Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: in ra thời gian chạy chương trình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định in ra thời gian chạy chương trình

  Mình muốn khi chạy chương trình sẽ in ra được thời gian chạy của chương trình
  VD như nó cứ đếm từng giây 1 như chương trình winrar đó( không phải là đến cuối cùng nó in ra cái thời gian đâu nhé,cứ mỗi giây nó sẽ tăng thay đổi như cái đồng hồ ấy)

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Is it what you're looking for
  Java Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <ctime>
  3. #include <sstream>
  4. #include <string>
  5.  
  6. void wait( int seconds ) {
  7.     std::clock_t endwait;
  8.     endwait = std::clock() + seconds * CLOCKS_PER_SEC;
  9.     while( std::clock() < endwait ) {
  10.     }
  11. }
  12.  
  13. int main() {
  14.     int cnt = 0;
  15.     while( ++cnt < 100 ) {
  16.         std::cout << "\r[-]" << std::flush;
  17.         wait( 1 );
  18.         std::cout << "\r[\\]" << std::flush;
  19.         wait( 1 );
  20.         std::cout << "\r[|]" << std::flush;
  21.         wait( 1 );
  22.         std::cout << "\r[/]" << std::flush;
  23.         wait( 1 );
  24.         std::ostringstream o;
  25.         o << "After 4 seconds, the current time is : ";
  26.         std::time_t rawtime;
  27.         std::time( &rawtime );
  28.         o << std::ctime( &rawtime ) << std::endl;
  29.         std::cout << o.str();
  30.     }
  31. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  từng giây 1 như chương trình winrar đó
  không ý em không phải thế,nhóm em đang làm BT lớn về chưong trình nén file bằng thuật toán huffman
  h đang muốn làm cái giao diện đếm thời gian như bọn winrar làm đó anh
  http://www.mediafire.com/?0jd4d2imzsd

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 14-12-2008 lúc 03:54 PM.

 4. #4
  No Avatar
  ngocbig Khách

  C++ Code:
  1. // MFCApp2Dlg.h : header file
  2. //
  3.  
  4. #pragma once
  5.  
  6.  
  7. // CMFCApp2Dlg dialog
  8. class CMFCApp2Dlg : public CDialog
  9. {
  10. // Construction
  11. public:
  12.     CMFCApp2Dlg(CWnd* pParent = NULL);  // standard constructor
  13.  
  14. // Dialog Data
  15.     enum { IDD = IDD_MFCAPP2_DIALOG };
  16.  
  17.     protected:
  18.     virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
  19.  
  20.  
  21. // Implementation
  22. protected:
  23.     HICON m_hIcon;
  24.  
  25.     // Generated message map functions
  26.     virtual BOOL OnInitDialog();
  27.     afx_msg void OnPaint();
  28.     afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
  29.     DECLARE_MESSAGE_MAP()
  30. public:
  31.     afx_msg void OnTimer(UINT_PTR nIDEvent);
  32.     afx_msg void OnBnClickedTest();
  33. private:
  34.     CTime m_time;
  35. };

  C++ Code:
  1. // MFCApp2Dlg.cpp : implementation file
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include "MFCApp2.h"
  6. #include "MFCApp2Dlg.h"
  7.  
  8. #ifdef _DEBUG
  9. #define new DEBUG_NEW
  10. #endif
  11.  
  12.  
  13. // CMFCApp2Dlg dialog
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18. CMFCApp2Dlg::CMFCApp2Dlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
  19.     : CDialog(CMFCApp2Dlg::IDD, pParent)
  20.     , m_time(2008,12,13,0,0,0)
  21. {
  22.     m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
  23. }
  24.  
  25. void CMFCApp2Dlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
  26. {
  27.     CDialog::DoDataExchange(pDX);
  28. }
  29.  
  30. BEGIN_MESSAGE_MAP(CMFCApp2Dlg, CDialog)
  31.     ON_WM_PAINT()
  32.     ON_WM_QUERYDRAGICON()
  33.     //}}AFX_MSG_MAP
  34.     ON_WM_TIMER()
  35.     ON_BN_CLICKED(IDC_TEST, &CMFCApp2Dlg::OnBnClickedTest)
  36. END_MESSAGE_MAP()
  37.  
  38.  
  39. // CMFCApp2Dlg message handlers
  40.  
  41. BOOL CMFCApp2Dlg::OnInitDialog()
  42. {
  43.     CDialog::OnInitDialog();
  44.  
  45.     // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
  46.     //  when the application's main window is not a dialog
  47.     SetIcon(m_hIcon, TRUE);         // Set big icon
  48.     SetIcon(m_hIcon, FALSE);        // Set small icon
  49.  
  50.     // TODO: Add extra initialization here
  51.    
  52.  
  53.     return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
  54. }
  55.  
  56. // If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
  57. //  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,
  58. //  this is automatically done for you by the framework.
  59.  
  60. void CMFCApp2Dlg::OnPaint()
  61. {
  62.     if (IsIconic())
  63.     {
  64.         CPaintDC dc(this); // device context for painting
  65.  
  66.         SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
  67.  
  68.         // Center icon in client rectangle
  69.         int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
  70.         int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
  71.         CRect rect;
  72.         GetClientRect(&rect);
  73.         int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
  74.         int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
  75.  
  76.         // Draw the icon
  77.         dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
  78.     }
  79.     else
  80.     {
  81.         CDialog::OnPaint();
  82.     }
  83. }
  84.  
  85. // The system calls this function to obtain the cursor to display while the user drags
  86. //  the minimized window.
  87. HCURSOR CMFCApp2Dlg::OnQueryDragIcon()
  88. {
  89.     return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
  90. }
  91.  
  92.  
  93. void CMFCApp2Dlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
  94. {  
  95.     CTimeSpan ts(0,0,0,1);
  96.     m_time+=ts;
  97.     CString s;
  98.     s.Format("%d:%d:%d",m_time.GetHour(),m_time.GetMinute(),m_time.GetSecond());
  99.     SetDlgItemText(IDC_STATIC,s);
  100.     CDialog::OnTimer(nIDEvent);
  101. }
  102.  
  103. void CMFCApp2Dlg::OnBnClickedTest()
  104. {
  105.     SetTimer(1,1000,0);
  106. }

 5. #5
  No Avatar
  ngocbig Khách

  Source............................................ ...........................
  Attached Files Attached Files

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định in ra thời gian chạy chương trình

  cảm ơn ngocbig nhé,source rất chuẩn,mình sẽ nghiên cứu thêm

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  OK cảm ơn ngocbig rất nhiều,mình đã làm được ,điều mình muốn hỏi là bây giờ giả sử mình muốn khi ấn vào OnBnClickedTest() trong hàm này

  Code:
  void CMFCApp2Dlg::OnBnClickedTest()
  {
    SetTimer(1,1000,0);
  }
  VD mình muốn chương trình làm 1 việc gì đó,và khi xong việc thì đồng hồ cũng dừng luôn,vậy ta phải làm thế nào nhỉ,ý mình muốn dừng cái đồng hồ đó

 8. #8
  No Avatar
  ngocbig Khách

  Bạn thử với cái này xem. Mình đã sửa lại. Chắc đúng ý bạn hỏi.

  Regards
  Attached Files Attached Files

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  thank nha,mình cũng mới tìm hiểu về MFC,có j` chỉ bảo nha.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  VD mình muốn chương trình làm 1 việc gì đó,và khi xong việc thì đồng hồ cũng dừng luôn,vậy ta phải làm thế nào nhỉ,ý mình muốn dừng cái đồng hồ đó
  KillTimer

Các đề tài tương tự

 1. Database Chương trình không chạy sau 1 thời gian sử dụng
  Gửi bởi MYNAM trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 05:07 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-02-2013, 11:16 PM
 3. Hiển thị thời gian đã chạy chương trình bằng cách nào?
  Gửi bởi tuananhk43 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-10-2012, 09:54 PM
 4. Đánh giá thời gian chạy
  Gửi bởi punkrock trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-04-2008, 06:13 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn