Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tạo cửa sổ với kích thước cho trước?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  9

  Mặc định Tạo cửa sổ với kích thước cho trước?

  Mình mới học VC6(MFC), có yêu cầu là tạo cửa sổ với kích thước 300x200 pixel.
  Dùng hàm CreateWindow() thì không được.
  Bạn nào biết cách làm chỉ mình với, thank

 2. #2
  No Avatar
  ngocbig Khách

  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2.  
  3. LONG WINAPI WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  4.  
  5. int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  6.                     LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
  7. {
  8.     WNDCLASS wc;
  9.     HWND hwnd;
  10.     MSG msg;
  11.  
  12.     wc.style = 0;                                  
  13.     wc.lpfnWndProc = (WNDPROC) WndProc;            
  14.     wc.cbClsExtra = 0;                            
  15.     wc.cbWndExtra = 0;                            
  16.     wc.hInstance = hInstance;                  
  17.     wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_WINLOGO);      
  18.     wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);    
  19.     wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1);
  20.     wc.lpszMenuName = NULL;                        
  21.     wc.lpszClassName = TEXT("MyWndClass");      
  22.  
  23.     RegisterClass (&wc);
  24.  
  25.  
  26.     hwnd = CreateWindow (
  27.         TEXT("MyWndClass"),          
  28.         TEXT("SDK Application"),  
  29.         WS_OVERLAPPEDWINDOW,    
  30.         CW_USEDEFAULT,      // Horizontal position
  31.         CW_USEDEFAULT,      // Vertical position        
  32.         300,    // Initial width
  33.         200,    // Initial height
  34.         HWND_DESKTOP,              
  35.         NULL,                      
  36.         hInstance,                
  37.         NULL                      
  38.         );
  39.  
  40.     ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
  41.     UpdateWindow (hwnd);
  42.  
  43.     while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
  44.         TranslateMessage (&msg);
  45.         DispatchMessage (&msg);
  46.     }
  47.     return msg.wParam;
  48. }
  49.  
  50. LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam,
  51.                           LPARAM lParam)
  52. {
  53.     switch (message) {
  54.     case WM_DESTROY:
  55.         PostQuitMessage (0);
  56.         return 0;
  57.     }
  58.     return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  59. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ngocbig : 19-12-2008 lúc 03:39 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  SetWindowPos().

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn