Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: [C] Xử lý (+ - * /) các số lớn (hàng trăm chữ số chẳng hạn)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  6

  Mặc định [C] Xử lý (+ - * /) các số lớn (hàng trăm chữ số chẳng hạn)

  Tớ muốn thực hiện các phép tính với các số lớn (số chữ số có thể hàng trăm). Các bạn gợi ý cho tớ 1 chút. Thanks!!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Dùng string để lưu 1 con số khi nhập vào rồi cắt lấy từng ký số để chuyển nó sang 1 mảng số. Cuối cùng là thực hiện các phép + - * / trên từng ký số theo phương pháp mà chúng ta đã học từ lớp 1. Đối với + - thì dễ chứ * với / thì khó lắm đó. Ví dụ như cộng số 123456789 và số 987654321 thì ta nhập 2 số này vào 1 biến string rồi chuyển từng ký số sang 2 cái mảng:
  a = [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
  b = [9][8][7][6][5][4][3][2][1]
  cuối cùng thực hiện phép tính trên từng ký số.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Nơi ở
  TpHCM
  Bài viết
  202

  chuỗi cũng là mảng số mà còn chuyển sang mảng nào nữa

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  chuỗi cũng là mảng số mà còn chuyển sang mảng nào nữa
  Bạn nên phân biệt rõ rang là chuỗi gì, nói chuỗi chung chung thì rất khó hiểu, ở đây tôi nói chuỗi string (khái niệm này ko có trong C, C++ mới có) là 1 chuỗi ký tự, chuyển sang thành 1 mảng ký số cho việc tính toán nhẹ nhàng hơn.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Vô tình tìm được trên 1 trang web khác, bài làm = Pascal:
  Đề: nhận một biểu thức (formula) từ bàn phím tính toán biểu thức đó.
  Vd: formula:= " ((a+b)*(c+d))/f "; với a,b,c,d,f là constants.
  Các phép toán được sử dụng mở rộng là ARCTAN, ABS, COS, SQR , SQRT, SIN, LN, EXP, ACOS, ASIN, ROUND, TRUNC, INT, LOGTEN.
  Các phép toán thông thường +, -, *, / dĩ nhiên chương trình phải thực hiện được.

  (Bài tập lớn số 7 môn lập trình Pascal trường ĐH DL Kỹ Nghệ)
  Đáp án đề nghị:
  1. Xây dựng unit Pcalc:

  {$X+}
  {$F+}
  Unit pcalc;

  interface

  Function Compute_Formula (var p:integer; var str:string; var error:boolean): real;

  implementation

  const
  LnTenInv = 0.4342944819032520;

  PROCEDURE StrDelete(VAR s : String; index : Integer; count : byte);
  BEGIN
  if index > length(s) then exit else
  if index + count > succ(length(s)) then s[0]:= chr(index) else
  begin
  Move(s[Index + count],s[Index],succ(length(s)) - index - count);
  Dec(s[0], Count);
  end;
  END;

  Procedure StrConcat(var S : string; source : string);
  var index : integer;
  begin
  index := succ(length(s));
  if length(s)+length(Source) > 255 then dec(source[0],length(s)+length(source)-255);
  Move(s[Index],
  s[Index+length(source)],
  succ(length(s))-Index);
  Move(source[1], s[Index], length(source));
  Inc(s[0], length(source));
  end;

  Procedure StrConcatBefore(source : String; var S : String);
  begin
  if length(s) + length(source) > 255 then dec(s[0],length(s)+length(Source)-255);
  Move(s[1],
  s[succ(length(source))],
  length(s));
  Move(source[1], s[1], length(source));
  Inc(s[0], length(source));
  end;


  FUNCTION LogTen( X: real ) : real;

  BEGIN

  IF X <= 0.0 THEN
  LogTen := 0.0
  ELSE
  LogTen := LN( X ) * LNTenInv;

  END;

  FUNCTION ASin(x:real):real;
  VAR O, OSquare : real;
  BEGIN O := ABS(x);
  IF O <= 1.0 THEN
  BEGIN
  IF O = 1.0 THEN BEGIN
  IF x < 0.0 THEN ASin := -0.5 * pi
  ELSE ASin := 0.5 * pi
  END
  ELSE ASin := ArcTan(x / SQR(1.0 - Sqr(x)))
  END
  ELSE ASIN := 0;
  END;


  FUNCTION ACos(x:real):real;
  BEGIN ACos := (0.5 * pi) - ASin(x)
  END;

  PROCEDURE StrInsert(source : String; VAR s : String; index : byte);
  BEGIN
  if length(s)+length(Source) > 255 then dec(s[0],length(s)+length(source)-255);
  if index > length(s) then index := succ(length(s));
  Move(s[Index],
  s[Index+length(source)],
  succ(length(s))-Index);
  Move(source[1], s[Index], length(source));
  Inc(s[0], length(source));
  END;

  Function StripChar(st:string; c:char) : string; external;
  {$L strip.obj}

  Function Compute_Formula (var p:integer; var str:string; var error:boolean): real;

  var r : real;
  i, breakpoint : integer;
  ch : char;

  (*****)

  Procedure Eval(var formula:string; var value:real; var breakpoint:integer);

  const numbers : set of char = ['0'..'9','.'];
  var p, i : Integer;
  ch : char;

  (*****)

  Procedure NextP;
  begin
  repeat
  inc(p);
  if p <= length(formula) then ch := formula[p] else ch := #13;
  until (ch <> ' ');
  breakpoint := p;
  end;

  (*****)

  Function expr : real;

  var e : real;
  operator : char;

  (*****)

  Function smplexpr : real;

  var s : real;
  operator : char;

  (*****)

  Function term : real;

  var t : real;

  (*****)

  Function s_fact : real;

  (*****)

  Function fct : real;

  var fn : string[20];
  l, start : integer;
  f : real;

  (*****)

  Procedure Process_as_number;

  var code : integer;

  begin
  start := p;
  repeat
  nextp;
  until not (ch in numbers);

  if ch = '.' then
  repeat
  nextp;
  until not (ch in numbers);

  if ch = 'E' then
  begin
  nextp;
  repeat
  nextp;
  until not (ch in numbers);
  end;

  Val(copy(formula,start,p-start),f,code);
  end;

  (*****)

  Procedure Process_as_new_expr;
  begin
  nextp;
  f := expr;
  if ch = ')' then nextp
  else breakpoint := p;
  end;

  (*****)

  Procedure Process_as_standard_function;

  (*****)

  function fact(i : integer) : real;
  begin
  if i > 0 then
  fact := i * fact(i-1)
  else fact := 1;
  end;

  begin {Process_as_standard_function}

  if copy(formula,p,3) = 'ABS' then
  begin
  inc(p,2);
  nextp;
  f := fct;
  f := abs(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,4) = 'SQRT' then
  begin
  inc(p,3);
  nextp;
  f := fct;
  f := sqrt(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,3) = 'SQR' then
  begin
  inc(p,2);
  nextp;
  f := fct;
  f := sqr(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,4) = 'FRAC' then
  begin
  inc(p,3);
  nextp;
  f := fct;
  f := frac(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,5) = 'TRUNC' then
  begin
  inc(p,4);
  nextp;
  f := fct;
  f := trunc(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,5) = 'ROUND' then
  begin
  inc(p,4);
  nextp;
  f := fct;
  f := round(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,6) = 'LOGTEN' then
  begin
  inc(p,5);
  nextp;
  f := fct;
  f := LOGTEN(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,3) = 'INT' then
  begin
  inc(p,2);
  nextp;
  f := fct;
  f := int(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,3) = 'TAN' then
  begin
  inc(p,2);
  nextp;
  f := fct;
  f := sin(f)/cos(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,4) = 'ASIN' then
  begin
  inc(p,3);
  nextp;
  f := fct;
  f := asin(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,4) = 'ACOS' then
  begin
  inc(p,3);
  nextp;
  f := fct;
  f := acos(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,3) = 'SIN' then
  begin
  inc(p,2);
  nextp;
  f := fct;
  f := sin(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,3) = 'COS' then
  begin
  inc(p,2);
  nextp;
  f := fct;
  f := cos(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,6) = 'ARCTAN' then
  begin
  inc(p,5);
  nextp;
  f := fct;
  f := arctan(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,2) = 'LN' then
  begin
  inc(p);
  nextp;
  f := fct;
  f := ln(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,3) = 'EXP' then
  begin
  inc(p,2);
  nextp;
  f := fct;
  f := exp(f);
  end
  else
  if copy(formula,p,4) = 'FACT' then
  begin
  inc(p,3);
  nextp;
  f := fct;
  f := fact(trunc(f));
  end
  else
  breakpoint := p;
  end;

  begin {fct}

  if ch in numbers then Process_as_number
  else if ch = '(' then Process_as_new_expr
  else Process_as_Standard_function;

  fct := f;
  end;

  begin {s_fact}

  if ch = '-' then
  begin
  nextp;
  s_fact := -fct;
  end
  else
  s_fact := fct;
  end;

  begin {term}

  t := s_fact;
  while ch = '~' do
  begin
  nextp;
  t := exp(ln(t) * s_fact);
  end;
  term := t;
  end;

  begin {smplexpr}

  s := term;
  while ch in ['*','/'] do
  begin
  operator := ch;
  nextp;
  case operator of
  '*' : s := s * term;
  '/' : s := s / term;
  end;
  end;

  smplexpr := s;
  end;

  begin {expr}

  e := smplexpr;
  while ch in ['+','-'] do
  begin
  operator := ch;
  nextp;
  case operator of
  '+' : e := e + smplexpr;
  '-' : e := e - smplexpr;
  end;
  end;

  expr := e;
  end;

  begin {eval}

  for i := 1 to length(formula) do formula[i] := upcase(formula[i]);

  if formula[1] = '.' then strconcatbefore('0',formula);
  if formula[1] = '+' then strdelete(formula,1,1);

  p := pos('PI',formula);

  while p <> 0 do
  begin
  strdelete(formula,p,2);
  strinsert('3.1415926536',formula,p);
  p := pos('PI',formula);
  end;

  p := 0;
  nextp;
  value := expr;

  error := (ch <> #13);

  breakpoint := p;
  end;

  begin {compute_formula}
  str := stripchar(str,' ');
  eval(str,r,p);
  compute_formula := r;
  dec(p,1);
  if p < 1 then p := 1;
  end;

  end.

  2. File liên kết Strip viết bằng asm:

  .model tpascal
  .code

  stripchar proc far
  public stripchar
  arg inpst : dword, char : byte : 2 returns outst : dword
  local counter : word

  push ds
  lds si,inpst
  les di,outst
  mov counter,0
  lodsb
  cmp al,0
  je done
  mov cl,al
  xor ch,ch
  stosb
  looper:
  lodsb
  cmp al,char
  je bottomofloop
  stosb
  inc counter
  bottomofloop:
  loop looper
  done:
  mov ax,counter
  les di,outst
  stosb
  pop ds
  ret
  stripchar endp
  ends;
  end

  3. Kiểm tra bằng chương trình thực tế:

  var : formula : string;
  code : Integer;
  error : boolean;
  answer : real;

  begin
  formula := '(2+3)/(3+7)';
  Answer := Compute_Formula(code,formula,error);
  if error then
  begin
  Writeln('Error : ',formula);
  Writeln(Replicate(' ',pred(p) + 8 ),'^');
  end
  else
  writeln(formula,' = ',result);
  end;

 6. #6
  No Avatar
  tutiendung Khách

  Mặc định [C] Xử lý (+ - * /) các số lớn (hàng trăm chữ số chẳng hạn)

  Em mới học lập trình không biết các hàm kiểu n mũ 2 hoặc 2 mũ n thì thế nào.Các bạn có file nói về những hàm toán học này kô.Giúp mình nhé.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Em mới học lập trình không biết các hàm kiểu n mũ 2 hoặc 2 mũ n thì thế nào
  Dùng hàm pow(x,y) == x^y
  Nếu cảm thấy ko thích thì tự tạo hàm pow theo ý riêng của mình.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  5

  Post Mình cũng đang nghiên cứu vấn đề này đây

  Mình đang làm bài này nhưng cách của mình co vẻ khó hơn 1 chút nếu thích bạn cùng mình cùng thảo luận.Mình dùng mảng kiể chả để lưu hai danh sách sau đó mình đưa từng mảng vào 2 danh sách liên kết kép.
  - Thứ nhất mình vừa ôn lại được các thao tác trên ds
  - Thứ 2 thuật toán mình xây dựng để tính + - * / cũng ko khác trên mảng là mấy
  Nếu thích bạn có thể mail cho mình bobbleboy1203@gmail.com. Mình cùng thảo luận ok?

Các đề tài tương tự

 1. code bài toán cổ trăm trâu trăm cỏ trên C/C++. Kiểm tra giúp mình
  Gửi bởi tuanlt10 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 26-12-2012, 09:39 AM
 2. Có những ngày em chẳng yêu anh...
  Gửi bởi lylt_helios trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-12-2012, 07:00 PM
 3. Ý kiến Chẳng hiểu topic vì sao lại bị xóa!
  Gửi bởi ngocthanhstar trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-07-2012, 05:57 PM
 4. Lập trình C++ cho mình hỏi cái ép kiểu này cái,sao chẳng ép đựoc ấy
  Gửi bởi thienthanoze trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 07-07-2012, 06:06 PM
 5. Các tạo 1 chương trình lập trình windows với MFC ( HELLO WORLD chẳng hạn)
  Gửi bởi thanhga0210 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-07-2011, 09:42 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn