Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tuyển tập bài tập ôn luyện C/C++ (lý thuyết - thực hành)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Mặc định Tuyển tập bài tập ôn luyện C/C++ (lý thuyết - thực hành)

  Đây là tuyển tập bài tập của nhóm mình tự ôn lại môn C trong vòng 20 ngày để chuyển sang học C++. Tất cả gồm 10 part mình sẽ post dần dần các part lên. Chúc các bạn học tập tốt


  Ask yourself : “Who am i?”
  Part 1 : Input – output

  Phần lý thuyết

  Câu 1 : Tại sao đối với việc nhập chuỗi kí tự thì gets() lại được sử dụng nhiều hơn scanf() ?

  Câu 2 :
  a. Làm sao để biết 1 từ có phải từ khóa hay ko ?
  b. Tên được quyền bắt đầu bằng những kí tự nào ?

  Câu 3 :
  int x=0;
  float y=9;
  float z;
  z=y/x;
  Cho biết giá trị của z ? Tại sao?

  Câu 4 :
  a. Trong 1 biểu thức nhiều thành phần thì a++ và ++a khác nhau ở chỗ nào ?
  b. Nêu sự khác nhau giữa 3/2 và 3/2.0 , 3.0/2 Qua đó nêu đặc tính của toán tử /

  Câu 5 :
  Giả sử có khai báo như sau :
  int n=10,p=20;
  long q=2;
  float x=1;
  Hãy cho biết kiểu và giá trị của các biểu thức sau :
  a. n+q
  b. n+x
  c. n%p+q
  d. n<p
  e. n>=p
  f. n>=p+1
  g. n>q
  h. q+3*(n>p)
  i. q&&n
  j. q&&n+1
  k. (q&&n)+1
  l. (q-2) && (n-10)
  m. x*(q==2)
  n. x*(q=5)


  Phần bài tập

  Bài 1 :
  Viết chương trình nhập vào 1 số. Kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không ?

  Bài 2 :
  Viết chương trình nhập vào tên và tuổi , giới tính của 1 người. In ra màn hình câu chào người đó.

  Bài 3 :
  Viết chương trình nhập vào 1 số. Kiểm tra xem số đó chắn hay lẻ?

  Bài 4 :
  Viết chương trình nhập vào 1 số. Kiểm tra xem số đó có phải là số hoàn hảo hay không ?

  Bài 5 :
  Viết chương trình nhập vào 3 số a,b,c. Kiểm tra xem đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay ko? Nếu có hãy kiểm tra xem đó là tam giác gì , tính chu vi và diện tích tam giác đó .

  được viết bởi quang xèng ( langman)
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 05-03-2010 lúc 04:52 PM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Who Am I – Part II Built By B.C ()
  Number 1:
  Cho biết kết quả đoạn code sau và giải thích:
  int tong=0,i,j;
  for(i=0; i<10; i++);
  if (i%2= =0) for (j=0; j<i/2; j++) tong+=j*j; else for(j=0; j<i; j++) tong+=j;
  printf(“Gia tri cua tong la: %d”,tong);
  A. 20 B. 25
  C. 0 D. 30

  Number 2:
  Nêu tính chất của đoạn code sau:
  int a[10][10],i,j,n;
  for (i=0; i<5; i++)
  for (j=0; j<5; j++)
  { printf(“Nhap a[%d][%d]: “,i,j); scanf(“%d”,&a[i][j]); }
  n=i+j;
  for (i=0; i<5; i++)
  for (j=0; j<5; j++);
  if (a[i][j]==n) printf(“Vị trí : a[%d][%d]”,i,j);
  A. Tìm phần tử có giá trị bằng n
  B. Tìm vị trí của phần tử có giá trị bằng n
  C. Nhập ma trận có kích thước 5x5
  D. Đoạn code không chạy

  Number 3:
  Điền vào ??? để chương trình in ra màn hình kết quả 2 dòng cuối như sau: Gia tri cua n la 10
  Gia tri cua n la 0
  int a[10],i,n=0;
  for (i=0; i<10; i++) { printf(“Nhap a[%d]: “,i); scanf(“%d”,&a[i]); }
  for (i=0; i<10;i++)
  { ???
  if (i%2= =0) n+=2*a[i]; else n+=a[i];
  printf (“\nGia tri cua n la: %d”,n);
  }
  printf (“\nGia tri cua n la: %d”,n);

  Number 4:
  int n=0,i=0,j=1;
  while (i==0)
  { n+=j; j+=j+++j++;
  if(n>=20) break; i=1/j;
  }
  printf(“Giá trị là %d”,n…j);
  a) Viết ra giá trị của n và j
  b) Hoàn thành nốt câu lệnh cuối để chương trình in ra giá trị là 1.

  Number 5:
  Hoàn thành đoạn code để chương trình in ra kết quả là 9:
  int m,n=5,i=4,j=3;
  m=i+(n…j);
  if (m>=n) { n-=j; m=n*i+n; }
  else m=(m…n)*n+i+(m…n);
  printf(“Giá trị m là : %d”,m);

  Number 6:
  struct sinhvien
  { char ten[30];
  float toan,van,tb;
  } sv[5];
  int n,i;
  for (i=0;i<5;i++)
  { printf(“Nhập tên sinh viên thứ %d: “,i+1);
  scanf(“%s”,&sv[i].ten);
  printf(“Nhập điểm toán sinh viên thứ %d: “,i+1);
  scanf(“%f”,&sv[i].toan);
  printf(“Nhập điểm văn sinh viên thứ %d: “,i+1);
  scanf(“%f”,&sv[i].van);
  sv[i].tb=(sv[i].toan+sv[i].van)/2;
  }

  a) Tìm lỗi ở đoạn code trên và sửa
  b) Viết tiếp 1 đoạn code thực hiện công việc tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất

  Number 7:
  char s1[10],s2[10];
  int j=0,i=0,n,m;
  printf(“Nhập xâu 1: “); gets(s1);
  printf(“Nhập xâu 2: “); fflush(stdin); gets(s2);
  while(s1[i]!=NULL) i++; while(s2[j]!=NULL) j++;
  n=printf(“%s”,s1); m=printf(“\n%s”,s2);
  a) Cho biết tác dụng của 2 câu lệnh while
  b) Giả sử nhập xâu 1 dài hơn xâu 2 hãy hoàn thành biếu thức sau:
  (n…i)*i+m*j…j=i+1

  Note: Các bài tập trên nên làm thủ công bằng tay để nắm vững kiến thức, không nên gõ code vào máy để hiện kết quả 1 số câu. Bài test có 7 câu với 10 ý (mỗi ý 1 điểm).
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Part III- Mảng, Chuỗi
  Built by B.C
  Number 1:
  Viết chương trình xóa ký tự c trong xâu s (c,s nhập từ bàn phím)

  Number 2:
  Viết chương trình chèn ký tự c vào xâu s tại vị trí k (c,s,k nhập từ bàn phím)

  Number 3:
  Viết chương trình nhập 1 xâu s và tính số từ có trong xâu.

  Numer 4:
  Viết chương trình nhập vào 1 xâu s và đổi tất cả các chữ cái đầu tiên của từ thành chữ hoa
  Ví dụ: Nhập “nguyen Van a” thì đổi thành “Nguyen Van A”

  Number 5:
  Viết chương trình nhập vào 1 xâu s và in đảo ngược các từ trong xâu
  Ví dụ: Nhập “Chó cắn mèo” thì in ra “Mèo cắn chó”

  Number 6:
  Viết chương trình tạo 1 mảng số nguyên n phần tử (n=k*10 với k=2,3,4…) có giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 9.
  a. Sắp xếp mảng n phần tử thành các mảng nhỏ có 10 phần tử từ 0 đến 9 (các phần tử thừa lưu vào mảng nhỏ cuối cùng)
  b. Đối với các mảng nhỏ 10 phần tử, sắp xếp các số chẵn bên trái của mảng, số lẻ bên phải của mảng. In ra mảng lớn bao gồm các mảng nhỏ 10 phần tử đã sắp xếp như trên

  Number 7:
  Viết chương trình nhập 1 ma trận vuông kích thước n*n và sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần trên đường chéo chính và theo thứ tự giảm dần trên đường chéo phụ

  Number 8:
  Viết chương trình nhập 1 ma trận kích thước m*n có số hàng là lẻ, có n số 0 và số phần tử có giá trị chẵn bằng số phần tử có giá trị lẻ
  a. Sắp xếp các phần tử 0 vào hàng giữa của ma trận
  b. Sắp xếp tất cả các phần tử chẵn ở phía nửa trên của ma trận và tất cả các phần tử lẽ ở phía nửa dưới của ma trận (không dùng mảng phụ hay ma trận phụ)

  Note: Bài test với 8 bài tập và 10 yêu cầu (ko phân biệt độ khó, mỗi ý 1 điểm).
  Hạn nộp là 4 ngày kể từ ngày nhận đề.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 24-12-2008 lúc 12:02 AM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Ask yourself : “Who am i?”
  Part 4 : ý tưởng

  Phần lý thuyết

  No. 1 :
  a. What does 7/9*9 equal ?
  b. Evaluate the following as true or false: !(1 &&0 || !1)
  c. What character terminates all strings composed of character arrays?
  d. Evaulate the following: 22%5
  e. What is the maximum value of an unsigned char?
  f. In which header file is isalpha() declared?
  g. Evaluate fn(7)=????;
  int fn(int v)
  {
  if(v==1 || v==0) return 1;
  if(v%2==0) return fn(v/2)+2;
  else return fn(v-1)+3;
  }

  h. What is the output of the following code:
  #include <stdio.h>
  int v()
  {
  int m=0;
  return m++;
  }
  int main()
  {
  printf("%d",v());
  }

  No. 2 What is the output of the following code:
  int s(0),i(1);
  while (1)
  {
  s=s+i++;
  if (i%2) i+=2;
  else i+=1;
  if (i>=20) break;
  }
  printf(“%d”,s);

  No. 3 What is the output of the following code:
  int s=i=0,a(10);
  while (i<a)
  {
  i++;
  if (i&1) continue;
  else s+=i;
  }
  printf(“%d”,&s);

  No. 4 What is the output of the following code:
  int a(18),i(1);
  do{
  if (!a%i) printf(“\t %d”,i);
  i++;
  }while(i<=a);

  No. 5 What is the output of the following code:
  int i=10,s=0;
  while (i>0)
  {
  if (!i%2) s+=i;
  else if (i>5) s+=2*i;
  i--;
  }
  printf(“%d%d”,s,i);

  Phần bài tập
  Câu 1 : Nhập vào 1 số nguyên bất kì . In ra màn hình tổng các chữ số của nó.
  Câu 2 : Nhập vào 1 số nguyên dương <= 1000 . In ra cách đọc số đó.
  Câu 3 : Viết chương trình nhập vào số n gồm k chữ số, sau đó nhập 1 số nguyên dương x <10 . Tìm số lần và vị trí xuất hiện của x trong số n:
  ví dụ : n=123456778977 x =7; kết quả 4 lần 123456778977
  Câu 4 : Nhập vào số nguyên n gồm k chữ số. Tính giá trị trung bình của các chữ số chẵn trong n;
  Câu 5 : Nhập vào số nguyên n gồm k chữ số. Xắp xếp các chữ số của n theo thứ tự giảm dần . Ví dụ : n=1876 => xắp xếp lại : 8761
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Nơi ở
  /home/tancuong
  Bài viết
  32

  cố gắng viết nữa đi langman mình đang cần.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. tìm nơi luyện thi và thi chứng chỉ tin học VP
  Gửi bởi hans1 trong diễn đàn Đào tạo CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-02-2013, 01:43 PM
 2. Xin Bài tập luyện tập lập trình C
  Gửi bởi nguyendung_hy trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-01-2013, 02:57 PM
 3. Học Mãi liên tục tuyển sinh các lớp luyện thi đảm bảo
  Gửi bởi hoa hong trang trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-12-2012, 05:28 PM
 4. Luyện thi ĐH uy tín tại HÀ NỘI
  Gửi bởi vungbuocngaymai trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-12-2012, 05:46 PM
 5. Tìm hình chữ nhật lớn nhất ( bài tập luyện thi đội tuyển )
  Gửi bởi thang122vn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-09-2009, 01:11 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn