Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Giúp em bài tập về đồ họa !!

 1. #1
  No Avatar
  huytung0908 Khách

  Wink Giúp em bài tập về đồ họa !!

  Đề bài là cho một dãy số và phải in dãy số đó ra sao cho nó nằm trong các hình tròn mình đã vẽ. Cái này em chưa được học tìm tài liệu đọc nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Mọi người ai có code bài này cho mình xin được không thanks nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Đề bài là cho một dãy số và phải in dãy số đó ra sao cho nó nằm trong các hình tròn mình đã vẽ. Cái này em chưa được học tìm tài liệu đọc nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Mọi người ai có code bài này cho mình xin được không thanks nhiều
  Có thể giải thích kĩ hơn, hoặc cho vài VD được không?

  Dãy số đó phải theo kiểu tọa độ điểm thì mới xác định được vị trí so với hình tròn chứ.

 3. #3
  No Avatar
  huytung0908 Khách

  cái này em cũng không rõ lắm hình như là làm theo kiểu tọa độ, Khi vẽ đường tròn thì tất nhiên ta phải nhập tọa dộ vào rồi còn về hiển thị số trên đường tròn đó thì em đọc sách thấy dùng hàm outtextxy(int x, int y, char *s) còn cụ thể áp dụng để vẽ nhiều đường tròn và số thì em chưa hiểu lắm. Mong anh chỉ giúp !

 4. #4
  No Avatar
  huytung0908 Khách

  OK! mình đã vẽ được các số trong hình tròn rồi nhưng không biết cách đưa các phần tử trong hình tròn đấy vào 1 mảng để xử lý tiếp vì đề bài của mình nó yêu cầu như sau ko biết mình đưa nó vào mảng là đúng hay sai nữa mong các anh xem cho
  Đề bài: Trong một dãy số,các phần tử bằng nhau liên tiếp được gọi là một ngang trong dãy (để có một ngang tối thiểu phải có 2 phần tử liên tiếp bằng nhau).Độ dài của một ngang là các số phần tử của ngang đó.Cho dãy số nguyên gồm n phần tử (n thuộc [10-20])
  yêu cầu: Tạo chương trình xuất hiện 3 menu:
  1. In ngang
  2. Ghi ngang
  3. Hiện ngang
  Trong đó:
  1. In ngang: in lên màn hình tất cả các ngang có độ dài lớn nhất của dãy n phần tử đã cho. Ví dụ có 15 số nguyên sau :
  17 17 45 62 20 20 20 80 45 21 45 45 45 91
  Trong dãy có 3 ngang đó là 17 17 có độ dài là 2, tiếp theo là 20 20 có độ dài là 3 và cuối cùng là 45 45 có độ dài là 3. Sau khi nhập vào dãy như trên phải in ra trên màn hình như sau:
  20 20 20
  45 45 45
  còn đây là đoạn code mình mới vẽ được các hình tròn thôi đang trong quá trình hoàn thiện mong được giúp đỡ
  C Code:
  1. #include <graphics.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5.  
  6. void ve_phan_tu(int gt, int x, int y, int r)
  7. {
  8.    char string[100];
  9.    int i;
  10.  
  11.    /*mau nen green, mau duong ve while, mau to red, kieu to EMPTY_FILL */
  12.    setbkcolor(BLACK);
  13.    setcolor(YELLOW);
  14.    setfillstyle(EMPTY_FILL,RED);
  15.    /* Ve 1 duong tron */
  16.  
  17.      circle(x,y,r);
  18.      itoa(gt,string,10);
  19.      settextstyle(4,HORIZ_DIR,8);
  20.      settextjustify(1,1);
  21.      outtextxy(x,y,string);
  22.  
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.    int gt,x,y,r,i;
  27.    int m[20],n,l;
  28.    printf("nhap so phan tu trong mang:");scanf("%d",&n);
  29.    l=n*50;
  30.    char string[100];
  31.    int mh=0,mode=0;
  32.    initgraph(&mh,&mode,"");
  33.    for (x=20;x<l;x=x+50)
  34.    {
  35.      printf("nhap phan tu=");scanf("%d",&gt);
  36.  
  37.      y=300;r=20;
  38.      ve_phan_tu(gt,x,y,r);
  39.    }
  40.    getch();
  41.    closegraph();
  42. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  học struct chưa bạn ? nếu học rồi thì thiết kế 1 struct dạng như sau
  C Code:
  1. struct HinhTronCoSo
  2. {
  3.     char So;
  4.     int x,y;
  5.     int Data;
  6. };
  rồi làm 1 hàm xuất struct đó lên màn hình đồ họa, Data là kiểu int của char So để cậu tính toán những câu sau.
  biến nó thành 1 mảng thì dễ vô cùng = câu lệnh
  C Code:
  1. struct HinhTronCoSo a[10];
  :P
  code ra gió bão

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  17

  Mặc định Giúp em bài tập về đồ họa !!

  Anh, chị em nào biết C++ có thể giải gíup mình mình bài C này không?
  Đề như vầy nè:
  Câu 1:
  Cho các lớp sau:
  class MONHOC
  {
  private:
  char tenmh[20]; //tên môn học
  int sotiet; // số tiết
  public:
  MONHOC();
  void nhap();
  void xuat();
  };
  class GV
  {
  private:
  char ht[25]; // họ tên
  int ns; // năm sinh
  int sm; // số môn học có thể dạy
  MONHOC *mh; // danh sách các môn học
  public:
  GV();
  ~GV();
  int getsm(); // cho biết số môn
  void nhap();
  void xuat();
  };
  class BOMON
  {
  private:
  char ten_bm[25]; // tên bộ môn
  int n; // số giáo viên
  GV *gv; // danh sách giáo viên
  public:
  BM();
  ~BM();
  int sapxep();
  void nhap();
  void xuat();
  }
  Viết một chương trình hoàn chỉnh cho phép:
  1. Nhập danh sách giáo viên bộ môn
  2. Sắp xếp danh sách giáo viên theo thứ tự giảm dần của số môn mà mỗi gáio viên có thể dạy.
  3. In danh sách giáo viên.
  Lưu ý: trong quá trình lập trình, có thể bổ sung thêm một số phương thức nếu cần thiết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thulinhsoi : 11-12-2008 lúc 08:27 PM.

 7. #7
  No Avatar
  huytung0908 Khách

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi 6220119 Xem bài viết
  học struct chưa bạn ? nếu học rồi thì thiết kế 1 struct dạng như sau
  C Code:
  1. struct HinhTronCoSo
  2. {
  3.     char So;
  4.     int x,y;
  5.     int Data;
  6. };
  rồi làm 1 hàm xuất struct đó lên màn hình đồ họa, Data là kiểu int của char So để cậu tính toán những câu sau.
  biến nó thành 1 mảng thì dễ vô cùng = câu lệnh
  C Code:
  1. struct HinhTronCoSo a[10];
  :P
  cảm ơn anh 6220119 em đã thử cách của anh rồi và cũng đã vẽ được mảng phần tử rồi nhưng giờ lại gặp rắc rối ở khâu tìm ngang của dãy số (làm ơn đọc lại đề bài ) ai có cách nào tìm ngang đấy không giúp mình với mình mình đã thử tìm nhưng không ra kết quả code của mình nè mọi người xem và sửa cho mình nhé.
  C Code:
  1. #include <graphics.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5.  
  6.  struct  htcs
  7.    {
  8.       char so[100];
  9.       int x,y,r;
  10.       int data;
  11.    };
  12.    htcs phantu[20];
  13. int menu ()
  14. {
  15.     char c;
  16.  
  17.     printf("\n T-----Menu------T");
  18.     printf("\n 0.Exit     ");
  19.     printf("\n 1.In ngang ");
  20.     printf("\n 2.Ghi ngang ");
  21.     printf("\n 3.Hien ngang ");
  22.     printf("\n Chon muc:");
  23.     do {
  24.         c=getch();
  25.        }while (c<'0' || c>'3');
  26.        return c-'0';
  27. }
  28. void ve_phan_tu(int n)
  29. {
  30.    int i,l;
  31.    /*mau nen green, mau duong ve while, mau to red, kieu to EMPTY_FILL */
  32.    setbkcolor(BLACK);
  33.    setcolor(YELLOW);
  34.    setfillstyle(EMPTY_FILL,RED);
  35.    /* Ve 1 duong tron */
  36.  
  37.      for (i=0;i<n;i++)
  38.      {
  39.  
  40.      phantu[i].x+=150+(40*i);
  41.      printf("nhap phan tu thu %d:",i+1);scanf("%d",&phantu[i].data);
  42.      phantu[i].y=100;phantu[i].r=15;
  43.      circle(phantu[i].x,phantu[i].y,phantu[i].r);
  44.      itoa(phantu[i].data,phantu[i].so,10);
  45.      settextstyle(4,HORIZ_DIR,8);
  46.      settextjustify(1,1);
  47.      outtextxy(phantu[i].x,phantu[i].y,phantu[i].so);
  48.  
  49.    }
  50.  
  51. }
  52. int tim_ngang(int n)
  53. {
  54.    htcs phantu[20];
  55.    int i,j,dem=1,ngang;
  56.    printf("so ngang trong day so la:");
  57.    for (i=0;i<n-1;i++){
  58.       j=i+1;
  59.       if (phantu[i].data==phantu[j].data)
  60.       {
  61.     ngang=dem++;
  62.     scanf("%d",&dem);
  63.     printf("%d",ngang);
  64.       }
  65.       else break;
  66.    }
  67.    return dem;
  68. }
  69. void main()
  70. {
  71.  
  72.    int n;
  73.    int mh=0,mode=0;
  74.      initgraph(&mh,&mode,"");
  75.  
  76.      int chon,done=0;
  77.     do {
  78.         chon=menu();
  79.         switch (chon)
  80.         {
  81.             case 0:done=1;break;
  82.             case 1:printf("\nnhap so phan tu trong day so:");scanf("%d",&n);
  83.                    ve_phan_tu(n);
  84.                    tim_ngang(n);
  85.                    break;
  86.             case 2:printf("Ghi ngang");break;
  87.             case 3:printf("Hien ngang");break;
  88.             default :                   break;
  89.         }
  90.     }while (!done);
  91.  
  92.  
  93.  
  94.    getch();
  95.    closegraph();
  96.  
  97. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi huytung0908 : 11-12-2008 lúc 09:54 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn