cho em hỏi khi em build nó hiện lên cái bảng:

microsoft visual C++ debug library
debug assertion failed!
program: .... isual studio/myprofects/quanlythuvien/debug/quanlythuvien.exe
file:dbgdel.cpp
line: 47

expression:_BLOCK_TYPE_IS_VALID(phead->nblockuser)

for information on how your program can cause an assertion failure,see the Visual c++ documentation on asserts.

(press retry to debug the application)


abort retry ignore


vậy là nó bị sao vậy.em đang sài visual c++ 6.0
ba cái (abort,retry,ignore) là 3 cái nút trên bảng đó.