Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 25 kết quả

Đề tài: Mô phỏng đèn tín hiệu giao thông | Cần giúp gấp về ý tưởng đề tài này

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Exclamation Mô phỏng đèn tín hiệu giao thông | Cần giúp gấp về ý tưởng đề tài này

  Đề tài : Mô phỏng tín hiệu giao thông.
  IDE : Tubor C++ ( làm trên thư viện graphics.h trên TC nên phải dùng TC )
  Ý tưởng : vẽ ngã tư đèn, cho đèn sáng và thay đổi trạng thái ngẫu nhiến cách liên tục , xe chạy phụ thuộc vào tín hiệu đèn như sau:
  1 - Đang chạy gặp đèn đỏ và nếu chưa vượt vạch dừng trên
  đường thì chạy tới vạch dừng rồi dừng nếu vẫn đỏ, nếu
  đèn chuyển sang xanh thì xe chạy
  hết đoạn còn lại.

  2 - Đèn xanh thì chạy bthường.
  3 - Đèn vàng thì đi chậm.
  Code chạy được mình để ở dưới ( bài post thứ 2 ý ), và đính kèm luôn ở đó, mấy bạn xem giúp với
  Đây là class Car của mình :
  C++ Code:
  1. class   Car
  2. {  
  3.     private:
  4.         int     xshow,yshow; // show xe tại vị trí xshow, yshow
  5.         char  *ptr;             // con trỏ luưu ảnh xe sẽ
  6.         int     showStatus;   // trạng thái xe ( ẩn/ hiện )
  7.                                                      //  show : showStatus=1
  8.                                                      //  hide   : showStatus=0
  9.              public:       
  10.         void    drawCar()
  11.         {
  12.             unsigned n;
  13.             char *scrPtr;  //con tro man hinh, lưu ảnh trước
  14.                                                           // khi vẽ xe
  15.        
  16.             /*n là số  byte cần thiết để lưu ảnh trong
  17.                                        pham vi hcn
  18.             co có tọa độ(365,425) , (395,465) */
  19.                 n = imagesize( 365,425, 395,465 );
  20.        
  21.                                        //cấp phát
  22.             scrPtr=new char [n];
  23.  
  24.             //ham getimage lưu ảnh tại tọa độ dưới
  25.                                        // vào vùng nhớ do scrPtr trỏ
  26.             getimage( 365,425, 395,465, scrPtr );
  27.         { các lệnh vẽ xe trong hcn có tọa độ(365,425), (395,465) };
  28.  
  29.                   // cấp phát vùng nhớ để lưu ảnh xe
  30.             ptr=new char [n];
  31.                   // lưu ảnh xe đã vẽ ở trên
  32.             getimage( 365,425, 395,465, ptr);
  33.  
  34.                   // xóa xe để trả lại BackGround cũ
  35.             putimage( 365,425, scrPtr, COPY_PUT );
  36.  
  37.                   //xóa con trỏ scrPtr
  38.             delete scrPtr;
  39.             scrPtr = NULL;
  40.         }
  41.  
  42.                    //hiện xe
  43.         void    show(const int &x3, const int &y3)
  44.         {
  45.             if( ptr!=NULL && !showStatus) //chua show
  46.             {
  47.                 showStatus = 1;
  48.                 xshow = x3;
  49.                 yshow = y3;
  50.  
  51.             putimage( xshow,yshow, ptr, XOR_PUT );
  52.             }
  53.         }
  54.  
  55.                   //ẩn xe
  56.         void    hide()
  57.         {
  58.             if( showStatus ) //dang show
  59.             {
  60.                 showStatus=0;
  61.                 putimage( xshow,yshow, ptr,XOR_PUT);
  62.             }
  63.         }      
  64. };

  Đây là hàm đèn đổi màu xe chạy, vẫn chưa viết được vì chưa biết làm thê nào :

  C++ Code:
  1. void dendoimau_xechay()
  2. {
  3.     Car chut_chit;
  4.     chut_chit.drawCar(); // vẽ xe
  5.     while( !kbhit() )
  6.     {  
  7.  
  8.         for( int i = 0; i<3; i++ )  // 3 trang thai cua den
  9.                                                                 // 0 : đỏ, 1: vàng, 2 :xanh
  10.         {
  11.             drawLight( i ); // vẽ đèn theo giá trị nhận vào 0 : đỏ sáng, 1 : vàng sáng, 2: xanh sáng
  12.            
  13.             /*for( int y = 500; y> - 20; y-=5 )
  14.             {
  15.                 chut_chit.hide();
  16.                 chut_chit.show( 360,y );
  17.             }*/
  18.             if( i == 0 )        delay ( 8000 );      // đèn đỏ trong 8 giây
  19.             else if( i ==1 )    delay ( 3000 );    // đèn vàng trong 3 giây
  20.             else                delay ( 8000 );   // đèn xanh trong 8 giây
  21.         }
  22.     }
  23.  
  24. }
  Xe chạy từ (360,500) ( phía dưới màn hình ) lên (360, -5 ) (-5 để cho xe chạy ra khỏi màn hình) .

  Tới đây tui nghĩ là : lớp Car cần thêm 1 biến ( tạm gọi là _statusLight ) lưu giá trị đèn, đây là thuộc tính của lớp xe , giá trị này được quy định bởi hàm đèn đổi màu ( tức là nó đựoc gán giá trị trong hàm dendoimau_xechay ), nhưng ko biết kết hợp với hàm show như thế nào để thỏa các yêu cầu đã đặt ra ở đầu topic.

  Đang cần gấp ý tưởng code chỗ này, ai có bất kỳ ý kiến gì thì cho xin nha, bất ký ý kiến gì cũng được
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi camping29 : 26-11-2008 lúc 06:45 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Đã viết được method di chuyển cho xe, vấn đề cần giải quyết ở đây là làm thế nào để đèn thay đổi độc lập với phương thức go_up, trong code sau đây, đèn chỉ thay đổi khi go_up thực hiện xong -> go_up lặp vô tận tại 1 lượt đèn.

  Phương thức go_up :
  C++ Code:
  1. void Car::go_up(const int &statusColor )
  2. {
  3.      if( yshow < -20 ) yshow = 500;
  4.      //den` do? thi` ........
  5.      while( statusColor == 0 && yshow > -20)   
  6.      {
  7.             if( yshow == 370 )
  8.             {
  9.                     hide();
  10.                     show( 360,370 );
  11.                     delay( 100 );
  12.             }
  13.             else if( yshow >370 )
  14.             {
  15.                  hide();
  16.                  show( 360,yshow );
  17.                  yshow -= 2;
  18.                  delay( 100 );
  19.             }
  20.             else
  21.             {
  22.                 hide();
  23.                 show( 360,yshow );
  24.                 yshow -= 7;
  25.                 delay( 100 );
  26.             }
  27.      }
  28.      
  29.      //den` vang chua vuout vach dung`, di cham.....
  30.      while( statusColor == 1 && yshow > 370)   
  31.      {
  32.             hide();
  33.             show( 360,yshow );
  34.             delay( 100 );
  35.             yshow -=2;
  36.      }
  37.      
  38.      //den` vang` vuot vach dung` hoac den` xanh .........
  39.      while( (statusColor == 1 && yshow < 370 && yshow > -20) || (statusColor == 2 && yshow > -20) )                  
  40.      {            
  41.               hide();
  42.               show( 360,yshow );
  43.               delay( 100 );
  44.               yshow -= 7;
  45.      }
  46. }

  Hàm xe_chay_theo_den :
  C++ Code:
  1. void xe_chay_theo_den()
  2. {
  3.     Car chut_chit;
  4.     chut_chit.drawCar();
  5.     do
  6.     {
  7.         for( int statusColor = 0; statusColor < 3; statusColor++)
  8.         {
  9.                      //vẽ đèn theo màu được truyền vào  
  10.             drawLight( statusColor );
  11.                      //cho xe chạy lên, LỖI Ở ĐOẠN NÀY, HÀM LẶP VÔ TẬN
  12.             chut_chit.go_up( statusColor );
  13.  
  14.                      //đặt thời gian đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng,
  15.                      //LỖI Ở ĐÂY, ĐÈN CHỈ THAY ĐỔI SAU KHI go_up THỰC HIỆN
  16.                      //XONG, MÀ go_up ĐANG BỊ LẶP VÔ TẬN
  17.            
  18.             if( statusColor == 0 )          delay( 8000 );
  19.             else if( statusColor == 1 )     delay( 3000 );
  20.             else                            delay( 8000 );
  21.         }
  22.     }   while( !kbhit() );
  23. }

  VẤN ĐỀ LÀ TÌM RA CÁCH ĐỂ HÀM DELAY TRONG PHƯƠNG THỨC xe_chay_theo_den THAY ĐỔI ĐỘC LẬP VỚI PHƯƠNG THỨC go_up của lớp xe!!!.
  HOẶC BẤT CỨ CÁCH GÌ CÓ THỂ GIÚP ĐÈN THAY ĐỔI ĐỘC LẬP VỚI THỰC TẾ XE CHẠY
  Ai có ý kiến gì cũng được, cho mình xin gấp.


  ************************************************** ****
  Đây là code của mình, chạy được rồi nhưng ko đúng yêu cầu.
  Chỉ chạy đựoc bằng TC++, các bạn có thể mở ra chỉnh sửa bằng VC++ cho dễ rồi dùng TC++ để open vì dùng thư viện đồ họa của nó.
  C++ Code:
  1.  
  2.  
  3. #include<conio.h>
  4. #include<graphics.h>
  5. #include<stdio.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. #include<alloc.h>
  8. #include<dos.h>
  9. #include<time.h>
  10. #include<math.h>
  11.  
  12. const int MAXSTAR = 100;
  13.  
  14. //Cac class can dung sau nay
  15. class Point
  16. {
  17.     private:
  18.         int x,y;
  19.     public:
  20.         Point()     { x= y= 0; }
  21.         Point(const int &x1, const int &y1 )
  22.         {
  23.             x= x1;
  24.             y= y1;
  25.         }
  26.         void setx(const int &x1)    { x = x1; }
  27.         void sety(const int &y1)    { y = y1; }
  28.         int getx()  {  return x; }
  29.         int gety()  {  return y; }
  30. };
  31. class Star : public Point
  32. {
  33.     private:
  34.             int status, color, zoom;
  35.     public:
  36.             void setStatus( const int &status1 )    { status = status1; }
  37.             void setColor( const int &color1 )      { color = color1; }
  38.             void setZoom( const int &zoom1 )        { zoom = zoom1; }
  39.            
  40.             int getStatus() { return status; }
  41.             int getColor()  { return color; }
  42.             int getZoom()   { return zoom; }
  43.            
  44.             void Star::drawStar( const int &);
  45. };
  46. void Star::drawStar( const int &draw)
  47. {
  48.     int color;
  49.     if (draw)   color = this->color;
  50.     else        color = BLACK;
  51.    
  52.     setcolor( color );
  53.     switch( status )    // Lon dân` tu 1 -> 4
  54.     {
  55.         case 0: putpixel(getx(), gety(), color);
  56.                 break;
  57.  
  58.         case 1: line( getx()-1, gety(), getx()+1, gety() );
  59.                 line( getx(), gety()-1, getx(), gety() + 1 );
  60.                 break;
  61.  
  62.         case 2: line( getx()-2, gety(), getx()+2, gety());
  63.                 line( getx(), gety()-2, getx(), gety()+2);
  64.                 break;
  65.        
  66.         case 3: line( getx()-4, gety(), getx()+4, gety() );
  67.                 line( getx(), gety()-4, getx(), gety()+4 );
  68.                 rectangle( getx()-1, gety()-1, getx()+1, gety()+1 );
  69.                 break;
  70.     }
  71. }
  72. class Circle : public Point
  73. {
  74.     private:
  75.         //Point tam;    // tam hinh tron
  76.         int radius;       // ban kinh hinh tron
  77.         int drawColor;   // mau ve hinh tron
  78.         int fillColor;   // mau to hinh tron
  79.     public:
  80.        
  81.         Circle() : Point()
  82.         {
  83.             radius = drawColor = fillColor = 0;
  84.         }
  85.         Circle(int x1,int y1,int radius1,int color1,int color2) : Point(x1,y1)
  86.         {
  87.             radius = radius1;
  88.             drawColor = color1;
  89.             fillColor = color2;
  90.         }
  91.        
  92.         void drawCircle()
  93.         {
  94.             setcolor( drawColor );
  95.             circle( getx(), gety(), radius );
  96.             setfillstyle( SOLID_FILL, fillColor );
  97.             floodfill( getx(), gety(), drawColor );
  98.         }
  99. };
  100.  
  101. class Rectangle
  102. {
  103.     private:
  104.             Point vertex1,vertex2;
  105.             int drawColor;
  106.             int fillColor;
  107.     public:
  108.         Rectangle()
  109.         {
  110.             drawColor = fillColor = 0;
  111.         }
  112.         Rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2, int color1, int color2) : vertex1( x1, y1 ), vertex2( x2, y2 )
  113.         {
  114.             drawColor = color1;
  115.             fillColor = color2;
  116.         }
  117.         void drawRectangle()
  118.         {
  119.             setcolor( drawColor );
  120.             rectangle( vertex1.getx(), vertex2.gety(), vertex1.getx(), vertex2.gety() );
  121.             setfillstyle( SOLID_FILL, fillColor );
  122.             floodfill( vertex1.getx() + 5, vertex2.gety() + 5, drawColor );
  123.         }
  124. };
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129. // Cac ham ve BackGround
  130. void drawStreetCorner()   //ve 4 goc duong
  131. {
  132.    
  133.     int Corner1[]={ 230,0,   230,150, -2,150,  -2,120,  200,120, 200,0  };
  134.     int Corner2[]={ 400,0,   400,150, 639,150, 639,120, 430,120, 430,0  };
  135.     int Corner3[]={ 0,330,   230,330, 230,479, 200,479, 200,360, 0,360  };
  136.     int Corner4[]={ 639,330, 400,330, 400,479, 430,479, 430,360, 639,360};
  137.    
  138.     setcolor(10);
  139.     //ve cac goc duong
  140.     drawpoly( 6, Corner1 );
  141.     drawpoly( 6, Corner2 );
  142.     drawpoly( 6, Corner3 );
  143.     drawpoly( 6, Corner4 );
  144.    
  145.     //to mau vien ngoai duong
  146.     setfillstyle( SOLID_FILL, YELLOW );
  147.     floodfill( 210,130, 10 );
  148.     floodfill( 410,130, 10 );
  149.     floodfill( 210,340, 10 );
  150.     floodfill( 410,340, 10 );
  151.    
  152.     //to mau ben trong khu dat
  153.     setfillstyle( CLOSE_DOT_FILL, LIGHTGREEN );
  154.     floodfill( 100,100, 10 );
  155.     floodfill( 500,100, 10 );
  156.     floodfill( 100,400, 10 );
  157.     floodfill( 500,400, 10 );
  158.    
  159.     // ve hoa mau hong trong khu dat
  160.     setfillstyle( SOLID_FILL, LIGHTMAGENTA );
  161.     for( int x= 5; x<= 190; x+= 20 )    //Tren trai
  162.     for( int y= 5; y<= 110; y+= 20 )
  163.         pieslice( x,y, 0,360, 5 );
  164.    
  165.     for( int c= 5  ; c<=190; c+= 20 )   //Duoi trai
  166.     for( int d= 370; d<=479; d+= 20 )
  167.         pieslice( c,d, 0,360, 5 );
  168.    
  169.     for( int e= 440; e<= 639; e+= 20 )  //Tren phai
  170.     for( int f= 5  ; f<= 110; f+= 20 )
  171.         pieslice( e,f, 0,360, 5 );
  172.    
  173.     for( int a= 440; a<= 639; a+= 20 )  //Duoi phai
  174.     for( int b= 370; b<= 479; b+= 20 )
  175.         pieslice( a,b, 0,360, 5);
  176. }
  177.  
  178. void bungbinh()
  179. {
  180.     //Mau ve
  181.     setcolor( WHITE );
  182.    
  183.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  184.     circle( 320,240, 20 );     //drawCircle vong tron ben trong
  185.     circle( 320,240, 40 );     //drawCircle vong tron ben ngoai
  186.  
  187.     setfillstyle( WIDE_DOT_FILL, YELLOW );  //To vong tron trong
  188.     floodfill( 320,240, WHITE );
  189.  
  190.     setfillstyle( XHATCH_FILL, BROWN );     //To vong tron ngoai
  191.     floodfill( 320,270, WHITE );
  192. }
  193.  
  194. void drawTree()
  195. {
  196.     //Mau drawCircle
  197.     setcolor( GREEN );
  198.    
  199.     for( int x= 20; x<= 170; x+= 30 )
  200.     {
  201.         ellipse( x,100, 0,360, 10,30 ); //Goc tren trai
  202.         ellipse( x,310, 0,360, 10,30 ); //Goc tren phai
  203.        
  204.         //Thiet lap kieu to va` to mau cho cay
  205.         setfillstyle( 1, GREEN );
  206.         floodfill( x,100, GREEN );     
  207.         floodfill( x,300, GREEN );
  208.  
  209.         //drawCircle thhide cay
  210.         setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  211.         line( x,110, x,140 );   //Tren trai
  212.         line( x,320 ,x,350 );   //Tren phai
  213.        
  214.     }
  215.     for( int a= 450; a<= 639; a+= 30 )
  216.     {
  217.         ellipse( a,100, 0,360, 10,30 ); //Goc duoi trai
  218.         ellipse( a,310, 0,360, 10,30 ); //Goc duoi phai
  219.        
  220.         //Thiet lap kieu to va to mau cho cay
  221.         setfillstyle( 1, GREEN );
  222.         floodfill( a,100, GREEN );
  223.         floodfill( a,300, GREEN );
  224.        
  225.         //drawCircle than cay
  226.         setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  227.         line( a,110, a,140 );   //Duoi trai
  228.         line( a,320, a,350 );   //Duoi phai
  229.        
  230.     }
  231. }
  232.  
  233. void vachduong()
  234. {
  235.     setcolor( WHITE );
  236.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  237.     // vach duong
  238.     line( 190,150, 190,330 );
  239.     line( 450,150, 450,330 );
  240.     line( 230,110, 400,110 );
  241.     line( 230,370, 400,370 );
  242.      // vach duong cho nguoi di bo
  243.     for( int y= 160; y<= 320; y+= 10 )
  244.     {
  245.         line( 200,y, 220,y );
  246.         line( 420,y, 440,y );
  247.     }
  248.     for(int x= 240; x<= 390; x+= 10 )
  249.     {
  250.         line( x,340, x,360 );
  251.         line( x,120, x,140 );
  252.     }
  253.     // vach duong o giua
  254.     setlinestyle( CENTER_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  255.     line( 0,240,   190,240 );
  256.     line( 450,240, 639,240 );
  257.     line( 320,0,   320,110 );
  258.     line( 320,370, 320,479 );
  259. }
  260.  
  261.  
  262.  
  263. void drawLightPanel()
  264. {
  265.     setcolor( LIGHTGRAY );
  266.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH );
  267.     rectangle( 400,270, 440,350 );     //ve bang den
  268.  
  269.     setfillstyle( SOLID_FILL, BROWN );  //to mau bang den
  270.     floodfill( 410,346, LIGHTGRAY );
  271.  
  272.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  273.     line( 420,350, 420,370 );           //ve chan den
  274. }
  275.  
  276. void drawLight( const int &statusColor )    // 0 = do, 1 = vang, 2 = xanh
  277. {
  278.     switch( statusColor )
  279.     {
  280.         case 0 :
  281.                 Circle yellowLight_stt0( 420,310, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  282.                 yellowLight_stt0.drawCircle();
  283.  
  284.                 Circle redLight_stt0( 420,285, 10, RED, RED );
  285.                 redLight_stt0.drawCircle();
  286.  
  287.                 Circle greenLight_stt0( 420,335, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  288.                 greenLight_stt0.drawCircle();
  289.  
  290.                 break;
  291.         case 1 :
  292.                 Circle yellowLight_stt1( 420,310, 10, YELLOW, YELLOW );
  293.                 yellowLight_stt1.drawCircle();
  294.  
  295.                 Circle redLight_stt1( 420,285, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  296.                 redLight_stt1.drawCircle();
  297.  
  298.                 Circle greenLight_stt1( 420,335, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  299.                 greenLight_stt1.drawCircle();
  300.  
  301.                 break;
  302.         case 2 :
  303.                 Circle yellowLight_stt2( 420,310, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  304.                 yellowLight_stt2.drawCircle();
  305.  
  306.                 Circle redLight_stt2( 420,285, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  307.                 redLight_stt2.drawCircle();
  308.  
  309.                 Circle greenLight_stt2( 420,335, 10, GREEN, GREEN );
  310.                 greenLight_stt2.drawCircle();
  311.  
  312.                 break;
  313.         };
  314. }
  315.  
  316. void drawStarSky()
  317. {
  318.     Star s[MAXSTAR];
  319.  
  320.     randomize();
  321.    
  322.     for( int i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  323.     {
  324.         s[i].setx( random( getmaxx() ) );
  325.         s[i].sety( random( getmaxy() ) );
  326.         s[i].setColor ( random( getmaxcolor() ) );
  327.         s[i].setStatus ( random( 4 ) );
  328.         s[i].setZoom ( random( 2 ) );
  329.     }
  330.  
  331.     // ve troi sao
  332.     while( !kbhit() )
  333.     {
  334.         for( int i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  335.             s[i].drawStar( 1 );
  336.         delay( 100 );
  337.  
  338.         for( i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  339.             s[i].drawStar( 0 );
  340.  
  341.         // Nhap nhay
  342.         for( i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  343.         {
  344.             if( s[i].getZoom() )    //1 = zoom in
  345.             {
  346.                 s[i].setStatus ( s[i].getStatus() + 1 );
  347.                 if( s[i].getStatus() == 3 ) s[i].setZoom ( 0 );
  348.             }
  349.             else    // 2 = zoom out
  350.             {
  351.                 s[i].setStatus ( s[i].getStatus() - 1 );
  352.                 if( s[i].getStatus() == 0 ) s[i].setZoom ( 1 );
  353.             }
  354.         }
  355.     }
  356.     getch();
  357. }
  358.  
  359.  
  360.  
  361.  
  362. //Ve hinh` nen`
  363. void drawBackGround()
  364. {
  365.     setbkcolor( DARKGRAY );
  366.     drawStreetCorner();
  367.     bungbinh();
  368.     drawTree();
  369.     vachduong();
  370.     drawLightPanel();
  371. }
  372. //class Xe
  373. class Car
  374. {  
  375.     private:
  376.         int xshow,yshow;  //show xe tai vi tri xshow, yshow
  377.         char *ptr;           //tro toi vung nho luu anh xe
  378.         int showStatus;       //trang thai show (showStatus=1),hide (showStatus=0)
  379.     public:
  380.         void drawCar()
  381.         {
  382.             unsigned n;
  383.             char *scrPtr;  //con tro man hinh
  384.        
  385.             /*n la so byte can thiet de luu tru anh trong pham vi hcn
  386.             co toa do 365,425,395,465 */
  387.                 n = imagesize( 365,425, 395,465 );
  388.        
  389.              // ph la con tro tro toi vung nho n byte moi duoc cap phat
  390.             scrPtr=new char [n];
  391.  
  392.             //ham getimage chep thong tin hcn vao vung nho do bitmap tro toi
  393.             getimage( 365,425, 395,465, scrPtr );
  394.             setlinestyle( SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
  395.  
  396.             Circle a( 380,450, 15, WHITE, WHITE );         // than xe
  397.             a.drawCircle();
  398.  
  399.             Circle b( 380,435, 10, WHITE, WHITE );         //dau xe
  400.             b.drawCircle();
  401.  
  402.             Circle c( 370,430, 2, WHITE ,WHITE );          //tai xe (den)
  403.             c.drawCircle();
  404.  
  405.             Circle d( 390,430, 2, WHITE, WHITE );          //tai xe (den)
  406.             d.drawCircle();
  407.  
  408.             ptr=new char [n];
  409.             getimage( 365,425, 395,465, ptr);
  410.             putimage( 365,425, scrPtr, COPY_PUT );
  411.  
  412.             delete scrPtr;
  413.             scrPtr = NULL;
  414.         }
  415.  
  416.         //void drawVan()
  417.         void show(const int &x3, const int &y3)
  418.         {
  419.             if( ptr!=NULL && !showStatus) //chua show
  420.             {
  421.                 showStatus = 1;
  422.                 xshow = x3;
  423.                 yshow = y3;
  424.  
  425.                 putimage( xshow,yshow, ptr, XOR_PUT );
  426.             }
  427.         }
  428.         void hide()
  429.         {
  430.             if(showStatus) //dang show
  431.             {
  432.                 showStatus=0;
  433.                 putimage( xshow,yshow, ptr,XOR_PUT);
  434.             }
  435.         }
  436.         void Car::go_up( const int & );
  437. };
  438. void Car::go_up(const int &statusColor )
  439. {
  440.      if( yshow < -20 ) yshow = 500;
  441.      //den` do? thi` ........
  442.      while( statusColor == 0 && yshow > -20)   
  443.      {
  444.             if( yshow == 370 )
  445.             {
  446.                     hide();
  447.                     show( 360,370 );
  448.                     delay( 100 );
  449.             }
  450.             else if( yshow >370 )
  451.             {
  452.                  hide();
  453.                  show( 360,yshow );
  454.                  yshow -= 2;
  455.                  delay( 100 );
  456.             }
  457.             else
  458.             {
  459.                 hide();
  460.                 show( 360,yshow );
  461.                 yshow -= 7;
  462.                 delay( 100 );
  463.             }
  464.      }
  465.      
  466.      //den` vang chua vuout vach dung`, di cham.....
  467.      while( statusColor == 1 && yshow > 370)   
  468.      {
  469.             hide();
  470.             show( 360,yshow );
  471.             delay( 100 );
  472.             yshow -=2;
  473.      }
  474.      
  475.      //den` vang` vuot vach dung` hoac den` xanh .........
  476.      while( (statusColor == 1 && yshow < 370 && yshow > -20) || (statusColor == 2 && yshow > -20) )                  
  477.      {            
  478.               hide();
  479.               show( 360,yshow );
  480.               delay( 100 );
  481.               yshow -= 7;
  482.      }
  483. }
  484.                            
  485. //Xe chay theo den`
  486. void xe_chay_theo_den()
  487. {
  488.     Car chut_chit;
  489.     chut_chit.drawCar();
  490.     do
  491.     {
  492.         for( int statusColor = 0; statusColor < 3; statusColor++)
  493.         {
  494.             drawLight( statusColor );
  495.             chut_chit.go_up( statusColor );
  496.            
  497.             if( statusColor == 0 )          delay( 8000 );
  498.             else if( statusColor == 1 )     delay( 3000 );
  499.             else                            delay( 8000 );
  500.         }
  501.     }   while( !kbhit() );
  502. }
  503.  
  504.        
  505. // Den` chay theo xe
  506. /*void xe_chay()
  507. {
  508.     int y;
  509.     while( !kbhit() )
  510.     {
  511.         Car chut_chit;
  512.         chut_chit.drawCar();
  513.  
  514.         for( y=460; y>370; y -= 2 )
  515.         {
  516.             chut_chit.hide();
  517.             chut_chit.show( 360,y );
  518.             delay(100);
  519.  
  520.             drawLight( 0 );
  521.  
  522.             if(kbhit()) break;
  523.         }
  524.         if( y == 370 )
  525.         {
  526.             drawLight( 1 );
  527.  
  528.             chut_chit.hide();
  529.             chut_chit.show( 360,y );
  530.             delay( 5000 );
  531.  
  532.             if( kbhit() )   break;
  533.         }
  534.  
  535.         for(y=365;y>=0;y-=5)
  536.         {
  537.             chut_chit.hide();
  538.             chut_chit.show( 360,y );
  539.             delay(100);
  540.  
  541.             drawLight( 2 );
  542.  
  543.             if( kbhit() )   break;
  544.         }
  545.         if(kbhit()) break;
  546.      } //ket thuc while
  547. }*/
  548.  
  549.  
  550. void main()
  551. {
  552.     int mh= 0, mode= 0;
  553.     initgraph( &mh, &mode, "C:\\TC\\BGI" );
  554.  
  555.     drawStarSky();
  556.     cleardevice();
  557.  
  558.     drawBackGround();
  559.     xe_chay_theo_den();
  560.    
  561.     getch();
  562.     closegraph();
  563. }
  ************************************************** ****
  Code có đính kèm ở dưới, ai lấy về coi hộ với, có thể chỉnh sửa bằng VC++ rồi lưu lại, open = TC++.
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi camping29 : 26-11-2008 lúc 06:48 PM. Lý do: Thêm thông tin bài viết.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Neverland
  Bài viết
  48

  Mình nghĩ bạn làm kiểu này không ổn lặp vô hạn là phải . Theo mình chỉ cần làm đơn giản áp dụng cách lập trình xử lí theo sự kiện là được . Hàm go_up của bạn không cần kiểm tra trạng thái đèn nữa chỉ đơn giản là vẽ xe thôi . Còn trong hàm đổi trạng thái đèn dendoimau_xechay() mới bắt đầu xử lí sự kiện và làm xe chuyển động dựa vào thay đổi vị trí xe liên tục :
  Lặp :
  -Lấy giờ hiện tại .
  -So sánh với giờ bắt đầu sự kiện nếu đạt được yêu cầu nào đó ví như lớn hơn 8s thì đổi trạng thái đèn đỏ --> xanh , xanh -->vàng ....thì sẽ thiết lập lại khởi điểm giờ bắt đầu là thời điểm hiện tại . Nếu chưa đạt yêu cầu thì giữ nguyên trạng thái đèn .
  -Dựa vào trạng thái đèn lúc đó mới vẽ xe chạy nhanh chậm ra sao :chỉ cần vẽ ra cái xe ở tại thời điểm đó thôi sau đó cho nó delay để tạo cảm giác nhanh chậm và thay đổi các biến vị trí của xe sang vị trí tiếp theo .
  Ý tưởng của mình dựa trên cái đèn đỏ thực tế đó và mình nghĩ làm một lớp riêng là lớp đèn đi . Cả bầu trời cây cối ven đường cũng vậy mình nghĩ coi nó là đối tượng hết đi chứ bạn dùng hàm riêng để vẽ mình thấy thế nào ấy .
  I'm superman

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Cảm ơn Trung nha, giờ trễ rồi, để mai mình đọc rồi nghiên cứu. Nếu Trung hoặc ai có thêm ý kiến gì thì cho mình xin, bất kỳ ý kiến gì cũng được. Cảm ơn rất nhiều.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Neverland
  Bài viết
  48

  Ừm mình làm Demo minh họa điều đó bạn xem xem . Chuyển động trong Demo của mình phụ thuộc vào trạng thái nếu stop nó sẽ dừng lại , slow_down chuyển động chậm đi , speed_up chuyển động nhanh lên . Có đếm thời gian để chuyển trạng thái tương tự hệ thống đèn giao thông . Hi vọng giúp được bạn .
  C++ Code:
  1. #include <graphics.h>
  2. #include <time.h>
  3. #include <dos.h>
  4. #include <conio.h>
  5. const int SIZE=100;
  6. const int WAIT=800;
  7. const int SPEED=500;
  8. enum {slow_down,stop,speed_up} status;
  9. unsigned long int getHund(void)
  10. {
  11.     static struct time ti;
  12.     unsigned long int hund;
  13.     gettime(&ti);
  14.     hund=(ti.ti_hour*3600 + ti.ti_min*60 + ti.ti_sec)*100 + ti.ti_hund;
  15.     return hund;
  16. }
  17. int main()
  18. {
  19.     int grMode = 0,grDriver = 0;
  20.     int x , y;
  21.     unsigned long start_time,curr_time;
  22.     unsigned long speed;
  23.     initgraph(&grDriver,&grMode,"D:\\TC\\BGI");
  24.     x = 0;
  25.     y = getmaxy()/2;
  26.     setwritemode(XOR_PUT);
  27.     start_time = curr_time = getHund();
  28.     status = speed_up;
  29.     rectangle(x,y-SIZE/2,x+SIZE,y+SIZE/2);
  30.     while (!kbhit())
  31.     {
  32.         curr_time = getHund();
  33.         if (curr_time - start_time > WAIT)
  34.         {
  35.             start_time = curr_time;
  36.             if (status == slow_down) status = stop;
  37.             else if (status == stop) status = speed_up;
  38.             else status = slow_down;
  39.         }
  40.         if (status == slow_down) speed = SPEED + 500;
  41.         if (status == speed_up) speed = SPEED - 490;
  42.         if (status == stop) continue;
  43.         rectangle(x,y-SIZE/2,x+SIZE,y+SIZE/2);
  44.         x++;
  45.         if (x > 640) x = 0;
  46.         rectangle(x,y-SIZE/2,x+SIZE,y+SIZE/2);
  47.         delay(speed);
  48.     }
  49.     closegraph();
  50.     return 0;
  51. }
  mới sáng ra Code vội cho bạn nên không chăm chút đồ họa lắm .
  I'm superman

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Mô phỏng đèn tín hiệu giao thông | Cần giúp gấp về ý tưởng đề tài này

  Sorry, camping ! Không phải anh không muốn giúp mà vì không có tool test, anh cũng chẳng biết hình dung nó ra sao. Cài thử thằng graphics.h cho Linux( nó dùng SDL wrapper ) code 1 nữa đồ họa 1 nửa console -> pótay, không test được gì. Với lại library đó cũng thiếu 1 số hàm, cụ thể mấy hàm em dùng anh tìm document không có :( ! Hay em thử dùng openGL coi sao ! openGL nó cũng có 2D để vẽ, và chắc có lẽ sẽ dễ dàng hơn vì có rất nhiều cao thủ đồ họa trong diễnd đàn( ZCoder chẳng hạn )

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Anyway, thx Trung và r2 vì đã ghé qua nha, mà em mới học thôi, đã bít openGL là cái gì đâu :(, nge qua rồi, nhưng chỉ là nge qua thôi, giới thiệu nó lun đi

  Bây giờ qua lại nghiên cứu cái demo của Trung với cái seminar đã. Ai có ý kiến gì thì cứ thoải mái lên tiếng nha.

  Ah Trung ah, chạy cái code của mình đi, thấy có 2 cái xe ko?
  1 cái là mình tạo cho nó chạy, còn 1 cái chỗ cái đèn ko biết ở đâu ra, tìm mãi mà ko đc nên mới hỏi đây:(
  Tìm lỗi chỗ đó cho mình với :(
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi camping29 : 27-11-2008 lúc 10:19 AM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Dựa vào demo của Trung + chỉnh sửa, tớ đã viết được nhưng gặp phải lỗi gây crash!!!
  Tìm mãi ko ra lỗi, đành đưa lên đây nhờ anh em tìm hộ với.
  Nếu có gì ko rõ về code thì cứ ý kiến.
  Sai chỗ nào, chỗ nào nên sửa, chỗ nào viết lung tunh thi cứ thoải mái phát bỉu nha

  Theo mình thì sai ở lớp Car+ mấy method của nó thôi, nhất là medthod xechay()
  Đang cần bài này lắm lắm, giúp với nha.
  File mình đính kèm ở cuối bài, tải về mở cho tiện.
  C++ Code:
  1.  
  2. #include<conio.h>
  3. #include<graphics.h>
  4. #include<stdio.h>
  5. #include<stdlib.h>
  6. #include<alloc.h>
  7. #include<dos.h>
  8. #include<time.h>
  9. #include<math.h>
  10.  
  11. const int MAXSTAR = 100;
  12.  
  13. //Cac class can dung sau nay
  14. class Point
  15. {
  16.     private:
  17.         int x,y;
  18.     public:
  19.         Point()     { x= y= 0; }
  20.         Point(const int &_x, const int &_y )
  21.         {
  22.             x= _x;
  23.             y= _y;
  24.         }
  25.         void setx(const int &_x)    { x = _x; }
  26.         void sety(const int &_y)    { y = _y; }
  27.         int getx()  {  return x; }
  28.         int gety()  {  return y; }
  29. };
  30. class Star : public Point
  31. {
  32.     private:
  33.             int status, color, zoom;
  34.     public:
  35.             void setStatus( const int &status1 )    { status = status1; }
  36.             void setColor( const int &_drawColor )      { color = _drawColor; }
  37.             void setZoom( const int &zoom1 )        { zoom = zoom1; }
  38.            
  39.             int getStatus() { return status; }
  40.             int getColor()  { return color; }
  41.             int getZoom()   { return zoom; }
  42.            
  43.             void Star::drawStar( const int &);
  44. };
  45. void Star::drawStar( const int &draw)
  46. {
  47.     int color;
  48.     if (draw)   color = this->color;
  49.     else        color = BLACK;
  50.    
  51.     setcolor( color );
  52.     switch( status )    // Lon dhide` tu 1 -> 4
  53.     {
  54.         case 0: putpixel(getx(), gety(), color);
  55.                 break;
  56.  
  57.         case 1: line( getx()-1, gety(), getx()+1, gety() );
  58.                 line( getx(), gety()-1, getx(), gety() + 1 );
  59.                 break;
  60.  
  61.         case 2: line( getx()-2, gety(), getx()+2, gety());
  62.                 line( getx(), gety()-2, getx(), gety()+2);
  63.                 break;
  64.        
  65.         case 3: line( getx()-4, gety(), getx()+4, gety() );
  66.                 line( getx(), gety()-4, getx(), gety()+4 );
  67.                 rectangle( getx()-1, gety()-1, getx()+1, gety()+1 );
  68.                 break;
  69.     }
  70. }
  71. class Circle : public Point
  72. {
  73.     private:
  74.         //Point tam;    // tam hinh tron
  75.         int radius;       // ban kinh hinh tron
  76.         int drawColor;   // mau ve hinh tron
  77.         int fillColor;   // mau to hinh tron
  78.     public:
  79.        
  80.         Circle() : Point()
  81.         {
  82.             radius = drawColor = fillColor = 0;
  83.         }
  84.         Circle(int _x,int _y,int radius1,int _drawColor,int _fillColor) : Point(_x,_y)
  85.         {
  86.             radius = radius1;
  87.             drawColor = _drawColor;
  88.             fillColor = _fillColor;
  89.         }
  90.        
  91.         void drawCircle()
  92.         {
  93.             setcolor( drawColor );
  94.             circle( getx(), gety(), radius );
  95.             setfillstyle( SOLID_FILL, fillColor );
  96.             floodfill( getx(), gety(), drawColor );
  97.         }
  98. };
  99.  
  100. class Rectangle
  101. {
  102.     private:
  103.             Point vertex1,vertex2;
  104.             int drawColor;
  105.             int fillColor;
  106.     public:
  107.         Rectangle()
  108.         {
  109.             drawColor = fillColor = 0;
  110.         }
  111.         Rectangle(int _x,int _y, int m,int n, int _drawColor, int _fillColor) : vertex1( _x, _y ), vertex2( m, n )
  112.         {
  113.             drawColor = _drawColor;
  114.             fillColor = _fillColor;
  115.         }
  116.         void drawRectangle()
  117.         {
  118.             setcolor( drawColor );
  119.             setlinestyle( SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH );
  120.             rectangle( vertex1.getx(), vertex1.gety(), vertex2.getx(), vertex2.gety() );
  121.             setfillstyle( SOLID_FILL, fillColor );
  122.             floodfill( vertex1.getx() + 2, vertex1.gety() + 2, drawColor );
  123.         }
  124. };
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129. // Cac ham ve BackGround
  130. void drawStreetCorner()   //ve 2 goc duong
  131. {
  132.  
  133.     //int Corner1[]={ 230,0,   230,150, -2,150,  -2,120,  200,120, 200,0  };
  134.     int Corner1[]={ 0,120,   76,120,  76,130,  56,150,  0,150 };
  135.     int Corner1b[]={ 200,0,   200,120, 124,120, 124,130, 144,150, 230,150, 230,0 };
  136.     int Corner2[]={ 400,0,   400,150, 639,150, 639,120, 430,120, 430,0  };
  137.     int Corner3[]={ 0,330,   230,330, 230,479, 200,479, 200,360, 0,360  };
  138.     int Corner4[]={ 639,330, 400,330, 400,479, 430,479, 430,360, 639,360};
  139.  
  140.     setcolor( LIGHTGREEN );
  141.     //ve cac goc duong
  142.  
  143.     drawpoly( 5, Corner1 );
  144.     drawpoly( 7, Corner1b );
  145.     drawpoly( 6, Corner2 );
  146.     drawpoly( 6, Corner3 );
  147.     drawpoly( 6, Corner4 );
  148.  
  149.     //to mau vien ngoai duong
  150.     setfillstyle( SOLID_FILL, YELLOW );
  151.     //floodfill( 210,130, LIGHTGREEN );
  152.     floodfill( 30,130, LIGHTGREEN );
  153.     floodfill( 210,130, LIGHTGREEN );
  154.     floodfill( 410,130, LIGHTGREEN );
  155.     floodfill( 210,340, LIGHTGREEN );
  156.     floodfill( 450,340, LIGHTGREEN );
  157.  
  158.     //to mau ben trong khu dat
  159.     setfillstyle( CLOSE_DOT_FILL, LIGHTGREEN );
  160.     floodfill( 100,400, LIGHTGREEN );   //Duoi trai
  161.     setfillstyle( SOLID_FILL, BROWN );
  162.     floodfill( 500,100, LIGHTGREEN );   //Tren phai
  163.  
  164.     // ve hoa mau hong trong khu dat
  165.     setfillstyle( SOLID_FILL, LIGHTMAGENTA );
  166.  
  167.     for( int c= 5  ; c<=190; c+= 20 )   //Duoi trai
  168.     for( int d= 370; d<=479; d+= 20 )
  169.         pieslice( c,d, 0,360, 5 );
  170. }
  171.  
  172. void drawPark()
  173. {
  174.     //ve cong vien
  175.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  176.  
  177.     //ve co trong cong vien
  178.     line( 76,120, 124,120 );
  179.     setfillstyle( INTERLEAVE_FILL, LIGHTGREEN );
  180.     floodfill( 100,100, LIGHTGREEN );
  181.  
  182.     //ve va to bang
  183.     Rectangle *rec = new Rectangle( 60,50, 140,80, LIGHTBLUE, WHITE );
  184.     (*rec).drawRectangle();
  185.     delete rec;
  186.  
  187.     //In chu PARK
  188.     settextstyle( 0, HORIZ_DIR, 2 );
  189.     outtextxy( 70,60, "PARK" );
  190.  
  191.     setcolor( BROWN );
  192.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  193.     //ve cot dung
  194.     line( 25,120, 25,85 );
  195.     line( 50,120, 50,85 );
  196.     line( 155,120, 155,85 );
  197.     line( 180,120, 180,85 );
  198.     line( 198,120, 198,0 );
  199.     //ve thanh ngang
  200.     line( 70,90, -1,90 );
  201.     line( 70,105, -1,105 );
  202.     line( 130,90, 198, 90 );
  203.     line( 130,105, 198, 105 );
  204.  
  205.     //ve 2 tru
  206.     Rectangle *column1 = new Rectangle( 70,80, 76,120, WHITE, WHITE );
  207.     Rectangle *column2 = new Rectangle( 124,80, 130,120, WHITE, WHITE );
  208.     (*column1).drawRectangle();
  209.     (*column2).drawRectangle();
  210.     delete column1;
  211.     delete column2;
  212.  
  213.     //to duong vao cong vien
  214.     setfillstyle( SOLID_FILL, DARKGRAY );
  215.     bar( 76,82, 124,150 );
  216.  
  217.     //vach duong vao cong vien
  218.     setlinestyle( DASHED_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  219.     line( 100,130, 100,81 );
  220. }
  221. void drawLake()
  222. {
  223.     //ve ho nuoc
  224.     Rectangle *lake = new Rectangle( 430,360, 639,479, YELLOW, LIGHTBLUE );
  225.     (*lake).drawRectangle();
  226.  
  227.     //ve nuoc
  228.     setcolor( WHITE );
  229.     setlinestyle( DASHED_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  230.     for( int y = 370; y<=480; y+=40 )
  231.     for( int x = 440; x <= 680; x+=30 )
  232.     line( x,y, x+15,y );
  233.  
  234.     for( y = 390; y<=500; y+=40)
  235.     for( x = 455; x<=680; x+=30)
  236.     line( x,y, x+15,y );
  237. }
  238.  
  239. void bungbinh()
  240. {
  241.     //Mau ve
  242.     setcolor( DARKGRAY );
  243.  
  244.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  245.     circle( 320,240, 20 );     //drawCircle vong tron ben trong
  246.     circle( 320,240, 40 );     //drawCircle vong tron ben ngoai
  247.  
  248.     setfillstyle( INTERLEAVE_FILL, LIGHTBLUE ); //To vong tron trong
  249.     floodfill( 320,240, DARKGRAY );
  250.  
  251.     setfillstyle( SOLID_FILL, WHITE );      //To vong tron ngoai
  252.     floodfill( 320,270, DARKGRAY );
  253. }
  254.  
  255. void drawTree()
  256. {
  257.     //Mau drawCircle
  258.     setcolor( GREEN );
  259.  
  260.     for( int x= 20; x<= 170; x+= 30 )
  261.     {
  262.         ellipse( x,310, 0,360, 10,30 ); //Goc duoi trai
  263.  
  264.         //Thiet lap kieu to va` to mau cho cay
  265.         setfillstyle( 1, GREEN );
  266.         floodfill( x,300, GREEN );
  267.  
  268.         //drawCircle than cay
  269.         setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  270.         line( x,320 ,x,350 );   //Duoi trai
  271.  
  272.     }
  273.     for( x= 450; x<= 639; x+= 30 )
  274.     {
  275.         ellipse( x,310, 0,360, 10,30 ); //Goc duoi phai
  276.  
  277.         //Thiet lap kieu to va to mau cho cay
  278.         setfillstyle( 1, GREEN );
  279.         floodfill( x,300, GREEN );
  280.  
  281.         //drawCircle than cay
  282.         setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  283.         line( x,325, x,350 );   //Duoi phai
  284.  
  285.     }
  286.     //for( int y = 0; y<120; y+=60 )
  287.     for( x = 450; x<= 650; x+=60)
  288.     {
  289.         ellipse( x,0, 0,360, 10, 30 );
  290.         setfillstyle( SOLID_FILL, GREEN );
  291.         floodfill( x,0, GREEN );
  292.         setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  293.         line( x,25, x,50 );
  294.  
  295.     }
  296.     for( x = 480; x<=650; x+=60 )
  297.     {
  298.         ellipse( x,60, 0 ,360, 10, 30 );
  299.         setfillstyle( SOLID_FILL,GREEN );
  300.         floodfill( x,60, GREEN );
  301.         line ( x,85, x,110 );
  302.     }
  303.    
  304. }
  305.  
  306. void vachduong()
  307. {
  308.     setcolor( WHITE );
  309.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  310.     // vach duong
  311.     line( 190,150, 190,330 );
  312.     line( 450,150, 450,330 );
  313.     line( 230,110, 400,110 );
  314.     line( 230,370, 400,370 );
  315.      // vach duong cho nguoi di bo
  316.     for( int y= 160; y<= 320; y+= 10 )
  317.     {
  318.         line( 200,y, 220,y );
  319.         line( 420,y, 440,y );
  320.     }
  321.     for(int x= 240; x<= 390; x+= 10 )
  322.     {
  323.         line( x,340, x,360 );
  324.         line( x,120, x,140 );
  325.     }
  326.     // vach duong o giua
  327.     setlinestyle( DASHED_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  328.     line( 0,240,   190,240 );
  329.     line( 450,240, 639,240 );
  330.     line( 320,0,   320,110 );
  331.     line( 320,370, 320,479 );
  332. }
  333.  
  334.  
  335.  
  336. void drawLightPanel()
  337. {
  338.     setcolor( LIGHTGRAY );
  339.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH );
  340.     rectangle( 400,270, 440,350 );     //ve bang den
  341.  
  342.     setfillstyle( SOLID_FILL, BROWN );  //to mau bang den
  343.     floodfill( 410,346, LIGHTGRAY );
  344.  
  345.     setlinestyle( SOLID_LINE, 0, THICK_WIDTH );
  346.     line( 420,350, 420,370 );           //ve chan den
  347. }
  348.  
  349. void drawLight( const int &statusColor )    // 0 = do, 1 = vang, 2 = xanh
  350. {
  351.     switch( statusColor )
  352.     {
  353.         case 0 :
  354.                 Circle yellowLight_stt0( 420,310, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  355.                 yellowLight_stt0.drawCircle();
  356.  
  357.                 Circle redLight_stt0( 420,285, 10, RED, RED );
  358.                 redLight_stt0.drawCircle();
  359.  
  360.                 Circle greenLight_stt0( 420,335, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  361.                 greenLight_stt0.drawCircle();
  362.  
  363.                 break;
  364.         case 1 :
  365.                 Circle yellowLight_stt1( 420,310, 10, YELLOW, YELLOW );
  366.                 yellowLight_stt1.drawCircle();
  367.  
  368.                 Circle redLight_stt1( 420,285, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  369.                 redLight_stt1.drawCircle();
  370.  
  371.                 Circle greenLight_stt1( 420,335, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  372.                 greenLight_stt1.drawCircle();
  373.  
  374.                 break;
  375.         case 2 :
  376.                 Circle yellowLight_stt2( 420,310, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  377.                 yellowLight_stt2.drawCircle();
  378.  
  379.                 Circle redLight_stt2( 420,285, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  380.                 redLight_stt2.drawCircle();
  381.  
  382.                 Circle greenLight_stt2( 420,335, 10, GREEN, GREEN );
  383.                 greenLight_stt2.drawCircle();
  384.  
  385.                 break;
  386.         };
  387. }
  388.  
  389. void drawStarSky()
  390. {
  391.     Star s[MAXSTAR];
  392.  
  393.     randomize();
  394.  
  395.     for( int i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  396.     {
  397.         s[i].setx( random( getmaxx() ) );
  398.         s[i].sety( random( getmaxy() ) );
  399.         s[i].setColor ( random( getmaxcolor() ) );
  400.         s[i].setStatus ( random( 4 ) );
  401.         s[i].setZoom ( random( 2 ) );
  402.     }
  403.  
  404.     // ve troi sao
  405.     while( !kbhit() )
  406.     {
  407.         for( int i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  408.             s[i].drawStar( 1 );
  409.         delay( 100 );
  410.  
  411.         for( i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  412.             s[i].drawStar( 0 );
  413.  
  414.         // Nhap nhay
  415.         for( i = 0; i< MAXSTAR; i++ )
  416.         {
  417.             if( s[i].getZoom() )    //1 = zoom in
  418.             {
  419.                 s[i].setStatus ( s[i].getStatus() + 1 );
  420.                 if( s[i].getStatus() == 3 ) s[i].setZoom ( 0 );
  421.             }
  422.             else    // 2 = zoom out
  423.             {
  424.                 s[i].setStatus ( s[i].getStatus() - 1 );
  425.                 if( s[i].getStatus() == 0 ) s[i].setZoom ( 1 );
  426.             }
  427.         }
  428.     }
  429.     getch();
  430. }
  431.  
  432.  
  433.  
  434.  
  435. //Ve hinh` nen`
  436. void drawBackGround()
  437. {
  438.     setbkcolor( DARKGRAY );
  439.     drawStreetCorner();
  440.     drawPark();
  441.     drawLake();
  442.     bungbinh();
  443.     vachduong();
  444.     drawTree();
  445.     drawLightPanel();
  446. }
  447. //class Xe
  448. class Car
  449. {
  450.     private:
  451.         int xshow,yshow;  //show xe tai vi tri xshow, yshow
  452.         char *ptr;          //tro toi vung nho luu anh xe
  453.         char *_ptr;         //luu anh man hinh nen duoi gam xe
  454.         int showStatus;       //trang thai show (showStatus=1),hide (showStatus=0)
  455.         enum {slow_down,stop,speed_up} movableStatus;
  456.     public:
  457.        
  458.         //Hàm này vẽ chiếc xe tải rồi lưu ảnh nó lại để khi vẽ dùng
  459.         void drawVan()
  460.         {
  461.             unsigned n;
  462.             char *scrPtr;  //con tro man hinh
  463.        
  464.             /*n la so byte can thiet de luu tru anh trong pham vi hcn
  465.             co toa do 530,190, 600,230 */
  466.                 n = imagesize( 530,190, 600,230 );
  467.        
  468.              // ph la con tro tro toi vung nho n byte moi duoc cap phat
  469.             scrPtr = new char [n];
  470.             //ham getimage chep thong tin hcn vao vung nho do bitmap tro toi
  471.             getimage( 530,190, 600,230, scrPtr );
  472.        
  473. //Bắt đầu vẽ                    
  474.            
  475.             setcolor( LIGHTGRAY );
  476.             setlinestyle( SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH);
  477.            
  478.             //Banh
  479.             Circle *wheel1 = new Circle( 550,220, 8, LIGHTGRAY, BROWN );
  480.             Circle *wheel2 = new Circle( 585,220, 8, LIGHTGRAY, BROWN );
  481.             Circle *wheel3 = new Circle( 550,220, 5, LIGHTGRAY, WHITE );
  482.             Circle *wheel4 = new Circle( 585,220, 5, LIGHTGRAY, WHITE );
  483.  
  484.             (*wheel1).drawCircle();
  485.             (*wheel2).drawCircle();
  486.             (*wheel3).drawCircle();
  487.             (*wheel4).drawCircle();
  488.            
  489.             delete wheel1;
  490.             delete wheel2;
  491.             delete wheel3;
  492.             delete wheel4;
  493.  
  494.             //Dau xe
  495.             int poly[] = { 535,210, 540,200, 550,200, 550,220, 530,220, 530,210, 535,210 };
  496.             drawpoly( 7, poly );
  497.             //To dau xe
  498.             setfillstyle( SOLID_FILL, WHITE );
  499.             floodfill( 540,215, LIGHTGRAY);
  500.             //ve cua xe
  501.             setfillstyle( SOLID_FILL, BLUE );
  502.             int poly2[] = { 538,210, 547,210, 547,203, 543,203 };
  503.             fillpoly( 4, poly2 );
  504.                
  505.             //Ve va to thung xe
  506.             Rectangle *tank = new Rectangle( 550,190, 600,220, LIGHTGRAY, WHITE );
  507.             (*tank).drawRectangle();
  508.             delete tank;
  509. //Kết thúc vẽ
  510.         //Lưu ảnh xe vào còn trỏ ptr, xóa con trỏ tạm scrPtr.
  511.  
  512.             ptr=new char [n];
  513.             getimage( 530,190, 600,230, ptr);
  514.             putimage( 530,190, scrPtr, COPY_PUT );
  515.  
  516.             delete scrPtr;
  517.             scrPtr = NULL;
  518. }
  519.  
  520.         //void drawVan()
  521.         void show(const int &_x, const int &_y)
  522.         {
  523.             if( ptr!=NULL && !showStatus) //chua show
  524.             {
  525.                 showStatus = 1;
  526.                 xshow = _x;
  527.                 yshow = _y;
  528.  
  529.                 putimage( xshow,yshow, ptr, COPY_PUT );
  530.             }
  531.         }
  532.         void hide()
  533.         {
  534.             if(showStatus) //dang show
  535.             {
  536.                 showStatus=0;
  537.                 putimage( xshow,yshow, _ptr,COPY_PUT);
  538.             }
  539.         }
  540.        
  541.         //Hàm này lưu ảnh vùng hcn trên đường trước khi vẽ xe vào contrỏ
  542.         //_ptr
  543.         //_x,_y, _x+70,_y+40 la toa do cua hcn chua xe
  544.         void luu_anh(const int &_x, const int &_y)
  545.         {
  546.             unsigned tmp = imagesize( _x,_y, _x+70,_y+40 );
  547.             _ptr = new char[tmp];
  548.             getimage( _x,_y, _x+70,_y+40, _ptr );
  549.         }
  550.    
  551.         //Hàm này trả về thời gian, mình sửa hund -> TIME cho dễ hiểu tí   
  552.         unsigned long int getTIME()
  553.         {
  554.             static struct time ti;
  555.             unsigned long int TIME;
  556.             gettime(&ti);
  557.             TIME = (ti.ti_hour*3600 + ti.ti_min*60 + ti.ti_sec)*1000 + ti.ti_hund*10 ;
  558.             return TIME;
  559.         }
  560.         //hàm này lưu ảnh trước khi vẽ xe, sau đó vẽ xe, cho delay, rồi lại xóa
  561.         //Kết hợp với lặp thì tạo được ảnh xe đi trên đường 
  562.         void move( const int &_x, const int &_y, const int &speed )
  563.         {
  564.             luu_anh( _x,_y );
  565.             show( _x,_y );
  566.             delay( speed );
  567.             hide();
  568.         }
  569.  
  570.         void Car::xechay( );
  571. };
  572.  
  573. //Cho xe chạy, lấy thời gian hiện tại, nếu thời gian hiện tại trừ thời gianbắt
  574. //đầu lớn hơn thời gian chờ thì thay đổi trạng thái của xe và đèn, nếu không
  575. //thì giữ trạng thái hiện taị
  576. //Thời gian chờ hiện tại ở đây là 3s
  577. void Car::xechay( )
  578. {
  579.     unsigned long start_time,curr_time;
  580.     start_time = curr_time = getTIME();
  581.     movableStatus = speed_up;
  582.     while( !kbhit() )
  583.     {
  584.         curr_time = getTIME();
  585.         if (curr_time - start_time > 3000)
  586.         {
  587.                 start_time = curr_time;
  588.                 if ( movableStatus == slow_down )
  589.                 {
  590.                     movableStatus = stop;
  591.                     drawLight( 0 );
  592.                 }
  593.                 else if ( movableStatus == stop )
  594.                 {
  595.                     movableStatus = speed_up;
  596.                     drawLight( 2 );
  597.                 }
  598.                 else
  599.                 {
  600.                     movableStatus = slow_down;
  601.                     drawLight( 1 );
  602.                 }
  603.         }
  604.         if ( movableStatus == slow_down)    move( 600,160, 100 - 50 );
  605.         if ( movableStatus == speed_up)     move( 600,160, 100 - 90 );
  606.         if ( movableStatus == stop) continue;
  607.         xshow--;
  608.         if( xshow < 0 ) xshow = 600;
  609.     }
  610. }                          
  611. void main()
  612. {
  613.     int mh= 0, mode= 0;
  614.     initgraph( &mh, &mode, "C:\\TC\\BGI" );
  615.  
  616.     drawStarSky();
  617.     cleardevice();
  618.  
  619.     drawBackGround();
  620.     Car Van;
  621.     Van.drawVan();
  622.     Van.xechay();
  623.    
  624.     getch();
  625.     closegraph();
  626. }
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi camping29 : 27-11-2008 lúc 04:56 PM. Lý do: Thêm thông tin bài viết.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Vấn đề đồ họa thì anh chịu, nhưng về C++ thì code thiếu const quá nhiều, constructor cũng vậy, dùng initialization list thay về phép gán.
  - Design idea không rõ ràng : Start và Circle tại sao là Point, is-a chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả.
  - Tên biến tồi, ví dụ :
  C++ Code:
  1. void Star::drawStar( const int &draw)
  tại sao int lại mang tên là draw, nó chẳng thể hiện ý nghĩa gì ở đây cả !
  Đoạn này :
  C++ Code:
  1. switch( statusColor )
  2.     {
  3.         case 0 :
  4.                 Circle yellowLight_stt0( 420,310, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  5.                 yellowLight_stt0.drawCircle();
  6.  
  7.                 Circle redLight_stt0( 420,285, 10, RED, RED );
  8.                 redLight_stt0.drawCircle();
  9.  
  10.                 Circle greenLight_stt0( 420,335, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  11.                 greenLight_stt0.drawCircle();
  12.  
  13.                 break;
  14.         case 1 :
  15.                 Circle yellowLight_stt1( 420,310, 10, YELLOW, YELLOW );
  16.                 yellowLight_stt1.drawCircle();
  17.  
  18.                 Circle redLight_stt1( 420,285, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  19.                 redLight_stt1.drawCircle();
  20.  
  21.                 Circle greenLight_stt1( 420,335, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  22.                 greenLight_stt1.drawCircle();
  23.  
  24.                 break;
  25.         case 2 :
  26.                 Circle yellowLight_stt2( 420,310, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  27.                 yellowLight_stt2.drawCircle();
  28.  
  29.                 Circle redLight_stt2( 420,285, 10, LIGHTGRAY, LIGHTGRAY );
  30.                 redLight_stt2.drawCircle();
  31.  
  32.                 Circle greenLight_stt2( 420,335, 10, GREEN, GREEN );
  33.                 greenLight_stt2.drawCircle();
  34.  
  35.                 break;
  36.         };
  Em có thể dùng polymorphism để implement it.
  Đây chỉ là 1 số design view points thôi. Vì anh không thể test nhưng theo anh code trên lỏng lẻo quá, nên viết kĩ hơn 1 chút.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Hì thx r2 nha, mấy cái đó sẽ cố gắng khắc phục.
  Em có thể dùng polymorphism để implement it
  Dùng cái này ntn, em chưa học. :(

  Vẫn đang tiếp tục sửa code, nếu ai có thêm ý kiến gì thì cho xin nha

Các đề tài tương tự

 1. Giải thích giúp Giải thuật Euclid (tìm ƯSCLN)
  Gửi bởi duoirong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 15-04-2015, 12:06 PM
 2. Đệm nước - Gối nước: Mát mẻ - Êm ái - giúp cho giấc ngủ sâu hơn: Giải pháp cho mùa hè - tốt cho sức khỏe
  Gửi bởi aochoang_den04 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-06-2012, 10:36 PM
 3. Dùng thuốc giảm cân giúp bạn nhanh giảm cân
  Gửi bởi nhontq trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-02-2011, 04:46 PM
 4. viên giảm cân giúp giảm cân nhanh nhất
  Gửi bởi nhontq trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-01-2011, 11:46 AM
 5. Tài liệu SQL bài tập về SQL và đại số quan hệ không biết giải các bạn giải giúp mình với!
  Gửi bởi doanketct trong diễn đàn Tài liệu, ebooks DB
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-07-2010, 07:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn