Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Lỗi ở đâu ? ( Bài tập quản lý )

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  13

  Mặc định [ Solved ]Lỗi ở đâu ? ( Bài tập quản lý )

  bài này chương trình ko báo lỗi.
  em nhập 1,2 lần ko sai, hiên đúng (trừ mục 2), nhưng khi em nhập nhiều lần thì nó lại hiện sai, máy kêu eeeee
  còn nếu vửa vào chương trình, chưa ghi vào file(chưa tồn taik file txt) thì khi thực hiện thao tác 2 3 4 thì nó bật ngay ra ngoài
  ai giúp em với
  em cảm ơn trước
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<iomanip.h>
  #include<fstream.h>
  //==================================================//
  class KhachHang
  {    private:
      
  char ht[25];
       public:
      
  KhachHang();
      
  void nhap();
      
  char *layten()
      {    return 
  ht;
      }
  };
  //================================================//
  class MatHang
  {    private:
      
  char ten[25];
      
  int sl;
      
  float gia,tong;
       public:
      
  MatHang();
      
  void nhap();
      
  void hien();
      
  void ganTong(float t){tong=t;}
      
  void ganSL(int n){sl=n;}
      
  void ganGia(float g){gia=g;}
      
  float laytong()
      {    return 
  gia*sl;
      }
      
  float laygia()
      {    return 
  gia;
      }
      
  int laysl()
      {    return 
  sl;
      }
      
  char *layten()
      {    return 
  ten;
      }
  };
  //================================================//
  class HoaDon
  {
      private:
      
  MatHang *mh;
      
  KhachHang kh;
      
  int sh;
      
  float thanhtien;
      public:
      
  HoaDon();
      
  void nhap();
      
  void hien();
      
  void ghitep(char *ttep);
      
  void doctep(char *ttep);
      
  void in();
      
  void xoamh(char *ttep);
      
  void suamh();
      
  void timkiem(char*ttep);
  };
  //================================================//
  KhachHang::KhachHang()
  {
  }
  //================================================//
  void KhachHang::nhap()
  {
      
  cout<<"\n -Ten khach hang: ";
      
  cin.ignore();
      
  cin.getline(ht,25);
  }
  //================================================//
  MatHang::MatHang()
  {
  }
  //================================================//
  void MatHang::nhap()
  {
      
  cout<<"\n -Ten mat hang: ";
      
  cin.ignore();
      
  cin.getline(ten,25);
      
  cout<<"\n -Gia tien: ";
      
  cin>>gia;
      
  cout<<"\n -So luong mua: ";
      
  cin>>sl;
      
  tong=sl*gia;
  }
  //================================================//
  void MatHang::hien()
  {
      
  cout<<endl<<setw(25)<<ten<<setw(10)<<sl<<setw(15)<<gia<<setw(15)<<tong;
  }
  //================================================//
  HoaDon::HoaDon()
  {
  }
  //================================================//
  void HoaDon::nhap()
  {
       
  thanhtien=0;
       
  mh=new MatHang[sh];
       
  kh.nhap();
       
  cout<<"\n -So luong loai hang can mua: ";
       
  cin>>sh;
       for(
  int i=0;i<sh;i++)
       {
          
  cout<<"\n -Mat hang thu "<<i+1<<endl;
          
  mh[i].nhap();
          
  thanhtien+=mh[i].laytong();
       }
  }
  //================================================//
  void HoaDon::hien()
  {
         
  cout<<endl<<endl<<setw(25)<<"HOA"<<setw(10)<<"DON"<<setw(10)<<"BAN"<<setw(10)<<"HANG";
         
  cout<<endl<<endl<<setw(30)<<"Ten khach hang: "<<kh.layten();
         
  cout<<endl<<endl<<setw(45)<<"Danh sach cac mat hang da mua:";
         
  cout<<endl<<endl<<setw(25)<<"TenHang"<<setw(10)<<"SoLuong"<<setw(15)<<"Gia/Chiec"<<setw(15)<<"ThanhTien"<<endl;
   for(
  int i=0;i<sh;i++)
      
  mh[i].hien();
   
  cout<<endl<<endl<<setw(35)<<"TongCong"<<setw(30)<<thanhtien;
  }
  //================================================//
  void HoaDon::ghitep(char *ttep)
  {
      
  fstream f;
      
  f.open(ttep,ios::out|ios::app);
      if(
  f.bad())
          {
              
  cout<<"\n -Ko tao dc file !";
              
  getch();
              return;
          }
      for(
  int i=0;i<sh;i++)
      {
          
  f<<mh[i].layten()<<endl;
          
  f<<mh[i].laysl()<<endl;
          
  f<<mh[i].laygia()<<endl;
          
  f<<mh[i].laytong()<<endl;
      }
      
  f.close();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::doctep(char *ttep)
  {    
  fstream f;
      
  f.open(ttep,ios::in);
      if(
  f.bad())
       {
          
  cout<<"\n -File "<<ttep<<" ko ton tai !";
          
  getch();
          return;
       }
       
  int a1;
       
  float a2,a3;
       
  int i=0;
          while(
  f.getline(mh[i].layten(),25)!=0)
          {
          
  f>>a1>>a2>>a3;
          
  mh[i].ganSL(a1);
          
  mh[i].ganTong(a3);
          
  mh[i].ganGia(a2);
          
  f.ignore();
          
  i++;
          }
      
  sh=i;
      
  f.close();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::in()
  {
    
  cout<<endl<<endl<<setw(45)<<"Danh sach cac mat hang da ban duoc:";
    
  cout<<endl<<endl<<setw(5)<<"STT"<<setw(25)<<"TenHang"<<setw(10)<<"SoLuong"
            
  <<setw(15)<<"Gia/Chiec"<<setw(15)<<"ThanhTien"<<endl;
      for(
  int i=0;i<sh;i++)
        
  cout<<endl<<setw(5)<<i+1<<setw(25)<<mh[i].layten()<<setw(10)<<mh[i].laysl()
              <<
  setw(15)<<mh[i].laygia()<<setw(15)<<mh[i].laytong();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::xoamh(char *ttep)
  {    
  char ten[25];
      
  fstream f;
      
  cout<<"Nhap ten can xoa: ";
      
  fflush(stdin); gets(ten);
      
  int dem=0,i,co=0;
      while(
  dem<sh)
          if(
  strcmpi(ten,mh[dem].layten())==0)
          {    for(
  i=0;i<sh-1;i++)
                 {    
  cout<<endl<<setw(5)<<i+1<<setw(25)<<mh[i].layten()<<setw(10)<<mh[i].laysl()
                  <<
  setw(15)<<mh[i].laygia()<<setw(15)<<mh[i].laytong();
                  
  mh[i]=mh[i+1];
                  }
              
  sh--;
              
  co++;
          }
          else
                  
  dem++;
      
  f.open(ttep,ios::out);
          for(
  i=0;i<sh;i++)
          {
              
  f<<mh[i].layten()<<endl;
              
  f<<mh[i].laysl()<<endl;
              
  f<<mh[i].laygia()<<endl;
              
  f<<mh[i].laytong()<<endl;
          }
      
  f.close();
      if(
  co)
          
  cout<<"Xoa thanh cong!";
      else
          
  cout<<endl<<"Khong co mat hang nao co ten '"<<ten<<"'";
      
  getch();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::suamh()
  {
  }
  //================================================//
  void HoaDon::timkiem(char *ttep)
  {
  char ten[25];
      
  fstream f;
      
  f.open(ttep,ios::in);
      if(
  f.bad())
      {    
  cout<<"Loi mo tep de tim kiem du lieu!";
          
  getch(); return;
      }
      
  int kiemtra=0;
      
  cout<<"Nhap ten can tim: "fflush(stdin); gets(ten);
      
  cout<<endl<<endl<<setw(45)<<"Cac mat hang da tim duoc:";
      
  cout<<endl<<endl<<setw(5)<<"STT"<<setw(25)<<"TenHang"<<setw(10)<<"SoLuong"
            
  <<setw(15)<<"Gia/Chiec"<<setw(15)<<"ThanhTien"<<endl;
            for(
  int i=0;i<sh;i++)
          if(
  strcmpi(ten,mh[i].layten())==0)
            { 
  cout<<endl<<setw(5)<<i+1<<setw(25)<<mh[i].layten()<<setw(10)<<mh[i].laysl()
              <<
  setw(15)<<mh[i].laygia()<<setw(15)<<mh[i].laytong();
              
  kiemtra++;
            }
      if(
  kiemtra==0)
          
  cout<<endl<<"Khong tim dc mat hang nao co ten '"<<ten<<"' !";
      
  f.close();
  }
  //================================================//
  void main()
  HoaDon hd;
    
  int chucnang;
    do
     {
       
  clrscr();
       
  cout<<"\n  Chuong trinh quan ly hang ban";
       
  cout<<"\n -------------------------------";
       
  cout<<"\n   1. Lam hoa don";
       
  cout<<"\n   2. Hien hoa don vua nhap";
       
  cout<<"\n   3. Thong ke cac hang da ban";
       
  cout<<"\n   4. Xoa mat hang";
       
  cout<<"\n   5. Tim kiem theo ten";
       
  cout<<"\n   0. Ket thuc ";
       
  cout<<"\n -------------------------------";
       
  cout<<"\n   Lua chon thao tac :";
       
  cin>>chucnang;
       switch(
  chucnang)
        {
      case 
  1:
          
  hd.nhap();
          
  hd.ghitep("MATHANG.txt");
          
  getch();
          break;
      case 
  2:
          
  hd.hien();
          
  getch();
          break;
      case 
  3:
          
  hd.doctep("MATHANG.txt");
          
  hd.in();
          
  getch();
          break;
      case 
  4:
          
  hd.doctep("MATHANG.txt");
          
  hd.xoamh("MATHANG.txt");
          
  getch();
          break;
      case 
  5:
          
  hd.doctep("MATHANG.txt");
          
  hd.timkiem("MATHANG.txt");
          
  getch();
          break;
        }
     }while(
  chucnang!=0);


 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  uhm.nó không báo lỗi nhưng mà ngay cả thao tác 1 nó cũng sai rồi lấy đâu máy cái sau chạy dược
  void HoaDon::nhap()
  {
  thanhtien=0;
  mh=new MatHang[sh];
  kh.nhap();
  cout<<"\n -So luong loai hang can mua: ";
  cin>>sh;
  for(int i=0;i<sh;i++)
  {
  cout<<"\n -Mat hang thu "<<i+1<<endl;
  mh[i].nhap();
  thanhtien+=mh[i].laytong();
  }
  }
  //================================================//
  sửa thành
  void HoaDon::nhap()
  {
  thanhtien=0;
  kh.nhap();
  cout<<"\n -So luong loai hang can mua: ";
  cin>>sh;
  mh=new MatHang[sh];
  for(int i=0;i<sh;i++)
  {
  cout<<"\n -Mat hang thu "<<i+1<<endl;
  mh[i].nhap();
  thanhtien+=mh[i].laytong();
  }
  }
  //================================================//
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rua_con : 26-11-2008 lúc 08:21 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  13

  thì em sửa rồi đấy
  khi thực hiện 1, rồi ấn 2, rồi 3; quay lại ấn 2 thì nó hiện hóa đơn vừa nhập sai luôn
  lỗi khi chưa tạo file mà thực hiện thao tác 2 3 thì kêu eeeeee thì vẫn còn :|
  em sửa ntn bây giờ ??

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  ạc..tớ ấn 3 nó có chạy đâu

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  13

  Tớ tự sửa dc rồi, chắc ko còn lỗi nào nữa
  Bài up lại này, nếu ai thấy lỗi chỗ nào thì chỉ cho tớ để tớ sửa lại

  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<iomanip.h>
  #include<fstream.h>
  //==================================================//
  class KhachHang
  {    private:
      
  char ht[25];
       public:
      
  KhachHang();
      
  void nhap();
      
  char *layten()
      {    return 
  ht;
      }
  };
  //================================================//
  class MatHang
  {    private:
      
  char ten[25];
      
  int sl;
      
  float gia,tong;
       public:
      
  MatHang();
      
  void nhap();
      
  void hien();
      
  void ganTong(float t){tong=t;}
      
  void ganSL(int n){sl=n;}
      
  void ganGia(float g){gia=g;}
      
  float laytong()
      {    return 
  gia*sl;
      }
      
  float laygia()
      {    return 
  gia;
      }
      
  int laysl()
      {    return 
  sl;
      }
      
  char *layten()
      {    return 
  ten;
      }
  };
  //================================================//
  class HoaDon
  {
      private:
      
  MatHang mh[50];
      
  KhachHang kh;
      
  int sh,smh;
      
  float thanhtien;
      public:
      
  HoaDon();
      
  void nhap();
      
  void hien();
      
  void ghitep(char *ttep);
      
  void doctep(char *ttep);
      
  void in();
      
  void xoamh(char *ttep);
      
  void suamh(char *ttep);
      
  void timkiem(char*ttep);
  };
  //================================================//
  KhachHang::KhachHang()
  {
  }
  //================================================//
  void KhachHang::nhap()
  {
      
  cout<<"\n -Ten khach hang: ";
      
  cin.ignore();
      
  cin.getline(ht,25);
  }
  //================================================//
  MatHang::MatHang()
  {
  }
  //================================================//
  void MatHang::nhap()
  {
      
  cout<<"\n  +Ten mat hang: ";
      
  cin.ignore();
      
  cin.getline(ten,25);
      
  cout<<"\n  +Gia tien: ";
      
  cin>>gia;
      
  cout<<"\n  +So luong mua: ";
      
  cin>>sl;
      
  tong=sl*gia;
  }
  //================================================//
  void MatHang::hien()
  {
      
  cout<<endl<<setw(25)<<ten<<setw(10)<<sl<<setw(15)<<gia<<setw(15)<<tong;
  }
  //================================================//
  HoaDon::HoaDon()
  {
  }
  //================================================//
  void HoaDon::nhap()
  {
       
  thanhtien=0;
       
  kh.nhap();
       
  cout<<"\n -So luong loai hang can mua: ";
       
  cin>>sh;
       for(
  int i=0;i<sh;i++)
       {
          
  cout<<"\n -Mat hang thu "<<i+1<<endl;
          
  mh[i].nhap();
          
  thanhtien+=mh[i].laytong();
       }
       
  smh=sh;
  }
  //================================================//
  void HoaDon::hien()
  {
    if(
  smh>0)
     {
         
  cout<<endl<<endl<<setw(25)<<"HOA"<<setw(10)<<"DON"<<setw(10)<<"BAN"<<setw(10)<<"HANG";
         
  cout<<endl<<endl<<setw(30)<<"Ten khach hang: "<<kh.layten();
         
  cout<<endl<<endl<<setw(45)<<"Danh sach cac mat hang da mua:";
         
  cout<<endl<<endl<<setw(25)<<"TenHang"<<setw(10)<<"SoLuong"<<setw(15)<<"Gia/Chiec"<<setw(15)<<"ThanhTien"<<endl;
         for(
  int i=sh-smh;i<sh;i++)
          
  mh[i].hien();
         
  cout<<endl<<endl<<setw(35)<<"TongCong"<<setw(30)<<thanhtien;
     }
    else 
  cout<<endl<<" Ko co hoa don nao vua nhap !";
  }
  //================================================//
  void HoaDon::ghitep(char *ttep)
  {
      
  fstream f;
      
  f.open(ttep,ios::out|ios::app);
      if(
  f.bad())
          {
              
  cout<<"\n -Ko tao dc file !";
              
  getch();
              return;
          }
      for(
  int i=0;i<sh;i++)
      {
          
  f<<mh[i].layten()<<endl;
          
  f<<mh[i].laysl()<<endl;
          
  f<<mh[i].laygia()<<endl;
          
  f<<mh[i].laytong()<<endl;
      }
      
  f.close();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::doctep(char *ttep)
  {    
  fstream f;
      
  f.open(ttep,ios::in);
      if(
  f.bad())
       {
          
  cout<<"\n -File "<<ttep<<" ko ton tai !";
          
  getch();
          return;
       }
       
  int a1;
       
  float a2,a3;
       
  int i=0;
          while(
  f.getline(mh[i].layten(),25)!=0)
          {
          
  f>>a1>>a2>>a3;
          
  mh[i].ganSL(a1);
          
  mh[i].ganTong(a3);
          
  mh[i].ganGia(a2);
          
  f.ignore();
          
  i++;
          }
      
  sh=i;
      
  f.close();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::in()
  {
    
  cout<<endl<<endl<<setw(45)<<"Danh sach cac mat hang da ban duoc:";
    
  cout<<endl<<endl<<setw(5)<<"STT"<<setw(25)<<"TenHang"<<setw(10)<<"SoLuong"
            
  <<setw(15)<<"Gia/Chiec"<<setw(15)<<"ThanhTien"<<endl;
      for(
  int i=0;i<sh;i++)
        
  cout<<endl<<setw(5)<<i+1<<setw(25)<<mh[i].layten()<<setw(10)<<mh[i].laysl()
              <<
  setw(15)<<mh[i].laygia()<<setw(15)<<mh[i].laytong();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::xoamh(char *ttep)
  {    
  char ten[25];
      
  fstream f;
      
  cout<<"Nhap ten can xoa: ";
      
  fflush(stdin); gets(ten);
      
  int dem=0,i,co=0;
      
  cout<<endl<<" Mat hang dc xoa:"<<endl;
      
  cout<<endl<<setw(5)<<"STT"<<setw(25)<<"TenHang"<<setw(10)<<"SoLuong"
            
  <<setw(15)<<"Gia/Chiec"<<setw(15)<<"ThanhTien"<<endl;
      while(
  dem<sh)
          if(
  strcmpi(ten,mh[dem].layten())==0)
          {     for(
  i=dem;i<sh;i++)
                  {   if(
  strcmpi(ten,mh[dem].layten())==0)
                  
  cout<<endl<<setw(5)<<i+1<<setw(25)<<mh[i].layten()<<setw(10)<<mh[i].laysl()
                      <<
  setw(15)<<mh[i].laygia()<<setw(15)<<mh[i].laytong();
                  
  mh[i]=mh[i+1];
                  }
              
  sh--;
              
  co++;
          }
          else
                  
  dem++;
      
  f.open(ttep,ios::out);
          for(
  i=0;i<sh;i++)
          {
              
  f<<mh[i].layten()<<endl;
              
  f<<mh[i].laysl()<<endl;
              
  f<<mh[i].laygia()<<endl;
              
  f<<mh[i].laytong()<<endl;
          }
      
  f.close();
      if(
  co)
          
  cout<<endl<<endl<<"Xoa thanh cong !";
      else
          
  cout<<endl<<"Khong co mat hang nao co ten '"<<ten<<"'";
      
  getch();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::suamh(char *ttep)
  {
  char ten[25];
      
  fstream f;
      
  cout<<"Nhap ten can sua: ";
      
  fflush(stdin); gets(ten);
      
  int dem=0,i,co=0;
      while(
  dem<sh)
          if(
  strcmpi(ten,mh[dem].layten())==0)
          {    for(
  i=dem;i<sh;i++)
                 {    if(
  strcmpi(ten,mh[dem].layten())==0)
                   {
                      
  cout<<endl<<setw(5)<<i+1<<setw(25)<<mh[i].layten()<<setw(10)<<mh[i].laysl()
                          <<
  setw(15)<<mh[i].laygia()<<setw(15)<<mh[i].laytong();
                      
  mh[dem].nhap();
                      
  mh[i]=mh[dem];
                   }
                  }
              
  co++;
          }
          else
                  
  dem++;
      
  f.open(ttep,ios::out);
          for(
  i=0;i<sh;i++)
          {
              
  f<<mh[i].layten()<<endl;
              
  f<<mh[i].laysl()<<endl;
              
  f<<mh[i].laygia()<<endl;
              
  f<<mh[i].laytong()<<endl;
          }
      
  f.close();
      if(
  co)
          
  cout<<endl<<" Mat hang da dc sua !";
      else
          
  cout<<endl<<"Khong co mat hang nao co ten '"<<ten<<"'";
      
  getch();
  }
  //================================================//
  void HoaDon::timkiem(char *ttep)
  {
  char ten[25];
      
  fstream f;
      
  f.open(ttep,ios::in);
      if(
  f.bad())
      {    
  cout<<"Loi mo tep de tim kiem du lieu!";
          
  getch(); return;
      }
      
  int kiemtra=0;
      
  cout<<"Nhap ten can tim: "fflush(stdin); gets(ten);
      
  cout<<endl<<endl<<setw(45)<<"Cac mat hang da tim duoc:";
      
  cout<<endl<<endl<<setw(5)<<"STT"<<setw(25)<<"TenHang"<<setw(10)<<"SoLuong"
            
  <<setw(15)<<"Gia/Chiec"<<setw(15)<<"ThanhTien"<<endl;
            for(
  int i=0;i<sh;i++)
          if(
  strcmpi(ten,mh[i].layten())==0)
            { 
  cout<<endl<<setw(5)<<i+1<<setw(25)<<mh[i].layten()<<setw(10)<<mh[i].laysl()
              <<
  setw(15)<<mh[i].laygia()<<setw(15)<<mh[i].laytong();
              
  kiemtra++;
            }
      if(
  kiemtra==0)
          
  cout<<endl<<"Khong tim dc mat hang nao co ten '"<<ten<<"' !";
      
  f.close();
  }
  //================================================//
  void main()
  HoaDon hd;
    
  int chucnang;
    do
     {
       
  clrscr();
       
  cout<<"\n  Chuong trinh quan ly hang ban";
       
  cout<<"\n -------------------------------";
       
  cout<<"\n   1. Lam hoa don";
       
  cout<<"\n   2. Hien hoa don vua nhap";
       
  cout<<"\n   3. Thong ke cac hang da ban";
       
  cout<<"\n   4. Sua mat hang";
       
  cout<<"\n   5. Xoa mat hang";
       
  cout<<"\n   6. Tim kiem theo ten";
       
  cout<<"\n   0. Ket thuc ";
       
  cout<<"\n -------------------------------";
       
  cout<<"\n   Lua chon thao tac :";
       
  cin>>chucnang;
       switch(
  chucnang)
        {
      case 
  1:
          
  hd.nhap();
          
  hd.ghitep("MATHANG.txt");
          
  getch();
          break;
      case 
  2:
          
  hd.hien();
          
  getch();
          break;
      case 
  3:
          
  hd.doctep("MATHANG.txt");
          
  hd.in();
          
  getch();
          break;
      case 
  4:
          
  hd.doctep("MATHANG.txt");
          
  hd.suamh("MATHANG.txt");
          
  getch();
          break;
      case 
  5:
          
  hd.doctep("MATHANG.txt");
          
  hd.xoamh("MATHANG.txt");
          
  getch();
          break;
      case 
  6:
          
  hd.doctep("MATHANG.txt");
          
  hd.timkiem("MATHANG.txt");
          
  getch();
          break;
        }
     }while(
  chucnang!=0);


Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Bài tập tính: a mũ 3 mũ n bị sai kết quả, giúp mình với
  Gửi bởi congtoan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 21-10-2008, 01:16 PM
 2. [ Solved ]Quản lí học sinh ( sắp xếp theo điểm )
  Gửi bởi thangit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 22-09-2008, 12:49 AM
 3. [ Solved ]Chương trình quản lí sinh viên
  Gửi bởi nakaru_snow trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 19-09-2008, 01:55 PM
 4. [Solved] In kết quả dưới dạng phân số tối giản
  Gửi bởi pfc718 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-09-2008, 08:12 PM
 5. [ Solved ]( Bài tập lớn OOP )Quản lý bầu cử
  Gửi bởi Leon88 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 21-04-2008, 03:58 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn