n 2.Quan ly lich thi dau");
  157.        printf("\n**************************");
  158.        printf("\n 1.Xem lich thi dau      *");
  159.        printf("\n 2.Cap nhat lich thi dau *");
  160.        printf("\n 3.Tao lich thi dau      *");
  161.        printf("\n 0.Cho ve menu chinh     *");
  162.        printf("\n**************************");
  163.        printf("\nMoi ban chon phim chuc nang can xem:");
  164.        scanf("%d",&chon);
  165.        switch (chon)
  166.        {
  167.            case 1:
  168.                   xemlichthidau ();
  169.                   break;
  170.            case 2:
  171.                   capnhatlichthidau ();
  172.                   break;
  173.            case 3:
  174.                   taolichthidau ();
  175.                   break;
  176.            case 0:
  177.                   break;
  178.                   default :
  179.                 printf("Lua chon khong hop le. Moi ban chon lai! (^^)");
  180.         }
  181.  
  182.     }while (chon!=0);
  183.  
  184. }
  185.  
  186. void xemlichthidau ()
  187. {
  188.  
  189.  
  190.  
  191.     printf(" \n\nsorry cho nay cung chua lam ! (^^)\n\n");
  192.  
  193.  
  194.  
  195.  
  196. }
  197.  
  198. void capnhatlichthidau ()
  199. {
  200.  
  201.  
  202.  
  203.  
  204.     printf("sorry cho nay cung chua lam not! (^^)");
  205.  
  206.  
  207.  
  208. }
  209. void taolichthidau ()
  210. {
  211.  
  212.  
  213.  
  214.     printf("sorryy cho nay cung chua lam (^^).met wa ngay mai lam");
  215.  
  216.  
  217.  
  218. }
  219.  
  220. void quanlyketquathidau ()
  221. {
  222.     int chon;
  223.     do
  224.     {
  225.  
  226.  
  227.  
  228.         printf(" sorry cho nay cung chua lam (^^)");
  229.  
  230.  
  231.  
  232.  
  233.  
  234.         printf("Moi ban chon phim chuc nang:");
  235.         scanf("%d",chon);
  236.         switch (chon)
  237.         {
  238.             case 1:
  239.                 xemketquathidau();
  240.                 break;
  241.             case 2:
  242.                 capnhatketquathidau();
  243.                 break;
  244.  
  245.             case 0 :
  246.                 break;
  247.                 default :
  248.                     printf("Lua chon khong hop le. Moi ban chon lai!(^^)");
  249.         }
  250.     }while (chon!=0);
  251.  
  252. }
  253. void xemketquathidau ()
  254. {
  255.  
  256.  
  257.     printf("sorry cho nay chua lam (^^). lan qua");
  258.  
  259.  
  260. }
  261. void capnhatketquathidau ()
  262. {
  263.  
  264.  
  265.     printf(" sorry cho nay chua lam (^^)");
  266.  
  267.  
  268. }
  269. void thongke()
  270. {
  271.     printf("sorry cho nay chua lam nha (^^). lan nhi toan chua lam.");
  272. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 20-11-2008 lúc 04:23 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Mấy cái này để "huynh" nói với đệ là nó không khó, chỉ cần bỏ thời gian( viết kĩ ) là làm được, đề càng dài càng dễ.
  - Đối với C++, đệ làm ơn luyện bí kiếp "std::string" vì char s[] là kĩ năng thời tiền sử rồi :
  - Dùng std::cout, cin bỏ mấy cái thằng gets() và printf() vớ vẩn đi vì nó dễ tẩu hỏa nhập ma lắm !
  - Đệ có học tuyệt chiêu "const" chưa ? Tại sao đệ lại để cái đám struct "POD" thế( Plain old data type ), sao đệ không biến nó thành OOP( object has methods ) ?
  - Đệ dùng nhiều global func quá, cái này C và rất error-prone( viết lại cho tụi nó thành member func xem ) !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  25

  huynh ơi đệ mới nhập môn về môn lập trình mà. huynh nói thế đệ xem không hiểu mấy. đệ mới hoc về lập trinh thui những cái đệ làm là nhưng cái đệ được học con một số chỗ đệ chưa làm được. mấy chỗ đấy hóc quá. đệ ngồi nửa ngày mới viết được cai khung như thế. nhìn hoa cả mắt. huynh giúp đệ xem mấy cái chỗ đệ chưa làm được. đệ chỉ cần huynh nói qua về nội dung làm và các hàm cơ bản để viết. nhớ là chỉ hàm cơ ban thui nha huynh vì đệ mới nhập môn học mà.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Bí kiếp tần thứ 10 mà huynh đã luyện về OOP về C++ : "How to program C++", đệ tìm cuốn này về nó có ví dụ rất rõ ràng.
  - Sữa cho đệ thì huynh khác gì đẩy đệ xuống vực thẳm , đệ hãy ráng lên, mới có tí này mà đệ đã hoa mắt thì làm sao cứu công chúa được . Đệ biết vẽ UML không, mà thôi, chỉ cần viết kĩ, nhìn vào huynh thấy đệ hình như học hơi vội, hàm chẳng có tham số nào cả .Cái khung không quan trọng bằng cái lõi( core ), viết 1 hàm test 1 hàm đi đệ, viết 1 đống thì có Hoàng Dung Quách Tĩnh test cũng không nổi chứ đừng nói là huynh
  - Viết 1 hàm, test xong rồi post từng hàm từng hàm lên đây huynh coi cho

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  25

  Mặc định Giúp Dệ Bài Tập Về Quản Lý Danh Sách đội Bóng.

  Vâng. Để đệ xem lại. Đệ sắp phải nộp bài rùi. Đệ mới học về C được có 13 buổi thui lên nhiều chỗ chưa hiểu. Để đệ đọc lai sách và cố gắng làm, hàm nào không hiểu đệ sẽ post lên để huynh xem giúp đệ nha. THANK huynh nhiều

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  hoangc5 đệ à, "huynh" thấy đệ bỏ công viết hàm xemdanhsachdoibong () vô ích rồi , cái mà giang hồ giao cho đệ chỉ là ví dụ thôi, đệ viết lại = printf thì huynh cũng bó tay.
  MỤC TIÊU
  1. Học cách tổ chức một chương trình với nhiều chức năng.
  2. Học cách kết hợp các kiến thức đã học về vòng lặp, mảng, hàm, struct…
  3. Học cách lưu trữ và thao tác với file.
  4. Học cách gỡ lỗi chương trình.
  5. Tạo hứng thú xây dựng những chương trình hoàn chỉnh hơn.
  Cái số 3 đệ có thấy không ? Nguyên 1 nùi kia của đệ chưa hề có chữ nào dính vào file cả, đệ xem xét lại và viết lại từ đầu đi.

  Bây giờ đệ thử viết lại đàng hoàng 1 chức năng quản lý đội bóng đi, viết được nó xem như đã hoành thành 50% bài này rồi đấy
  code ra gió bão

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  25

  Đệ tưởng những phần đệ chưa làm thì làm các thao tác với file ở đấy.đệ mới học về file được một buổi thui ah.bây giờ phải viết lại hết từ đầu hả huynh. hix! có sửa được không hả huynh. giúp đệ với

Các đề tài tương tự

 1. Giúp mình BT Quản lý các trận đấu bóng
  Gửi bởi hai991dk trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-11-2012, 01:59 PM
 2. Euro 2012>> Lịch thi đấu - Kết quả bóng đá - Nhận định bóng đá
  Gửi bởi phuthanh7777 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 08-05-2012, 10:30 AM
 3. Bài tập C Quản lý danh sách đội bóng V-League 2008
  Gửi bởi styleshock trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 13-08-2010, 10:58 PM
 4. Giúp mình đề tài quản lý đội bóng với
  Gửi bởi NguyenDuyQuang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 30-05-2010, 02:36 PM
 5. giúp bài tập c, tạo và quản lí danh sách đặc
  Gửi bởi lamborghini007 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-10-2008, 08:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn