Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: [C] QuẢn LÝ NhiỀu ChuyỂn ĐỘng?

 1. #1
  No Avatar
  Nhuan_Trang_Only_Love Khách

  Post [C] QuẢn LÝ NhiỀu ChuyỂn ĐỘng?

  Mình vừa làm xong bài đua ô tô,không hay lắm.
  đây là code của mình


  //dua o to design by nhuan
  #include "graphics.h"
  #include "dos.h"
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "alloc.h"
  #include "iostream.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "math.h"
  #include "string.h"

  #define gx getmaxx()/2
  #define gy getmaxy()/2

  void msg_hd()//huong dan
  {
  setcolor(RED);
  rectangle(0,0,gx-84,2*gy);
  setfillstyle(7,BLUE);
  floodfill(1,1,RED);
  char *text[]={" "," __!__HUONG DAN CHOI__!__", "_Ban co gang di chuyen xe",
  "'mau trang' tu noi co ten","cua ban den noi co ten cua","nguoi ay...Bang cac phim",
  "mui ten,ban co the Tien,Lui","Sang Trai hoac Phai.Tuy","nhien ban khong nen bam liet",
  "mot nut nhat dinh,ma tung", " nhat mot de de dieu khien ","Sau do ban phai",
  "quay tro ve vi tri co ten","cua ban sau do lai tiep tuc.","_Moi lan nhu vay ban","duoc cong 10% vao 'ty le%'",
  "____________________________"," !CHUC BAN THANH CONG!",
  "____________________________","Ban co the bam ESC de thoat",
  "Khi ban bi dem xe ,bam ENTER","de thu lai , hoac phim",
  " 'N' de nhap lai ten","____________________________"};
  //llllllllllllllllll
  for(int i=0;i<=23;i++)
  {
  if(i==1||i==16||i==17||i==18||i==23) setcolor(WHITE);
  else setcolor(LIGHTRED);
  outtextxy(6,i*15,text[i]);
  }
  outtextxy(14,2*gy-100,"_______CHINH PHUC_______");
  outtextxy(14,2*gy-20,"DESIGN BY NHUAN _ K46 CNTT");
  }
  void oto_vc()
  {
  setcolor(GREEN);
  rectangle(15,0,30,60);
  rectangle(0,0,45,15);
  rectangle(0,30,45,45);
  }
  void oto_kc()
  {
  setcolor(YELLOW);
  rectangle(115,0,130,60);
  rectangle(100,15,145,30);
  rectangle(100,45,145,60);
  }
  struct toa_do //toa do put
  {
  int x;
  int y;
  int DT;
  };
  void xuat(toa_do ot[3],void *tranh,int &DL)//vat can
  {
  putimage(ot[0].x,ot[0].y,tranh,XOR_PUT);
  putimage(ot[1].x,ot[1].y,tranh,XOR_PUT);
  putimage(ot[2].x,ot[2].y,tranh,XOR_PUT);

  delay(DL);

  putimage(ot[0].x,ot[0].y,tranh,XOR_PUT);
  putimage(ot[1].x,ot[1].y,tranh,XOR_PUT);
  putimage(ot[2].x,ot[2].y,tranh,XOR_PUT);
  }
  void put_my_car(int my_car_x,int my_car_y,void*my_car)
  {
  putimage(my_car_x,my_car_y,my_car,XOR_PUT);//my_car
  }
  void put(void *tranh,void *my_car)//ham put vi tri
  {
  toa_do oto[3];
  randomize();
  int tf=random(2);//true false
  int my_car_x=gx+1,my_car_y=2*gy-61;
  int game_over=0;//dieu kien dam nhau
  int add_diem=2;
  int lan_chinh_phuc=0;
  int DL=70;
  char ch;
  char *ty_le[11]={"0","10","20","30","40","50","60","70","80","90" ,"100"};
  oto[0].x=gx-46;
  oto[0].y=0;
  oto[0].DT=5;
  oto[1].x=gx+1;
  oto[1].y=-61;
  oto[1].DT=5;
  oto[2].y=-122;
  oto[2].DT=5;
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  setcolor(11);
  circle(2*gx-120,gy,20);
  setfillstyle(1,12);
  floodfill(2*gx-120,gy,11);
  setcolor(WHITE);
  outtextxy(2*gx-124,gy-5,ty_le[lan_chinh_phuc]);//ty le
  while(ch!=27&&lan_chinh_phuc!=11)
  {
  if(tf) oto[2].x=oto[0].x;
  else oto[2].x=oto[1].x;
  if(oto[0].y>2*gy) oto[0].y=-abs(oto[1].y-2*gy)+60 ; //oto 1 ben trai
  if(oto[1].y>2*gy) oto[1].y=-abs(oto[2].y-2*gy)+60 ; //oto 2 ben phai
  if(oto[2].y>2*gy) {oto[2].y=-abs(oto[0].y-2*gy)+60;if(tf) tf=0 ;else tf++; } //oto 3 trai or phai
  //_____________________________
  oto[0].y+=oto[0].DT;
  oto[1].y+=oto[1].DT;
  oto[2].y+=oto[2].DT;
  //_____________________________
  if(oto[0].y-oto[1].y<61){if(oto[0].DT>1)oto[0].DT--;if(oto[1].DT<9)oto[1].DT++;}
  if(oto[0].y-oto[2].y<61){if(oto[0].DT>1)oto[0].DT--;if(oto[2].DT<9)oto[2].DT++;}
  if(oto[1].y-oto[2].y<61){if(oto[1].DT>1)oto[1].DT--;if(oto[2].DT<9)oto[2].DT++;}
  if(oto[1].y-oto[0].y<61){if(oto[1].DT>1)oto[1].DT--;if(oto[0].DT<9)oto[0].DT++;}
  if(oto[2].y-oto[0].y<61){if(oto[2].DT>1)oto[2].DT--;if(oto[0].DT<9)oto[0].DT++;}
  if(oto[2].y-oto[1].y<61){if(oto[2].DT>1)oto[2].DT--;if(oto[1].DT<9)oto[1].DT++;}
  //_____________________________
  if(oto[0].y+122<oto[1].y){if(oto[0].DT<9)oto[0].DT++;if(oto[1].DT>1)oto[1].DT--;}
  if(oto[0].y+122<oto[2].y){if(oto[0].DT<9)oto[0].DT++;if(oto[2].DT>1)oto[2].DT--;}
  if(oto[1].y+122<oto[2].y){if(oto[1].DT<9)oto[1].DT++;if(oto[2].DT>1)oto[2].DT--;}
  if(oto[1].y+122<oto[0].y){if(oto[1].DT<9)oto[1].DT++;if(oto[0].DT>1)oto[0].DT--;}
  if(oto[2].y+122<oto[0].y){if(oto[2].DT<9)oto[2].DT++;if(oto[0].DT>1)oto[0].DT--;}
  if(oto[2].y+122<oto[1].y){if(oto[2].DT<9)oto[2].DT++;if(oto[1].DT>1)oto[1].DT--;}
  //_____________________________
  xuat(oto,tranh,DL);//cac vat can
  if(kbhit())//dieu kien bam phim cua oto
  {
  ch=getch();
  switch(ch)
  {
  //up
  case 72:if(my_car_y>10&&my_car_x<gx+47)
  {
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  my_car_y-=10;
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  }
  break;
  //down
  case 80:if(my_car_y<2*gy-70&&my_car_x<gx+47)
  {
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  my_car_y+=10;
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  }
  break;
  //left
  case 75:if(my_car_x>gx-46)
  if(my_car_y==8||my_car_y==2*gy-71)
  {
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  my_car_x-=48;
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  }
  else
  {
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  my_car_x=gx-46;
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  }
  break;
  //righ
  case 77:if(my_car_x<gx+47)
  {
  if(my_car_y==2*gy-71||my_car_y==8)
  {
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  my_car_x+=48;
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  }
  else
  {
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  my_car_x=gx+1;
  put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);
  }
  }
  break;
  //thoat
  case 27:exit(1);
  }
  }
  if(abs(my_car_x-oto[0].x)<5&&abs(my_car_y-oto[0].y)<60) game_over=1;
  if(abs(my_car_x-oto[1].x)<5&&abs(my_car_y-oto[1].y)<60) game_over=1;
  if(abs(my_car_x-oto[2].x)<5&&abs(my_car_y-oto[2].y)<60) game_over=1;

  if(game_over) {put_my_car(my_car_x,my_car_y,my_car);return;}

  if(my_car_y==2*gy-71&&my_car_x>gx+46) add_diem=0;
  if(my_car_y==8&&my_car_x>gx+46) {add_diem++;if(add_diem==1){lan_chinh_phuc++;DL-=5;setcolor(11);circle(2*gx-120,gy,20); setfillstyle(1,12);floodfill(2*gx-120,gy,11);setcolor(WHITE);outtextxy(2*gx-124,gy-5,ty_le[lan_chinh_phuc]);};add_diem=2;}
  }//end while
  }
  main()//chuong trinh chinh
  {
  NT:
  char ch,ng1[27],ng2[27];
  cout<<"\nHay nhap ten cua ban: ";
  gets(ng1);
  cout<<"\nHay nhap ten cua nguoi yeu: ";
  gets(ng2);
  int mh=DETECT,kieu;
  void *tranh,*my_car;
  initgraph(&mh,&kieu,"c:\\C_P_T_Y\\bgi");
  oto_vc();
  tranh=malloc(imagesize(0,0,45,60));
  getimage(0,0,45,60,tranh);
  oto_kc();
  my_car=malloc(imagesize(100,0,145,60));
  getimage(100,0,145,60,my_car);
  cleardevice();
  setcolor(YELLOW);//------------------
  outtextxy(gx+100,2*gy-45,ng1);
  outtextxy(gx+100,32,ng2);//--------------
  setcolor(WHITE);
  line(gx+102+strlen(ng1)*8,2*gy-41,2*gx,2*gy-41);
  line(gx+102+strlen(ng2)*8,36,2*gx,36);
  line(2*gx,36,2*gx,2*gy-41);
  line(2*gx,gy,2*gx-100,gy);
  line(2*gx-120,gy-20,2*gx-120,gy-50);
  line(2*gx-185,gy-50,2*gx-120,gy-50);
  outtextxy(2*gx-180,gy-60,"Ty Le %");
  setcolor(8);
  rectangle(gx-48,0,gx+48,2*gy);//khung bao ngoai
  rectangle(gx+48,6,gx+97,70);
  rectangle(gx+48,2*gy-9,gx+97,2*gy-74);
  setcolor(BLACK);
  line(gx+48,6,gx+48,70);
  line(gx+48,2*gy-9,gx+48,2*gy-74);
  setfillstyle(9,1);
  floodfill(gx,gy,8);
  //msg huong dan
  msg_hd();
  loop://play again
  put(tranh,my_car);//fun put cac vi tri o to
  while(ch!=27)
  {
  ch=getch();
  if(ch==13) goto loop;
  if(ch=='n'||ch=='N') goto NT;
  }
  closegraph();
  }
  //xem xong cho mình ý kiến nha
  /*Mình đang dự định đi làm bài bắn đĩa bay ,với lượng đĩa bay nhiều nhất trên màn hình khoảng 10 đến 15 cái.Tuy nhiên mình chưa nghĩ ra cách quản lý chúng để làm sao chúng cũng chuyển động riêng biệt giống bài trên.
  Ai có ý tưởng hay góp ý cho tôi với......
  thank!
  */

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Chịu thoai, mấy cái đồ họa trên C mình ko có mê nên ko học, đọc ko hiểu
  Học OpenGL đi you, vẽ đẹp hơn mà lại vẽ được cả 3d.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Làm trên dos ah, sao ko học lập trình trong win đê, đảm bảo ko bao giờ bị nháy hình.
  Life:\> dir

 4. #4
  No Avatar
  Nhuan_Trang_Only_Love Khách

  Thông cảm nha vì mình mới được học một chút về lập trình thui mà
  Với lại là học C, ngoài ra mình không biết chút gì về các ngôn ngữ khác à
  À OpenGL là gì vậy?down nó ở đâu?cho mình chút hướng dẫn về nó được hổng à?
  Với lại mình quan niệm rằng học gì cũng phải nắm được bản chất của nó, và phải nắm vững những cái cơ bản nhất
  Mong nhận được giúp đỡ và chia sẻ

 5. #5
  No Avatar
  Nhuan_Trang_Only_Love Khách

  À quên mất tôi cần nhận được sự chia sẻ về thuật giải của bài này.
  Còn tren win hay dos thì vẫn phải là thuật giải đúng mà?
  Mong nhận được chỉ giáo nha
  THANK!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Mặc định [C] QuẢn LÝ NhiỀu ChuyỂn ĐỘng?

  Nếu muốn làm trên Windows hay một hệ điều hành 32bit nào đó cần thiết phải nghiên cứu đến một trong 2 thứ là: DirectX hoặc OpenLG. Những vấn đề về đồ họa là khá khó, và trừu tượng. Nếu xử lý đồ họa trên Windows thì mọi người khuyến cáo sử dụng DirectX, ngược lại thì sử dụng OpenLG.

  @...
  Lưu ý cách viết tên đề tài nhé. cảm ơn
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

Các đề tài tương tự

 1. Hỏi Nhân vật di chuyển trong XNA bằng cách kết hợp nhiều hình
  Gửi bởi vantaino1 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-10-2013, 08:12 PM
 2. Trẻ có hành vi tự tử do chuyển nhà nhiều lần
  Gửi bởi thanhhung2013 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-06-2011, 10:11 AM
 3. Giải pháp nào cho việc di chuyển nhiều đối tượng?
  Gửi bởi hotanvu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-12-2010, 08:25 AM
 4. Bài toán chuyển một dãy nhiều số nhị phân
  Gửi bởi long221091 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-07-2010, 07:00 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn