Mình có 1 table: myTable(ID int,Ten nvarchar(125),about ntext,IDcha int) nếu không có cha thì IDcha=0,nếu có thì IDcha=ID của cha.
mình muốn thể hiện mối quan hệ trên như sau với repeater:
Ten | About
Cha 1 About Cha 1
Con cap 1 About con cap 1
Con cap 2 ....
.... .....
Cha 2 .....
Con cap 2
...........................

mình dúng repeater để in ra table trên với store procedure như sau:
Code:
Create Procedure selecttable
As
Begin
With newTable(ID,Ten,IDcha,about,bac)
As
(
  select a.*,0 as bac
  from myTable a
  where a.IDcha=0
  UNION ALL
  select a.*,b.bac+1 as bac
  from myTable a,newTable b
  where a.IDcha=b.ID
)
select * 
from newTable
option (MAXRECURSION 500)
end
nhưng in ra thì không được,nó chỉ in hết các cha,rồi mới in con.hix,bác nào có cách nào giúp em không??