Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Help Đồ Họa C !! Cần Pro

 1. #1
  No Avatar
  hoake Khách

  Unhappy Help Đồ Họa C !! Cần Pro

  Em có bt vẽ đồ hoạ, em vẽ con thuyền nhưng mà ko bít cho nó chuyển động như thế nào , Pác nào pro test hộ em với. Thanks nhìu nhìu !!
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mình đã làm chuyển động cho bạn rồi đó. Code của mình chạy hơi giật màn hình nhưng chủ yếu là để bạn hình dung xem cách tạo chuyển động như thế nào thôi.

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<dos.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #include<graphics.h>
  5. #include<stdlib.h>
  6. #include<math.h>
  7. #include<alloc.h>
  8. #define RADS 0.017453293
  9.  
  10.  
  11. //Khoi tao do hoa
  12.  
  13.  
  14. //Thuat toan ve duong tron
  15. void put8pixel(int x,int y,int xr,int yr,int color)
  16. {
  17.    putpixel(x+xr,y+yr,color);
  18.    putpixel(-x+xr,y+yr,color);
  19.    putpixel(x+xr,-y+yr,color);
  20.    putpixel(-x+xr,-y+yr,color);
  21.    putpixel(y+xr,x+yr,color) ;
  22.    putpixel(-y+xr,x+yr,color);
  23.    putpixel(y+xr,-x+yr,color) ;
  24.    putpixel (-y+xr,-x+yr,color);
  25. }
  26.  
  27. void dtron(int xr,int yr,int r,int color)
  28. {
  29.     int x,y,p;
  30.     x=0; y=r;
  31.     p=3-2*r;
  32.     put8pixel(x,y,xr,yr,color);
  33.     while(x<y)
  34.     {
  35.         x=x+1;
  36.         if (p<0)   p=p+4*x+6;
  37.         else
  38.         {
  39.             p=p+4*(x-y)+10;
  40.             y=y-1;
  41.         }
  42.         put8pixel(x,y,xr,yr,color);
  43.     }
  44.  
  45.  
  46. }
  47.  
  48.  
  49. // Thuat toan ve duong thang
  50. void B_Line(int x1,int y1, int x2, int y2, int c)
  51. {
  52.     if(x1 == x2)
  53.  {
  54.   int i;
  55.   if(y1 < y2)
  56.    for(i = y1; i <= y2;i ++)
  57.     {
  58.      putpixel(x1,i,c);          //delay(10);
  59.     }
  60.   else
  61.    for(i = y2; i<= y1; i ++)
  62.     {
  63.      putpixel(x1,i,c);          //delay(10);
  64.     }
  65.  }
  66.  if(y1 == y2)
  67.  {
  68.   int i;
  69.   if(x1 < x2)
  70.    for(i = x1; i <= x2; i ++)
  71.    {
  72.      putpixel(i,y1,c);//delay(10);
  73.    }
  74.   else
  75.    for(i = x2; i <= x1; i ++)
  76.    {
  77.      putpixel(i,y1,c);       //delay(10);
  78.     }
  79.  }
  80.  if(x1 < x2)
  81.  {
  82.     if(y1 < y2)
  83.     {
  84.   if((y2 - y1)/(x2-x1) < 1)
  85.   {
  86.    int i;
  87.    int Dx = x2 - x1;
  88.    int Dy = y2 - y1;
  89.    int p = 2*Dy - Dx;
  90.    putpixel(x1,y1,c);
  91.     for(i = x1; i < x2; i ++)
  92.    {
  93.     if(p < 0)
  94.      p += 2*Dy;
  95.     else
  96.     {
  97.      p += 2*(Dy - Dx);
  98.      y1 ++;
  99.     }
  100.     x1 ++;
  101.      putpixel(x1,y1,c);        //delay(10);
  102.     }
  103.   }
  104.   else
  105.   {
  106.    int i;
  107.    int Dx = x2 - x1;
  108.    int Dy = y2 - y1;
  109.    int p = 2*Dx - Dy;
  110.    putpixel(x1,y1,c);
  111.    for(i = y1; i < y2; i ++)
  112.    {
  113.     if(p < 0)
  114.      p += 2*Dx;
  115.     else
  116.     {
  117.       p += 2*(Dx - Dy);
  118.      x1 ++;
  119.     }
  120.     y1 ++;
  121.      putpixel(x1,y1,c);          //delay(10);
  122.    }
  123.   }
  124.      }
  125.      if(y1 > y2)
  126.      {   if((y2 - y1)/(x2 - x1)> -1 )
  127.   {
  128.    int i;
  129.    int Dx = x2 - x1;
  130.     int Dy = y2 - y1;
  131.    int p = 2*Dy + Dx;
  132.    putpixel(x1,y1,c);
  133.    for(i = x1; i <= x2; i ++)
  134.    {
  135.     if(p > 0)
  136.      p += 2*Dy;
  137.     else
  138.     {
  139.      p += 2*(Dy + Dx);
  140.      y1-- ;
  141.     }
  142.     x1 ++;
  143.      putpixel(x1,y1,c);       //delay(10);
  144.    }
  145.    }
  146.    else
  147.    {
  148.    int i;
  149.    int Dx = x2 - x1;
  150.    int Dy = y2 - y1;
  151.    int p = 2*Dx + Dy;
  152.    putpixel(x1,y1,c);
  153.    for(i = y1; i >= y2; i --)
  154.    {
  155.     if(p < 0)
  156.       p += 2*Dx;
  157.     else
  158.     {
  159.      p += 2*(Dx + Dy);
  160.      x1++ ;
  161.     }
  162.     y1 --;
  163.      putpixel(x1,y1,c);      //delay(10);
  164.    }
  165.    }
  166.      }
  167.  }
  168.  if(x1 > x2)
  169.  {
  170.   if(y1 < y2)
  171.     { if((y2-y1)/(x2-x1) > -1)
  172.    {
  173.    int i;
  174.    int Dx = x2 - x1;
  175.    int Dy = y2 - y1;
  176.    int p = -2*Dy - Dx;
  177.    putpixel(x1,y1,c);
  178.    for(i = x1; i > x2; i --)
  179.    {
  180.     if(p < 0)
  181.     {
  182.       p=p - 2*Dy - 2*Dx;
  183.      y1 ++;
  184.     }
  185.     else
  186.      p =p -  2*Dy;
  187.     x1 --;
  188.      putpixel(x1,y1,c);//delay(10);
  189.    }
  190.          }
  191.          else
  192.          {
  193.    int i;
  194.    int Dx = x2 - x1;
  195.     int Dy = y2 - y1;
  196.    int p = -2*Dx - Dy;
  197.    putpixel(x1,y1,c);
  198.    for(i = y1; i < y2; i ++)
  199.    {
  200.     if(p < 0)
  201.      p -= 2*Dx;
  202.     else
  203.     {
  204.      p -= 2*(Dx + Dy);
  205.      x1 --;
  206.     }
  207.     y1 ++;
  208.      putpixel(x1,y1,c);   //delay(10);
  209.    }
  210.       }
  211.   }
  212.       if(y1 > y2)
  213.          {
  214.          if((y2-y1)/(x2-x1) < 1)
  215.          {
  216.    int i;
  217.    int Dx = x2 - x1;
  218.    int Dy = y2 - y1;
  219.    int p = 2*Dy - Dx;
  220.    putpixel(x1,y1,c);
  221.     for(i = x1; i > x2; i --)
  222.    {
  223.     if(p > 0)
  224.     {
  225.      p =p - 2*Dy +2*Dx ;
  226.      y1--;
  227.     }
  228.     else
  229.  
  230.      p -= 2*Dy;
  231.  
  232.  
  233.     x1 --;
  234.      putpixel(x1,y1,c);             //delay(10);
  235.    }
  236.    }
  237.    else
  238.         {
  239.    int i;
  240.    int Dx = x1 - x2;
  241.    int Dy = y1 - y2;
  242.    int p = 2*Dx + Dy;
  243.    putpixel(x1,y1,c);
  244.    for(i = y1; i > y2; i --)
  245.    {
  246.     if(p < 0)
  247.               {
  248.       p =p - 2*Dx + 2*Dy  ;
  249.       x1 --;
  250.       }
  251.      else
  252.         p =p - 2*Dx  ;
  253.      y1 --;
  254.      putpixel(x1,y1,c);//          delay(10);
  255.    }
  256.   }
  257.  
  258.      }
  259.  }
  260. }
  261.  
  262.  
  263.  
  264. void mattroi()
  265. {
  266.     setcolor(YELLOW);
  267.     setfillstyle(SOLID_FILL, YELLOW);
  268.     fillellipse(500,30,30,30);
  269.  
  270. }
  271.  
  272.  
  273.  
  274. void ungdung(int vitritau) // Ve Tau
  275. {
  276.     //Than Tau
  277.     B_Line(300+vitritau,300,100+vitritau,300,WHITE);
  278.     B_Line(300+vitritau,300,400+vitritau,250,WHITE);
  279.     B_Line(400+vitritau,250,300+vitritau,250,WHITE);
  280.     B_Line(300+vitritau,250,290+vitritau,260,WHITE);
  281.     B_Line(290+vitritau,260,100+vitritau,260,WHITE);
  282.     B_Line(100+vitritau,300,100+vitritau,260,WHITE);
  283.     //Cot Buom
  284.     B_Line(100+vitritau,260,270+vitritau,100,WHITE);
  285.     B_Line(270+vitritau,100,400+vitritau,250,WHITE);
  286.     //Boom
  287.     B_Line(150+vitritau,260,165+vitritau,245,WHITE);
  288.     B_Line(165+vitritau,245,165+vitritau,230,WHITE);
  289.     B_Line(165+vitritau,230,340+vitritau,230,WHITE);
  290.     B_Line(340+vitritau,230,340+vitritau,250,WHITE);
  291.     B_Line(185+vitritau,230,185+vitritau,210,WHITE);
  292.     B_Line(185+vitritau,210,310+vitritau,210,WHITE);
  293.     B_Line(310+vitritau,210,340+vitritau,230,WHITE);
  294.     //Ong khoi
  295.     B_Line(220+vitritau,210,220+vitritau,160,WHITE);
  296.     B_Line(220+vitritau,160,250+vitritau,160,WHITE);
  297.     B_Line(250+vitritau,160,250+vitritau,210,WHITE);
  298.     //Dai quan sat
  299.     B_Line(250+vitritau,180,290+vitritau,180,WHITE);
  300.     B_Line(290+vitritau,180,290+vitritau,210,WHITE);
  301.     B_Line(270+vitritau,180,270+vitritau,100,WHITE);
  302.     //Cua so
  303.  
  304.     //Khoi
  305.     B_Line(225+vitritau,155,225+vitritau,145,WHITE);
  306.     B_Line(235+vitritau,155,235+vitritau,145,WHITE);
  307.     B_Line(245+vitritau,155,245+vitritau,145,WHITE);
  308. }
  309.  
  310. //Main
  311. void main()
  312. {
  313.     int gr_drive = DETECT, gr_mode;
  314.     initgraph(&gr_drive, &gr_mode, "C:\\TC\\BGI");
  315.  
  316.  
  317.     for (int vitritau=-100;vitritau<=250;vitritau+=20)
  318.     {
  319.         cleardevice();
  320.         mattroi();
  321.         ungdung(vitritau);
  322.         delay(500);
  323.     }
  324.  
  325.     setwritemode(0);
  326.  
  327.     getch();
  328.     closegraph();
  329. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 08-12-2008 lúc 10:39 PM.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  No Avatar
  hoake Khách

  Hì !
  Cảm ơn bạn nhé, sau mình nghiên cứu thêm. À tiện đây bạn cho mình hỏi thuật toán tô màu theo vết dầu loang với, mình có code của cô giáo cho nhưng mà chỉ tô đc với những hình bé, còn những hình to hơn thì bị lỗi. Đây là code mình đang test.
  Code:
  #include <graphics.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  void put4pixel(int Xc,int Yc,int X,int Y,int color)
  {
  	putpixel(Xc+X,Yc+Y,color);
  	putpixel(Xc+X,Yc-Y,color);
  	putpixel(Xc-X,Yc+Y,color);
  	putpixel(Xc-X,Yc-Y,color);
  }
  void Bre_Ellipse(int xc,int yc,int a,int b,int color)
  {
      /*......ve khi x tang deu va y giam cham .....*/
  	int x,y;
  	long p;
  	long u=(long)a*a;
  	long v=(long)b*b;
  	long uv=2*u;
  	long vu=2*v;
  	x=0;
  	y=b;
  	p=u-2*u*b+2*v;
  	put4pixel(xc,yc,x,y,color);
  while(u*y>v*x)
  {
  	if(p>=0)
  	{
  		p+=vu*(2*x+3)-uv*(2*y-2);
  		y--;
  	}
  	else
  		p+=vu*(2*x+3);
  		x++;
  		put4pixel(xc,yc,x,y,color);
  
  }
     /*....ve khi y tang deu va x giam cham ......*/
  	x=a;
  	y=0;
  	p=v-2*v*a+2*u;
  	put4pixel(xc,yc,x,y,color);
  while(u*y<=v*x)
  {
  	if(p>=0)
  	{
  		p+=uv*(2*y+3)-vu*(2*x-2);
  		x--;
  	}
  	else
  		p+=uv*(2*y+3);
  		y++;
  		put4pixel(xc,yc,x,y,color);
  
  }
  
  }
  
  void mauloang(int x,int y,int mauto,int mauvien)
  {
    int maudiem;
    maudiem=getpixel(x,y);
    if(maudiem!=mauto && maudiem!=mauvien)
     {
     putpixel(x,y,mauto);
     mauloang(x-1,y,mauto,mauvien);
     mauloang(x+1,y,mauto,mauvien);
     mauloang(x,y-1,mauto,mauvien);
     mauloang(x,y+1,mauto,mauvien);
     }
  
  
  }
  void main
  
  {
  
    int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
  
    initgraph(&gdriver, &gmode, "..\\BGI");
  
    errorcode = graphresult();
  
    if (errorcode != grOk)
    {
     printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
     printf("Press any key to halt:");
     getch();
     exit(1);
    }
    Bre_Ellipse(200,200,200,100,RED);
    mauloang(200,200,BLUE,RED);
    getch();
    closegraph();
  
  }
  Đây là phần cô giáo cho
  Code:
  void mauloang(int x,int y,int mauto,int mauvien)
  {
    int maudiem;
    maudiem=getpixel(x,y);
    if(maudiem!=mauto && maudiem!=mauvien)
     {
     putpixel(x,y,mauto);
     mauloang(x-1,y,mauto,mauvien);
     mauloang(x+1,y,mauto,mauvien);
     mauloang(x,y-1,mauto,mauvien);
     mauloang(x,y+1,mauto,mauvien);
     }
  
  
  }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn