Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: Chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" viết bằng C | Mã nguồn C hoàn chỉnh

 1. #1
  No Avatar
  Nhuan_Trang_Only_Love Khách

  Post Chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" viết bằng C | Mã nguồn C hoàn chỉnh

  C Code:
  1. /*design by nhuan*/
  2. #include <graphics.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <conio.h>
  6. #include <dos.h>
  7. #include <ctype.h>
  8. #include <math.h>
  9. #include "string.h"
  10. #include "iostream.h"
  11.  
  12. #define gx getmaxx()/2
  13. #define gy getmaxy()/2
  14. #define RAD 3.14159265358979/18
  15.  
  16. void sod(int al)//tao sound khi quay
  17.  {
  18.     sound(200*al);
  19.       delay(2);
  20.     nosound();
  21.  }
  22. void volume()//can dieu chinh am luong
  23.  {
  24.    setcolor(WHITE);
  25.    line(2*gx-10,2*gy-70,2*gx-10,2*gy-90);
  26.    line(2*gx-110,2*gy-70,2*gx-10,2*gy-90);
  27.    line(2*gx-110,2*gy-70,2*gx-10,2*gy-70);
  28.    line(2*gx-90,2*gy-70,2*gx-90,2*gy-74);
  29.    line(2*gx-70,2*gy-70,2*gx-70,2*gy-78);
  30.    line(2*gx-50,2*gy-70,2*gx-50,2*gy-82);
  31.    line(2*gx-30,2*gy-70,2*gx-30,2*gy-86);
  32.    outtextxy(2*gx-110,2*gy-60,"-  Amluong  +");
  33.  }
  34. void change_vol(int al)//change am luong
  35.  {
  36.       setfillstyle(1,RED);
  37.     for(int i=0;i<al;i++)
  38.       floodfill(2*gx-92+20*i,2*gy-72,WHITE);
  39.       setfillstyle(1,BLACK);
  40.     for(;i<5;i++)
  41.       floodfill(2*gx-92+20*i,2*gy-72,WHITE);
  42.  }
  43. void clearn_al()
  44.  {
  45.       setfillstyle(1,BLACK);
  46.       bar(2*gx-111,2*gy-51,2*gx-9,2*gy-91);
  47.  }
  48. void msg_hd(int mau)// huong dan
  49.  {
  50.       setcolor(mau);
  51.       outtextxy(gx-15,2*gy-40,"Bam ENTER: Quay Non       Bam ESC: Thoat");
  52.  }
  53. void msg_theend(int mau)//finish
  54.  {
  55.       setcolor(mau);
  56.     outtextxy(gx-15,2*gy-40,"Bam ENTER: CHOI LAI       Bam ESC: THOAT");
  57.       outtextxy(2*gx-230,2*gy-123,"SAU 3 VONG THI");
  58.  }
  59. void msg_hd1(int mau)//continue khi quay xong
  60.  {
  61.       setcolor(mau);
  62.       outtextxy(gx-20,2*gy-40," Bam phim bat ky de :             TIEP TUC");
  63.  }
  64. void msg_nchu(int mau)//bao nhap chu
  65.  {
  66.       setcolor(mau);
  67.       outtextxy(gx+110,2*gy-40,"NHAP CHU CAI");
  68.  }
  69. void msg_o()//khung vien bao nhan duoc o gi,lan doan sai,diem , tong so o chu
  70.  {
  71.    setcolor(WHITE);
  72.    outtextxy(2*gx-95,2*gy-210,"QUAY VAO O");
  73.    setfillstyle(1,12);
  74.    rectangle(2*gx-100,2*gy-200,2*gx-5,2*gy-170);//msg khi quay xong
  75.     bar(2*gx-98,2*gy-198,2*gx-7,2*gy-172);
  76.    setcolor(MAGENTA);
  77.     rectangle(2*gx-100,2*gy-140,2*gx-5,2*gy-110);//msg diem
  78.     outtextxy(2*gx-100,2*gy-150,"DIEM CUA BAN");
  79.    setcolor(LIGHTRED);
  80.    rectangle(2*gx-100,2*gy-300,2*gx-5,2*gy-260);//msg LAN DOAN SAI
  81.    outtextxy(2*gx-98,2*gy-320,"SO LAN DUOC");
  82.     outtextxy(2*gx-100,2*gy-310,"  DOAN SAI");
  83.     setcolor(WHITE);
  84.     rectangle(2*gx-100,2*gy-330,2*gx-5,2*gy-360);//msg total o chu
  85.     outtextxy(2*gx-100,2*gy-370," TONG O CHU");
  86.    setcolor(YELLOW);
  87.  }
  88. void DONG_CHU(int i)//ve khung hang o chu
  89.  {
  90.    setcolor(WHITE);
  91.    setfillstyle(1,LIGHTRED);
  92.     for(int j=0;j<i;j++)
  93.       {
  94.     rectangle(gx-10*i+20*j,80,gx-10*i+20*(j+1),60);
  95.      rectangle(gx-10*i-1+20*j,81,gx-10*i-1+20*(j+1),59);
  96.     floodfill(gx-10*i+2+20*j,79,WHITE);
  97.       }
  98.  }
  99. void ve_cung(int a,int i,int mau)//ve cung chuyen doi
  100.  {
  101.       setfillstyle(1,mau);
  102.       pieslice(gx,gy,a+i,a+30+i,80);
  103.  }
  104. void mui_ten()
  105.  {
  106.    line(gx-41*sqrt(2)-1,gy+41*sqrt(2),gx-50*sqrt(2)-1,gy+50*sqrt(2));
  107.    line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2),gx-50*sqrt(2),gy+50*sqrt(2));
  108.    line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2)+1,gx-50*sqrt(2),gy+50*sqrt(2)+1);
  109.    line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2),gx-41*sqrt(2)-9,gy+41*sqrt(2));
  110.    line(gx-41*sqrt(2)-3,gy+41*sqrt(2)+1,gx-41*sqrt(2)-9,gy+41*sqrt(2)+1);
  111.    line(gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2),gx-41*sqrt(2),gy+41*sqrt(2)+9);
  112.    line(gx-41*sqrt(2)-1,gy+41*sqrt(2),gx-41*sqrt(2)-1,gy+41*sqrt(2)+9);
  113.  }
  114. void non_chay(int i) //ve cung
  115.  {
  116.       ve_cung(0,i,1);
  117.       ve_cung(30,i,2);
  118.       ve_cung(60,i,3);
  119.       ve_cung(90,i,4);
  120.       ve_cung(120,i,5);
  121.       ve_cung(150,i,6);
  122.       ve_cung(180,i,7);
  123.       ve_cung(210,i,8);
  124.       ve_cung(240,i,9);
  125.       ve_cung(270,i,10);
  126.       ve_cung(300,i,11);
  127.       ve_cung(330,i,12);
  128.  }
  129. void msg_kq(char ch[])//thong bao ket qua
  130.  {
  131.    outtextxy(2*gx-83,2*gy-190,ch);
  132.  }
  133. void clearn_msgkq()
  134.  {
  135.    setfillstyle(1,12);//xoa truoc khi hien (msg quay vao o nao do)
  136.    bar(2*gx-98,2*gy-198,2*gx-7,2*gy-172);
  137.  }
  138. int bao_o(int i)
  139.  {
  140.   switch(i)
  141.      {
  142.     case 12:msg_kq("  100")     ;return(100);break;
  143.     case 1 :msg_kq("  200")     ;return(200);break;
  144.     case 2 :msg_kq("  300")     ;return(300);break;
  145.     case 11:msg_kq("  400")     ;return(400);break;
  146.     case 3 :msg_kq("  500")     ;return(500);break;
  147.     case 10:msg_kq("  600")     ;return(600);break;
  148.     case 4 :msg_kq("  700")     ;return(700);break;
  149.     case 9 :msg_kq("  800")     ;return(800);break;
  150.     case 5 :msg_kq("  900")     ;return(900);break;
  151.     case 8 :msg_kq("MAT DIEM")  ;return(0)  ;break;
  152.     case 7 :msg_kq("NHAN DOI")  ;return(0)  ;break;
  153.     case 6 :msg_kq("CHIA DOI")  ;return(0)  ;break;
  154.       }
  155.  }
  156. void HIEN_VAN_BAN()//huong dan cach choi
  157.  {
  158.   int i=1,j=0;
  159.   char vanban[76],tg[]=" ";
  160.   FILE *doc;
  161.   setcolor(WHITE);
  162.    doc=fopen("C:\\NON_K_D\\default\\huongdan.nt","r");
  163.       while(fgets(vanban,75,doc)!=NULL)
  164.     {
  165.       while(j<strlen(vanban)-1)
  166.        {
  167.          tg[0]=vanban[j];
  168.           outtextxy(8+8*j,15*i,tg);
  169.          j++;
  170.        }
  171.        j=0;
  172.        i++;
  173.     }
  174.       fclose(doc);
  175.  }
  176. void BAO_DIEM(int DIEM)
  177.  {
  178.    gotoxy(69,23);
  179.     cout<<"          ";//xoa diem
  180.     gotoxy(73,23);
  181.    cout<<DIEM;//bao diem
  182.  }
  183. int ve_chiec_non_quay(void *tranh,char  oc1[],int DS,int &al)
  184.  {
  185.   int i=0,j,DL,DIEM=0,HT,DDung=0,str,o_trung;
  186.   char ch,nphim,tg[]=" ";
  187.   mui_ten();
  188.   non_chay(i);
  189.   str=strlen(oc1);
  190.   DONG_CHU(str-1);
  191.   BAO_DIEM(DIEM);//bao diem la 0 khi bat dau choi
  192.   gotoxy(74,9);
  193.   cout<<str-1;
  194.   randomize();
  195. do{
  196.    nt:int LS_1_0=0;//tao label khi quay vao o MAT DIEM
  197.    o_trung=0;//so o trung nhau =0
  198.    DL=random(12);
  199.    j=random(36);
  200.    gotoxy(74,13);
  201.    cout<<DS;//lan duoc doan sai
  202.    BAO_DIEM(DIEM);//bao diem khi bat dau choi hoac khi quay vao o mat diem
  203.    volume();//dieu chinh am luong
  204.    change_vol(al);//change can volume
  205.    while(!kbhit())
  206.      {
  207.        delay(100);
  208.      msg_hd(RED);
  209.        delay(100);
  210.      setcolor(RED);
  211.      rectangle(2*gx-100,2*gy-300,2*gx-5,2*gy-260);//frame msg LAN DOAN SAI
  212.        delay(100);
  213.      msg_hd(YELLOW);
  214.        delay(100);
  215.      setcolor(CYAN);
  216.      rectangle(2*gx-100,2*gy-300,2*gx-5,2*gy-260);//frame msg LAN DOAN SAI
  217.      }
  218.    ch= getch();
  219.    if(ch=='+'&&al<5 ) al++;
  220.    if(ch=='-'&&al>0 ) al--;
  221.    if(ch==27) exit(1);//thoat neu nhan ESC
  222.    if(ch==13)         //chi quay non khi bam ENTER
  223.     {
  224.     clearn_al();//xoa khu vuc am luong
  225.     msg_hd(BLACK);//giau msg hd khi quay o
  226.       while(DL+j<150)//cham dan deu
  227.         {
  228.          setcolor(14);//vien mau vang
  229.           non_chay(i);
  230.            delay(DL+j);
  231.           i+=30;j++; if(i==360)i=0;
  232.          sod(al);
  233.         }
  234.     bao_o(getpixel(gx+60,gy-3));//msg quay vao o...
  235.     if(getpixel(gx+60,gy-3)==8)//o mat diem
  236.        {
  237.          delay(1000);
  238.           DIEM=0;
  239.           clearn_msgkq();//clearn kq truoc khi hien new (khi quay vao o nao do)
  240.          goto nt;
  241.        }
  242.      while(!kbhit())
  243.        {
  244.          delay(500);
  245.           msg_nchu(CYAN);//bao nhap chu
  246.            setcolor(BLACK);
  247.         rectangle(2*gx-100,2*gy-200,2*gx-5,2*gy-170);//msg khi quay xong
  248.         delay(500);
  249.            msg_nchu(BLACK);//bao nhap chu
  250.           setcolor(WHITE);
  251.          rectangle(2*gx-100,2*gy-200,2*gx-5,2*gy-170);//msg khi quay xong
  252.        }
  253.       ch=getch();
  254.       msg_nchu(BLACK);//giau msg nhap chu khi quay
  255.       HT=toascii(ch);
  256.       if(96<HT&&HT<123) HT-=32;
  257.      for(int i=0;i<str-1;i++)
  258.         {
  259.            if(HT==toascii(oc1[i]))
  260.          {
  261.             putimage (gx-10*(str-1)+20*i,60,tranh,XOR_PUT);
  262.               setcolor(YELLOW);
  263.                tg[0]=oc1[i];
  264.             outtextxy(gx-10*(str-1)+7+20*i,66,tg);
  265.             oc1[i]='\0';
  266.                LS_1_0=1;//true or false
  267.              DDung++;
  268.             o_trung++;//neu nhu tu 2 o tro len
  269.          }
  270.         }                                                  //////////////
  271.       if(getpixel(gx+60,gy-3)==7&&o_trung) DIEM*=2;        ///X2 or /2///
  272.       else if(getpixel(gx+60,gy-3)==6&&o_trung) DIEM/=2;   ////o khac////
  273.       else DIEM+=o_trung*bao_o(getpixel(gx+60,gy-3));      //////////////
  274.       if(LS_1_0==0) DS--;//doan sai thi -
  275.       }//the end of prees ENTER
  276.    clearn_msgkq();//clearn kq truoc khi hien new
  277.    BAO_DIEM(DIEM);
  278.    delay(500);
  279. }while(DS!=0&&DDung<str-1||ch=='-'||ch=='+');
  280.    setcolor(YELLOW);
  281.    outtextxy(gx-10*str-80,66,"O CHU LA");
  282.    if(DS==0)
  283.     {
  284.       BAO_DIEM(0);
  285.        gotoxy(74,13);
  286.         cout<<DS;//lan duoc doan sai
  287.          for(i=0;i<str-1;i++)
  288.           {
  289.            if(toascii(oc1[i])!=0)
  290.         {
  291.           tg[0]=oc1[i];
  292.             putimage (gx-10*(str-1)+20*i,60,tranh,XOR_PUT);
  293.           outtextxy(gx-10*(str-1)+7+20*i,66,tg);
  294.         }
  295.           }
  296.     }
  297.      while(!kbhit())//bao continue
  298.       {
  299.     msg_hd1(RED);
  300.      delay(6);
  301.     msg_hd1(WHITE);
  302.       }
  303.       msg_hd1(BLACK);
  304.       outtextxy(gx-10*str-80,66,"O CHU LA");
  305.       getch();// please while ...
  306.       return(DIEM);
  307.  }
  308. void NEN_VAN_BAN()
  309.  {
  310.       setcolor(RED);
  311.     setfillstyle(9,BLUE);
  312.       rectangle(0,0,2*gx,2*gy);
  313.     floodfill(1,1,RED);
  314.       setcolor(WHITE);
  315.  }
  316. void LAP_CAU_HOI()
  317.  {
  318.  outtextxy(gx,2*gy-20," PHAN NHAP CAU HOI _ CHU Y HUONG DAN");
  319.   FILE *ghi;
  320.     char vanban[80];
  321.      char *h_tl[]={"?1:","?2:","?3:","da1:","da2:","da3:","het:"};
  322.        ghi=fopen("C:\\NON_K_D\\cauhoi\\cauhoi.nt","w");
  323.      int i=1;
  324.      gotoxy(5,5+i);
  325.      outtextxy(1,70+i*16,h_tl[i-1]);
  326.     while(strlen(gets(vanban))>0)
  327.        {
  328.         i++;
  329.           outtextxy(1,70+i*16,h_tl[i-1]);
  330.         gotoxy(5,5+i);
  331.           fputs(vanban,ghi);
  332.         fputs("\n",ghi);
  333.        }
  334.     fclose(ghi);
  335.  }
  336. main()
  337.  {
  338.    NT: clrscr();
  339.    int mh=DETECT , k , a,b,lanchoi=1,al=5,DIEM=0;
  340.    void *tranh;
  341.    initgraph(&mh,&k,"c:\\tc\\bgi");
  342.        NEN_VAN_BAN();
  343.        HIEN_VAN_BAN();//msg gioi thieu cach choi
  344.        char cho=NULL;
  345.       while(cho!='1'&&cho!='2')//cho kich hoat phim 1 or 2
  346.      cho= getch();
  347.       if(cho=='1') {cleardevice();NEN_VAN_BAN();  LAP_CAU_HOI();}
  348.       cleardevice();//xoa ...
  349.       NEN_VAN_BAN();//tao nen xanh va kieu to cheo
  350.     int LS=0;
  351.     while(LS<1||LS>9){
  352.     gotoxy(10,15);
  353.     cout<<"BAN HAY NHAP 0 < SO LAN DUOC DOAN SAI TOI DA < 10 LA:  ";
  354.     cin>>LS;
  355.              }
  356.    setfillstyle(1,WHITE);
  357.    bar(0,0,19,20);
  358.    tranh=malloc(imagesize(0,0,19,20));
  359.       getimage(0,0,19,20,tranh);
  360. do{
  361.   cleardevice();
  362.   FILE *doc;
  363.   int T=0;
  364.   char cau_hoi[80];
  365.   char tra_loi[80];
  366.   if(cho=='2')  doc=fopen("C:\\NON_K_D\\default\\cauhoi.nt","r");
  367.   else          doc=fopen("C:\\NON_K_D\\cauhoi\\CAUHOI.NT","r");
  368.    while(T<lanchoi  &&fgets(cau_hoi,79,doc)!=NULL) T++;
  369.    while(T<lanchoi+3&&fgets(tra_loi,79,doc)!=NULL) T++;
  370.       setcolor(RED);
  371.       rectangle(0,0,2*gx,2*gy);//vien bao
  372.       line(0,25,2*gx,25);//msg cau hoi
  373.       floodfill(1,2,RED);
  374.       setfillstyle(9,BLUE);
  375.       floodfill(1,2,RED);
  376.       setcolor(WHITE);
  377.       char tg[]=" ";//trung gian
  378.       int j=0;
  379.       while(j<strlen(cau_hoi)-1)
  380.        {
  381.          tg[0]=cau_hoi[j];
  382.            outtextxy(gx-(strlen(cau_hoi)/2-j)*8,10,tg);
  383.          j++;
  384.        }
  385.     setcolor(RED);
  386.     rectangle(gx-30,2*gy-50,2*gx,2*gy-25);//msg huong dan
  387.      rectangle(0,2*gy-50,2*gx,2*gy-50);//introduction
  388.       setfillstyle(9,RED);
  389.        floodfill(1,2*gy-49,RED);
  390.     setcolor(WHITE);
  391.      outtextxy(10,2*gy-40,"    CHIEC NON KY DIEU");
  392.       outtextxy(10,2*gy-20,"DESIGN BY NHUAN _ K46 CNTT");
  393.      msg_o();
  394.     DIEM+= ve_chiec_non_quay(tranh,tra_loi,LS,al);
  395.     lanchoi++;
  396.   }while(lanchoi!=4);
  397.   BAO_DIEM(DIEM);
  398.   while(!kbhit())
  399.   {
  400.     msg_theend(RED);
  401.      delay(10);
  402.     msg_theend(CYAN);
  403.   }
  404.   char kt;//dieu kien ket thuc hoac quay lai
  405.   while(kt!=27)
  406.   {
  407.     kt=getch();
  408.     if(kt==13) goto NT;
  409.   }
  410.  closegraph();
  411.  }
  412. //làm nhưng nhiều chỗ vẫn chưa hay lắm.mọi người về chạy thử rồi góp ý kiến giùm nha?
  Bài này sử dụng cả files nên vẫn thiếu, có gì vui lòng liên hệ
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 04-12-2008 lúc 08:51 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  210

  Nếu muốn có ý kiến thì ý kiến luôn :
  1. Lần sau nhớ cho code vô thẻ [ c o d e ] [ / c o d e ] dùm.
  2. Chương trình có mấy cái Warnings, nếu ko nhầm thì bỏ mấy cái break ở sau return đi. Đã return rùi thì ko cần break nữa đâu.
  3. Hổng hiểu sao chạy chỉ thấy có mỗi màn hình xanh lè, không có gì hết nữa. Không thoát được, phải nhấn Alt + Space để thoát đó nghen.
  pEnGwINUS.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Đau mắt quá....khỏi đọc code luôn *_*
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Ặc ! Có lẽ nên attack file exe lên anh em chơi thử , + cái hướng của U khi viết game này , sau đó nếu có gì thì anh em mới soi code và ý kiến được .

 5. #5
  No Avatar
  Nhuan_Trang_Only_Love Khách

  sorry!Vì ngày đó mới biết diễn đàn, với lại chưa bít cách post bài vào dạng
  Code:
   tag code
  nên nó mí ra như vầy.
  Để tui attack lên đã nhé

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Mặc định Chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" viết bằng C | Mã nguồn C hoàn chỉnh

  Uh ! UP file exe lên đi ,anh em chơi thử hì hì ! Nếu có ý tưởng nào hay sẽ post lên được thì thực hiện cho nó được được tí chơi cho vui !

 7. #7
  No Avatar
  Nhuan_Trang_Only_Love Khách

  Tui hok upload được , ai có cách nào thi chỉ giùm tui với.
  Tui rất muốn chia sẻ để học hỏi kinh nghiệm của mọi người mà

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Nhuan_Trang_Only_Love Xem bài viết
  Tui hok upload được , ai có cách nào thi chỉ giùm tui với.
  Tui rất muốn chia sẻ để học hỏi kinh nghiệm của mọi người mà
  Cậu dùng host lưu trữ trực tuyến để lưu trữ, sau đó gửi link cho mọi người download về. Mình biết có 1 trang ổn định là www.zshare.net, hoặc cậu vào www.mediafire.com cũng được

 9. #9
  No Avatar
  Nhuan_Trang_Only_Love Khách

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi neverland87 Xem bài viết
  Cậu dùng host lưu trữ trực tuyến để lưu trữ, sau đó gửi link cho mọi người download về. Mình biết có 1 trang ổn định là www.zshare.net, hoặc cậu vào www.mediafire.com cũng được
  oh, thanks nhá.
  các bạn có thể test bài của mình ở đây nhé. Mình làm cũng lâu roài, nhưng chưa có times để nâng cấp nó lên được. Có ji mọi người play roài cho ý kiến nhé. http://www.zshare.net/download/non_k_d-rar.html

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  210

  Mình ko down được bạn ơi ! Bạn có thể dùng myopera (300MB ) hoặc googlepages ( 100MB) ko ? Cái này cho direct link, tốc độ cao mà ko cần đòi hỏi gì cả và ai cũng down được!
  pEnGwINUS.

Các đề tài tương tự

 1. nghĩa của 3 từ "principals", "artifacts", "securables" là như thế nào?
  Gửi bởi ntbao trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-09-2017, 06:36 PM
 2. Fiesta, Yaris, Mazda2 - Cuộc chiến của những "chú lùn"
  Gửi bởi quynhcute trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-08-2012, 01:53 AM
 3. Problems : " recover tree " with input as " preorder" and "inorder"
  Gửi bởi HoangManhHa1991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-04-2011, 10:19 PM
 4. Viết dòng chữ "Chuc mung nam moi" mỗi từ in ra ở 4 góc màn hình" như thế nào?
  Gửi bởi chjecla_ trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-10-2010, 10:34 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn