Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 15 kết quả

Đề tài: Transaction simulation trong lập trình C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  48

  Arrow Transaction simulation trong lập trình C++

  1) Bài này em làm nửa năm nay rồi. mỗi lần gặp 1 problem, em đều tự giải quyết nhưng đến problem này thì em không tìm ra cách giải quyết vì nó vừa liên quan đến hệ thống vừa liên quan đến STL.
  2) Trước hết tạo file tên là "in.txt" trong cùng thư mục, chạy code, ví dụ khi nhập:
  Enter file name: in.txt
  Enter choice: 1
  Enter account to add: 1
  Enter name: John
  Enter balance: 111
  Enter choice: 4

  Kết quả là trong cùng thư mục sẽ tạo ra file "out.txt" có dạng như sau:
  1 John 111

  Làm tiếp với:
  Enter choice: 1
  Enter account to add: 2
  Enter name: abcdefghijklmnop (16 ký tự - vượt quá 2 byte)
  Enter balance: 222
  Enter choice: 4

  Thì 1 bảng thông báo lỗi violation gì đó hiện ra.

  3) Em nghĩ là phải đặt chỗ cho thành phần name của lớp Client lớn ra, nhưng không biết cách T.T
  Em cũng nghĩ là thay kiểu của thành phần name là char* hoặc char[] nhưng phức tạp quá.
  Hay là hệ điều hành giới hạn mỗi thành phần của record chỉ dc dưới 2 byte?
  Lỡ tên khách hàng nào 16 ký tự thì sao +.=

  4) Giúp em với, thanks nhiều T.T

  C++ Code:
  1. // header files //
  2. #include <iostream>
  3. using std::cout;
  4. using std::cin;
  5. using std::endl;
  6. using std::ios;
  7. using std::ostream;
  8. using std::cerr;
  9. #include <iomanip>
  10. using std::setw;
  11. #include <fstream>
  12. using std::fstream;
  13. using std::ifstream;
  14. using std::ofstream;
  15. #include <string>
  16. using std::string;
  17. #include <stdexcept>
  18. using std::logic_error;
  19. using std::exception;
  20.  
  21. // class ClientData //
  22. class ClientData
  23. {
  24.     public:
  25.         ClientData(int acc = 0, string n = "NONAME", double bal = 0);
  26.         ClientData(const ClientData &right);
  27.         void setClientData(int acc, string n, double bal);
  28.         void setAccount(int acc);
  29.         void setName(string n);
  30.         void setBalance(double bal);
  31.         int getAccount() const {    return account; }
  32.         double getBalance() const { return balance; }
  33.         string getName() const {    return name;    }
  34.     private:
  35.         int account;
  36.         string name;       
  37.         double balance;    
  38. };
  39.  
  40. ClientData::ClientData(int acc, string n, double bal)
  41. {   setClientData(acc, n, bal); }
  42.  
  43. ClientData::ClientData(const ClientData &right)
  44. {   setClientData(right.account, right.name, right.balance);    }
  45.  
  46. void ClientData::setClientData(int acc, string n, double bal)
  47. {
  48.     setAccount(acc);
  49.     setName(n);
  50.     setBalance(bal);
  51. }
  52.  
  53. void ClientData::setAccount(int acc)
  54. {   account = acc;  }
  55.  
  56. void ClientData::setName(string n)
  57. {   name = n;   }
  58.  
  59. void ClientData::setBalance(double bal)
  60. {   balance = bal;  }
  61.  
  62.  
  63. class Process
  64. {
  65.     public:
  66.         Process(const string &fileName);
  67.         ~Process() { storeFile.close(); }
  68.         void switchAction();
  69.         void instruction() const;
  70.     private:
  71.         fstream storeFile;     
  72.         void addAccount();
  73.         void createFile();
  74.         int getAccount(const string &prompt);
  75. };
  76.  
  77. Process::Process(const string &fileName)
  78. {
  79.     storeFile.open(fileName.c_str());
  80.     if(!storeFile)
  81.         throw logic_error("COULDN'T OPEN FILE\n");
  82. }
  83.  
  84. void Process::addAccount()
  85. {
  86.     int acc; ClientData client;
  87.     acc = getAccount("Enter account to add: ");    
  88.  
  89.     storeFile.seekg((acc - 1) * sizeof(ClientData));   
  90.     storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  91.     storeFile.seekg(0);
  92.     storeFile.clear();
  93.  
  94.     // If the account at that position is zero, the program writes information into the file
  95.     //    as records.
  96.     // If it is not zero, the program prints "Couldn't" because that position had information //
  97.     if(client.getAccount() == 0)
  98.     {
  99.         string name; double balance;
  100.         client.setAccount(acc);
  101.  
  102.         cout << "Enter name: ";
  103.         getline(cin, name);
  104.         client.setName(name);      
  105.  
  106.         cout << "Enter balance: ";
  107.         cin >> balance;
  108.         client.setBalance(balance);
  109.  
  110.         storeFile.seekp((acc - 1) * sizeof(ClientData));
  111.         storeFile.write(reinterpret_cast<const char *>(&client), sizeof(ClientData));
  112.     }
  113.     else
  114.     {       cout << "COULDN'T ADD" << endl;     }
  115. }
  116.  
  117. void Process::createFile()
  118. {
  119.     ofstream printFile;
  120.     printFile.open("out.txt");
  121.     if(!printFile)
  122.         throw logic_error("COULDN'T OPEN FILE\n");
  123.  
  124.     ClientData client;
  125.     storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  126.     while(!storeFile.eof())
  127.     {
  128.         if(client.getAccount() != 0)
  129.         {
  130.             printFile << client.getAccount() << " ";   
  131.             printFile << client.getName() << " ";          
  132.             printFile << client.getBalance() << endl;
  133.         }      
  134.         storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  135.     }
  136.     storeFile.seekg(0);
  137.     storeFile.clear();
  138.     printFile.close();
  139. }
  140.  
  141. void Process::switchAction()
  142. {
  143.     int choice = 0;
  144.     do
  145.     {
  146.         cout << "Enter choice: ";
  147.         cin >> choice;
  148.         switch(choice)
  149.         {
  150.             case 1:
  151.                 addAccount(); break;
  152.             case 2:
  153.                 //removeAccount(); break;
  154.             case 3:
  155.                 //updateAccount(); break;
  156.             case 4:
  157.                 createFile(); break;
  158.             case 5:
  159.                 exit(0);
  160.             default:
  161.                 cout << "Invalid" << endl; break;
  162.         }      
  163.         storeFile.seekg(0);
  164.         storeFile.seekp(0);
  165.         storeFile.clear();
  166.     }
  167.     while(choice != 5);
  168. }
  169.  
  170. void Process::instruction() const
  171. {
  172.     cout << "1. Add new account" << endl;
  173.     cout << "4. Create text file" << endl;
  174.     cout << "5. Exit           " << endl;
  175. }
  176.  
  177. int Process::getAccount(const string &prompt)
  178. {
  179.     int account;
  180.     do
  181.     {
  182.         cout << prompt;
  183.         cin >> account;
  184.     }
  185.     while(account < 0 || account > 10);
  186.     cin.ignore();
  187.     return account;
  188. }
  189.  
  190. void main()
  191. {  
  192.     string fileName;
  193.     cout << "Enter file name: ";
  194.     getline(cin, fileName);
  195.     Process a(fileName);
  196.     a.instruction();
  197.     a.switchAction();
  198. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 04-12-2008 lúc 04:49 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Trong C++ có overloading operator, dùng read() và write() làm code thì như em thấy đó, code trở nên phức tạp rất nhiều.
  - Để thêm dữ liệu em dùng ios::app khỏi move cursor làm gì cho mệt. Chỗ ghi 1 số integer ra binary file anh dùng "Little-endian", em không biết nó là cái gì thì đọc link này :http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness#Little-endian. Em mở cái file output ra coi là sẽ hiểu.
  - Code em thì anh mới bỏ vào VC++ ở trường enter cái file-name thì nó đã crash rồi.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <limits>
  3. #include <string>
  4. #include <vector>
  5. #include <fstream>
  6. #include <algorithm>
  7.  
  8. using namespace std;
  9.  
  10. static const char* file_name = "c++.bin";
  11. const string user_messages   = "Show records from file";
  12.  
  13. const int BYTE_OF_INT        = sizeof( int );
  14. const int BYTE_OF_DOUBLE     = sizeof( double );
  15. const int BYTE_OF_FLOAT      = sizeof( float );
  16. const int BYTE_OF_CHAR       = sizeof( char );
  17. const unsigned BIT_PER_BYTE  = 8;
  18.  
  19.  
  20. struct Record {
  21.     int    x;
  22.     string str;
  23. public :
  24.     Record( int x = 0, const string& str = "" )
  25.         :x( x ), str( str )
  26.     {   }
  27.  
  28.     void show( ostream& o ) const {
  29.         o << endl << x << " " << str;
  30.     }
  31. };
  32.  
  33. inline
  34. ostream& operator <<( ostream& ouf, const Record& rec ) {
  35.     for( int cursor = 0, i = rec.x; cursor < BYTE_OF_INT; ++cursor, i >>= BIT_PER_BYTE )
  36.         ouf.put( i & 0xFF );
  37.  
  38.     ouf << rec.str << '\0';
  39.     return ouf;
  40. }
  41.  
  42. inline
  43. istream& operator >>( istream& inf, Record& rec ) {
  44.     rec.x = 0;
  45.     for( int i = 0; i < BYTE_OF_INT; ++i )
  46.         rec.x += ( inf.get() << ( BIT_PER_BYTE * i ) );
  47.  
  48.     getline( inf, rec.str, '\0' );
  49.     return inf;
  50. }
  51.  
  52. void write_some_records( const vector< Record* >& con, const char* file_name )  {
  53.     ofstream bin_out_file( file_name, ios::binary | ios::trunc );
  54.     for( vector< Record* >::const_iterator b = con.begin(), e = con.end(); b != e; ++b ) {
  55.         bin_out_file << *( *b );
  56.     }
  57.     bin_out_file.close();
  58. }
  59.  
  60. struct DeleteObject {
  61.     template< typename T >
  62.     void operator()( const T* ptr ) const {
  63.         delete ptr;
  64.     }
  65. };
  66.  
  67. void show_records( const char* file_name ) {
  68.     ifstream bin_in_file( file_name, ios::binary );
  69.     auto_ptr< Record > rec( new Record() );
  70.     cout << endl << endl << user_messages;
  71.     while( bin_in_file >> *rec ) {
  72.         rec->show( cout );
  73.     }
  74.  
  75.     bin_in_file.close();
  76. }
  77.  
  78. void append_new_record( const char* file_name, const Record& rec ) {
  79.     ofstream bin_out_file( file_name, ios::binary | ios::app );
  80.     bin_out_file << rec;
  81. }
  82.  
  83. int main()
  84. {
  85.     vector< Record* > records;
  86.     records.push_back( new Record( 1, "Windows"   ) );
  87.     records.push_back( new Record( 2, "Linux"     ) );
  88.     records.push_back( new Record( 3, "Macintosh" ) );
  89.     records.push_back( new Record( 4, "This is a long long long long a long record ever !!!!" ) );
  90.    
  91.     write_some_records( records, file_name );
  92.  
  93.     for_each( records.begin(), records.end(), DeleteObject() );
  94.  
  95.     show_records( file_name );
  96.    
  97.     Record append_rec( 5, "Let's do it" );
  98.    
  99.     append_new_record( file_name, append_rec );
  100.    
  101.     show_records( file_name );
  102.  
  103.     return 0;
  104. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 04-12-2008 lúc 11:35 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  48

  1) Bài của em phải tạo file "in.txt" trước, trong cùng thư mục.
  Chạy code anh gõ vào "in.txt" (phải có extension, ko có là nó hiện window form ^^).
  Em chạy ổn mà, anh thử lại xem. (Chạy xong anh sẽ hiểu mục đích bài đó làm gì T.T)

  2) Bài của em là random access: đưa con trỏ đến đúng record thứ n trên file rồi ghi, xóa, update record chứ không phải là sequential access (dùng ios::app)

  3) File "in.txt" khi mở bằng notepad sẽ thấy toàn ký tự lạ vì nó nằm theo từng record có kiểu là Client.

  4) Cái em muốn hỏi là: Hình như khi ghi record có thành phần string (dạng autimatically grow) thì nó sẽ ko biết đặt chỗ cho record trên file text là bao nhiêu, thế nên khi xuất ra nó báo lỗi. Gõ name là 15 ký tự thì ko sao, gõ 16 ký tự thì báo lỗi.

  Em xài 2008.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Do code không có comment nên anh có lẽ hiểu nhầm, thôi có gì anh về nhà anh sẽ coi lại.
  2) Bài của em là random access: đưa con trỏ đến đúng record thứ n trên file rồi ghi, xóa, update record chứ không phải là sequential access (dùng ios::app)
  Cái này hình như bắt buộc overrite, để anh suy nghĩ lại sau, giờ thì phải về nhà ăn cơm đã !

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  48

  1) Em chuyển kiểu của name thành char * thì mọi thứ đã được giải quyết. Nhưng không hiểu tại sao T.T

  2) Em vẫn muốn xài string (vì nó pro) T.T .

  C++ Code:
  1. #include "Utility.h"
  2.  
  3. const int A = 100;
  4. // class ClientData //
  5. class ClientData
  6. {
  7.     public:
  8.         ClientData(int acc = 0, char *n = "NONAME", double bal = 0);
  9.         ClientData(const ClientData &right);
  10.         void setClientData(int acc, char *n, double bal);
  11.         void setAccount(int acc);
  12.         void setName(char *n); 
  13.         void setBalance(double bal);
  14.         int getAccount() const {    return account; }
  15.         double getBalance() const { return balance; }
  16.         char *getName() const { return name;    }
  17.     private:
  18.         int account;
  19.         char *name;    
  20.         double balance;    
  21. };
  22.  
  23. ClientData::ClientData(int acc, char *n, double bal)
  24. {   setClientData(acc, n, bal); }
  25.  
  26. ClientData::ClientData(const ClientData &right)
  27. {   setClientData(right.account, right.name, right.balance);    }
  28.  
  29. void ClientData::setClientData(int acc, char *n, double bal)
  30. {
  31.     setAccount(acc);
  32.     setName(n);
  33.     setBalance(bal);
  34. }
  35.  
  36. void ClientData::setAccount(int acc)
  37. {   account = acc;  }
  38.  
  39. void ClientData::setName(char *n)
  40. {  
  41.     name = new char[strlen(n) + 1];
  42.     if(n != 0)
  43.         strcpy(name, n);
  44.     else
  45.         name[0] = NULL;
  46. }
  47.  
  48. void ClientData::setBalance(double bal)
  49. {   balance = bal;  }
  50.  
  51.  
  52. class Process
  53. {
  54.     public:
  55.         Process(const char *fileName);
  56.         ~Process() { storeFile.close(); }
  57.         void switchAction();
  58.         void instruction() const;
  59.     private:
  60.         fstream storeFile;     
  61.         void addAccount();
  62.         void removeAccount();
  63.         void updateAccount();
  64.         void createFile();
  65.         int getAccount(const char *prompt);
  66. };
  67.  
  68. Process::Process(const char *fileName)
  69. {
  70.     storeFile.open(fileName);
  71.     if(!storeFile)
  72.         throw logic_error("COULDN'T OPEN FILE\n");
  73. }
  74.  
  75. void Process::addAccount()
  76. {
  77.     int acc; ClientData client;
  78.     acc = getAccount("Enter account to add: ");    
  79.  
  80.     storeFile.seekg((acc - 1) * sizeof(ClientData));   
  81.     storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  82.     storeFile.seekg(0);
  83.     storeFile.clear();
  84.  
  85.     // If the account at that position is zero, the program writes information into the file
  86.     //    as records.
  87.     // If it is not zero, the program prints "Couldn't" because that position had information //
  88.     if(client.getAccount() == 0)
  89.     {
  90.         char *name = new char[A + 1]; double balance;
  91.         client.setAccount(acc);
  92.  
  93.         cout << "Enter name: ";
  94.         cin.getline(name, A);
  95.         client.setName(name);      
  96.  
  97.         cout << "Enter balance: ";
  98.         cin >> balance;
  99.         client.setBalance(balance);
  100.  
  101.         storeFile.seekp((acc - 1) * sizeof(ClientData));
  102.         storeFile.write(reinterpret_cast<const char *>(&client), sizeof(ClientData));
  103.     }
  104.     else
  105.     {       cout << "COULDN'T ADD" << endl;     }
  106. }
  107.  
  108. void Process::removeAccount()
  109. {
  110.     int acc; ClientData client;
  111.     acc = getAccount("Enter account to remove: ");
  112.     storeFile.seekg((acc - 1) * sizeof(ClientData));
  113.     storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  114.     if(client.getAccount() != 0)
  115.     {
  116.         ClientData blankClient;
  117.         storeFile.seekp((acc - 1) * sizeof(ClientData));
  118.         storeFile.write(reinterpret_cast<const char *>(&blankClient), sizeof(ClientData));
  119.         cout << "Account " << acc << " was removed" << endl;
  120.     }
  121.     else
  122.         cerr << "Account " << acc << " is empty" << endl;
  123. }
  124.  
  125. void Process::updateAccount()
  126. {
  127.     int acc; char *name = new char[A + 1]; double balance; ClientData client;
  128.     acc = getAccount("Enter account to update: "); 
  129.     //client.setAccount(acc);
  130.  
  131.     // remove the old record //
  132.     storeFile.seekg((acc - 1) * sizeof(ClientData));
  133.     storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  134.     storeFile.seekg(0);
  135.     storeFile.clear();
  136.  
  137.     // Add new record //
  138.     if(client.getAccount() != 0)
  139.     {  
  140.         client.setAccount(acc);
  141.         cout << "Enter name: ";
  142.         cin.getline(name, A);
  143.         client.setName(name);
  144.  
  145.         cout << "Enter balance: ";
  146.         cin >> balance;
  147.         client.setBalance(balance);
  148.    
  149.         storeFile.seekp((acc - 1) * sizeof(ClientData));
  150.         storeFile.write(reinterpret_cast<const char *>(&client), sizeof(ClientData));
  151.     }
  152.     else
  153.         cerr << "Account " << acc << " is empty" << endl;
  154. }
  155.  
  156. void Process::createFile()
  157. {
  158.     ofstream printFile;
  159.     printFile.open("out.txt");
  160.     if(!printFile)
  161.         throw logic_error("COULDN'T OPEN FILE\n");
  162.  
  163.     ClientData client;
  164.     storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  165.     while(!storeFile.eof())
  166.     {
  167.         if(client.getAccount() != 0)
  168.         {
  169.             printFile << client.getAccount() << " ";   
  170.             printFile << client.getName() << " ";          
  171.             printFile << client.getBalance() << endl;
  172.         }      
  173.         storeFile.read(reinterpret_cast<char *>(&client), sizeof(ClientData));
  174.     }/*
  175.     storeFile.seekg(0);
  176.     storeFile.clear();*/
  177. }
  178.  
  179. void Process::switchAction()
  180. {
  181.     int choice = 0;
  182.     do
  183.     {
  184.         cout << "Enter choice: ";
  185.         cin >> choice;
  186.         switch(choice)
  187.         {
  188.             case 1:
  189.                 addAccount(); break;
  190.             case 2:
  191.                 removeAccount(); break;
  192.             case 3:
  193.                 updateAccount(); break;
  194.             case 4:
  195.                 createFile(); break;
  196.             case 5:
  197.                 exit(0);
  198.             default:
  199.                 cout << "Invalid" << endl; break;
  200.         }      
  201.         storeFile.seekg(0);
  202.         storeFile.seekp(0);
  203.         storeFile.clear();
  204.     }
  205.     while(choice != 5);
  206. }
  207.  
  208. void Process::instruction() const
  209. {
  210.     cout << "1. Add new account" << endl;
  211.     cout << "2. Remove account " << endl;
  212.     cout << "3. Update account " << endl;
  213.     cout << "4. Create text file" << endl;
  214.     cout << "5. Exit           " << endl;
  215. }
  216.  
  217. int Process::getAccount(const char *prompt)
  218. {
  219.     int account;
  220.     do
  221.     {
  222.         cout << prompt;
  223.         cin >> account;
  224.     }
  225.     while(account < 0 || account > 10);
  226.     cin.ignore();
  227.     return account;
  228. }
  229.  
  230. void main()
  231. {  
  232.     char *fileName = new char[A + 1];
  233.     cout << "Enter file name: ";
  234.     cin.getline(fileName, A);
  235.     Process a(fileName);
  236.     a.instruction();
  237.     a.switchAction();
  238. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Transaction simulation trong lập trình C++

  - Code này trong sách How to program C++, anh đã coi qua rồi, lý do là em không thể dùng write() và read() với std::string, đơn giản vì string không phải POD( POD có đặc tính các dữ liệu các bytes nằm kế nhau ), em nên nhớ std::string là typedef của basic_string< charT, trait, allocator< charT < );, và nó không thỏa mãn POD( phải lục 1 đống sách + google mới hiểu tại sao nó sai ).
  - Nhưng anh nghĩ random-access-data file có thể dùng ở dạng text chứ không cần phải binary, vì binary tuy tiết kiệm bộ nhớ nhưng system-dependence. Anh sẽ thử dạng text truy xuất xem sao. Wait me ok !

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  48

  Code trong "How to program" viết không chạy được, ko biết có độc giả nào phát hiện ko, em đã test nhiều lần và kết luận sách viết thiếu, còn thiếu chỗ nào thì em quên rồi ^^. Phiên bản này em viết lại đến nay mới hết lỗi.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Em chép từ sách à ? Có lẽ do typing nhầm chăng ? Em thử đoạn code này xem có sai không nhé :
  C++ Code:
  1. // Fig. 17.10: ClientData.h
  2.  
  3. // Class ClientData definition used in Fig. 17.12-Fig. 17.15.
  4.  
  5. #ifndef CLIENTDATA_H
  6.  
  7. #define CLIENTDATA_H
  8.  
  9.  
  10.  
  11. #include <string>
  12.  
  13. using std::string;
  14.  
  15.  
  16.  
  17. class ClientData
  18.  
  19. {
  20.  
  21. public:
  22.  
  23.    // default ClientData constructor
  24.  
  25.    ClientData( int = 0, string = "", string = "", double = 0.0 );
  26.  
  27.  
  28.  
  29.    // accessor functions for accountNumber
  30.  
  31.    void setAccountNumber( int );
  32.  
  33.    int getAccountNumber() const;
  34.  
  35.  
  36.  
  37.    // accessor functions for lastName
  38.  
  39.    void setLastName( string );
  40.  
  41.    string getLastName() const;
  42.  
  43.  
  44.  
  45.    // accessor functions for firstName
  46.  
  47.    void setFirstName( string );
  48.  
  49.    string getFirstName() const;
  50.  
  51.  
  52.  
  53.    // accessor functions for balance
  54.  
  55.    void setBalance( double );
  56.  
  57.    double getBalance() const;
  58.  
  59. private:
  60.  
  61.    int accountNumber;
  62.  
  63.    char lastName[ 15 ];
  64.  
  65.    char firstName[ 10 ];
  66.  
  67.    double balance;
  68.  
  69. }; // end class ClientData
  70.  
  71.  
  72.  
  73. #endif
  74.  
  75.  
  76.  
  77. /**************************************************************************
  78.  
  79.  * (C) Copyright 1992-2005 by Deitel & Associates, Inc. and               *
  80.  
  81.  * Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.                           *
  82.  
  83.  *                                                                        *
  84.  
  85.  * DISCLAIMER: The authors and publisher of this book have used their     *
  86.  
  87.  * best efforts in preparing the book. These efforts include the          *
  88.  
  89.  * development, research, and testing of the theories and programs        *
  90.  
  91.  * to determine their effectiveness. The authors and publisher make       *
  92.  
  93.  * no warranty of any kind, expressed or implied, with regard to these    *
  94.  
  95.  * programs or to the documentation contained in these books. The authors *
  96.  
  97.  * and publisher shall not be liable in any event for incidental or       *
  98.  
  99.  * consequential damages in connection with, or arising out of, the       *
  100.  
  101.  * furnishing, performance, or use of these programs.                     *
  102.  
  103.  **************************************************************************/

  C++ Code:
  1. // Fig. 17.11: ClientData.cpp
  2. // Class ClientData stores customer's credit information.
  3. #include <string>
  4. using std::string;
  5.  
  6. #include "ClientData.h"
  7.  
  8. // default ClientData constructor
  9. ClientData::ClientData( int accountNumberValue,
  10.    string lastNameValue, string firstNameValue, double balanceValue )
  11. {
  12.    setAccountNumber( accountNumberValue );
  13.    setLastName( lastNameValue );
  14.    setFirstName( firstNameValue );
  15.    setBalance( balanceValue );
  16. } // end ClientData constructor
  17.  
  18. // get account-number value
  19. int ClientData::getAccountNumber() const
  20. {
  21.    return accountNumber;
  22. } // end function getAccountNumber
  23.  
  24. // set account-number value
  25. void ClientData::setAccountNumber( int accountNumberValue )
  26. {
  27.    accountNumber = accountNumberValue; // should validate
  28. } // end function setAccountNumber
  29.  
  30. // get last-name value
  31. string ClientData::getLastName() const
  32. {
  33.    return lastName;
  34. } // end function getLastName
  35.  
  36. // set last-name value
  37. void ClientData::setLastName( string lastNameString )
  38. {
  39.    // copy at most 15 characters from string to lastName
  40.    const char *lastNameValue = lastNameString.data();
  41.    int length = lastNameString.size();
  42.    length = ( length < 15 ? length : 14 );
  43.    strncpy( lastName, lastNameValue, length );
  44.    lastName[ length ] = '\0'; // append null character to lastName
  45. } // end function setLastName
  46.  
  47. // get first-name value
  48. string ClientData::getFirstName() const
  49. {
  50.    return firstName;
  51. } // end function getFirstName
  52.  
  53. // set first-name value
  54. void ClientData::setFirstName( string firstNameString )
  55. {
  56.    // copy at most 10 characters from string to firstName
  57.    const char *firstNameValue = firstNameString.data();
  58.    int length = firstNameString.size();
  59.    length = ( length < 10 ? length : 9 );
  60.    strncpy( firstName, firstNameValue, length );
  61.    firstName[ length ] = '\0'; // append null character to firstName
  62. } // end function setFirstName
  63.  
  64. // get balance value
  65. double ClientData::getBalance() const
  66. {
  67.    return balance;
  68. } // end function getBalance
  69.  
  70. // set balance value
  71. void ClientData::setBalance( double balanceValue )
  72. {
  73.    balance = balanceValue;
  74. } // end function setBalance
  75.  
  76. /**************************************************************************
  77.  * (C) Copyright 1992-2005 by Deitel & Associates, Inc. and               *
  78.  * Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.                           *
  79.  *                                                                        *
  80.  * DISCLAIMER: The authors and publisher of this book have used their     *
  81.  * best efforts in preparing the book. These efforts include the          *
  82.  * development, research, and testing of the theories and programs        *
  83.  * to determine their effectiveness. The authors and publisher make       *
  84.  * no warranty of any kind, expressed or implied, with regard to these    *
  85.  * programs or to the documentation contained in these books. The authors *
  86.  * and publisher shall not be liable in any event for incidental or       *
  87.  * consequential damages in connection with, or arising out of, the       *
  88.  * furnishing, performance, or use of these programs.                     *
  89.  **************************************************************************/

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  C++ Code:
  1. // Fig. 17.15: Fig17_15.cpp
  2. // This program reads a random access file sequentially, updates
  3. // data previously written to the file, creates data to be placed
  4. // in the file, and deletes data previously in the file.
  5. #include <iostream>
  6. using std::cerr;
  7. using std::cin;
  8. using std::cout;
  9. using std::endl;
  10. using std::fixed;
  11. using std::ios;
  12. using std::left;
  13. using std::right;
  14. using std::showpoint;
  15.  
  16. #include <fstream>
  17. using std::ofstream;
  18. using std::ostream;
  19. using std::fstream;
  20.  
  21. #include <iomanip>
  22. using std::setw;
  23. using std::setprecision;
  24.  
  25. #include <cstdlib>
  26. using std::exit; // exit function prototype
  27.  
  28. #include "ClientData.h" // ClientData class definition
  29.  
  30. int enterChoice();
  31. void createTextFile( fstream& );
  32. void updateRecord( fstream& );
  33. void newRecord( fstream& );
  34. void deleteRecord( fstream& );
  35. void outputLine( ostream&, const ClientData & );
  36. int getAccount( const char * const );
  37.  
  38. enum Choices { PRINT = 1, UPDATE, NEW, DELETE, END };
  39.  
  40. int main()
  41. {
  42.    // open file for reading and writing
  43.    fstream inOutCredit( "credit.dat", ios::in | ios::out );
  44.  
  45.    // exit program if fstream cannot open file
  46.    if ( !inOutCredit )
  47.    {
  48.       cerr << "File could not be opened." << endl;
  49.       exit ( 1 );
  50.    } // end if
  51.    
  52.    int choice; // store user choice
  53.  
  54.    // enable user to specify action
  55.    while ( ( choice = enterChoice() ) != END )
  56.    {
  57.       switch ( choice )
  58.       {
  59.          case PRINT: // create text file from record file
  60.             createTextFile( inOutCredit );
  61.             break;
  62.          case UPDATE: // update record
  63.             updateRecord( inOutCredit );
  64.             break;
  65.          case NEW: // create record
  66.             newRecord( inOutCredit );
  67.             break;
  68.          case DELETE: // delete existing record
  69.             deleteRecord( inOutCredit );
  70.             break;
  71.          default: // display error if user does not select valid choice
  72.             cerr << "Incorrect choice" << endl;
  73.             break;
  74.       } // end switch
  75.  
  76.       inOutCredit.clear(); // reset end-of-file indicator
  77.    } // end while
  78.  
  79.    return 0;
  80. } // end main
  81.  
  82. // enable user to input menu choice
  83. int enterChoice()
  84. {
  85.    // display available options
  86.    cout << "\nEnter your choice" << endl
  87.       << "1 - store a formatted text file of accounts" << endl
  88.       << "    called \"print.txt\" for printing" << endl
  89.       << "2 - update an account" << endl
  90.       << "3 - add a new account" << endl
  91.       << "4 - delete an account" << endl
  92.       << "5 - end program\n? ";
  93.  
  94.    int menuChoice;
  95.    cin >> menuChoice; // input menu selection from user
  96.    return menuChoice;
  97. } // end function enterChoice
  98.  
  99. // create formatted text file for printing
  100. void createTextFile( fstream &readFromFile )
  101. {
  102.    // create text file
  103.    ofstream outPrintFile( "print.txt", ios::out );
  104.  
  105.    // exit program if ofstream cannot create file
  106.    if ( !outPrintFile )
  107.    {
  108.       cerr << "File could not be created." << endl;
  109.       exit( 1 );
  110.    } // end if
  111.  
  112.    outPrintFile << left << setw( 10 ) << "Account" << setw( 16 )
  113.       << "Last Name" << setw( 11 ) << "First Name" << right
  114.       << setw( 10 ) << "Balance" << endl;
  115.  
  116.    // set file-position pointer to beginning of readFromFile
  117.    readFromFile.seekg( 0 );
  118.  
  119.    // read first record from record file
  120.    ClientData client;
  121.    readFromFile.read( reinterpret_cast< char * >( &client ),
  122.       sizeof( ClientData ) );
  123.  
  124.    // copy all records from record file into text file
  125.    while ( !readFromFile.eof() )
  126.    {
  127.       // write single record to text file
  128.       if ( client.getAccountNumber() != 0 ) // skip empty records
  129.          outputLine( outPrintFile, client );
  130.  
  131.       // read next record from record file
  132.       readFromFile.read( reinterpret_cast< char * >( &client ),
  133.          sizeof( ClientData ) );
  134.    } // end while
  135. } // end function createTextFile
  136.  
  137. // update balance in record
  138. void updateRecord( fstream &updateFile )
  139. {
  140.    // obtain number of account to update
  141.    int accountNumber = getAccount( "Enter account to update" );
  142.  
  143.    // move file-position pointer to correct record in file
  144.    updateFile.seekg( ( accountNumber - 1 ) * sizeof( ClientData ) );
  145.  
  146.    // read first record from file
  147.    ClientData client;
  148.    updateFile.read( reinterpret_cast< char * >( &client ),
  149.       sizeof( ClientData ) );
  150.  
  151.    // update record
  152.    if ( client.getAccountNumber() != 0 )
  153.    {
  154.       outputLine( cout, client ); // display the record
  155.  
  156.       // request user to specify transaction
  157.       cout << "\nEnter charge (+) or payment (-): ";
  158.       double transaction; // charge or payment
  159.       cin >> transaction;
  160.  
  161.       // update record balance
  162.       double oldBalance = client.getBalance();
  163.       client.setBalance( oldBalance + transaction );
  164.       outputLine( cout, client ); // display the record
  165.  
  166.       // move file-position pointer to correct record in file
  167.       updateFile.seekp( ( accountNumber - 1 ) * sizeof( ClientData ) );
  168.  
  169.       // write updated record over old record in file
  170.       updateFile.write( reinterpret_cast< const char * >( &client ),
  171.          sizeof( ClientData ) );
  172.    } // end if
  173.    else // display error if account does not exist
  174.       cerr << "Account #" << accountNumber
  175.          << " has no information." << endl;
  176. } // end function updateRecord
  177.  
  178. // create and insert record
  179. void newRecord( fstream &insertInFile )
  180. {
  181.    // obtain number of account to create
  182.    int accountNumber = getAccount( "Enter new account number" );
  183.  
  184.    // move file-position pointer to correct record in file
  185.    insertInFile.seekg( ( accountNumber - 1 ) * sizeof( ClientData ) );
  186.  
  187.    // read record from file
  188.    ClientData client;
  189.    insertInFile.read( reinterpret_cast< char * >( &client ),
  190.       sizeof( ClientData ) );
  191.  
  192.    // create record, if record does not previously exist
  193.    if ( client.getAccountNumber() == 0 )
  194.    {
  195.       char lastName[ 15 ];
  196.       char firstName[ 10 ];
  197.       double balance;
  198.  
  199.       // user enters last name, first name and balance
  200.       cout << "Enter lastname, firstname, balance\n? ";
  201.       cin >> setw( 15 ) >> lastName;
  202.       cin >> setw( 10 ) >> firstName;
  203.       cin >> balance;
  204.  
  205.       // use values to populate account values
  206.       client.setLastName( lastName );
  207.       client.setFirstName( firstName );
  208.       client.setBalance( balance );
  209.       client.setAccountNumber( accountNumber );
  210.  
  211.       // move file-position pointer to correct record in file
  212.       insertInFile.seekp( ( accountNumber - 1 ) * sizeof( ClientData ) );
  213.  
  214.       // insert record in file                      
  215.       insertInFile.write( reinterpret_cast< const char * >( &client ),
  216.          sizeof( ClientData ) );                    
  217.    } // end if
  218.    else // display error if account already exists
  219.       cerr << "Account #" << accountNumber
  220.          << " already contains information." << endl;
  221. } // end function newRecord
  222.  
  223. // delete an existing record
  224. void deleteRecord( fstream &deleteFromFile )
  225. {
  226.    // obtain number of account to delete
  227.    int accountNumber = getAccount( "Enter account to delete" );
  228.  
  229.    // move file-position pointer to correct record in file
  230.    deleteFromFile.seekg( ( accountNumber - 1 ) * sizeof( ClientData ) );
  231.  
  232.    // read record from file
  233.    ClientData client;
  234.    deleteFromFile.read( reinterpret_cast< char * >( &client ),
  235.       sizeof( ClientData ) );
  236.  
  237.    // delete record, if record exists in file
  238.    if ( client.getAccountNumber() != 0 )
  239.    {
  240.       ClientData blankClient; // create blank record
  241.  
  242.       // move file-position pointer to correct record in file
  243.       deleteFromFile.seekp( ( accountNumber - 1 ) *
  244.          sizeof( ClientData ) );
  245.  
  246.       // replace existing record with blank record
  247.       deleteFromFile.write(
  248.          reinterpret_cast< const char * >( &blankClient ),
  249.          sizeof( ClientData ) );
  250.  
  251.       cout << "Account #" << accountNumber << " deleted.\n";
  252.    } // end if
  253.    else // display error if record does not exist
  254.       cerr << "Account #" << accountNumber << " is empty.\n";
  255. } // end deleteRecord
  256.  
  257. // display single record
  258. void outputLine( ostream &output, const ClientData &record )
  259. {
  260.    output << left << setw( 10 ) << record.getAccountNumber()
  261.       << setw( 16 ) << record.getLastName()
  262.       << setw( 11 ) << record.getFirstName()
  263.       << setw( 10 ) << setprecision( 2 ) << right << fixed
  264.       << showpoint << record.getBalance() << endl;
  265. } // end function outputLine
  266.  
  267. // obtain account-number value from user
  268. int getAccount( const char * const prompt )
  269. {
  270.    int accountNumber;
  271.  
  272.    // obtain account-number value
  273.    do
  274.    {
  275.       cout << prompt << " (1 - 100): ";
  276.       cin >> accountNumber;
  277.    } while ( accountNumber < 1 || accountNumber > 100 );
  278.  
  279.    return accountNumber;
  280. } // end function getAccount
  281.  
  282. /**************************************************************************
  283.  * (C) Copyright 1992-2005 by Deitel & Associates, Inc. and               *
  284.  * Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.                           *
  285.  *                                                                        *
  286.  * DISCLAIMER: The authors and publisher of this book have used their     *
  287.  * best efforts in preparing the book. These efforts include the          *
  288.  * development, research, and testing of the theories and programs        *
  289.  * to determine their effectiveness. The authors and publisher make       *
  290.  * no warranty of any kind, expressed or implied, with regard to these    *
  291.  * programs or to the documentation contained in these books. The authors *
  292.  * and publisher shall not be liable in any event for incidental or       *
  293.  * consequential damages in connection with, or arising out of, the       *
  294.  * furnishing, performance, or use of these programs.                     *
  295.  **************************************************************************/

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Thua, pó tay thật rồi, ghi, đọc tại bất kì vị trí nào cũng ok tuy nhiên ghi đè thì bắt buộc phải override nếu dùng std::string. Chẳng có cách nào nhận biết senti Chắc chỉ có cách dùng pure char[] của C thôi. Boost::file_system cũng chẳng thấy đề cập gì. Để đọc thêm cái filebuf nữa xem sao !

Các đề tài tương tự

 1. Xử lý transaction trong mô hình 3 lớp
  Gửi bởi blinkinkin trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 30-07-2015, 10:26 AM
 2. Hướng dẫn quản lý Transaction(giao tác) trong C#
  Gửi bởi sonhn trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 30-07-2015, 10:24 AM
 3. Cách sử dụng transaction trong asp.net MVC 4?
  Gửi bởi Keither trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-07-2013, 03:08 PM
 4. Check point trong transaction là gì
  Gửi bởi langtu0401 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-01-2013, 11:05 AM
 5. Distributed transaction của .Net trong CSDL phân tán ?
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-11-2010, 01:38 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn