Chả là mình đang viết một chương trình đọc file theo chuẩn LDraw để hiện thị đối tượng 3D. Nhưng đang bí ở cái dòng có type = 1: Load một đối tượng từ file khác và xoay nó theo ma trận xoay (rotation matrix). Nhưng mình không biết để xoay theo chuẩn nó ghi bên dưới thì phải làm thế nào? Ai có thể thì giúp mình với nhé!
(Trích http://www.ldraw.org/Article218.html)
Line Type 1

Line type 1 is a sub-file reference. The generic format is:

1 <colour> x y z a b c d e f g h i <file>

Where:

* <colour> is a number representing the colour of the part. See the Colours section for allowable colour numbers.
* x y z is the x y z coordinate of the part
* a b c d e f g h i is a top left 3x3 matrix of a standard 4x4 homogeneous transformation matrix. This represents the rotation and scaling of the part. The entire 4x4 3D transformation matrix would then take either of the following forms:

/ a d g 0 \ / a b c x \
| b e h 0 | | d e f y |
| c f i 0 | | g h i z |
\ x y z 1 / \ 0 0 0 1 /

The above two forms are essentially equivalent, but note the location of the transformation portion (x, y, z) relative to the other terms.
* Formally, the transformed point (u', v', w') can be calculated from point (u, v, w) as follows:

u' = a*u + b*v + c*w + x
v' = d*u + e*v + f*w + y
w' = g*u + h*v + i*w + z
(Trích http://www.ldraw.org/Article218.html)