Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Các bạn xem hộ xem minh sai ở đâu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Các bạn xem hộ xem minh sai ở đâu

  Câu 2: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau trên một mảng số nguyên (Hãy thiết kế một menu, mỗi yêu cầu là 1 chức năng)
  - Nhập mảng số nguyên
  - Liệt kê các phần tử ra màn hình
  - Liệt kê các phần tử là số chính phương
  - Liệt kê các phần tử chia hết cho số k nào đó (k nhập từ bàn phím)
  - Sắp xếp mảng giảm dần.
  - Chèn 1 phần tử x vào vị trí i của mảng
  - Chèn 1 phần tử x vào đầu mảng
  - Chèn 1 phần tử x vào cuối mảng
  - Xóa phần tử tại vị trí i trong mảng
  - Xóa tất cả các phần tử có giá trị = x

  Mình đã làm xong hết rồi nhưng còn thiếu một phấn nho nhỏ là : (Hãy thiết kế một menu, mỗi yêu cầu là 1 chức năng) các bạn giúp mình nha

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  
  
  void nhapmang();
  void xuatmang();
  void sapxep();
  void chinhphuong();
  void chenphantu();
  void chencuoimang();
  void chendaumang();
  void xoaphantu();
  void xoaphantu1();
  void chiahet();
  
  void menu() 
  { 
    char luaChon; 
    do 
    { 
  
      printf( "Ban muon lam cai chi chi?\n"); 
      printf( "1. Tuy chon 1"); 
      printf( "2. Tuy chon 2"); 
      printf( "2. Tuy chon 3");
      printf( "2. Tuy chon 4");
      printf( "2. Tuy chon 5");
      printf( "2. Tuy chon 6");
      printf( "2. Tuy chon 7");
      printf( "2. Tuy chon 8");
      printf( "2. Tuy chon 9");
      printf( "2. Tuy chon 10");
      printf( "0. Thoat"); 
  
      luaChon = getch(); 
  
      printf( "Ban da chon: "); 
      scanf("%d",&luaChon); 
  
      switch (luaChon) 
      { 
        case '1': nhapmang(); break; 
        case '2': xuatmang(); break;
        case '3': sapxep(); break;
        case '4': chinhphuong(); break;
        case '5': chenphantu(); break;
        case '6': chencuoimang(); break;
        case '7': chendaumang(); break;
        case '8': xoaphantu(); break;
        case '9': xoaphantu1(); break;
        case '10': chiahet(); break;
      } 
    } while (luaChon != '0'); 
  } 
  
  
  void nhapmang(int a[],int &n)
  {
  	printf("nhap so phan tu cua mang:");
  	scanf("%d",&n);
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("nhap a[%d]",i);
  		scanf("%d",&a[i]);
  	}
  
  }
  
  void xuatmang(int a[],int n)
  {
  	printf("noi dung mang\n");
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	printf("%3d",a[i]);
  
  }
  
  
  
  // sap xep mang giam dan
  void sapxep(int a[], int n)
  {	int tam;
  	for(int i=0;i<n-1;i++)
  	{	for(int j=i+1;j<n;j++)
  		{	if(a[j]>a[i])
  			{
  				tam=a[j];
  				a[j]=a[i];
  				a[i]=tam;
  			}
  
  		}
  		  
  	}
  	printf("\nsau khi sap xep: ");
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	printf("%d",a[i]);
  	printf("\t");
  }
  
  
  //liet ke so chinh phuong
  void chinhphuong(int a[],int n)
  {
     int i,t;
     printf("\nso chinh phuong trong mang la:");
     for(i=0;i<n;i++)
     {
     for(t=1;t<=a[i]/2;t++)
     if(a[i]==t*t)
        {
           printf("\t%d",a[i]);
        }  
     }
  }
  
  
  
  
  //chen phan tu tai vi tri i
  
  void chenphantu(int a[],int n)
  {
     int x,i,posx;
     printf("Nhap vi tri can chen: "); 
     scanf("%d",&posx); 
     printf("Nhap phan tu can chen: "); 
     scanf("%d",&x);
      for (i=n-1;i>=posx;i--) a[i+1]=a[i]; a[posx]=x; 
      printf("Chen phan tu %d tai vi tri posx\n",x); 
      for (i=0;i<n+1;i++) 
      printf("%d",a[i]);
     
  }
  
  
  // chen cuoi mang
  void chencuoimang(int a[],int n)
  {
    int x,i;
  printf(" \n nhap vao so nguyen x : ");
  scanf("%d",&x);
  for(i=0;i<n;i++)
  { 
  if(a[i]<x&&a[i+1]>x)
  a[i+1]=x;
  }
  n++;
  printf("\n mang sau khi chen x la ");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("a[%d]=%d ",i,a[i]);
    
  }
  
  //chen dau mang
  void chendaumang(int a[],int n)
  {
    int x,i;
  printf(" \n nhap vao so nguyen x : ");
  scanf("%d",&x);
  
  
  for (i=n;i>=1;i--) a[i]=a[i-1];a[0]=x; 
  n++;
  
  
  printf("\n mang sau khi chen x la ");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%d ",a[i]);
    
  }
  
  
  //xoa mot phan tu tai vi tri i trong mang
  void xoaphantu(int a[],int n)
  {
      int i,k;
      
      printf("\nnhap vao vi tri can xoa:");
      scanf("%d",&k);
      printf("\nmang sau khi xoa la:");
      for(i=k-1;i<n-1;i++)
      {
      a[i]=a[i+1];
      }
      n--;
      for(i=0;i<n;i++)
      { 
      printf("\na[%d]=%2d",i,a[i]);
      
      } 
      
  }
  
  //-	xoa tat ca cac phan tu co gia tri = x
  
  void xoaphantu1(int a[],int n)
  {
      
  	int x,i,j;
  	printf("\nNhap gia tri can xoa x=");
  	scanf("%d", &x);
  	i=0;
  	while (i<=n){
  		if(a[i]==x)
  		{	for(j=i; j<n-1; j++)
  				a[j]=a[j+1];
  			n--;
  		}
  		i++;
    }
  
      printf("\n Cac phan tu cua mang sau khi xoa:");
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        printf("%2d",a[i]);
      }
         
  }
  // nhap vao so k liet ke so chia het cho k
  void chiahet(int a[],int n)
  {
     int k;
     printf("\nnhap vao k:");
     scanf("%d",&k);
     printf("nhung phan tu cua mang chia het cho %d la :",k); 
     for(int i=0;i<n;i++)
     {
         if(a[i]%k==0)
        printf("%4d",a[i]);
     }  
     
  }
  
  main()
  {
  int a[100],n;
  menu();
  nhapmang(a,n);
  xuatmang(a,n);
  chiahet(a,n);
  chinhphuong(a,n);
  sapxep(a,n);
  chenphantu(a,n);
  chencuoimang(a,n);
  chendaumang(a,n);
  xoaphantu(a,n);
  xoaphantu1(a,n);
  getch();
  
  
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Code:
  void nhapmang();
  void xuatmang();
  void sapxep();
  void chinhphuong();
  void chenphantu();
  void chencuoimang();
  void chendaumang();
  void xoaphantu();
  void xoaphantu1();
  void chiahet();
  Tham số truyền vào đâu bạn, hãy sửa cho nó giống tên các hàm ở dưới đi nào.
  Cả cái menu nữa bạn
  Code:
      switch (luaChon) 
      { 
        case '1': nhapmang(); break; 
        case '2': xuatmang(); break;
        case '3': sapxep(); break;
        case '4': chinhphuong(); break;
        case '5': chenphantu(); break;
        case '6': chencuoimang(); break;
        case '7': chendaumang(); break;
        case '8': xoaphantu(); break;
        case '9': xoaphantu1(); break;
        case '10': chiahet(); break;
      }
  Sao lại đã làm những bài như này mà cái cơ bản vậy còn bị mắc.

  Mình sẽ xem thêm và có gì sẽ cho ý kiến tiếp.

  *Ah, mod move sang box C dùm.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 22-12-2008 lúc 08:51 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Hoàng chỉ sửa qua một số hàm và chủ yếu là cái menu thôi, nói chung là chương trình rời rạc lắm, cố gắng chỉnh sửa nhiều hơn cho hợp lý.
  C Code:
  1. /**/
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5.  
  6. void NhapMang(int a[], int &n)
  7. {
  8.     printf(" - Nhap so phan tu cua mang: ");
  9.     scanf("%d",&n);
  10.     for(int i=0; i<n; i++)
  11.     {
  12.         printf("nhap a[%d]",i);
  13.         scanf("%d",&a[i]);
  14.     }
  15. }
  16.  
  17. void XuatMang(int a[],int n)
  18. {
  19.     printf(" - Noi dung mang\n");
  20.     for(int i=0;i<n;i++)
  21.         printf("%3d",a[i]);
  22.     printf("\n");
  23. }
  24.  
  25.  
  26.  
  27. // sap xep mang giam dan
  28. void SapXep(int a[], int n)
  29. {
  30.     int tam;
  31.     for(int i=0;i<n-1;i++)
  32.         for(int j=i+1;j<n;j++)
  33.             if(a[j]>a[i])
  34.             {
  35.                 tam=a[j];
  36.                 a[j]=a[i];
  37.                 a[i]=tam;
  38.             }
  39.     XuatMang(a,n);
  40. }
  41.  
  42.  
  43. //liet ke so chinh phuong
  44. void ChinhPhuong(int a[],int n)
  45. {
  46.      int i;
  47.      printf(" - So chinh phuong trong mang la:");
  48.      for(i=0;i<n;i++)
  49.      {
  50.          if (a[i]==int(sqrt(a[i])*sqrt(a[i])))
  51.             printf("\t%d",a[i]);
  52.      }
  53. }
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58. //chen phan tu tai vi tri x
  59.  
  60. void ChenPhanTu(int a[],int n)  //phan chen nay tinh mang tu 0 day nhe
  61. {
  62.     int x,i,posx;
  63.     printf("Nhap vi tri can chen: ");
  64.     scanf("%d",&posx);
  65.     if (posx<0) posx=0;
  66.     if (posx>n) posx=n;
  67.     printf("Nhap phan tu can chen: ");
  68.     scanf("%d",&x);
  69.  
  70.     i=n;
  71.     while (i>posx && i>0)
  72.     {
  73.         a[i]=a[i-1];
  74.         i--;
  75.     }
  76.     a[posx]=x;
  77. }
  78.  
  79.  
  80. /* chen cuoi mang                          khong can cai nay nua, vi chen phan tu la ca cuoi dau roi
  81. void chencuoimang(int a[],int n)
  82. {
  83.     int x,i;
  84. printf(" \n nhap vao so nguyen x : ");
  85. scanf("%d",&x);
  86. for(i=0;i<n;i++)
  87. {
  88. if(a[i]<x&&a[i+1]>x)
  89. a[i+1]=x;
  90. }
  91. n++;
  92. printf("\n mang sau khi chen x la ");
  93. for(i=0;i<n;i++)
  94. printf("a[%d]=%d ",i,a[i]);
  95.  
  96. }
  97.  
  98. //chen dau mang
  99. void chendaumang(int a[],int n)
  100. {
  101.     int x,i;
  102. printf(" \n nhap vao so nguyen x : ");
  103. scanf("%d",&x);
  104.  
  105.  
  106. for (i=n;i>=1;i--) a[i]=a[i-1];a[0]=x;
  107. n++;
  108.  
  109.  
  110. printf("\n mang sau khi chen x la ");
  111. for(i=0;i<n;i++)
  112. printf("%d ",a[i]);
  113.  
  114. }*/
  115.  
  116.  
  117. //xoa mot phan tu tai vi tri i trong mang
  118. void xoaphantu(int a[],int n)
  119. {
  120.         int i,k;
  121.         printf("\nnhap vao vi tri can xoa:");
  122.         scanf("%d",&k);
  123.         printf("\nmang sau khi xoa la:");
  124.         for(i=k-1;i<n-1;i++)
  125.         {
  126.             a[i]=a[i+1];
  127.         }
  128.     XuatMang(a,n-1);
  129. }
  130.  
  131. //- xoa tat ca cac phan tu co gia tri = x
  132.  
  133. void xoaphantu1(int a[],int n)
  134. {
  135.  
  136.     int x,i,j;
  137.     printf("\nNhap gia tri can xoa x=");
  138.     scanf("%d", &x);
  139.     i=0;
  140.     while (i<=n){
  141.         if(a[i]==x)
  142.         {   for(j=i; j<n-1; j++)
  143.                 a[j]=a[j+1];
  144.             n--;
  145.         }
  146.         i++;
  147.     }
  148.     XuatMang(a,n);
  149. }
  150.  
  151. // nhap vao so k liet ke so chia het cho k
  152. void chiahet(int a[],int n)
  153. {
  154.      int k;
  155.      printf("\nnhap vao k:");
  156.      scanf("%d",&k);
  157.       printf("nhung phan tu cua mang chia het cho %d la :",k);
  158.      for(int i=0;i<n;i++)
  159.      {
  160.              if(a[i]%k==0)
  161.             printf("%4d",a[i]);
  162.      }
  163.  
  164. }
  165.  
  166. void menu(int a[],int n)
  167. {
  168.     char luaChon;
  169.     do
  170.     {
  171.  
  172.         printf( "\nBan muon lam cai chi chi?\n"); // ghi ro noi dung cac tuy chon ra
  173.         printf( "1. Tuy chon 1\n");
  174.         printf( "2. Tuy chon 2\n");
  175.         printf( "2. Tuy chon 3\n");
  176.         printf( "2. Tuy chon 4\n");
  177.         printf( "2. Tuy chon 5\n");
  178.         printf( "2. Tuy chon 6\n");
  179.         printf( "2. Tuy chon 7\n");
  180.         printf( "2. Tuy chon 8\n");
  181.         printf( "2. Tuy chon 9\n");
  182.         printf( "2. Tuy chon 10\n");
  183.         printf( "0. Thoat\n");
  184.  
  185.  
  186.  
  187.         printf( "Ban da chon: ");
  188.         fflush(stdin);
  189.         luaChon = getchar();
  190.         switch (luaChon)
  191.         {
  192.             case '1': NhapMang(a,n); break;
  193.             case '2': XuatMang(a,n); break;
  194.             case '3': SapXep(a,n); break;
  195.             case '4': ChinhPhuong(a,n); break;
  196.             case '5': ChenPhanTu(a,n); break;
  197.             //case '6': chencuoimang(); break;
  198.             //case '7': chendaumang(); break;
  199.             case '8': xoaphantu(a,n); break;
  200.             case '9': xoaphantu1(a,n); break;
  201.             //case '0': chiahet(); break;
  202.         }
  203.     } while (luaChon != '0');
  204. }
  205.  
  206. int main()
  207. {
  208. int a[100],n;
  209. menu(a,n);
  210. //getch();
  211.  
  212.  
  213. }

Các đề tài tương tự

 1. Khách sạn TP. Hồ Chí Minh 5 sao - đặt phòng khách sạn TP. Hồ Chí Minh - hotelbooking
  Gửi bởi nguyenduya trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-09-2012, 10:21 AM
 2. Lập trình C Sua loi cho minh bai tap nay voi,minh sua mai roi ma khong dc minh su dung BorLand C(Su dung DSLK)
  Gửi bởi l0ptruong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-06-2012, 09:21 PM
 3. Chính chủ cần bán CHCC 310 Minh Khai, bán chung cư 310 minh khai 87m tầng 8, cc 310 minh khai
  Gửi bởi nguyenminhanh trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-04-2012, 02:40 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-12-2011, 01:49 PM
 5. Liền kề Minh Giang Đầm Và pp LK03 S=112m, lien ke minh giang dam va
  Gửi bởi daiphat88 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-11-2011, 10:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn