Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: viết chương trình tổ chức hệ thống menu đơn giản cho bài này giúp tớ với !!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  2

  Wink viết chương trình tổ chức hệ thống menu đơn giản cho bài này giúp tớ với !!!

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<alloc.h>
  4. #include<string.h>
  5. typedef struct sv
  6. {
  7.   char hd[10];
  8.   char ten[7],gioi[5],xl[15];
  9.   float csdl,ctmt,cde,tbc;
  10.   int nams;
  11.   struct sv*tiep;
  12. }sinhvien;
  13.  sinhvien *pdau,*pcuoi,*p,*q,*r,item;
  14. void main()
  15.   {
  16.   int tam,vitri,i=1,sosv;
  17.   float tam1;
  18.   char tt,hdt[10],tent[7];
  19.   clrscr();
  20.   pdau=NULL;
  21. do
  22.     {
  23.      p=(sinhvien*)malloc(sizeof(sinhvien));
  24.      fflush(stdin);
  25.      printf("\n ho dem: ");
  26.      gets(p->hd);
  27.      printf("ten: ");
  28.      gets(p->ten);
  29.      printf("\nGioi tinh: ");
  30.      gets(p->gioi);
  31.      printf("nam sinh: ");
  32.      scanf("%d",&tam);
  33.      p->nams=tam;
  34.      printf("diem CSDL: ");
  35.      scanf("%f",&tam1);
  36.      p->csdl=tam1;
  37.      printf("diem CTMT: ");
  38.      scanf("%f",&tam1);
  39.      p->ctmt=tam1;
  40.      printf("diem Chuyen De 1: ");
  41.      scanf("%f",&tam1);
  42.      p->cde=tam1;
  43.  
  44.        if(pdau==NULL)
  45.      {
  46.       pdau=p;
  47.       pcuoi=p;
  48.       p->tiep=NULL;
  49.      }
  50.        else
  51.        {
  52.         pcuoi->tiep=p;
  53.         pcuoi=p;
  54.         pcuoi->tiep=NULL;
  55.        }
  56.     tt=getch();
  57.      } while(tt!='0');
  58. /*ham tinh diem trung binh va xep loai sinh vien */
  59.  printf("\ndanh dach nhu sau\n");
  60.  p=pdau;
  61. while(p!=NULL)
  62.       {
  63.       p->tbc=((*p).csdl+(*p).ctmt+(*p).cde)/3;
  64.       if(((*p).tbc>=9)) strcpy((p->xl),"xuat sac");
  65.       else if(((*p).tbc>=8)) strcpy((p->xl),"gioi");
  66.        else if(((*p).tbc>=7)) strcpy((p->xl),"kha");
  67.         else if(((*p).tbc>=5)) strcpy((p->xl),"trung binh");
  68.              else strcpy((p->xl),"yeu");
  69.       p=p->tiep;
  70.     }
  71.     getch();
  72. /*in toan bo danh sach sinh vien*/
  73.  clrscr();
  74.  printf("\ndanh dach sinh vien nhu sau\n");
  75.  p=pdau;
  76.  if((pdau)==NULL)
  77.  {  printf("\n danh sach rong");
  78.     getch();
  79.  }
  80. while(p!=NULL)
  81.        {
  82.     fflush(stdin);
  83.     printf("\nHo ten: %15s%4s,Gioi Tinh: %3s,\nNam Sinh: %4d,CSDL: %3.2f,CTMT: %3.2f,CDE: %3.2f,\nTBC: %3.2f,XL: %7s",(*p).hd,(*p).ten,(*p).gioi,(*p).nams,(*p).csdl,(*p).ctmt,(*p).cde,(*p).tbc,(*p).xl);
  84.     p=p->tiep;
  85.     }
  86.     getch();
  87. /*in danh sach nhung sinh vien Kha Gioi*/
  88.  clrscr();
  89.  printf("\ndanh dach sinh vien kha gioi la:");
  90.  p=pdau;
  91.  if((pdau)==NULL)
  92.  {  printf("\n danh sach rong");
  93.     getch();
  94.  }
  95. while(p!=NULL)
  96.        {if((*p).tbc>=7)
  97.     {fflush(stdin);
  98.     printf("\nHo ten: %15s%4s,Gioi Tinh: %3s,\nNam Sinh: %4d,CSDL: %3.2f,CTMT: %3.2f,CDE: %3.2f,\nTBC: %3.2f\nXL: %7s",(*p).hd,(*p).ten,(*p).gioi,(*p).nams,(*p).csdl,(*p).ctmt,(*p).cde,(*p).tbc,(*p).xl);
  99.     }p=p->tiep;
  100.        }
  101.     getch();
  102. /*ham them thong tin ve 1 sv vao danh sach sinh vien*/
  103. printf("\n nhap thong tin can them vao danh sach sinh vien");
  104. fflush(stdin);
  105.      printf("\nho dem: ");
  106.      gets(p->hd);
  107.      printf("ten: ");
  108.      gets(p->ten);
  109.      printf("\nGioi tinh: ");
  110.      gets(p->gioi);
  111.      printf("nam sinh: ");
  112.      scanf("%d",&tam);
  113.      p->nams=tam;
  114.      printf("diem CSDL: ");
  115.      scanf("%f",&tam1);
  116.      p->csdl=tam1;
  117.      printf("diem CTMT: ");
  118.      scanf("%f",&tam1);
  119.      p->ctmt=tam1;
  120.      printf("diem Chuyen De 1: ");
  121.      scanf("%f",&tam1);
  122.      p->cde=tam1;
  123.      p->tbc=((*p).csdl+(*p).ctmt+(*p).cde)/3;
  124. if(vitri<=0)
  125. {
  126.      printf("\n vi tri can them vao bi sai");
  127.      getch();
  128.      return;
  129. }
  130. p=pdau;
  131. if((pdau)==NULL)
  132. {
  133.      (pdau)=p;
  134.      pcuoi=p;
  135.      p->tiep=NULL;
  136.      return;
  137. }
  138. if(vitri==1)
  139. {
  140.      p->tiep=pdau;
  141.      pdau=p;
  142.      return;
  143. }
  144. while(i<vitri-1)
  145. { p=p->tiep;i++;    }
  146.      q=p->tiep;
  147.      p->tiep=p;
  148.      p->tiep=q;
  149. getch();
  150. /* ham bot sinh vien trong danh sach*/
  151. if(vitri<=0)
  152. {   printf("\n vi tri can bot khong ton tai");
  153.     getch();
  154.     return;
  155. }
  156. p=pdau;
  157. if((pdau)==NULL)
  158. {    (pdau)=p;
  159.     pcuoi=p;
  160.     p->tiep=NULL;
  161.     return;
  162. }
  163. if(vitri==1)
  164. {
  165.     p=pdau;
  166.     pdau=p->tiep;
  167.     free(p);
  168.     return;
  169. }
  170. while(i<vitri-1)
  171. {    p=p->tiep; i++;  }
  172.     q=p->tiep;
  173.     p->tiep=q->tiep;
  174.     free(q);
  175.     getch();
  176. /*ham sap xep danh sach sv theo diem trung binh chung */
  177. printf("\n sap xep danh sach sinh vien theo diem TBC ");
  178. p=(pdau);
  179. if((pdau)==NULL)
  180. printf("\n danh sach rong");
  181. return;
  182. for(p=(pdau);p<(pcuoi);p++)
  183. {
  184.      tam=pcuoi;
  185.      tam1=pcuoi-1;
  186.      while((pcuoi-1>tam)&&(tam>0))
  187.      { tam+1=tam;
  188.      tam--;
  189.      tam+1=tam;
  190.      }
  191. }
  192. /*if  (p->tbc < q->tbc)
  193. {    strcpy(hd,p->hodem);
  194.      strcpy(p->hodem,q->hodem);
  195.      strcpy(q->hodem,hd);
  196.  
  197.      strcpy(tent,p->ten);
  198.      strcpy(p->ten,q->ten);
  199.      strcpy(q->hodem,ten);
  200.  
  201.      strcpy(tam1,p->csdl);
  202.      strcpy(p->csdl,q->csdl);
  203.      strcpy(q->csdl,tam1);
  204.  
  205.      strcpy(tam1,p->ctmt);
  206.      strcpy(p->ctmt,q->ctmt);
  207.      strcpy(q->ctmt,tam1);
  208.  
  209.      strcpy(tam1,p->cde);
  210.      strcpy(p->cde,q->cde);
  211.      strcpy(q->cde,tam1);
  212. }
  213.  tam1=p->tbc;
  214.  p->tbc=q->tbc;
  215.  q->tbc=tam1;
  216.  tam1=p->xl;
  217.  p->xl=q->xl;
  218.  q->tbc=tam1;
  219. }
  220.  getch();
  221. /*ham tim kiem theo ha ten sinh vien nhap tu ban phim */
  222. clrscr();
  223. printf("\n tim kiem theo ten sv ");
  224. if((p->ten)!=0)
  225. {
  226. printf("\n nhap vao ho ten sinh vien can tim:");
  227. fflush(stdin);
  228. gets(tent); }
  229. if(tent[0]==NULL)
  230. return;
  231. while (strcmp(p->ten,tent)&&p!=NULL)
  232.    p=p->tiep;
  233.    if(p!=NULL)
  234.    {   printf("\n ho dem:%s",p->hd);
  235.        printf("\n ten:%s",p->ten);
  236.        printf("\n gioi tinh:%s",p->gioi);
  237.        printf("\n nam sinh:%d",p->nams);
  238.        printf("\n diem co so du lieu:%3.2f",p->csdl);
  239.        printf("\n diem cau truc may tinh:%3.2f",p->ctmt);
  240.        printf("\n diem chuyen de 1:%3.2f",p->cde);
  241.        printf("\n diem trung binh chung:%3.2f",p->tbc);
  242.        printf("\n xep loai:%s",p->xl);
  243.        getch();
  244.    }
  245. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 30-09-2009 lúc 09:30 PM. Lý do: Đưa code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  1

  theo tôi nghĩ bố cục trình bày của bạn khó nhìn quá

Các đề tài tương tự

 1. ai giúp em viết ứng dụng web đơn giản với
  Gửi bởi crazypoykg trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-01-2013, 11:39 PM
 2. Lập trình C hai cách viết trong bài viết này có gì khác không, nếu khác mọi người giải thích giúp với
  Gửi bởi letung94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-01-2013, 07:29 AM
 3. Bài tập C Viết chương trình có giao diện menu: Tính giai thừa, Quản lí học sinh,..
  Gửi bởi Timeless trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-09-2011, 09:53 PM
 4. Viết Menu trên C++. Giúp em với!
  Gửi bởi eddy.smile trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-10-2009, 11:25 AM
 5. Giao diện winform với menu trên C#, chỉ giúp mình với?
  Gửi bởi lovedtn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 01:01 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn